İç Anadolu Çevre Platformunun Bölgesel Çevre Sorunlarının
Çözümüne Aktif Katılımının SağlanmasıProjesi
“ĠKLĠM, ENERJĠ, SU, DOĞAL VE KÜLTÜREL DEĞERLER ÇALIġTAYI”
27-28 Mart 2015
NĠĞDE
27.03.2015 Osmanbey Hotel Toplantı Salonu
08.30 09.00
1
09.00
09.30
2
09.30-10.00
3
10.00-10.30
10.30 -10.45
10.45-11.15
KAHVE ARASI
4
11.15-11.45
11.45-12.15
5
12.15-12.45
Prof.Dr. Sedat YERLĠ, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
İç Anadolu Sulak Alanları ve Sorunları
TartıĢma
Prof.Dr. Mustafa AYDOĞDU, Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
İç Anadolu Bölgesi Floristik Biyolojik Çeşitliliği
TartıĢma
ÖĞLE YEMEĞĠ
12.45-14.00
14.00-14.30
Kayıt
Açılış Konuşmaları
Abidin ÖZKAYMAK
Niğde Çevre Eğitim Kültür Derneği Başkanı, İÇAÇEP Dönem Sözcüsü
Serap KANTARLI
TTKD Genel Başkan Yardımcısı
MODERATÖR: Dr. Ülkü MERTER, TTKD Genel Sekreteri
OTURUM BAŞKANI:Prof.Dr.Fehiman ÇĠNER,Niğde Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Nahit PAMUKOĞLU,Kırıkkale Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Korunan Alanlar, Milli Parklar ve Sorunları
TartıĢma
6
14.30-15.00
15.00-15.15
MODERATÖR: Dr.Ülkü MERTER, TTKD Genel Sekreteri
OTURUM BAŞKANI:Prof. Dr. Gazi GÖRÜR, Niğde Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Prof.Dr. Ġrfan ALBAYRAK, Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
İç Anadolu Bölgesi Faunistik Biyolojik Çeşitliliği
TartıĢma
KAHVE ARASI
16.45-17.15
Mustafa KAYA, Ürgüp Koruma Araştırma Turizm Tanıtma ve Eğitim Derneği (KATED)
Kapadokya Tarihi Yapıları ve Korunması
TartıĢma
Yard.Doç.Dr. Huriye ALTUNER , Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü
İç Anadolu Bölgesindeki Anıtsal Kültürel Değerler
TartıĢma
17.15-18.00
Genel Değerlendirme: Sivil Toplum Kuruluşlarının Ortak Eylemlerinin Belirlenmesi
15.15-15.45
7
15.45-16.15
16.15-16.45
8
KAPANIġ
AKġAM YEMEĞĠ
18.00
28.03.2015Osmanbey Hotel Toplantı Salonu
09.00-09.30
1
09.30-10.00
10.00-10.15
10.15-10.45
KAHVE ARASI
2
10.45-11.15
11.15-11.45
11.45-12.15
12.15-13.30
MODERATÖR: Dr.Ülkü MERTER, TTKD Genel Sekreteri
OTURUM BAŞKANI: Oktay DEMĠRKAN, TÜRÇEP (Türkiye Çevre Platformu Sekreteri)
Prof.Dr.Tanay Sıdkı UYAR, Marmara Üniversitesi Enerji Anabilim Dalı Başkanı (TÜRÇEP
Koordinatörü)
Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği
TartıĢma
3
Doç.Dr. Selim KILIÇ, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-Kamu Yönetimi Böl Başk.
Çarpık Yapılaşma ve Çevre
TartıĢma
Dr. Dursun YILDIZ, Su Politikaları Uzmanı
İç Anadolu Bölgesi Su Sorunları
TartıĢma
ÖĞLE YEMEĞĠ
MODERATÖR: Dr. Ülkü MERTER, TTKD Genel Sekreteri
OTURUM BAŞKANI:Doç. Dr. Ahmet ġEKERCĠOĞLU
13.30-14.15
14.15-14.45
14.45-15.15
4
5
15.15-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30
Prof.Dr. Ahmet RüĢtü KARAMAN, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü
Toprak Kalitesinin Korunması ve Sürdürülebilir Toprak Verimliliği
TartıĢma
Yard.Doç.Dr. Burak ġEN, Niğde Üniversitesi Tarım Bilimleri Fakültesi
Ġç Anadolu Bölgesi Ġklim DeğiĢikliği
KAHVE ARASI
6
Yard.Doç.Dr. Tuğba ARTUN ONAT,Niğde Üniversitesi
Evsel Atık Sular
TartıĢma
KAPANIġ TOPLANTILARI VEDALAġMA
Download

ekoloji sempozyumu 2010 5-7 mayıs, aksaray üniversitesi, aksaray