T.C.
D主NARKAYMAKAMLIGI
IleeMi11iEgitimMnd血1噂慣
Sayl:10274443/315/3342448
27/03/2015
Konu:KardesOkul
〟………………………………MUDURLUGUNE
IIgi:IIMilliEgitimM批貼rl蝉n血25・03・2015tarihve14833965/315/3262679saylllyaZISl.
Halk oyunlarl turnuValarlnda baSarlll Olarak dereceye glren Okullamisko9ya/Edinburg・daki
OkullarlakardeSOkuliliSkisikurupyapllacaketkinliklerekatllabilecegiilglyaZldananlaSllmlS01up,Halk
OyunlarlndadereceyeglrenVeiskoeyanIdinburg−dakiokullarlakardesokulolmakisteyenOrtaOgretim
GenelMndurl蝉nebaghokullarlmlZlnisim,iletiSlmbilgilerivebaiarlbelgeleri6megiilebirlikte30
Mart2015Pazartesig踊saatll・00−kadar hemresmiyazlylahemde旦垂arO3@meb・geyig:adresine
e−POStaOIarakg6nderilmesihususunda;
Bilgilerinizivegeregmiricaederim.
MehmetCEYLAN
ilCeM冊EgitimM的urV
EKLER
l)ilgiYazl(1sayfa)
DAGITIM
一〇rtaOgretimGenelMtid批1時廿nebagll
LiseMtidur璃kIerine.
Buevrakln5070saylllkan…geregince
と−im∼aileimza,andlgltaSdikolunur
集青侍$/Z。1妄
102744430naOB鴫timSubc Md
79038795日danB…mKimilkKodu
SEF− E
OzTURK
AdilyeMahAdllyeCadHu博metKonag103400DlIlarKurumKodtIl15605
TeiO2723536020(は04)FaksO2723334577
言>
㌻pOSta d周a同3@mebgoYn
BuevrakgLIVenlIeiektronik…Zaile冊ZaIallm蘭rhttp//evraksorgumebgovtradres…den9ece−C6lc−36efJbae7−4908kodL同etey−tedlieb冊
T.C.
AFYONKARAHISARVALiLIGI
IIMilliEgitimMiidLtir1時ti
Sayl:14833965/315/3262679
25/03/2013
Konu:KardeSOkul.
……………….KAYMAKAMLIGNA
(珪eMilliEgitimMudtirlgti)
………MUDURLUGUNE
Ilgi:MilliEg誼mBakanllg10rtaOgre五mGenelMtidurltigtinun24/03/2015tarihlive
3180673say111yaZISl.
Halk oyumarl∴mmuvalamda baiarlll Olarak dereceye gHen Okullann
isko9ya侶dinburgidaki okullarla kardeS Okulili担Si kmup yapllacak etkinliklere
kaulabilece菖iilgi yazldan anlaSlhlS Olup,Halk oyunlamda dereceye giTen Ve
isko9ya侶dinburg’dakiokullarlakardeSOkulolmakisteyenOrta6gretimGenelMtidtirlugtine
bagllOkuHanmlZmisim,iletiSimbilgilerivebasarlbelgeleri6megiilebirlikte30Mart2015
Pazartesigtintimesaib誼minekadarhemresmiyazlylahemdeortaogretim03のmeb.gov五・
adresinee−POStaOlarakg6nderilmesihususunda;
Bilgilerinizivegereginiricaederim.
Metin YALCN
VaH孔
工1MilliEgitimM捉tirtl
DAGITIM:
−BoIvadin,Cay,Dazkm,Dinar,Emirdag,
msaniye,Iscehisar,Sandlkll,
SultandaglVe;uhutKaymakamlklama
−OIta6gretimGenelMtidtirl嘩tineBagll
Merkez12LiseMtidtirlti鄭ne
白Miili喝timM的nrln鄭
Orta6gretimSubesiMuratDEMIRMemur
Te上02722137603月13工14
e−POSta:OrtaOgretimO3@meb.gov.tr
Fax:02722137605
Ⅵ′eb:http:〝af)′On.meb.gol′.tr
BuevrakgtlVenl−elektronikImZaIielmZaianm函「.http:〟evraksorgumebgov証adresmdendcf2−5dd1−3acb−894f−50b7koduIleteyltedileb硝「.
Download

ilgi yazı için tıklayınız - Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü