9
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Ya İstiklal Ya Ölüm - 4 (Batı Cephesi)
1.
4.
4.
3.
Düzenden
yoksundur.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisinin getirilmesi daha uygundur?
Kuvayımilliye
1.
A) Kuvayımilliye'ye katılım az olmuştu.
B) Kuvayımilliye'nin silahları yetersizdi.
C) Kuvayımilliye düzensiz ve dağınıktı.
D) Kuvayımilliye halktan zorla para alıyordu.
2.
Batı cephesinde Kuvayımilliye yerine düzenli
ordunun kurulmasının nedenleri numaralandırılmış kutucuklardan hangilerinde verilmiştir?
A) 1. ve 2.
C) 1. - 3. ve 4.
1.
Zafer
B) 2. ve 3.
D) 2. - 3. ve 4.
A) Batı - Yunanlılara
B) Batı - İngilizlere
C) Güney - Fransızlara
D) Doğu - Ermenilere
Paris Barış Konferansı'ndan sonra İzmir ve çevresi Yunanistan'a verilmiştir. 15 Mayısta "Megali
İdea"yı gerçekleştirmek için işgal hareketlerine
başlayan Yunanistan'a karşı ilk önce Kuvayımilliye ile sonra ise düzenli ordu ile mücadele
edilmiştir.
Buna göre verilen bilgiler aşağıdaki cephelerden hangisi ile ilgilidir?
2.
Zafer
3.
Yenilgi
4.
Zafer
A) 1. İnönü
C) Sakarya
B) Kütahya - Eskişehir
D) 2. İnönü
6.
?
1.
2.
3.
Î
4.
1. İnönü Savaşı sonrası gelişmelerin yer aldığı
kutucuklardan "?" olan 4 no'lu kutucuğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Londra Konferansı
B) Kars Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) Ukrayna ile Dostluk Antlaşması
A) Doğu Cephesi
B) Kanal Cephesi
C) Güney Cephesi
D) Batı Cephesi
5.
Zafer
Milli Mücadele Dönem'inde Batı Cephesi'nde
yapılan savaşları gösteren şekilde "Yenilgi" ile
gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
TBMM'nin kurmuş olduğu düzenli ordu birlikleri
ilk kez - - - - cephesinde - - - - karşı mücadele
vermiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
3.
5.
A
2.
"Milli Mücadele Dönemi'nde Kuvayımilliye birlikleri düşmanı yıpratmış ama onları durduramamıştı; çünkü - - - -"
TEST
9
Ya İstiklal Ya Ölüm - 4 (Batı Cephesi)
10.
7.
?
Kazanılan 1. ve 2. İnönü Savaşlarından sonra çekilmeye başlayan İtalya, Türk ordusunun Kütahya Eskişehir yenilgisinden sonra çekilmeyi durdurmuş,
ancak Sakarya Zaferi sonrası tamamen çekilmiştir.
Ayrıca Fransa ile Ankara Antlaşması imzalanarak
TBMM'nin varlığı bir itilaf Devletince tanınmıştır.
Verilen bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılabilir?
A) İtalya ve Fransa'nın çekilmesi ile Kurtuluş Savaşı bitmiştir.
B) Askeri başarılar, uluslararası alanda siyasi
Verilen sonuçlara bakıldığında "?" olan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
başarıları da getirmektedir.
C) Kütahya - Eskişehir Savaşı ile yapılan antlaşmalar geçersiz sayılmıştır.
A) 1. İnönü
B) 2. İnönü
C) Kütahya - Eskişehir D) Sakarya
D) Milli Mücadele, Sakarya Savaşı ile sona ermiştir.
8.
Sonuç
1. İnönü Zaferi
Sakarya Zaferi
Büyük Taarruzun
başarı ile sonuçlanması
ð
Londra Konferansı
ile TBMM'nin varlığının tanınması
ð
Ankara
Antlaşması'nın
imzalanması ile
Fransa'nın çekilmesi
ð
Mudanya Ateşkes
Antlaşması ile
işgalden vazgeçmeleri
11.
Kütahya - Eskişehir Savaşlarından sonra;
1. M. Kemal'in ordunun başına geçmesi; gerektiğinin söylenmesi,
2. Sorumluluk almaktan çekinmeyen Mustafa
Kemal'in başkomutan olması,
3. Aldığı hızlı kararlarla ordunun ihtiyacını karşılayan Mustafa Kemal'in zafer elde etmesi
gelişmelerine bakarak aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Mustafa Kemal'in, Millî Mücadele'nin kazanılmasında büyük rolü olduğu
A
Neden
B) Başkomutanlık yetkisinin sadece Mustafa
Kemal'e verildiği
C) Mustafa Kemal'in, başkomutan olması ile ilk
Verilen neden ve sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılabilir?
askeri başarıların elde edildiği
D) Mustafa Kemal'in, başkomutan olması ile ilk
defa bir orduyu komuta ettiği
A) TBMM'nin ilk siyasi başarısı 1. İnönü Zaferi'dir.
B) Askeri başarılar uluslararası alanda etkili olmuştur.
C) İlk imzalanan antlaşma Ankara Antlaşması'dır.
D) Ankara Antlaşması ile Kurtuluş Savaşı sona
ermiştir.
"Savunma hattı yoktur, savunma sathı vardır. O
satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı
vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz."
p Londra Konferansı
l
n
Tekalifimilliye Emirleri
Mudanya Ateşkes Antlaşması
Mustafa Kemal, bu sözü aşağıdaki hangi
savaş sırasında söylemiştir?
Yukarıda verilenlerden hangileri Büyük
Taarruz'un sonuçları arasındadır?
A) 1. İnönü
C) Büyük Taarruz
A) Yalnız n
C) l ve n
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
9.
12.
B) 2. İnönü
D) Sakarya
B) p ve l
D) p , n ve l
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
Download

Test 9