ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Gülşen ÖZAYDIN
Tel: 0212 252 1600 / 298






Şehir ve Bölge Anabilim Dalı’nda, yüksek lisans ve doktora derecelerinde lisans üstü eğitim
verilmektedir.
Lisans üstü eğitim, uzmanlaşmaya yönelik üç programdan oluşmaktadır. Bunlar; Kentsel
Planlama, Kentsel Tasarım, Kentsel Koruma ve Yenileme programlarıdır. Ayrıca yüksek
lisans derslerinin yanı sıra doktora derslerini içeren Şehircilik Doktora Programı
bulunmaktadır.
Lisans üstü eğitim programı, farklı dallarda lisans eğitimini tamamlamış öğrencilere açık
bulunmaktadır. Kent plancıları, mimarlar ve peyzaj mimarlarının yanı sıra hukuk, ekonomi,
jeoloji gibi çeşitli kökenlerden gelen lisans öğrencileri de, bilimsel hazırlık programını
tamamladıktan sonra yüksek lisans programına katılabilmektedirler.
Lisans üstü programı kapsamında teorik dersler, atölye çalışmaları, workshoplar ve seminer
programları yer almaktadır.
Lisans üstü dersler; 11 profesör, 4 doçent ve 6 yardımcı doçent ve 5 öğretim görevlisi
tarafından verilmektedir.
2003-2004 güz yarıyılında 44 yüksek lisans ve 24 doktora öğrencisi olması beklenmektedir.
Bu sayı, lisans üstü eğitim programına yeni katılması beklenen öğrenciler ile eğitimi sürmekte
olan öğrencileri kapsamaktadır.
ÖĞRETİM ELEMANLARI
TAM ZAMANLI
Prof. Dr. Aykut KARAMAN, Mimar ve Kent Tasarımcısı
Yüksek Lisans: D.G.S.A. 1973;Doktora: University of Pennsylvania 1983., Yardımcı Doçent; M.S.Ü.
1988, Profesör; M.S.Ü. 1996
Prof. Dr. Güzin KONUK, Mimar ve Kent Tasarımcısı
Lisans; D.G.S.A. 1973, Y. Lisans; Heriot Watt University / Edinburg collage of Arts Kentsel Tasarım
1977, Doktora; M.S.Ü. 1991.
Prof. Dr. Gülşen ÖZAYDIN, Mimar ve Kent Tasarımcısı
Lisans; İ.T.Ü. 1982; Y.Lisans; M.S.Ü.1984, Doktora; M. S.Ü. 1994,Yardımcı Doçent; M.S.Ü.1994,
Doçent; M.S.Ü. 2001
Prof. Dr. Fatma ÜNSAL, Kent Plancısı
Lisans; O.D.T.Ü. 1984, Y. Lisans;M.S.Ü. 1994, Doktora; M.S.Ü. 2000; Yardımcı Doçent;
M.S.Ü.2001, Doçent; M.S.G.S.Ü. 2006
Prof. Dr. Arzu KOCABAŞ DİREN, Mimar
Lisans; İT.Ü. 1984, Y.Lisans;M.S.Ü. 1989; Doktora; L.S.B.U. 2000, Yardımcı Doçent; M.S.Ü.2001
Prof. Dr. Haydar KARABEY
Prof. Dr. Murat C. YALÇINTAN
Doç. Dr. Hürriyet ÖĞDÜL, Kent Plancısı
Lisans ; O.D.T.Ü.1983; Y.Lisans ; O.D.T.Ü.1987; Doktora ; M.S.Ü. 1999, Yardımcı Doçent ; M.S.Ü.
2000
Doç. Dr. Besime ŞEN
Doç. Dr. Pelin GÖKGÜR, Mimar ve Kent Tasarımcısı
Y. Lisans; M.S.Ü. 1984, Doktora; M.S.Ü. 2000, Yardımcı Doçent; M.S.Ü.1998
Doç. Dr. M. Rıfat AKBULUT
Doç. Dr. Ebru FİRİDİN ÖZGÜR
Yrd. Doç. Dr. F. Dilek AKTÜRK, Mimar ve Kent Tasarımcısı
Y. Lisans; M.S.Ü. 1984, Doktora; M.S.Ü. 1998, Yardımcı Doçent; M.S.Ü.1998
Yrd. Doç. Dr. Bilge ULUSAY ALPAY, Mimar ve Kent Tasarımcısı
Y. Lisans; M.S.Ü. 1985, Doktora; M.S.Ü. 1998, Yardımcı Doçent; M.S.Ü.1998
Yrd. Doç. Dr. M.Teoman TEKKÖKOĞLU, Kent Plancısı
Lisans;M.S.Ü. 1987;Y. Lisans; M.S.Ü.1989,Doktora; M.S.Ü.1997, Yardımcı Doçent; M.S.Ü.1998
Yrd. Doç. Dr. A.Erdem ERBAŞ, Kent Plancısı, Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı,
Lisans; M.S.Ü.1993, Y.Lisans; M.S.Ü. 1995; Doktora; M.S.Ü. 2000. Yardımcı Doçent; M.S.Ü.2001
Yrd. Doç. Dr. Binnur ÖKTEM ÜNSAL
Yrd. Doç. Dr. Kevser ÜSTÜNDAĞ
Yrd. Doç. Dr. Dilek ERDEN ERBEY
Yrd. Doç. Dr. İclal KAYA ALTAY
Yrd. Doç. Dr. Dilek ERDEN ERBEY
Yrd. Doç. Dr. Erbatur ÇAVUŞOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Müge ÖZKAN ÖZBEK
Yrd. Doç. Dr. Bahar AKSEL ENŞİCİ
Yrd. Doç. Dr. Levent ÖZAYDIN
Yrd. Doç. Dr. Tansel ERBİL
Yrd. Doç. Dr. Hale MAMUNLU
Öğr. Gör. Dr. İnci ŞAHİN OLGUN
Öğr. Gör. Aslı ODMAN
Öğr. Gör. Tayfun KAHRAMAN
YARI ZAMANLI
Prof. Dr. Güzin Kaya, Mimar ve Şehir Plancısı
Lisans; İ.T.Ü. 1968, Y.Lisans; Paris Sorbone Üniversitesi 1973, Doktora; Paris Sorbone Üniversitesi,
Yardımcı Doçent; M.S.Ü.1991, Doçent; M.S.Ü. 2000
Prof. Dr. Fuat ERCAN
Prof. Dr. Sema ERDER
Prof. Dr. Murat GÜVENÇ
Prof. Dr. Turgut Öztaş, Jeoloji Mühendisi
Y.Lisans: İ.T.Ü. 1973; Doktora: İTÜ 1989; Yardımcı Doçent; İ.T.Ü. 1992, Doçent; M.S.Ü. 2000,
Profesör; M.S.Ü. 2003
Prof. Dr. Esin KÜNTAY
Prof. Dr. John LOVERING
Prof. Dr. Sema Ergönül,
Mimar ; ITU 1982, Y. Mimar; ODTU 1988, Doktora ; MSU 2002. Doçent; MSGSU 2006
Yrd. Doç. Dr. Yıldırım ŞENTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Aslı ÖĞÜT ERBİL
Yrd. Doç. Dr. Nurgül ERDEM
Öğr. Gör. Cengiz BEKTAŞ
Lisans; Münih Teknik Üniversitesi. 1959
Öğr. Gör. Dr. Orhan DEMİR
Öğr. Gör. Dr. Jean François PEROUSE
Öğr. Gör. Dr. Ayşegül CANKAT
Öğr. Gör. Rahmi ÖĞDÜL
KENTSEL KORUMA VE YENİLEME YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS
GÜZ YARIYILI
PLO 505 Şehircilikte
Araştırma Yöntemleri
PLO 503 Kentsel Gelişmeyi
İnceleme ve Yönlendirme
Atölyesi (KEGELYA)
PLK 501 Kentsel Koruma
ve Yenileme: Kuram ve
İlkeler
PLO 501 Seminer
Seçmeli Dersler
MSGSU
BAHAR YARIYILI
MSGSU
PLK 504 Korumada Araştırma,
Uygulama,
Yöntem
ve
2
Teknikler
AKTS
2
6
4
12
2
6
0
2
4
Seçmeli Dersler
10
30
Toplam
30
PLK 502 Kentsel Koruma ve
Yenileme Atölyesi
6
4
12
0
2
PLO 502 Seminer
Toplam
GÜZ YARIYILI
Tez Çalışma Raporu
AKTS
MSGSU
Toplam
AKTS
30
30
BAHAR YARIYILI
Tez Sunum
MSGSU
Toplam
AKTS
30
30
SEÇMELİ DERSLER
GÜZ YARIYILI
MSGSU
PLK 503 Sürdürülebilir
2
Kentsel Yenileşme
PLO
507
Organic
2
Transportation Approach
PLO 509 Mekan ve Beden
2
Temsilleri
PLO 511 Sayısal Ortamda
2
Planlama ve Tasarım
PLO 505 Konut Politikaları
2
PLO 513 Sosyal Dinamik
2
AKTS
4
4
4
4
4
4
BAHAR YARIYILI
PLO 504 Urban Policies
PLO 506 Mekansal Deneyim
Olarak Gecekondu
PLO 508 Küreselleşme ve
Kentsel Toplumsal Hareketler
PLO 510 Kent Vizyonları
PLO 512 Tasarımda Kültür
Yorumu ve Yaşama Kültürü
PLK 506 Kentsel Yenileşmede
Modeller
PLK
508
Tarihi
Kent
Planlaması
PLK 512 Ekistiks: İnsan
Yerleşmeleri Bilimi
PLK
510
Tarihi
Çevre
Değerlendirmesi ve Dünya
Örnekleri
MSGSU
AKTS
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
DERS İÇERİKLERİ
ZORUNLU DERSLER
PLK 501 KENTSEL KORUMA VE YENİLEME: KURAM VE İLKELER
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 6 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Çok Büyük bir bilgi ve estetik birikimine haiz tarihi kentlerin sevdirilmesi, kültür ve
tabiat varlıklarının korunması ve geliştirilmesinin vazgeçilmez bir zorunluluk olduğunun öğretilmesi
ve buna ilişkin planlama ilkelerinin belirtilmesi.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ara sınav ve yıl sonu sınavları
Önerilen Kaynak Listesi:
 OKYAY, İ., “Kentsel Koruma ve Geliştirme Planlaması”, Çoğaltılmış Ders Notu.
 OKYAY, İ., “Fransa’da Kentsel Sit Alanlarının Korunması”, Malraux Yasası, YEM yayını
 ZEREN, N., “Kentsel koruma”. Ders notları, İTÜ, çoğaltılmış baskı.
 Kentsel Koruma ve Yenileme Sempozyumları (1’den 12) Bildirileri, MSU, Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü Yayınları.
Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Dilek ERDEN ERBEY
PLK 502 KENTSEL KORUMA VE YENİLEME ATÖLYESİ
4 saat/hafta, uygulama, 4 kredi, 12 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Atölye, ilk yarıyılda PLO 503 dersi kapsamında ele alınan konu çerçevesinde, eylem
alanları için kentsel koruma ve yenileme projelerinin geliştirilmesi, buna dayalı olarak fizibilite
raporları ve organizasyon şeması hazırlanması konularını içermektedir.
Ön Koşul: PLO 503
Değerlendirme Yöntemleri: Proje ve sunuş
Önerilen Kaynak Listesi: Uygulama konusuna göre gerekli kaynak önerilmektedir.
Dersi Veren: Prof. Dr. Arzu KOCABAŞ, Doç. Dr. Rıfat AKBULUT
PLK 504 KORUMADA ARAŞTIRMA, UYGULAMA YÖNTEM VE TEKNİKLER
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 6 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Bu dersin amacı, öğrencinin, küreselleşme, AB uyum süreci ve depremsellik
bağlamında mekansal planlamanın bir boyutu olarak kentsel korumayı ve kentsel yenileşmeyi
stratejileri ve hedefleri ile kavramasını sağlamaktır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Rapor ve Sunuş
Önerilen Kaynak Listesi:
 KOCABAŞ, A., “Sustainable Community Buildings in London and Issues for İstanbul”; paper
presented at 14. urban Design and Imp. Semposium on Urban Regeberation and Design, İstanbul,
MSU, 2003.
 KOCABAŞ, A., “Sustainable Neigbourhood Regeneration and Conservation Strategies”, paper
presented at Sustainable Neigbourhood Regeneration in İstanbul as Part of EU Harmonisation
Process and Earthquake Resistant Housing Development, İstanbul, MSU, 2002.
 UCHFIELD, N., “Economics in Urban Conservation”, Cambridge, 1988.
Dersi Veren: Prof. Doç. Dr. Arzu KOCABAŞ
PL0 501/502 SEMİNER
2 Saat/hafta, kredisiz, 2 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Seminerler Kentsel Planlama, Kentsel Koruma ve Yenileme ve Kentsel Tasarım
Yüksek Lisans Programları çerçevesinde ortak katılımlı ve zorunlu bir derstir. Seminer dersinde
Yüksek Lisans derslerini destekleyecek şekilde belirli temalar etrafında tartışmalar yapılmaktadır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Seminere katılım ve tartışmalar
Dersi Veren: Güz döneminde Prof. Dr. Murat Güvenç, Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Şentürk ve Dr. Jean
François Perouse tarafından; Bahar döneminde Yrd. Doç. Dr. Erbatur ÇAVUŞOĞLU tarafından
verilmektedir.
PLO 503 KENTSEL GELİŞMEYİ İNCELEME VE YÖNLENDİRME ATÖLYESİ
(KEGELYA)
4 Saat/hafta, uygulama, 4 kredi, 12 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Bu atölyenin amacı İstanbul Metropoliten alanı içinde oluşan eğilimler gözlenerek, bu
eğilimler içinde güncel ve kritik yapıda olan bir bölge veya alanın oluşum ve yönelişlerini ayrıntılı bir
şekilde incelemek, eylem planına temel teşkil edecek çerçeve kararları ve fikirleri oluşturmaya yönelik
çalışmalar yapmaktır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ortak ve bireysel çalışma
Önerilen Kaynak Listesi: Çalışılan Kent ve Konu ile ilgili olarak yıllık değişmektedir.
Dersi Veren: Prof. Dr. Aykut KARAMAN (Yürütücü), Prof. Dr. Güzin KONUK, Prof. Dr. Arzu
KOCABAŞ DİREN, Doç. Dr. Rıfat AKBULUT (Danışman), Y. Doç. Dr. Teoman TEKKÖKOĞLU
PLO 505 ŞEHİRCİLİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
2 Saat/hafta, uygulama, 2 kredi, 6 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Dersin amacı yöntemler üzerine odaklanmaktır. Öğrenciler, çalıştıkları bir alanda daha
rahatlatıcı analizi bazı araştırma araçlarını kullanarak yapabilirler. Öğrenciler, çeşitli araştırma
alanlarında çalışma ihtiyacı duyacaklarından, tasarım ve planlama için nicel ve niteliksel yöntemlerden
faydalanırlar. Sonuç olarak, ilgilendikleri alanların bir tasarım ve bilimsel kavramında öğrencileri
güçlendirmek için; sosyal ve fiziksel bilginin, zamanla nasıl üretileceğinin öğretimini bu ders
sağlayabilir.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Başarı ara ve final çalışmaları üzerinden değerlendirilir.
Önerilen Kaynak Listesi:
 Keat, R. Ve Urry, J., Bilim Olarak Sosyal Teory, Çev N. Çelebi, İmge, 2001.
 Moles, A., Belirsizin Bilimleri, Çev. N. Bilgin, YKY, 2004.
 Neuman, W.L., Toplumsal Araştırma Yöntemleri, Cilt 1 v e Cilt 2, Yayınodası, 2008
Dersi Veren: Y. Doç. Dr. Levent ÖZAYDIN
SEÇMELİ DERSLER
PLK 503 SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL YENİLEŞME
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Bu dersin amacı, öğrencinin, sürdürülebilir kentsel yenileşmenin gelişmekte olan
kavram ve uygulamalarını Avrupa’daki girişimler bağlamında, özellikle Londra ve Güney Doğu
İngiltere’ye referans vererek, kavramasını sağlamaktır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Sınav ve ödevler
Önerilen Kaynak Listesi:
Dersi Veren: Prof. Dr. Arzu KOCABAŞ
PLO 507 ORGANIC TRANSPORTATION APPROACH
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Kentlerin doğal, tarihi ve kültürel dokularının geleceğe tahrip olmadan aktarılmasını
sağlamak amacıyla insan hareketliliğini merkeze alan, yaya, bisiklet, toplu taşıma uyum içinde
düşünen ulaşım yaklaşımının analitik ve politikalar ile aktarılmasıdır. Organik Ulaşım kentsel
dokunun sosyal ve fiziksel bileşenlerinin değerlerini koruyarak çevreye duyarlı, sürdürülebilir
yerleşmelere dönüştürmeyi hedeflemektedir.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ders kapsamında ögrencilerle okumalar ve tartışmalar üzerinden
değerlendirmeler yapılarak uygulamaya yönelik çalışmalar ve sunumlar yapılacaktır.
Önerilen Kaynak Listesi:
 Freund, P., Martin, G., 1996, Otomobilin Ekolojisi, Ayrıntı Yayınları, Istanbul.
 Gehl Architects& Transport for London, 2003, “London Public Life Survey”,
www.gehlarchitects.com
 Gehl,
J.,Gemzoe,
2004, “Public Spaces Public Life”, Danish Architectural Press,
Kopenhag.
 Institute for Transportation& Development Policy, Gehl Architects, 2010, “Our Cities, Ourselves
– 10 Principles for Transport in Urban Life”, New York, http://www.ourcitiesourselves.org/
 Jane Jacobs, Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı’ , Orjinal isim: The Death and Life
of Great American Cities, Metis Yayinlari, 2011
 LEFEBVRE, Henri (1991), The Production of Space, Çev. N.Smith, Oxford: Blackwell
 LEFEBVRE, Henri (1996), “Right to the City”, Writtings on Cities: Henri Lefebvre, Ed.
E.Kofman-E.Lebas, Blackwell Publ.
 LEFEBVRE, Henri (1998) Modern Dünyada Gündelik Hayat, Çev. I.Gürbüz, İstanbul, Metis
Yayınları.
 LEFEBVRE, Henri (l991), The Critique of Everyday Life, ing.Çev.John Moore, Verso.
 Lusher L.,Seaman M., 2008, “Streets to Live By”, Shin-peiTsay, Transalt.org
 New York City Department of Transportation, 2009, Streets Design Manuel, www.nyc.gov/dot
Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Kevser ÜSTÜNDAĞ
PLO 509 MEKAN VE BEDEN TEMSİLLERİ
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: İçinde devindiğimiz mekân,yansız, nötr bir kap değil, aksine yaşadığımız mekânlar
bedenlerimizi biçimlendiriyor; öte yandan bedenlerimiz de bilinçli ya da bilinçsiz bu mekanları
kendilerince dönüştürmek için çabalıyorlar. “Her beden bir mekândır ve bir mekâna sahiptir; beden
kendisini mekânda üretir ve ayrıca mekânı da üretir” diye belirtir Henri Lefebvre. Hem beden hem de
mekân toplumsal kuvvetler tarafından durmadan inşa edilen ve birbirini etkileyen birer süreç. Bir
mekân olarak bedeni ve bir beden olarak mekânı biçimlendirmeye çalışan toplumsal kuvvetlerin
çarpışmasıyla biçimlenir her ikisi de. Bu derste beden ve mekân sosyolojisi ışığında, göçebelerin
beden-uzam ilişkisinden başlayarak farklı tarihsel dönemlerde ortaya çıkan farklı mekân-beden
ilişkisi, metinler ve görsel sanatlar (resim, heykel, sinema, reklam, vb.) eşliğinde tartışılacaktır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ara Sınav + Ödev
Önerilen Kaynak Listesi:
 Bakhtin, Mikhail, Karnavaldan Romana/ Edebiyat Teorisinden Dil Felsefesine Seçme Yazilar,
Derleyen: Sibel Irzik, Ayrinti Yayinlari, İstanbul, 2001.
 Benjamin, Walter, Pasajlar, Çev. Ahmet Cemal, Yky, 2012.
 Bezmez, Dikmen Ve Ark., Sakatlik Çalişmalari, Sosyal Bilimlerden Bakmak, Koç Üniversitesi
Yayinlari, İstanbul, 2011.
 Canatan, K. (Editör), Beden Sosyolojisi, Açilim Kitap, İstanbul, 2011.
 Corbain, Alain Ve Ark., Bedenin Tarihi, Cilt 1: Rönesans’tan Aydinlanma’ya, Çev. Saadet Özen,
Yky, İstanbul, 2008.
 Corbain, Alain Ve Ark., Bedenin Tarihi, Cilt 2: Fransiz Devrimi’nden Büyük Savaş’a, Çev. Orçun
Türkay, Yky, 2011.

Deleuze, Gilles, Kivrim, Leibniz Ve Barok, Çev. Hakan Yücefer, Bağlam Yayinlari, İstanbul,
2006.
 Eco, Umberto, Güzelliğin Tarihi, Çev. Ali Cevat Akkoyunlu, Doğan Kitap, İstanbul, 2006.
 Eco, Umberto, Çirkinliğin Tarihi, Çev. Kolektif, Doğan Kitap, İstanbul, 2009.
 Foucault, Michel, Dostluğa Dair, Çev. Cemal Ener, Hil Yayin, İstanbul, 1996.
 Foucaul, Michel, Hapishanenin Doğuşu, Çev. Mehmet Ali Kiliçbay, İmge Kitabevi, 1992.
 Foucault, Michel, Toplumu Savunmak Gerek, Çev. Şehsuvar Aktaş, Yky, İstanbul, 2002.
 Harvey, David, Umut Mekanlari, Çev. Zeynep Gambetti, Metis Yayinlari, İstanbul, 2008.
 Hersey, George L., Cazibenin Evrimi, Çev. Rahmi G. Öğdül, Say Yayinlari, İstanbul, 2003.
 Kolektif, Cinsel Yönelimler Ve Queer, Cogito Dergisi, Sayi: 65-66, Yky, 2011.
 Le Breton, David, Yürümeye Övgü, Çev. İsmail Yergüz, Sel Yayincilik, İstanbul, 2003.
 Le Breton, David, Ten Ve İz, Çev. İsmail Yergüz, Sel Yayincilik, İstanbul, 2011.
 Lefebvre, Henry, The Production Of Space, Blackwell, 1991.
 Leppert, Richard, Sanatta Anlamin Görüntüsü, İmgelerin Toplumsal İşlevi, Çev. İsmailtürkmen,
Ayrinti Yayinlari, 2009.
 Lyon, David, Günlük Hayati Kontrol Etmek, Gözetlenen Toplum, Çev. Gözde Soykan, Kalkedon
Yayinlari, 2006.
 Mumford, Lewis, Tarih Boyunca Kent, Çev. Gürol Koca Ve Tamer Tosun, Ayrinti Yayinlari,
İstanbul, 2007.
 Paquot, Thierry, Şehirsel Bedenler, Çev. Zeynep Bengü, Everest Yayinlari, İstanbul, 2011.
 Sennett, Richard, Ten Ve Taş, Çev. Tuncay Birkan, Metis Yayinlari, İstanbul, 2011.
 Turner, Bryan, Body And Society, Blacwell Publishers, 1984.
 Urry, John, Mekânlari Tüketmek, Çev. Rahmi G. Öğdül, Ayrinti Yayinlari, İstanbul, 1999.
Dersi Veren: Öğr. Gör. Rahmi Öğdül
PLO 511 SAYISAL ORTAMDA PLANLAMA VE TASARIM
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Kent planlama/tasarımda coğrafi bilgi sistemleri ve veri tabanı gibi sayısal bilgi işlem
teknolojileri kullanım ve uygulaması konusunda bilgi ve beceri kazandırmak
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ara Sınav + Yazılı Sınav
Önerilen Kaynak Listesi:
 AKBULUT, M. Rıfat; ÖZAYDIN, Levent; (1998) “Temel Eğitim Donatılarının Yer Seçiminde
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Karar Destek Sistemleri”; İlköğretim Sorunları Sempozyumu. Mimar
Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi. İstanbul.
 ARONOFF, Stan; (2005) “Remote Sensing for GIS Managers”. ESRI Press Books.
 ARTHUR, David K.; ZEILER, Michael; (2004) “Designing Geodatabases”. ESRI Press Books.
 CONVIS, Charles L. (Der.); (2001) “Conservation Geography”. ESRI Press Books
 CURRY, Michale R.; (1998) “Digital Places. Living with Geographic Information Technologies”.
Routledge. Londra ve New York.
 DAL, Ş.; BAŞARANER, M.; SELÇUK, M.; (2004) “Zamansal Coğrafi Bilgi Sistemleri (Zcbs)Nüfus Sayım Verilerine İlişkin Vektör Tabanlı Bir Tematik Zcbs Uygulaması”. Türkiye’de 3.
Coğrafi Bilgi Sistemleri Günleri.
 DAVIS, David E.; (2003) “GIS for Everyone”. ESRI Press Books.
 DIDIER, Michel; (1990) “Utilité et Valeur de l’Information Géographique”. Economica. Paris.
 GREENE, R.W.; (2000) “GIS in Public Policy”. ESRI Press Books.
Dersi Veren: Doç. Dr. Rıfat AKBULUT
PLO 505 KONUT POLİTİKALARI
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Dersin amacı, insan varoluşunu biçimlendiren “ev” den yola çıkarak, konut çevresini ve
kentsel alanı toplumsal bir ilişki mekanı olarak ele almaktır. Derste konutun üretimi, kullanımı ve
iyileştirilmesi süreçleri, bu süreçlerde ortaya çıkan sorunlar ekonomik, sosyal ve politik koşullarıyla
birlikte ele alınacak, uygulanan konut politikalarının toplumsal sonuçları tartışılacaktır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Rapor ve sunuş
Önerilen Kaynak Listesi:
 BACHELARD, G.,“Mekanın Politikası“, Kesit Yayınları, İstanbul, 1996.
 LOGITO, „Bir Anatomi Dersi: Ev“, sayı 18, 1999.
 KOMUT, E., „Diğerlerinin Konut Sorunları“, TOKİ, 1996.
 ÖĞDÜL, H., „Konut Alanlarının İyileştirilmesinde Toplumsal Bağlam Rolü“, Doktora tezi, MSÜ,
1999.
Dersi Veren: Doç. Dr. Hürriyet ÖGDÜL
PLO 513 SOSYAL DİNAMİK
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Günümüz sosyal bilimlerinin sıkı sıkı tanımlanmış disipliner mantığının yarattığı izole
edilmiş gerçekliği canlı ve didnamik bir şekilde analiz etmek.Özellikle kapitalist-sanayileşme süreci
ile başlayan ve kendisini daha çok kentsel mekansal alanda gösteren toplumsal ilişkileri en temel
belirleyenleri (sanayileşme-kapitaalistleşme ve kentleşme) arasındaki içsel bağlantıları üzerinden
anlaşılmaısnı sağlamak...Bu tarihsel /kavramsal çerçevenin güncel belirlenimlerini ağrencilerin
seçeceği konular üzerinden analiz etmek.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Araştırma, sunuş ve grup çalışmasına katılım
Önerilen Kaynak Listesi: Ders temel materyal/kaynak kitap Toplumlar ve Ekonomiler (Fuat ErcanBağlam Yayınevi) ve Kırsal Yapıda Toplumsal Değişme (Fuat Ercan-Sav Yayınevi) kitaplarının
(kavramsal düzenek-tarihsel düzenek) derste işlenmsi ve öğrencilerin Türkiye güncelinden seçecekleri
bir konu hakkında yazılı ve sözlü sunum yapmaları (pasif bilginin aktif hale getirilmesi) biçiminde
gerçekleştirilecek.
Dersi Veren: Prof. Dr. Fuat ERCAN
PLO 504 URBAN POLICIES
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Ders dünyada geniş bir coğrafyada etkili olan son dönem kentsel gelişmelere ilişkin
politik ve teorik tartışmaları tarihsel bir perspektif içinde öğrencilerle tartışmayı hedeflemektedir. Ders
neoliberal kent, kentsel ve bölgesel dönüşüm politikaları, yarışmacılık, artan etnik, sınıf ve cinsiyet
temelli eşitsizlikler,işgücü piyasası ve konut piyasası, kentin tarihsel süreç içinde değişen anlamı,
kültürel stratejiler, mega organizasyonlar ve kentsel yeniden yapılanmalar gibi
konulara
odaklanacaktır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ödev + Sunum + Final Ödevi
Önerilen Kaynak Listesi:
 Neil Brenner and Nick Theodore (2005) ‘NeoLiberalism and the urban condition’ City 9 101-107
 David Byrne (2001) Understanding the Urban Basingstoke, Palgrave
 Peter Burke (2004) What is cultural history? Polity press, Cambridge
 Allan Cochrane (2006) Understanding Urban Policy: A Critical Approach Blackwell
 Phil Cooke and Kevin Morgan (1993) The Network Paradigm: new departures in corporate and
regional development Society and Space 11 543-64
 Kevin R. Cox (2004) ‘Globalization and the politics of local and regional development: the
problem of convergence’ Transactions of the Institute of British Geographers 29 179-194
 Cuthbertson (2005) The Form of Cities: Political Economy and Urban Design Oxford, Blackwell
 Guy Debord (1967) The Society of the Spectacle (available free through www.Marxists.org)


Megnad Desai (2002) Marx’s Revenge Verso
Robert Futrell (1999) Performative governance; Impression Management, Teamwork, and
Conflict Containment in City Commission Proceedings Journal of Contemporary Ethnography,
Vol. 27, No. 4, 494-529
 Andrew Glyn (2006) Capitalism Unleashed: Finance Globalization and Welfare Oxford
University Press
 Adam Harmes (2006) NeoLiberalism and multilevel governance Review of International Political
Economy 14 725-749
 David Harvey (2005) A Brief History of NeoLiberalism Oxford
 David Harvey (1989) From managerialism to entrepreneurialism: The transformation in Urban
Governance in Late Capitalism Geografiska Annaler: Series B: Human Geography 71 3-17
 Bob Jessop (2002) Liberalism NeoLiberalism and urban governance: A state-theoretical
perspective Antipode 452-472
 J. E. King (2002) A history of Post Keynesian Economics since 1936 Cheltenham, Edward Elgar
 Henri Lefebvre (1974/84) The Production of Space Translated by Donald Nicholson-Smith
Blackwell
 John Lovering (2006) The New Imperial geography’ in Bagchi-Sen, S. and Lawton Smith H.
(2006) Economic Geography: then, now and in the future Routledge
 John Lovering (1999) Theory led by Policy: the inadequacies of the New Regionalism’
International Journal of Urban and Regional Research 23 379-95
 John Lovering (1998) Three perspectives on the European policy debate International Planning
Studies
 John Lovering (1995) ‘Creating discourses rather than jobs: the crisis in the cities and the
transition fantasies of intellectuals and policy makers’ in Healey P, Davoudi S, Graham S and
Madani-Pour A (Ed’s) Managing Cities: the new urban context Wiley Chichester 109-126
 Alistair MacIntyre (2006) Ethics and Politics: Selected Essays Volume 2 Cambridge
 Gordon MacLeod (2001) ‘New regionalism reconsidered: Globalisation and the remaking of
Political Economic Space’ International Journal of urban and regional research 25 (4) 804-829
 Karl Marx (1973) Grundrisse Harmondsworth, Penguin Books
 Margit Mayer (2007) ‘Contesting the NeoLiberalization of Urban Governance’ in Contesting
NeoLiberalism ed by H.Leitner, J.Peck and E.S.Sheppard. Guilford Press, New York
 Ellen Meiksins Wood (2004) The Empire of Capital Verso
 Paul Oliver (2007 The Bottom Billion Oxford University press
 Jamie Peck and Adam Tickell (2002) ‘NeoLiberalising Space’ in Neil Brenner and Nik Theodore
(eds) Spaces of NeoLiberalism: urban restructuring in Western Europe and North America
Blackwell
 Peter Roberts and Hugh Sykes (ed.) (2005) Urban Regeneration: A Handbook SAGE
 Saad-Filho and Johnston (2005) NeoLiberalism: a reader Pluto Books
 Andrew Sayer (2000) The Moral Significance of Class, London
 Leslie Sklair (2006) Iconic architecture and capitalist globalization City 10: 21-47
 Adam Smith (1759/2002) The Theory of Moral Sentiments edited by Knud Haakonsen Cambridge
University Press
 Adam Smith (1776/1999) The Wealth of Nations Books I-III edited by Andrew Skinner, London,
Penguin Books
 Neil Smith (2002) New Globalism, New Urbanism; Gentrification as Global Urban Strategy
Antipode 427-450
 Paul Sweezy (1942) The Theory of Capitalist Development New York, Monthly Review Books
 Chris Webster (2005) ‘The New Institutional Economics and the evolution of modern urban
planning’ Town Planning Review 76 455-484
 Chris Webster and Lawrence Wai-Chung Lai (2003) Property Rights, Planning and Markets
Cheltenham, Edward Elgar
Dersi Veren: Prof. Dr. John LOVERING, Yrd. Doç. Dr. Binnur ÖKTEM ÜNSAL
PL0 506 MEKANSAL DENEYİM OLARAK GECEKONDU
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Ders, “gecekondu” olarak tanımlanan, genel olarak da “sağlıksız” olarak nitelenen kent
dokularının sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik potansiyellerini ele alacaktır.
Bilimsel olarak planlanmamış ama “yaşam ustalığı”nın ürünü olan bu yerleşimlerde üretilen mekânsal
çözümlerin kalitesi ve sunduğu kullanım çesitliliğinin yetişmekte olan mimar ve kent plancılarına
deneysel örnek teşkil ettiği düşüncesinden yola çıkılmaktadır.
Yaklaşım, bugünkü kentsel dönüşüm süreç ve projelerinde, varolan özelliklerin sorgulanıp,
güncellenip yerelliğin yeniden kazanıldığı projeler kurgulamayı amaçlamaktadır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ödev + Sunum + Final Projesi
Önerilen Kaynak Listesi:
 SENYAPILI, Tansu. “Baraka”dan gecekonduya, Ankara’da kentsel mekanin dönüsümü, 19231960, Istanbul : Iletisim, 2004.
 PEROUSE, Jean-François. Istanbul’la yüzlesme denemeleri, Ceperler, Hareketlilik ve Kentsel
Bellek, Istanbul : Iletisim, 2011.
 CANKAT, Aysegül. “Gecekondu comme projet urbain en acte et en puissance”, Urbanisme,
n°374, septembre-octobre 2010, pp. 60-61
 FRIEDMAN, Yona. l’Architecture de survie, une philosophie de la pauvreté, Paris : Casterman,
2003.
 How the other half builds, Research Paper n°9, McGill University, Montréal, 1984.
 FREY, Pierre. Learning from vernacular, Paris : Actes Sud, 2010.
 MIALET, Frédéric. Le renouveau de l’habitat intermédiaire, Paris : CERTU-PUCA, 2006.
 RONCAYOLO, Marcel. La ville et ses territoires. Paris : Gallimard, 1990.
 Faire ville avec les lotissements, sous la dir. Ariela Masboungi, Paris : le Moniteur, 2008.
 MAROT, Sébastien. L’art de la mémoire, le territoire et l’architecture, Paris : la Villette, 2010.
 PAQUOT, Thierry, sous la dir. Philosophie de l’environnement et des milieux urbains, Paris : la
Découverte, 2010.
 BOURDIEU, Pierre. Le sens pratique, Paris : Minuit, 1980.
Dersi Veren: Dr. Ayşegül CANKAT, Prof. Dr. Gülşen ÖZAYDIN
PLO 508 KÜRESELLEŞME VE KENTSEL TOPLUMSAL HAREKETLER
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Küreselleşme süreçlerini ve kentlerin bu süreçler altındaki durumunu eleştirel bir
yaklaşım içinde okumak. Bu süreçlerin kentlerin gelecekleri üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak,
başka ihtimaller üzerinde tartışmak, karar alma süreçlerini incelemek ve alternatif karar alma süreçleri
geliştirmek. Bu süreçler içerisinde geliştirilen projelere yerelden doğan eleştirel bir bakış açısı
geliştirmek. Yerel olmayan etkiler altında yeni bir demokrasi anlayışına ve katılıma dayalı karar alma
süreçlerine yönelik ihtimalleri değerlendirmek. Bu çerçevede gelişen kentsel muhalif hareketleri
incelemek.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Derse ve tartışmalara katılım, ders kapsamına taşınan örnek olaylar (%30)
ve final ödevi (%70)
Önerilen Kaynak Listesi:
Dersi Veren: Prof. Dr. Murat Cemal YALÇINTAN
PLO 510 KENT VİZYONLARI
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Derste kent planlamasını, tasarımını ve yaşamını belirleyen, yönlendiren önemli fikir,
model ve uygulamalar, sosyal, ekonomik, kültürel etmenler, gelecek için senaryolarla birlikte ve
tarihsel süreçleri içinde irdelenmektedir. 21. yy kentinin planlaması ve tasarımına yönelik
paradigmalar tartışılmaktadır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Dönem sonu projesi ve sunuşlar
Önerilen Kaynak Listesi:
 Barnett, J., “ The Elusive City” The Herbet Pres, 1986
 Drew, R., “ The City” Penguin Books, London 1997
 Ellin,N., “Postmodern Urbanism”, 1996
 Hall, P. And Ulrich P. (eds). “Urban Future 21”. E&FN Spon, London
Dersi Veren: Prof. Dr. Aykut KARAMAN
PLO 512 TASARIMDA KÜLTÜR YORUMU VE YAŞAMA KÜLTÜRÜ
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Dersin amacı, tasarımın gerçekleşmesini etkileyen faktörleri, ihtiyacın tanımlanması ve
bu ihtiyacı karşılayacak programın geliştirilmesinden başlayarak tartışmaktır. Tasarım üzerinde
kültürün etkisi örnekler üzerinde açıklanacaktır. (Sinan, Mimar Kemalettin ve birçok çağdaş mimar).
Derste, yaşama kültürü, kişilik ve kimlik, kentsel mekanda, sokak, cadde ve meydanlarda yaşam
biçimi ve kültürün etkisi, kültür yorumunun koruma üzerinde etkisi incelenecektir. Son olarak yaşama
kültürü kavramı Kuzguncuk’un iyileştirilmesi örneğinde ele alınacaktır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ödev
Dersi veren: Öğr. Gör. Cengiz BEKTAŞ
PLK 506 KENTSEL YENİLEŞMEDE MODELLER
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Bu dersin amacı, kentsel yenileşmeye yönelik kuramlar ve kavramları irdelemek, dünya
ve Türkiye örneklerinin yapısını incelemek, Türkiye’deki eğilim ve potansiyellere yönelik olası
modelleri tartışmaktır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ödev + Sunum + Final Ödevi
Önerilen Kaynak Listesi:
Dersi Veren: Prof. Dr. Aykut KARAMAN
PLK 508 TARİHİ KENT PLANLAMASI
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik:
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri:
Önerilen Kaynak Listesi:
Dersi Veren: Doç. Dr. Rıfat AKBULUT
PLK 512 EKİSTİKS: İNSAN YERLEŞMELERİ BİLİMİ
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Dersin içeriğini küreselleşme süreci bağlamında sorumluluk ve etkileri ile başat aktör
olarak öne çıkan metropol kentlerin mekansal değişim süreçlerinin, İstanbul ve Atina dönüşüm
deneyimleri ile İstanbul uygulamalarının 1960 lar itibariyle dönemsel analizler esaslı karşılaştırılarak
irdelenmesi oluşturmaktadır. Bu ders kapsamında Ekistiks entelektüel çerçevesinin, özellikle İstanbul
ve Atina’da eski konut dokularının olduğu yerleşim alanları üzerinden, kentsel koruma ve kentsel
dönüşümün bütünleşik olarak ele alınması ile irdelenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda ilişkin
uluslar arası karşılaştırmalı araştırma yöntemi kullanılmaktadır.
Ön Koşul: -
Değerlendirme Yöntemleri: Öğrenci ders kaynakçası esaslı araştırma yaparak / sunuş hazırlayarak/
grup çalışmasına katılarak derse aktif katılım sağlamaktadır. Dönem sonu ödev teslim edilmektedir.
Ödev teslim ve değerlendirme yüzdeleri detaylı olarak hazırlanmış bulunan ders rehberi kapsamında
açıklanmaktadır.
Önerilen Kaynak Listesi:
Dersi Veren: Prof. Dr. Arzu KOCABAŞ DİREN
PLK 510 TARİHİ ÇEVRE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DÜNYA ÖRNEKLERİ
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Dersin amacı, farklı coğrafyalar ve kültür mirası birikimlerine sahip kentlerde
uygulanmış olan koruma uygulamaları ve koruma ile ilgili kurumsal, örgütsel, toplumsal ve finansa
dair modellerin karşılaştırmalı olarak incelenmesidir.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Farklı coğrafyalardan ve kentlerden seçilen uygulanmış olan koruma
projeleri ve uygulamaları öğrenciler tarafından araştırılarak dönem sonunda sunularak tartışmaya
açılmaktadır.
Önerilen Kaynak Listesi:
 Ahunbay,Z. (2007) Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM, İstanbul.
 Cohen, N. (2001) Urban Planning Conservation and Preservation, McGrow Hills Comp. NY
 Cohen, N. (1999) Urban Conservation, MIT Pres.
 Kuban, D. (2000) Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, YEM, İstanbul.
 Madran, E. Özgönül, N. (2005) Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması, Mimarlar Odası
 Okyay, İ. (2001) Fransa’da Kentsel Sit Alanlarının Korunması Malraux Yasası, YEM, İstanbul.
 Pickard, R. (2001) Management of Historic Centers, Spon Press, London&NewYork
Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Dilek ERDEN ERBEY
PLO 507 ORGANIC TRANSPORTATION APPROACH
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Kentlerin doğal, tarihi ve kültürel dokularının geleceğe tahrip olmadan aktarılmasını
sağlamak amacıyla insan hareketliliğini merkeze alan, yaya, bisiklet, toplu taşıma uyum içinde
düşünen ulaşım yaklaşımının analitik ve politikalar ile aktarılmasıdır. Organik Ulaşım kentsel
dokunun sosyal ve fiziksel bileşenlerinin değerlerini koruyarak çevreye duyarlı, sürdürülebilir
yerleşmelere dönüştürmeyi hedeflemektedir.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ders kapsamında ögrencilerle okumalar ve tartışmalar üzerinden
değerlendirmeler yapılarak uygulamaya yönelik çalışmalar ve sunumlar yapılacaktır.
Önerilen Kaynak Listesi:
 Freund, P., Martin, G., 1996, Otomobilin Ekolojisi, Ayrıntı Yayınları, Istanbul.
 Gehl Architects& Transport for London, 2003, “London Public Life Survey”,
www.gehlarchitects.com
 Gehl,
J.,Gemzoe,
2004, “Public Spaces Public Life”, Danish Architectural Press,
Kopenhag.
 Institute for Transportation& Development Policy, Gehl Architects, 2010, “Our Cities, Ourselves
– 10 Principles for Transport in Urban Life”, New York, http://www.ourcitiesourselves.org/
 Jane Jacobs, Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı’ , Orjinal isim: The Death and Life
of Great American Cities, Metis Yayinlari, 2011
 LEFEBVRE, Henri (1991), The Production of Space, Çev. N.Smith, Oxford: Blackwell
 LEFEBVRE, Henri (1996), “Right to the City”, Writtings on Cities: Henri Lefebvre, Ed.
E.Kofman-E.Lebas, Blackwell Publ.
 LEFEBVRE, Henri (1998) Modern Dünyada Gündelik Hayat, Çev. I.Gürbüz, İstanbul, Metis
Yayınları.
 LEFEBVRE, Henri (l991), The Critique of Everyday Life, ing.Çev.John Moore, Verso.
 Lusher L.,Seaman M., 2008, “Streets to Live By”, Shin-peiTsay, Transalt.org
 New York City Department of Transportation, 2009, Streets Design Manuel, www.nyc.gov/dot
Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Kevser ÜSTÜNDAĞ
KENTSEL PLANLAMA YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS
GÜZ YARIYILI
MSGSU
PLP 506 Kentsel Planlama:
2
Kuram ve İlkeler
PLO 503 Kentsel Gelişmeyi
İnceleme ve Yönlendirme
4
Atölyesi (KEGELYA)
PLO 505 Şehircilikte
2
Araştırma Yöntemleri
PLO 501 Seminer
0
Seçmeli Dersler
Toplam
GÜZ YARIYILI
Tez Çalışma Raporu
MSGSU
Toplam
AKTS
6
12
BAHAR YARIYILI
MSGSU
PLP 502 Kentsel Planlama
4
Atölyesi
PLP 504 Kentsel Planlamada
Yenilikçi Yaklaşımlar
AKTS
12
2
6
0
4
8
4
2
6
PLO 502 Seminer
Seçmeli Dersler
30
Toplam
AKTS
30
30
BAHAR YARIYILI
Tez Sunum
30
MSGSU
Toplam
AKTS
30
30
SEÇMELİ DERSLER
GÜZ YARIYILI
MSGSU
PLP 503 Proje Geliştirme ve
2
Yönetimi
PLP 507 Ulaşım Politikaları
2
PLP 509 Planlamada Doğal
Risk Yönetimi
PLO
507
Organic
Transportation Approach
PLO 509 Mekan ve Beden
Temsilleri
PLP 511 Ekolojik Planlama
ve Tasarım
PLP 513 AB Sürecinde
Düzenleme
ve
Bölge
Planlamaya
Yeni
Yaklaşımlar
PLP
515
Toplumsal
Hareketlilik ve Değişim
Sosyolojisi
PLO 511 Sayısal Ortamda
Planlama ve Tasarım
PLP 505 Çevre ve Kent
Politika Teorisi
PLO 505 Konut Politikaları
PLO 513 Sosyal Dinamik
AKTS
4
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
2
4
4
BAHAR YARIYILI
PLO 504 Urban Policies
PLO 506 Mekansal Deneyim
Olarak Gecekondu
PLO 508 Küreselleşme ve
Kentsel Toplumsal Hareketler
PLP 508 Yerel Yönetimler ve
Planlama
PLO 512 Tasarımda Kültür
Yorumu ve Yaşama Kültürü
PLP 520 Çevresel Politikalar
PLP 512 AB ve Planlama
Politikaları
PLP
514
Metropoliten
Stratejiler ve Planlama
PLP 516 Ulaşım Planlaması
PLP 518 Türkiye’de Kırsal
Gelişme ve Planlama
MSGSU
AKTS
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
DERS İÇERİKLERİ
ZORUNLU DERSLER
PLP 502 KENTSEL PLANLAMA ATÖLYESİ
4 saat/hafta, uygulama, 2 kredi, 12 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Atölye, ilk yarıyılda PLO 503 dersi kapsamında ele alınan konu çerçevesinde, eylem
alanları için kentsel planlama projeleri geliştirilmesi, buna dayalı olarak fizibilite raporları ve
organizasyon şeması hazırlanması konularını içermektedir.
Ön Koşul: PLO 503
Değerlendirme Yöntemleri: Proje ve uygulama
Önerilen Kaynak Listesi: ADAMS, D., “Urban Planning and the Development Process”, UCL Press,
London, 1995.
DOUGLASS-FRIEDMAN, “Cities for Citizens”, Wiley, West Sussex, 1998
“Katılımcı Demokrasi, Kamusal Alan, Yerel Yönetim”, Demokrasi Kitaplığı, 1998.
“Rapid Urban Environmental assessment”, The World Bank Urban management Programme, 1994.
HARREY, D., “Sosyal Adalet ve Şehir”, Metis, 2003.
Dersi Veren: Prof. Dr. Fatma ÜNSAL, Yrd. Doç. Dr. Teoman TEKKÖKOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Hale
MAMUNLU KOCABAŞ
PLP 506 KENTSEL PLANLAMA KURAM VE İLKELER
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 6 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Kent Planlama Kuramları dersi, modern kent planlama tarihi boyunca akademik
tartışmaları ve uygulamaları yönlendiren planlama kuramlarını her bir kuramın çıktığı dönem ve
mekanın sosyo-ekonomik ve politik gelişmeleriyle ilişkilendirerek anlatmayı amaçlamaktadır. Her bir
kuramın kentlerin gelişiminde ne kadar ve nasıl etkili olduğunu tartışacaktır.Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Derse ve tartışmalara katılım + Final Ödevi
Önerilen Kaynak Listesi:
 Susan Fainstein ve Scott Campell (2004) Readings in Planning Theory , Blackwell.
 Melih Ersoy (2007) Kentsel Planlama Kuramları, Metis, Ankara
 Engels, F. (1974) İngilterede Emekçi Sınıfların Durumu içindeki ‘Büyük Kentler’bölümü.
 Hall, Peter (2002) Cities of Tomorrow.
 Özbek, Meral (.) Kentsel Mekan, Toplum, Bilişsel Harita ve Planlama, D.İncedayı, Çevre Tümdür
içinde.
 Berman, Marshall (1994) Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, İletişim, İstanbul.
 David Harvey (2002) "Toplumsal Adalet, Postmodernizm ve Kent" , Bülent Duru, Ayten Alkan,
20.YY.Kenti içinde, İmge Kitabevi, Ankara.
 Harvey,David (1997) Postmedernliğin Durumu
 Tekeli, İlhan (200) Modernite Aşılırken Kent Planlaması.
 Smith, Neil (2006) Yeni Küresellik, Yeni Şehircilik: Küresel Kentsel Strateji Olarak
Soylulaştırma, Planlama Kentsel Dönüşüm sayısı.
 Susan Fainstein ve Scott Campell (2004 ) Readings in Urban Theory , Blackwell..
 Davis, Mike, ‘Fortress L.A.’ (City Reader, Part 3
Dersi Veren: Yrd.Doç.Dr. Binnur ÖKTEM ÜNSAL
PLP 504 KENTSEL PLANLAMADA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 6 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Kentlerin etkileşim halinde bulunduğu bütün çevrelerde yaşanan hızlı ve köklü
değişimin mevcut planlama sistematiği üzerinde yarattığı güçlü etkiler ve planlamanın temel dayanağı
olan kalkınma paradigmasının değişime uğraması, kentsel planlamanın yeniden yapılanmasını zorunlu
kılmaktadır. Kentsel planlama alanında yeniden yapılanmanın düşünce yollarını açmak amacı taşıyan
bu dersin kapsamında; yenilikçi planlama arayışını ussal kılan oluşumlar, yenilikçi planlama
yaklaşımının kuramsal çerçevesi ve gelişmiş ülke deneyimlerine referansla yenilikçi yasal ve kurumsal
araçlar ele alınmaktadır. Bu araçların Türk planlama sistemine uyarlanması bağlamında tartışmalar
yapılmaktadır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Öğrencinin, derse devam durumu, tartışmalara katılımı ve katkısı ile
dönem ödevinin değerlendirmesi
Önerilen Kaynak Listesi:











Adams, David (1995) Urban Planning and the Development Process, UCL Press,
London
Campbell, Scott - Fainstein, Susan (2003), Planning Theory, Blackwell, Oxford
Douglass, Mike – Friedmann, John (1998), Cities for Citizens, Wiley, London
Fainstein, Susan – Campbell, Scott (1997), Urban Theory, Blackwell, Oxford
Fukuyama, Francis (2000), The Great Disruption, Profile Books, London
Hall, Stuart – Jacques, Martin (1990), Yeni Zamanlar, Ayrıntı, İstanbul
Harvey, David (2001), Spaces of Capital, Routhledge, New York
Judd, Dennis – Swanstorm Todd (1998), City Politics, Private Power and Public Policy,
Longman, New York
Newman, Peter – Thornley Andy (1996), Urban Planning in Europa, Routhledge,
London
Peterson, Paul (1981), City Limits, The University of Chicago Pres, Chicago
Sassen, Saskia (1998), Globalization and Its Discontents, The New Pres, New York
Dersi Veren: Prof. Dr. Fatma Ünsal
PLO 503 KENTSEL GELİŞMEYİ İNCELEME VE YÖNLENDİRME ATÖLYESİ
(KEGELYA)
4 Saat/hafta, uygulama, 4 kredi, 12 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Bu atölyenin amacı İstanbul Metropoliten alanı içinde oluşan eğilimler gözlenerek, bu
eğilimler içinde güncel ve kritik yapıda olan bir bölge veya alanın oluşum ve yönelişlerini ayrıntılı bir
şekilde incelemek, eylem planına temel teşkil edecek çerçeve kararları ve fikirleri oluşturmaya yönelik
çalışmalar yapmaktır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ortak ve bireysel çalışma
Önerilen Kaynak Listesi: Çalışılan Kent ve Konu ile ilgili olarak yıllık değişmektedir.
Dersi Veren: Prof. Dr. Aykut KARAMAN (Yürütücü), Prof. Dr. Güzin KONUK, Prof. Dr. Arzu
KOCABAŞ DİREN, Doç. Dr. Rıfat AKBULUT (Danışman), Y. Doç. Dr. Teoman TEKKÖKOĞLU
PL0 501/502 SEMİNER
2 Saat/hafta, kredisiz, 2 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Seminerler Kentsel Planlama, Kentsel Koruma ve Yenileme ve Kentsel Tasarım
Yüksek Lisans Programları çerçevesinde ortak katılımlı ve zorunlu bir derstir. Seminer dersinde
Yüksek Lisans derslerini destekleyecek şekilde belirli temalar etrafında tartışmalar yapılmaktadır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Seminere katılım ve tartışmalar
Dersi Veren: Güz döneminde Prof. Dr. Murat Güvenç, Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Şentürk ve Dr. Jean
François Perouse tarafından; Bahar döneminde Yrd. Doç. Dr. Erbatur ÇAVUŞOĞLU tarafından
verilmektedir.
PLO 505 ŞEHİRCİLİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
2 Saat/hafta, uygulama, 2 kredi, 6 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Dersin amacı yöntemler üzerine odaklanmaktır. Öğrenciler, çalıştıkları bir alanda daha
rahatlatıcı analizi bazı araştırma araçlarını kullanarak yapabilirler. Öğrenciler, çeşitli araştırma
alanlarında çalışma ihtiyacı duyacaklarından, tasarım ve planlama için nicel ve niteliksel yöntemlerden
faydalanırlar. Sonuç olarak, ilgilendikleri alanların bir tasarım ve bilimsel kavramında öğrencileri
güçlendirmek için; sosyal ve fiziksel bilginin, zamanla nasıl üretileceğinin öğretimini bu ders
sağlayabilir.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Başarı ara ve final çalışmaları üzerinden değerlendirilir.
Önerilen Kaynak Listesi:
 Keat, R. Ve Urry, J., Bilim Olarak Sosyal Teory, Çev N. Çelebi, İmge, 2001.
 Moles, A., Belirsizin Bilimleri, Çev. N. Bilgin, YKY, 2004.
 Neuman, W.L., Toplumsal Araştırma Yöntemleri, Cilt 1 v e Cilt 2, Yayınodası, 2008
Dersi Veren: Y. Doç. Dr. Levent ÖZAYDIN
SEÇMELİ DERSLER
PLP 503 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Proje yönetimi kavram ve alanlarının incelenmesi, piyasa araştırması, fizibilite
çalışmalarından projenin tamamlanmasına kadar geçen sürede arazi geliştirme / bina projelerine
uygulanması. Proje yönetimi alanları: Planlama, denetleme ve kontrol ile ilgili metodlar ve yönetim
problemlerine bakış.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav/Ödev
Önerilen Kaynak Listesi:
Dersi veren: Prof. Dr. Sema ERGÖNÜL
PLP 507 ULAŞIM POLİTİKALARI
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Bütünleşik ulaşım planlama politikalarını yönetim, işletme, tasarım, uygulama
boyutlarıyla ele almak. Ulaşım Politikalarını ve stratejilerini farklı disiplinler açısından tartışarak
planlama pratiğindeki dünya örneklerini ekolojik, ekonomik, toplumsal ve mekansal açıdan
değerlendirmek.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav/Ödev
Önerilen Kaynak Listesi:
 Pedestrian and Bicycle Planning , Victoria Transport Institute Todd Litman Victoria Transport
 Pedestrian Road Safety Audit Guidelines and Prompt Lists
 U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration
 Evaluating Accessibility for Transportation Planning
 Public Spaces Public Life, Jon Gehl, Lars Gemzoe
 Appleyard, Livable Streets, Berkeley University of California Press.
Dersi veren: Yrd. Doç. Dr. Kevser ÜSTÜNDAĞ
PLP 509 PLANLAMADA DOĞAL RİSK YÖNETİMİ
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Çeşitli doğal risk olgularının ve olaylarının az ya da çok, açık ya da gizli etkisi altında
bulunan mevcut ve planlanan yerleşim alanlarında, risk varlığını ve etkinliğini göz önünde
bulundurmayan, ilgili verilere ve bulgulara dayanmayan bir planlamanın / uygulamanın –
yapılaşmanın başarılı olması ve güvenli sürdürülebilirliğin sağlanması mümkün değildir.
Günümüzdeki çoğu teknik, sosyal, idari, mali, yasal aksamanın, sıkıntının, can ve mal kayıplarının,
giderek yerellikten ülke geneline tırmanan son derece önemli olumsuzlukların temelinde çok büyük
oranda doğal riskleri umursamamanın, hatta farkına varmamanın ve dolayısıyla başlangıçta kentsel
planlamaya girdi olarak katmayıp planlamayı daha başlangıçta yönlendirmemenin çağdışı gerçekliği
yatar. Bu nedenle doğal risk zararlarının, daha planlama aşamasındayken risk yönetimi yaklaşımıyla
nasıl giderileceği ya da en azından bu zararların nasıl minimize edileceği konusu bu dersin amacı
olarak alınmıştır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ara sınav, yıl sonu sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
 ALİ, R., 2004, Deprem Riski Altındaki Kentlerde Risk Yönetimi – Planlama Etkileşimi : İstanbul
Örneği (L Tezi)
 GIBSON, M., KOCABAŞ, A., ÖZTAŞ, T., 2003, Sustainable Neighbourhood Regeneration in
Istanbul as Part of EU Harmonisation Process and Earthquake Resistant Housing Development
(İstanbul’un AB Uyum Sürecinde Deprem Gerçeğini Dikkate Alan Sürdürülebilir Mahalle
Yenileşmesi), Idea Project of
MSÜ – GIMM (MSÜ – İBB Fikir Projesi), İstanbul.
 KARAMAN, A., ÖZTAŞ, T., KONUK, G., TEKKÖKOĞLU, T., SANCAKLI, Ö., 2005, Deprem
Gerçeğinde Sürdürülebilir Mahalle Yenileşmesi İçin Eylem Planı ve Projesi : Zeytinburnu
Yerleşmesi Pilot Alanı, İstanbul Şehircilik Atelyesi (İŞAT) Zeytinburnu Pilot Projesi, C. I, 241 s.,
İstanbul.
 KOYUNCU, A. E., 2010, Sellenme / Taşkın Riski ve Yönetiminin Kentsel Planlamaya
Entegrasyonu (YL Tezi)
 ÖZTAŞ, T., 2011, Yersel İlke ve Kararların Planlama Disiplinindeki Yeri, KBAM Kentsel ve
Bölgesel Araştırmalar 2. Semp. Bildirileri Kitabı, s. 575 – 590, Ankara.
 ÖZTAŞ, T., 2007, Kentsel Jeoloji, 137 s., İstanbul.
 ÖZTAŞ, T. (Editör), 2003, Earthquake Resistant Urbanization and Sustainable Neighbourhood
Regeneration in Istanbul as Part of EU Harmonisation Process (Depreme Dayanıklı Kentleşme ve
AB Uyum Sürecinde İstanbul’da Sürdürülebilir Mahalle Yenileşmesi), Proceedings of Int.
Symposium, Uluslararası Sempozyum Konuşmaları Kitabı, İstanbul.
 ÖZTÜRK, T. N., 2004, Planlamada Doğal Riskler ve Risk Yönetimi (L Tezi)
Dersi Veren: Prof. Dr. Turgut ÖZTAŞ
PLO 507 ORGANIC TRANSPORTATION APPROACH
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Kentlerin doğal, tarihi ve kültürel dokularının geleceğe tahrip olmadan aktarılmasını
sağlamak amacıyla insan hareketliliğini merkeze alan, yaya, bisiklet, toplu taşıma uyum içinde
düşünen ulaşım yaklaşımının analitik ve politikalar ile aktarılmasıdır. Organik Ulaşım kentsel
dokunun sosyal ve fiziksel bileşenlerinin değerlerini koruyarak çevreye duyarlı, sürdürülebilir
yerleşmelere dönüştürmeyi hedeflemektedir.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ders kapsamında ögrencilerle okumalar ve tartışmalar üzerinden
değerlendirmeler yapılarak uygulamaya yönelik çalışmalar ve sunumlar yapılacaktır.
Önerilen Kaynak Listesi:
 Freund, P., Martin, G., 1996, Otomobilin Ekolojisi, Ayrıntı Yayınları, Istanbul.
 Gehl Architects& Transport for London, 2003, “London Public Life Survey”,
www.gehlarchitects.com
 Gehl,
J.,Gemzoe,
2004, “Public Spaces Public Life”, Danish Architectural Press,
Kopenhag.

Institute for Transportation& Development Policy, Gehl Architects, 2010, “Our Cities, Ourselves
– 10 Principles for Transport in Urban Life”, New York, http://www.ourcitiesourselves.org/
 Jane Jacobs, Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı’ , Orjinal isim: The Death and Life
of Great American Cities, Metis Yayinlari, 2011
 LEFEBVRE, Henri (1991), The Production of Space, Çev. N.Smith, Oxford: Blackwell
 LEFEBVRE, Henri (1996), “Right to the City”, Writtings on Cities: Henri Lefebvre, Ed.
E.Kofman-E.Lebas, Blackwell Publ.
 LEFEBVRE, Henri (1998) Modern Dünyada Gündelik Hayat, Çev. I.Gürbüz, İstanbul, Metis
Yayınları.
 LEFEBVRE, Henri (l991), The Critique of Everyday Life, ing.Çev.John Moore, Verso.
 Lusher L.,Seaman M., 2008, “Streets to Live By”, Shin-peiTsay, Transalt.org
 New York City Department of Transportation, 2009, Streets Design Manuel, www.nyc.gov/dot
Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Kevser ÜSTÜNDAĞ
PLO 509 MEKAN VE BEDEN TEMSİLLERİ
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: İçinde devindiğimiz mekân,yansız, nötr bir kap değil, aksine yaşadığımız mekânlar
bedenlerimizi biçimlendiriyor; öte yandan bedenlerimiz de bilinçli ya da bilinçsiz bu mekanları
kendilerince dönüştürmek için çabalıyorlar. “Her beden bir mekândır ve bir mekâna sahiptir; beden
kendisini mekânda üretir ve ayrıca mekânı da üretir” diye belirtir Henri Lefebvre. Hem beden hem de
mekân toplumsal kuvvetler tarafından durmadan inşa edilen ve birbirini etkileyen birer süreç. Bir
mekân olarak bedeni ve bir beden olarak mekânı biçimlendirmeye çalışan toplumsal kuvvetlerin
çarpışmasıyla biçimlenir her ikisi de. Bu derste beden ve mekân sosyolojisi ışığında, göçebelerin
beden-uzam ilişkisinden başlayarak farklı tarihsel dönemlerde ortaya çıkan farklı mekân-beden
ilişkisi, metinler ve görsel sanatlar (resim, heykel, sinema, reklam, vb.) eşliğinde tartışılacaktır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ara Sınav + Ödev
Önerilen Kaynak Listesi:
 Bakhtin, Mikhail, Karnavaldan Romana/ Edebiyat Teorisinden Dil Felsefesine Seçme Yazilar,
Derleyen: Sibel Irzik, Ayrinti Yayinlari, İstanbul, 2001.
 Benjamin, Walter, Pasajlar, Çev. Ahmet Cemal, Yky, 2012.
 Bezmez, Dikmen Ve Ark., Sakatlik Çalişmalari, Sosyal Bilimlerden Bakmak, Koç Üniversitesi
Yayinlari, İstanbul, 2011.
 Canatan, K. (Editör), Beden Sosyolojisi, Açilim Kitap, İstanbul, 2011.
 Corbain, Alain Ve Ark., Bedenin Tarihi, Cilt 1: Rönesans’tan Aydinlanma’ya, Çev. Saadet Özen,
Yky, İstanbul, 2008.
 Corbain, Alain Ve Ark., Bedenin Tarihi, Cilt 2: Fransiz Devrimi’nden Büyük Savaş’a, Çev. Orçun
Türkay, Yky, 2011.
 Deleuze, Gilles, Kivrim, Leibniz Ve Barok, Çev. Hakan Yücefer, Bağlam Yayinlari, İstanbul,
2006.
 Eco, Umberto, Güzelliğin Tarihi, Çev. Ali Cevat Akkoyunlu, Doğan Kitap, İstanbul, 2006.
 Eco, Umberto, Çirkinliğin Tarihi, Çev. Kolektif, Doğan Kitap, İstanbul, 2009.
 Foucault, Michel, Dostluğa Dair, Çev. Cemal Ener, Hil Yayin, İstanbul, 1996.
 Foucaul, Michel, Hapishanenin Doğuşu, Çev. Mehmet Ali Kiliçbay, İmge Kitabevi, 1992.
 Foucault, Michel, Toplumu Savunmak Gerek, Çev. Şehsuvar Aktaş, Yky, İstanbul, 2002.
 Harvey, David, Umut Mekanlari, Çev. Zeynep Gambetti, Metis Yayinlari, İstanbul, 2008.
 Hersey, George L., Cazibenin Evrimi, Çev. Rahmi G. Öğdül, Say Yayinlari, İstanbul, 2003.
 Kolektif, Cinsel Yönelimler Ve Queer, Cogito Dergisi, Sayi: 65-66, Yky, 2011.
 Le Breton, David, Yürümeye Övgü, Çev. İsmail Yergüz, Sel Yayincilik, İstanbul, 2003.
 Le Breton, David, Ten Ve İz, Çev. İsmail Yergüz, Sel Yayincilik, İstanbul, 2011.
 Lefebvre, Henry, The Production Of Space, Blackwell, 1991.

Leppert, Richard, Sanatta Anlamin Görüntüsü, İmgelerin Toplumsal İşlevi, Çev. İsmailtürkmen,
Ayrinti Yayinlari, 2009.
 Lyon, David, Günlük Hayati Kontrol Etmek, Gözetlenen Toplum, Çev. Gözde Soykan, Kalkedon
Yayinlari, 2006.
 Mumford, Lewis, Tarih Boyunca Kent, Çev. Gürol Koca Ve Tamer Tosun, Ayrinti Yayinlari,
İstanbul, 2007.
 Paquot, Thierry, Şehirsel Bedenler, Çev. Zeynep Bengü, Everest Yayinlari, İstanbul, 2011.
 Sennett, Richard, Ten Ve Taş, Çev. Tuncay Birkan, Metis Yayinlari, İstanbul, 2011.
 Turner, Bryan, Body And Society, Blacwell Publishers, 1984.
 Urry, John, Mekânlari Tüketmek, Çev. Rahmi G. Öğdül, Ayrinti Yayinlari, İstanbul, 1999.
Dersi Veren: Öğr. Gör. Rahmi Öğdül
PLO 511 SAYISAL ORTAMDA PLANLAMA VE TASARIM
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Kent planlama/tasarımda coğrafi bilgi sistemleri ve veri tabanı gibi sayısal bilgi işlem
teknolojileri kullanım ve uygulaması konusunda bilgi ve beceri kazandırmak
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ara Sınav + Yazılı Sınav
Önerilen Kaynak Listesi:
 AKBULUT, M. Rıfat; ÖZAYDIN, Levent; (1998) “Temel Eğitim Donatılarının Yer Seçiminde
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Karar Destek Sistemleri”; İlköğretim Sorunları Sempozyumu. Mimar
Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi. İstanbul.
 ARONOFF, Stan; (2005) “Remote Sensing for GIS Managers”. ESRI Press Books.
 ARTHUR, David K.; ZEILER, Michael; (2004) “Designing Geodatabases”. ESRI Press Books.
 CONVIS, Charles L. (Der.); (2001) “Conservation Geography”. ESRI Press Books
 CURRY, Michale R.; (1998) “Digital Places. Living with Geographic Information Technologies”.
Routledge. Londra ve New York.
 DAL, Ş.; BAŞARANER, M.; SELÇUK, M.; (2004) “Zamansal Coğrafi Bilgi Sistemleri (Zcbs)Nüfus Sayım Verilerine İlişkin Vektör Tabanlı Bir Tematik Zcbs Uygulaması”. Türkiye’de 3.
Coğrafi Bilgi Sistemleri Günleri.
 DAVIS, David E.; (2003) “GIS for Everyone”. ESRI Press Books.
 DIDIER, Michel; (1990) “Utilité et Valeur de l’Information Géographique”. Economica. Paris.
 GREENE, R.W.; (2000) “GIS in Public Policy”. ESRI Press Books.
Dersi Veren: Doç. Dr. Rıfat AKBULUT
PLO 505 KONUT POLİTİKALARI
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Dersin amacı, insan varoluşunu biçimlendiren “ev” den yola çıkarak, konut çevresini ve
kentsel alanı toplumsal bir ilişki mekanı olarak ele almaktır. Derste konutun üretimi, kullanımı ve
iyileştirilmesi süreçleri, bu süreçlerde ortaya çıkan sorunlar ekonomik, sosyal ve politik koşullarıyla
birlikte ele alınacak, uygulanan konut politikalarının toplumsal sonuçları tartışılacaktır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Rapor ve sunuş
Önerilen Kaynak Listesi:
 BACHELARD, G.,“Mekanın Politikası“, Kesit Yayınları, İstanbul, 1996.
 LOGITO, „Bir Anatomi Dersi: Ev“, sayı 18, 1999.
 KOMUT, E., „Diğerlerinin Konut Sorunları“, TOKİ, 1996.
 ÖĞDÜL, H., „Konut Alanlarının İyileştirilmesinde Toplumsal Bağlam Rolü“, Doktora tezi, MSÜ,
1999.
Dersi Veren: Doç. Dr. Hürriyet ÖGDÜL
PLO 513 SOSYAL DİNAMİK
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Günümüz sosyal bilimlerinin sıkı sıkı tanımlanmış disipliner mantığının yarattığı izole
edilmiş gerçekliği canlı ve didnamik bir şekilde analiz etmek.Özellikle kapitalist-sanayileşme süreci
ile başlayan ve kendisini daha çok kentsel mekansal alanda gösteren toplumsal ilişkileri en temel
belirleyenleri (sanayileşme-kapitaalistleşme ve kentleşme) arasındaki içsel bağlantıları üzerinden
anlaşılmaısnı sağlamak...Bu tarihsel /kavramsal çerçevenin güncel belirlenimlerini ağrencilerin
seçeceği konular üzerinden analiz etmek.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Araştırma, sunuş ve grup çalışmasına katılım
Önerilen Kaynak Listesi: Ders temel materyal/kaynak kitap Toplumlar ve Ekonomiler (Fuat ErcanBağlam Yayınevi) ve Kırsal Yapıda Toplumsal Değişme (Fuat Ercan-Sav Yayınevi) kitaplarının
(kavramsal düzenek-tarihsel düzenek) derste işlenmsi ve öğrencilerin Türkiye güncelinden seçecekleri
bir konu hakkında yazılı ve sözlü sunum yapmaları (pasif bilginin aktif hale getirilmesi) biçiminde
gerçekleştirilecek.
Dersi Veren: Prof. Dr. Fuat ERCAN
PLP 511 EKOLOJİK PLANLAMA VE TASARIM
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Dersin amacı insanlığın doğa ile uyumlu yaşam ortamı kurma çabalarına “Post modern
Bir Ekolojik Vizyon” çerçevesinde ele alınmasının gerekliliğine yoğunlaşmaktır. Modernitenin
toplam soyutlamalarını sorgulayarak, insan doğa ve yer’in iç dinamiklerini anlamayı, keşfetmeyi
amaçlamaktadır. Sürdürülebilir bir ekolojik sistemin yeniden inşasını ararken doğa süreçlerinin,
kültürlerin yaşaması için esas olduğu anlayışı temel fikriyle yola çıkarak kent planlama ve tasarım
bakış açıları geliştirmektir.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ödev
Önerilen Kaynak Listesi:
 Adrian, P. Planning and Design Strategies for Sustainability and Profit, Architectural Press, Dec
2003

Alsayyad, N., Hybrid Urbanism: On the Identity Discourse and the Built Environment.
Greenwood/Praeger: New York and Westport, 2001.

Duany A., Zyberk, E.P., Speck, J., Suburban Nation: The Rise of Sprawl and the Decline of the
American Dream, North Point Press, USA, 2000

Karaman, A., Ekolojik Planlama Kavramsal Çerçeve ve Bir Yöntem, Planlama Kavramı ve
Pratiğinde Yeni Yaklaşımlar Semineri, İller Bankası, 1993

Karaman, A., Özaydın, G, Öktem, B., INTAG 412 Ekolojik Tasarım: Gap Bölgesinde Toplu
Konut Yerleşmeleri İçin İlkeler, TÜBITAK Destekli Araştırma Projesi, 1998

McHarg, I., Design with Nature, 25th Anniversary Edition, John Wiley &Sons. Inc., USA, 1992

Morrish, W. R., Civilizing Terrains: Mountains, Mounds, and Mesas, USA, 2006

Nassauer, J.I., Placing Nature: Culture And Landscape Ecology, Island Pres, USA, 1997


Ruano, M., Ecourbanism (Sustainable Human Settlements: 60 case studies), Editorial GG, 2004
Spirn, A.W., Language of Landscape, Yale University Press, USA, May 2000,

Watson S., Gibson, K., Postmodern Cities and Spaces, Dec 1994
Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. A. Erdem ERBAŞ
PLP 513 AB SÜRECİNDE ÜLKE DÜZENLEME VE BÖLGE PLANLAMAYA YENİ
YAKLAŞIMLAR
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Avrupa Birliği’nin “mekânsal bütünleşme” politikalarının anlamı, ulusal ve bölgesel
planlama ölçeğinde bu politikaların getirdiği değişimler dersin ana temasıdır. Konular, Avrupa
Birliği’nin mekânsal gelişme politikaları, uygulama araçları; üye ve aday ülkelerde ülke düzenlemebölge planlama politikalarına yansımaları ve Türkiye’nin bu konuda izlediği uyum süreci olarak ele
alınacaktır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Rapor ve sunuş
Önerilen Kaynak Listesi:
 “The European Spatial Development Perspective”, 1999
 Planlama Dergisi 97/1. “Bölge Planlama”, 1997
 MGK Genel Sekreterliği, “Türkiye’de Bölge Planlamasının Evreleri”, Yay. 2, Ankara, 1993.
 Şehir Plancılar Odası, 25. Dünya Şehircilik Günü, “AB Süreci ve Planlama, Ankara”, Kasım 2001.
Dersi Veren: Prof. Dr. Güzin KAYA
PLP 515 TOPLUMSAL HAREKETLİLİK VE DEĞİŞİM SOSYOLOJİSİ
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Toplumsal değişim ve hareketliliğin ele alındığı derste büyük şehirlere göç yaşanan
sorunlar, çatışmalar, gerilimler, değişimler incelenmektedir. Değişim ve hareketlilik dünyadan ve
Türkiye’den örneklerle zenginleştirilerek tartışmaya açılmaktadır. Gecekondulaşma, emek,
yabancılaşma, makinalaşma, enformel sektör, iletişim alanındaki değişimler, kimlik sorunları, sanayi
ve kentleşme ilişkileri dersin ana konularını oluşturmaktadır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ödev
Dersi Veren: Prof. Dr. Esin KÜNTAY
PLP 505 ÇEVRE VE KENT POLİTİKA TEORİSİ
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Çevre ve kent siyaseti alanlarında teorik donanım sağlamak; güncel kent ve çevre
siyaseti içinde yer alan önemli konuları n siyaset kuramları çerçevesinde incelemek; kuramsal ve
kavramsal düşünce yeteneğini geliştirmektir.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ödev
Önerilen Kaynak Listesi:
Environmental Politics: Domestic and Global Dimensions (6th ed.), Jacqueline Vaughn, Wadsworth
Publishing; NY, 2011
Theories of Urban Politics (2 nd ed.), Jonathan S Davies and David Imbroscio (eds), Sage
Publications, New York, 2008.
Environmental Politics and Deliberative Democracy: Examining the Promise of New Modes of
Governance, Karin Backstrand, Jamil Khan, Annica Kronsell, Eva Lövbrand (Eds), Edward Elgar
Publishing, Northampton, 2010.
Environmental Politics: Scale and Power, Shannon O'Lear, Cambridge University Press, Cambridge,
2010.
An Invitation to Environmental Sociology (3rd ed), Micheal Mayerfeld Bell, Pine Forge Press,
London, 2009
Cities, Politics and Power, Simon Parker, Routledge, London and New York, 2011
Politics and the Environment: Risk and the role of government and industry, Michael Howes,
Earthscan, London, 2005
Environmental Politics and Policy (8th ed), Walter A. Rosenbaum, CQ Press: Washington, 2011.
Social Inequality in a Global Age (3rd ed.) Scott Sernau, Sage, London, 2011.
Volatile Places: A sociology of communities and environmental controversies, Valerie Gunter and
Steve Kroll Smith, Pine Forge Press, 2007.
The Oxford Handbook of Political Institutions, R. A. W. Rhodes, Sarah A. Binder, Bert A. Rockman
(eds), Oxford University Press, Oxford, 2006.
Nature, Society and Enviromental Crisis, Bob Carter and Nickie Charles, Wiley-Blackwell, Malden,
MA, 2010.
The Politics of the Earth: Environmental Discourses (2nd ed.), John S. Dryzek, Oxford University
Press, Oxford, 2005.
The Urban Politics Reader, Elizabeth Strom and John H. Mollenkopf (eds), Taylor & Francis, Inc.,
New York, 2006.
Environment and Social Theory (2nd ed.) , John Barry, Routledge, London and New York, 2007.
Society and Nature, Peter Dickens, Polity Press, Cambridge, UK, 2004
Dumping in Dixie: Race, Class and Environmental Quality (3rd ed.), Robert D. Bullard, Westview
Press, Boulder-USA, 2000.
Climate Change and Society, John Urry, Polity Press, Cambridge-UK, 2011.
Urban Politics: A sociological interpretation, Peter Saunders, Routledge, London and New York,
2007.
Dersi Veren: Yrd. Doç.Dr. Aslı Öğüt ERBİL
PLO 504 URBAN POLICIES
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Ders dünyada geniş bir coğrafyada etkili olan son dönem kentsel gelişmelere ilişkin
politik ve teorik tartışmaları tarihsel bir perspektif içinde öğrencilerle tartışmayı hedeflemektedir. Ders
neoliberal kent, kentsel ve bölgesel dönüşüm politikaları, yarışmacılık, artan etnik, sınıf ve cinsiyet
temelli eşitsizlikler,işgücü piyasası ve konut piyasası, kentin tarihsel süreç içinde değişen anlamı,
kültürel stratejiler, mega organizasyonlar ve kentsel yeniden yapılanmalar gibi
konulara
odaklanacaktır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ödev + Sunum + Final Ödevi
Önerilen Kaynak Listesi:
 Neil Brenner and Nick Theodore (2005) ‘NeoLiberalism and the urban condition’ City 9 101-107
 David Byrne (2001) Understanding the Urban Basingstoke, Palgrave
 Peter Burke (2004) What is cultural history? Polity press, Cambridge
 Allan Cochrane (2006) Understanding Urban Policy: A Critical Approach Blackwell
 Phil Cooke and Kevin Morgan (1993) The Network Paradigm: new departures in corporate and
regional development Society and Space 11 543-64
 Kevin R. Cox (2004) ‘Globalization and the politics of local and regional development: the
problem of convergence’ Transactions of the Institute of British Geographers 29 179-194
 Cuthbertson (2005) The Form of Cities: Political Economy and Urban Design Oxford, Blackwell
 Guy Debord (1967) The Society of the Spectacle (available free through www.Marxists.org)
 Megnad Desai (2002) Marx’s Revenge Verso
 Robert Futrell (1999) Performative governance; Impression Management, Teamwork, and
Conflict Containment in City Commission Proceedings Journal of Contemporary Ethnography,
Vol. 27, No. 4, 494-529
 Andrew Glyn (2006) Capitalism Unleashed: Finance Globalization and Welfare Oxford
University Press
 Adam Harmes (2006) NeoLiberalism and multilevel governance Review of International Political
Economy 14 725-749
 David Harvey (2005) A Brief History of NeoLiberalism Oxford
 David Harvey (1989) From managerialism to entrepreneurialism: The transformation in Urban
Governance in Late Capitalism Geografiska Annaler: Series B: Human Geography 71 3-17
 Bob Jessop (2002) Liberalism NeoLiberalism and urban governance: A state-theoretical
perspective Antipode 452-472
 J. E. King (2002) A history of Post Keynesian Economics since 1936 Cheltenham, Edward Elgar

Henri Lefebvre (1974/84) The Production of Space Translated by Donald Nicholson-Smith
Blackwell
 John Lovering (2006) The New Imperial geography’ in Bagchi-Sen, S. and Lawton Smith H.
(2006) Economic Geography: then, now and in the future Routledge
 John Lovering (1999) Theory led by Policy: the inadequacies of the New Regionalism’
International Journal of Urban and Regional Research 23 379-95
 John Lovering (1998) Three perspectives on the European policy debate International Planning
Studies
 John Lovering (1995) ‘Creating discourses rather than jobs: the crisis in the cities and the
transition fantasies of intellectuals and policy makers’ in Healey P, Davoudi S, Graham S and
Madani-Pour A (Ed’s) Managing Cities: the new urban context Wiley Chichester 109-126
 Alistair MacIntyre (2006) Ethics and Politics: Selected Essays Volume 2 Cambridge
 Gordon MacLeod (2001) ‘New regionalism reconsidered: Globalisation and the remaking of
Political Economic Space’ International Journal of urban and regional research 25 (4) 804-829
 Karl Marx (1973) Grundrisse Harmondsworth, Penguin Books
 Margit Mayer (2007) ‘Contesting the NeoLiberalization of Urban Governance’ in Contesting
NeoLiberalism ed by H.Leitner, J.Peck and E.S.Sheppard. Guilford Press, New York
 Ellen Meiksins Wood (2004) The Empire of Capital Verso
 Paul Oliver (2007 The Bottom Billion Oxford University press
 Jamie Peck and Adam Tickell (2002) ‘NeoLiberalising Space’ in Neil Brenner and Nik Theodore
(eds) Spaces of NeoLiberalism: urban restructuring in Western Europe and North America
Blackwell
 Peter Roberts and Hugh Sykes (ed.) (2005) Urban Regeneration: A Handbook SAGE
 Saad-Filho and Johnston (2005) NeoLiberalism: a reader Pluto Books
 Andrew Sayer (2000) The Moral Significance of Class, London
 Leslie Sklair (2006) Iconic architecture and capitalist globalization City 10: 21-47
 Adam Smith (1759/2002) The Theory of Moral Sentiments edited by Knud Haakonsen Cambridge
University Press
 Adam Smith (1776/1999) The Wealth of Nations Books I-III edited by Andrew Skinner, London,
Penguin Books
 Neil Smith (2002) New Globalism, New Urbanism; Gentrification as Global Urban Strategy
Antipode 427-450
 Paul Sweezy (1942) The Theory of Capitalist Development New York, Monthly Review Books
 Chris Webster (2005) ‘The New Institutional Economics and the evolution of modern urban
planning’ Town Planning Review 76 455-484
 Chris Webster and Lawrence Wai-Chung Lai (2003) Property Rights, Planning and Markets
Cheltenham, Edward Elgar
Dersi Veren: Prof. Dr. John LOVERING, Yrd. Doç. Dr. Binnur ÖKTEM ÜNSAL
PL0 506 MEKANSAL DENEYİM OLARAK GECEKONDU
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Ders, “gecekondu” olarak tanımlanan, genel olarak da “sağlıksız” olarak nitelenen kent
dokularının sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik potansiyellerini ele alacaktır.
Bilimsel olarak planlanmamış ama “yaşam ustalığı”nın ürünü olan bu yerleşimlerde üretilen mekânsal
çözümlerin kalitesi ve sunduğu kullanım çesitliliğinin yetişmekte olan mimar ve kent plancılarına
deneysel örnek teşkil ettiği düşüncesinden yola çıkılmaktadır.
Yaklaşım, bugünkü kentsel dönüşüm süreç ve projelerinde, varolan özelliklerin sorgulanıp,
güncellenip yerelliğin yeniden kazanıldığı projeler kurgulamayı amaçlamaktadır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ödev + Sunum + Final Projesi
Önerilen Kaynak Listesi:

SENYAPILI, Tansu. “Baraka”dan gecekonduya, Ankara’da kentsel mekanin dönüsümü, 19231960, Istanbul : Iletisim, 2004.
 PEROUSE, Jean-François. Istanbul’la yüzlesme denemeleri, Ceperler, Hareketlilik ve Kentsel
Bellek, Istanbul : Iletisim, 2011.
 CANKAT, Aysegül. “Gecekondu comme projet urbain en acte et en puissance”, Urbanisme,
n°374, septembre-octobre 2010, pp. 60-61
 FRIEDMAN, Yona. l’Architecture de survie, une philosophie de la pauvreté, Paris : Casterman,
2003.
 How the other half builds, Research Paper n°9, McGill University, Montréal, 1984.
 FREY, Pierre. Learning from vernacular, Paris : Actes Sud, 2010.
 MIALET, Frédéric. Le renouveau de l’habitat intermédiaire, Paris : CERTU-PUCA, 2006.
 RONCAYOLO, Marcel. La ville et ses territoires. Paris : Gallimard, 1990.
 Faire ville avec les lotissements, sous la dir. Ariela Masboungi, Paris : le Moniteur, 2008.
 MAROT, Sébastien. L’art de la mémoire, le territoire et l’architecture, Paris : la Villette, 2010.
 PAQUOT, Thierry, sous la dir. Philosophie de l’environnement et des milieux urbains, Paris : la
Découverte, 2010.
 BOURDIEU, Pierre. Le sens pratique, Paris : Minuit, 1980.
Dersi Veren: Dr. Ayşegül CANKAT, Prof. Dr. Gülşen ÖZAYDIN
PLO 508 KÜRESELLEŞME VE KENTSEL TOPLUMSAL HAREKETLER
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Küreselleşme süreçlerini ve kentlerin bu süreçler altındaki durumunu eleştirel bir
yaklaşım içinde okumak. Bu süreçlerin kentlerin gelecekleri üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak,
başka ihtimaller üzerinde tartışmak, karar alma süreçlerini incelemek ve alternatif karar alma süreçleri
geliştirmek. Bu süreçler içerisinde geliştirilen projelere yerelden doğan eleştirel bir bakış açısı
geliştirmek. Yerel olmayan etkiler altında yeni bir demokrasi anlayışına ve katılıma dayalı karar alma
süreçlerine yönelik ihtimalleri değerlendirmek. Bu çerçevede gelişen kentsel muhalif hareketleri
incelemek.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Derse ve tartışmalara katılım, ders kapsamına taşınan örnek olaylar (%30)
ve final ödevi (%70)
Önerilen Kaynak Listesi:
Dersi Veren: Prof. Dr. Murat Cemal YALÇINTAN
PLP 508 YEREL YÖNETİMLER VE PLANLAMA
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Kent yönetimine ilişkin kuramsal bilgiler ışığında, Türkiye’de metropoliten ve kentsel
alanlarda, kentsel yönetim kurumları, yerel yönetimler ve merkezi yönetim arasındaki ilişkilerin
planlama bakış açısından değerlendirilmesidir.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav/Ödev
Önerilen Kaynak Listesi:
Dersi veren: Yrd. Doç. Dr. Erdem ERBAŞ
PLO 512 TASARIMDA KÜLTÜR YORUMU VE YAŞAMA KÜLTÜRÜ
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Dersin amacı, tasarımın gerçekleşmesini etkileyen faktörleri, ihtiyacın tanımlanması ve
bu ihtiyacı karşılayacak programın geliştirilmesinden başlayarak tartışmaktır. Tasarım üzerinde
kültürün etkisi örnekler üzerinde açıklanacaktır. (Sinan, Mimar Kemalettin ve birçok çağdaş mimar).
Derste, yaşama kültürü, kişilik ve kimlik, kentsel mekanda, sokak, cadde ve meydanlarda yaşam
biçimi ve kültürün etkisi, kültür yorumunun koruma üzerinde etkisi incelenecektir. Son olarak yaşama
kültürü kavramı Kuzguncuk’un iyileştirilmesi örneğinde ele alınacaktır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ödev
Dersi veren: Öğr. Gör. Cengiz BEKTAŞ
PLP 520 ÇEVRESEL POLİTİKALAR
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Mekansal kullanım kararlarının çevresel etkilerini irdeleyebilecek ve olumsuz etkilerini
en aza indirebilecek çevresel yönetimin sağlanabilmesi için;
 ekolojik yaklaşımlı düşüncenin geliştirilmesi,
 karar verme sürecinde çevresel parametrelerin değerlendirilebilmesi,
 İş ve meslek alanlarına ilişkin çevre siyasası geliştirilebilmesi amaçlanmaktadır.
Bu doğrultuda öğrenciler, Dünyada ve Türkiye’de çevre olgusuna bakış çerçevesinde siyaset ve
siyasetin etkilerini bilerek çevresel değerlerin korunabilmesinin araçlarını irdeleyebileceklerdir.
Böylelikle artan çevre sorunlarına rağmen insan gereksinimlerinin çevresel maliyeti en aza indirerek
karşılanabilmesinin yollarını geliştirme düşüncesi içinde davranılabilecektir.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Rapor ve sunuş
Önerilen Kaynak Listesi:
 R. Bahro, 1990, Kızıldan Yeşile, Çev. A.Tükel, Metis Yayınları, İstanbul
 M. Bookchin, 1996, Toplumsal Ekolojinin Felsefesi, Diyalektik Doğalçılık Üzerine Denemeler,
Çev. Rahmi G. Öğdül, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
 D. Bradley, S. Cairncross, T. Harpham and C. Stephens, 1991, A Review of Environmetal Health
Impacts in Developing Country Cities, UMP Discussion Paper No:6, DC. World Bank,
Washington.
 L. Brown, 1995, Making Cities Sustainable, The Human Face of the Urban Environment,
Environmentally, Sustainable Development Proceedings Series, No: 6 DC. World Bank,
Washington.
 N. Çepel, 1992, Doğa, Çevre, Ekoloji, Altın Kitaplar, İstanbul.
 M. A. Cohen, 1995, Urban Policy and Economic Development, DC. World Bank, Washington.
 Eraydın, 1993, Değişen Planlama Kuramları Çerçevesinde Ekolojik Yaklaşım, Türkiye’de 17.
Dünya Şehircilik Günü Kollokyumu, Bursa, Basım MSÜ, 1995, İstanbul.
 M. Ergen, 1994, Yeşiller Partisi’nin Olmayan Tarihi, Ege Yayıncılık, İzmir.
 Y. Feyzioğlu, 2000, Doğal Felaketler, Pencere Yayınları, İstanbul
 F. Guattari, Üç Ekoloji, Çev. A. Akay, Hil Yayın
 P. Hall, 1995, Can Cities Be Sustainable, The Human Face of the Urban Environment, ESD
Proceedings Series, No: 6, DC. World Bank, Washington.
 İ. Kabaoğlu, Çevre Hakkı, Cep Üniversitesi, İletişim Yayınları
 T. Tekkökoğlu, 1997, Çevresel Değerlerin Yitirilmesine Karşı Bir Araç Olarak Çevreselci
Planlama Yaklaşımı Üzerine Bir Model Denemesi, MSÜ Doktora Tezi, İstanbul
 The Human Face of the Urban Environment, Environmentally Sustainable Development
Proceedings Series No: 6, DC. World Bank, Washington.
 Time, 1 Haziran 1992.
 Urban Ecology, 1992, United Nations Economic Commission For Europe (U.N.E.C.F.E.), Ankara.
 İlgili Mevzuatlar
 Parti Tüzükleri
Dersi veren: Yrd. Doç. Dr. Teoman TEKKÖKOĞLU
PLP 520 AB ve PLANLAMA POLİTİKALARI
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Farklı mekansal ölçeklerde planlama sistem ve politikalarına etki eden yaklaşımları
irdelemek. AB’ ne katılım sürecinde adaylığı kabul edildikten sonra ulusal politikalarını AB
müktesebatı ile uyumlandırma sürecinde olan Türkiye’de AB ölçeğinde ve üye ülkelerde planlama
prosedürelerine etki edecek olan AB Planlama Politikalarını irdelemek.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav/Ödev + Sunum
Önerilen Kaynak Listesi:
 Policy –Making in the EU, Wallace.H ,Wallace W.and Pollack M. Oxford Uni. Pres 2005
 European Union Spatial Policy and Plannig, Williams RH, PaulChapman Puplishing Ltd,Londan
,1996,
 The Making of the European spatial Devolpment Perspectıve,Faludi ,A. And Waterhout B,
Routledge,London,2002./AB
Mekansal
PolitikalarıveTürkiye
Planlama
Politikalarına
Etkiler,KayaAltay,İ, msgsü 2004.basılmamış dr. Tezi.
Dersi veren: Yrd. Doç. Dr. İclal KAYA ALTAY
PLP 514 METROPOLİTEN STRATEJİLER ve PLANLAMA
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Yakın dönem metropoliten alan sorunsalının, birbirine bağlı ilişkiler bütünü olarak
anlaşılması, modernite ile ilişkisinin irdelenmesi, yeni metropoliten stratejilere cevap arayan bir araç
olarak planlamanın yeni yaklaşımlarının incelenmesi bu dersin amacıdır. Metropoliten planlamanın
yeni anlamı, mutasyon halindeki aktörler sistemi, farklı örneklerin karşılaştırılması bu stratejilerin
bağlamı içinde açıklanmasına yönelik olacaktır
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Makale Analizi + Dönem Sonu Sunuşları + Araştırma Raporları
Önerilen Kaynak Listesi: Dersi veren: Prof. Dr. Güzin KAYA
PLP 516 ULAŞIM PLANLAMASI
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Kentsel Ulasım planlama yaklaşımını disiplinlerarası bir ortamda tartısmak ve
günümüzdeki planlama tartısmalarını uygulamalar üzerinden irdelemek. Kentsel mekan ve ulaşım
ilişkisinin değişkenleri üzerinden ulaşım planlama olgusuna güncel açılımlar kazandırmak.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ara sınav ve ödev
Önerilen Kaynak Listesi:
 PEARS, D., “Transport and the Environment”, London, 2003.
 HENSHER, D., “Transport Strategy Policy Institutions”.
Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Kevser ÜSTÜNDAĞ
PLP 505 TÜRKİYE’DE KIRSAL GELİŞME VE PLANLAMA
3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Dersin amacı Türkiye’de kırsal alanların gelişimini, dünyadaki ekonomik, politik,
sosyal gelişmeler ve ülke koşulları çerçevesinde ele almak, kırsal yerleşmelere yönelik politikaları
incelemek ve bölgesel düzeyden yerleşme ölçeğine kadar farklı planlama kademelerinde kırsal
alanların ele alınmasını tartışmaktır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Rapor ve sunuş
Önerilen Kaynak Listesi:
 (ed.) Baydar, Oya, 75 Yılda Köylerden Şehirlere, Tarih Vakfı, İstanbul, 1999
 Keyder, Çağlar ve Tabak, Faruk, Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tarım, (çev. Zeynep
Altok), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1998

Akşit, Bahattin, “ Studies in Rural Transformation in Turkey, 1950-1990” (Stirling, Paul, Culture
and Economy, Changes in Turkish Villages, The Eothen Press, 1993, 187-200)
 Stirling, Paul, “Growth and Changes , Speed Scale Complexity”, (Stirling, Paul, Culture and
Economy, Changes in Turkish Villages, The Eothen Press, 1993, 1-16)
 Pamuk, Şevket; Toprak Zafer, 1998 Türkiye’de Tarımsal Yapılar (1923-2000), Yurt Yayınları,
Türkiye Sosyal Bilimler Derneği
 Yerasimos, Stefanos, Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye, Bizans’tan 1971’e, I, II ve III (çev. Babür
Kuzucu), Gözlem Yayınları, Üçüncü Baskı, 1980
 Shepherd, Andrew, Sustainable Rural Development, MacMillan Press Ltd, 1998
 (eds.) Cooke, Bill; Kothari, Uma, Katılım: Yeni Bir Zorbalık mı?, (çev. Ahmet Çiğdem), De:ki,
Demokrasi Kitaplığı, 2002
 DPT, Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi, 2006
 http://mevzuat.dpt.gov.tr/ypk/2006/20060204-9-2.pdf
 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, TAU Genel Müdürlüğü, Kırsal Alan Planlaması, 2008
Dersi Veren: Doç.Dr. Hürriyet ÖGDÜL
KENTSEL TASARIM YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
GÜZ YARIYILI
MSGSU
PLT 501 Kentsel Tasarım:
2
Kuram ve İlkeler
PLO
505
Şehircilikte
2
Araştırma Yöntemleri
PLO 503 Kentsel Gelişmeyi
İnceleme ve Yönlendirme
4
Atölyesi (KEGELYA)
PLO 501 Seminer
0
Seçmeli Dersler
Toplam
AKTS
GÜZ YARIYILI
Tez Çalışma Raporu
AKTS
30
MSGSU
Toplam
6
6
BAHAR YARIYILI
MSGSU
PLT 502 Kentsel Tasarım
4
Atölyesi
PLT 504 Kentsel Tasarım:
2
Yöntem ve Teknikler
8
PLO 502 Seminer
2
8
30
Seçmeli Dersler
Toplam
30
BAHAR YARIYILI
Tez Sunum
0
AKTS
8
6
2
14
30
MSGSU
Toplam
AKTS
30
30
SEÇMELİ DERSLER
GÜZ YARIYILI
PLT 503 Eko-Kentleşme
PLT 505 Kentsel Peyzaj
PLO 507 Organic
Transportation Approach
PLO 509 Mekan ve Beden
Temsilleri
PLT 507 Kentsel Okumalar
PL0 511 Sayısal Ortamda
Planlama ve Tasarım
PLT 509 Biçim ve Renk
Psikolojisi
PLT 511 Peyzaj Planlaması
PLO 513 Sosyal Dinamik
MSGSU
AKTS
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
BAHAR YARIYILI
MSGSU
PLT 506 Kentsel Projeler ve
2
Kentsel Tasarım
PLT 508 Kamusal Mekan
2
Tasarımı
PLO 506 Mekansal Deneyim
2
Olarak Gecekondu
PLO 508 Küreselleşme ve
2
Kentsel Toplumsal Hareketler
PLO 510 Kent Vizyonları
2
PLO 512 Tasarımda Kültür
2
Yorumu ve Yaşama Kültürü
PLT 510 Çevre ve Davranış
2
2
2
4
4
PLT 512 Kentsel Ergonomi
PLT 514 Kent Markalaşması
2
2
AKTS
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DERS İÇERİKLERİ
ZORUNLU DERSLER
PLT 501 KENTSEL TASARIM; KURAM VE İLKELER
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 6 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Dersin amacı Kentsel Tasarımın bir disiplin olarak ortaya çıkmasında etkili olan sosyal,
kültürel, ekonomik, çevresel ve politik süreçleri, mimari ve kent planlama paradigmaları çerçevesinde
açıklamak ve ortaya çıkan kuram ve ilkeleri belirlemektedir. Tarihsel süreç içinde değişen
paradigmaların kentsel tasarım kuramsal yapısındaki etkisi örneklerle irdelenmektedir. Örneklerin
kuramlar, ilkeler, öğrencinin kentsel tasarımın çeşitli yönlerin ve süreçlerine yönelik kapasite
kazandırmayı hedeflemektedir.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Rapor ve sunuş
Önerilen Kaynak Listesi:













Lang, J., “Urban Design: The American Experience”, Van Nostrand Reinhold, N.Y. 1987.
Lang, J., Urban Design: A Typology of Procedures and Products, elsevier, 2005, UK
Lang, J., Creating Architectural Theory, Role of the Behaviorall Sciences in
Environmental Design, van Nostrand Reinhold, 1987, NewYork
Barnett, J., “Urban Design As Public Policy”, Architectural Records Boks, N.Y. 1974,
Broadbent, G., “ Emerging Concepts of Urban Space Design “ E& FN spon, london 1996
Jacobs, J., “ Death and Life of Great American Cities Random House” N:Y.1987
Karaman,A., “Mekansal Gelişme Startejileri ve Kentsel Projeler”, Uluslararsı 18. Kentsel
Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, MSGSU2006
Karaman,a., “Kentsel Tasarımın Değişen Paradigmaları”, 15. Kentsel Tasarım ve
Uygulamalar Uluslar arası Sempozyumu,MSGSU,2004
Lynch, K., The ımage of The City, The MIT Pres, 1960,
Petruccioli, A., Bellek Yitiriminin Ardından ( Çev. Burcu Kütükoğlu), YEM Yayınları,
2008
Rossi, A., The Architecture of The City, The MIT Pres, 1984
Karaman, A., “ kentsel Tasarımda Kuramsal Yapı” 1. Uluslar arası Kentsel Tasarım
Buluşması, MSGSU, 2001
Katz, P., The New Urbanism: Towards an Architecture of Community, McGraw- Hill, ,
1994, NewYork
Dersi Veren: Prof. Dr. Aykut KARAMAN
PLT 502 KENTSEL TASARIM ATÖLYESİ
4 saat/hafta, uygulama, 4 kredi, 8 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Atölye, ilk yarıyılda PLO 503 dersi kapsamında ele alınan konu çerçevesinde, eylem
alanları için kentsel tasarım projeleri geliştirilmesi, buna dayalı olarak fizibilite raporları ve
organizasyon şeması hazırlanması konularını içermektedir.
Ön Koşul: PLO 503
Değerlendirme Yöntemleri: Proje ve sunuş
Önerilen Kaynak Listesi: Çalışılan konu ile ilgili yıllık değişmektedir.
Dersi Veren: Prof. Dr. Aykut KARAMAN, Prof. Dr. Güzin KONUK
PLT 504 KENTSEL TASARIM; YÖNTEM VE TEKNİKLER
3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 6 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Kentsel tasarımın tasarım süreci içinde, kentsel gelişmeyi yönlendiren örüntüyü, ilişkiyi
düzenleyici olarak rolü ve yeri incelenmektedir Karar ortamının tasarımını belirlemede yeni kentsel
tasarım, araç ve yöntemleri tartışılmakta, tasarım kontrolleri, kentsel tasarım politika ve stratejileri,
tasarım planları, tasarım rehberleri ve programları ilgili teknikler ve örnekler aktarılmaktadır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ödev + Sınav
Önerilen Kaynak Listesi:
 Konuk, G., “Kentsel Tasarım Süreci-Sürece İlişkin Yakl. Tasarım Kontrolleri”, MSÜ, İstanbul
1999.
 Konuk, G., “Kent/Kentsel Tasarım Ve Kente Yeniden Bakmak”, Msü, İstanbul 2002.
 Rogers, R., “Urban Renaissence, Towards Urban Task Force”, 2000.
 Urban Design İn Planning Process, 2000
 Duyuter, J. , “Design Guidelines İn American Cities”, 1999.
 D. Walters, L.L.Brown, “Design First” Design Based Planning For Communities” Architectural
Pres, 2004
 D. Walters, “Designing Community” Charettes, Masterplans And Form-Based Codes.
Architectural Pres, 2007
 M. Carmuna, “Public Places Urban Spaces” Architectural Pres, 2004
 Madanipour “Roles And Challegec Of Urban Design”Routledge,2006
 J, Punter “Developing Urban Design As A Policy: Design Review And Development
Management” 2007, Journal Of Urban Design V:1-N:2
 Urban Design: Handbook-2000
 U.K. Department Of Environment Transport And Regions, By Design: Urban Design In The
Planning System - Towards Better Practice, Thomas Teltord Publishing, 2000
 H. Sanoff, Community Participation Methods İn Design And Planning, John Wiley And Sons,
2000
 U D Associates, The Urban Design Handbook Techniques and Working Methods, W.W. Norton
And Company, 2003
Dersi Veren: Prof. Dr. Güzin KONUK
PLO 503 KENTSEL GELİŞMEYİ İNCELEME VE YÖNLENDİRME ATÖLYESİ
(KEGELYA)
4 Saat/hafta, uygulama, 4 kredi, 12 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Bu atölyenin amacı İstanbul Metropoliten alanı içinde oluşan eğilimler gözlenerek, bu
eğilimler içinde güncel ve kritik yapıda olan bir bölge veya alanın oluşum ve yönelişlerini ayrıntılı bir
şekilde incelemek, eylem planına temel teşkil edecek çerçeve kararları ve fikirleri oluşturmaya yönelik
çalışmalar yapmaktır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ortak ve bireysel çalışma
Önerilen Kaynak Listesi: Çalışılan Kent ve Konu ile ilgili olarak yıllık değişmektedir.
Dersi Veren: Prof. Dr. Aykut KARAMAN (Yürütücü), Prof. Dr. Güzin KONUK, Prof. Dr. Arzu
KOCABAŞ DİREN, Doç. Dr. Rıfat AKBULUT (Danışman), Y. Doç. Dr. Teoman TEKKÖKOĞLU
PL0 501/502 SEMİNER
2 Saat/hafta, kredisiz, 2 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Seminerler Kentsel Planlama, Kentsel Koruma ve Yenileme ve Kentsel Tasarım
Yüksek Lisans Programları çerçevesinde ortak katılımlı ve zorunlu bir derstir. Seminer dersinde
Yüksek Lisans derslerini destekleyecek şekilde belirli temalar etrafında tartışmalar yapılmaktadır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Seminere katılım ve tartışmalar
Dersi Veren: Güz döneminde Prof. Dr. Murat Güvenç, Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Şentürk ve Dr. Jean
François Perouse tarafından; Bahar döneminde Yrd. Doç. Dr. Erbatur ÇAVUŞOĞLU tarafından
verilmektedir.
PLO 505 ŞEHİRCİLİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
2 Saat/hafta, uygulama, 2 kredi, 6 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Dersin amacı yöntemler üzerine odaklanmaktır. Öğrenciler, çalıştıkları bir alanda daha
rahatlatıcı analizi bazı araştırma araçlarını kullanarak yapabilirler. Öğrenciler, çeşitli araştırma
alanlarında çalışma ihtiyacı duyacaklarından, tasarım ve planlama için nicel ve niteliksel yöntemlerden
faydalanırlar. Sonuç olarak, ilgilendikleri alanların bir tasarım ve bilimsel kavramında öğrencileri
güçlendirmek için; sosyal ve fiziksel bilginin, zamanla nasıl üretileceğinin öğretimini bu ders
sağlayabilir.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Başarı ara ve final çalışmaları üzerinden değerlendirilir.
Önerilen Kaynak Listesi:
 Keat, R. Ve Urry, J., Bilim Olarak Sosyal Teory, Çev N. Çelebi, İmge, 2001.
 Moles, A., Belirsizin Bilimleri, Çev. N. Bilgin, YKY, 2004.
 Neuman, W.L., Toplumsal Araştırma Yöntemleri, Cilt 1 v e Cilt 2, Yayınodası, 2008
Dersi Veren: Y. Doç. Dr. Levent ÖZAYDIN
SEÇMELİ DERSLER
PLT 503 EKO-KENTLEŞME
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik:
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri:
Önerilen Kaynak Listesi:
Dersi Veren: Prof.Dr. Güzin KONUK; Öğr. Gör. Dr. İnci ŞAHİN OLGUN
PLT 505 KENTSEL PEYZAJ
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Kentsel tasarımın temel bileşenlerinden olan kentsel peyzaj, kentlerin oluşum
süreçlerinde nesnel ve öznel etkenler, fiziksel , kültürel veriler ekonomik ve sosyal imgesel referanslar
ile bunların kentlerin biçimlenişine bütünsel etkilerini inceler. Kentsel peyzaj kuramsal çerçeve içinde
kentsel strüktür, kentsel büyük sistemler, kent silüeti ve kentsel akslar olarak ayrıştırılır. Kavramsal
olarak ise, kentsel iç peyzaj ve kentsel dış peyzaj belirleyicidir. Ayrıca kentsel peyzaj uygulama
araçları ve sistemleri anlatılmaktadır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Sınav + Ödev
Önerilen Kaynak Listesi: BURKE, G., “Townscape, Penguin”, 1978.
 CULLAN, G., “The Concise Townscape”, 1960.
 CLUSWY, J. , “Road Form and Townscape”.
 WHITEHAND, J.W.R., “The Urban Landscape Historical Development and Management”,
Academic Press, 1981.
 TRANCIK, R., “Finding Lost Space”, 1986.
 GLA-London View Management Framework – The London Plan Supplementary Planning
Guidance, 2007
 MADANIPOUR, A., “Public and Private Spaces of the City”, Routledge, 2003B.
Dersi Veren: Prof.Dr. Güzin KONUK
PLO 507 ORGANIC TRANSPORTATION APPROACH
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Kentlerin doğal, tarihi ve kültürel dokularının geleceğe tahrip olmadan aktarılmasını
sağlamak amacıyla insan hareketliliğini merkeze alan, yaya, bisiklet, toplu taşıma uyum içinde
düşünen ulaşım yaklaşımının analitik ve politikalar ile aktarılmasıdır. Organik Ulaşım kentsel
dokunun sosyal ve fiziksel bileşenlerinin değerlerini koruyarak çevreye duyarlı, sürdürülebilir
yerleşmelere dönüştürmeyi hedeflemektedir.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ders kapsamında ögrencilerle okumalar ve tartışmalar üzerinden
değerlendirmeler yapılarak uygulamaya yönelik çalışmalar ve sunumlar yapılacaktır.
Önerilen Kaynak Listesi:
 Freund, P., Martin, G., 1996, Otomobilin Ekolojisi, Ayrıntı Yayınları, Istanbul.
 Gehl Architects& Transport for London, 2003, “London Public Life Survey”,
www.gehlarchitects.com
 Gehl,
J.,Gemzoe,
2004, “Public Spaces Public Life”, Danish Architectural Press,
Kopenhag.
 Institute for Transportation& Development Policy, Gehl Architects, 2010, “Our Cities, Ourselves
– 10 Principles for Transport in Urban Life”, New York, http://www.ourcitiesourselves.org/
 Jane Jacobs, Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı’ , Orjinal isim: The Death and Life
of Great American Cities, Metis Yayinlari, 2011
 LEFEBVRE, Henri (1991), The Production of Space, Çev. N.Smith, Oxford: Blackwell
 LEFEBVRE, Henri (1996), “Right to the City”, Writtings on Cities: Henri Lefebvre, Ed.
E.Kofman-E.Lebas, Blackwell Publ.
 LEFEBVRE, Henri (1998) Modern Dünyada Gündelik Hayat, Çev. I.Gürbüz, İstanbul, Metis
Yayınları.
 LEFEBVRE, Henri (l991), The Critique of Everyday Life, ing.Çev.John Moore, Verso.
 Lusher L.,Seaman M., 2008, “Streets to Live By”, Shin-peiTsay, Transalt.org
 New York City Department of Transportation, 2009, Streets Design Manuel, www.nyc.gov/dot
Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Kevser ÜSTÜNDAĞ
PLO 509 MEKAN VE BEDEN TEMSİLLERİ
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: İçinde devindiğimiz mekân,yansız, nötr bir kap değil, aksine yaşadığımız mekânlar
bedenlerimizi biçimlendiriyor; öte yandan bedenlerimiz de bilinçli ya da bilinçsiz bu mekanları
kendilerince dönüştürmek için çabalıyorlar. “Her beden bir mekândır ve bir mekâna sahiptir; beden
kendisini mekânda üretir ve ayrıca mekânı da üretir” diye belirtir Henri Lefebvre. Hem beden hem de
mekân toplumsal kuvvetler tarafından durmadan inşa edilen ve birbirini etkileyen birer süreç. Bir
mekân olarak bedeni ve bir beden olarak mekânı biçimlendirmeye çalışan toplumsal kuvvetlerin
çarpışmasıyla biçimlenir her ikisi de. Bu derste beden ve mekân sosyolojisi ışığında, göçebelerin
beden-uzam ilişkisinden başlayarak farklı tarihsel dönemlerde ortaya çıkan farklı mekân-beden
ilişkisi, metinler ve görsel sanatlar (resim, heykel, sinema, reklam, vb.) eşliğinde tartışılacaktır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ara Sınav + Ödev
Önerilen Kaynak Listesi:
 Bakhtin, Mikhail, Karnavaldan Romana/ Edebiyat Teorisinden Dil Felsefesine Seçme Yazilar,
Derleyen: Sibel Irzik, Ayrinti Yayinlari, İstanbul, 2001.
 Benjamin, Walter, Pasajlar, Çev. Ahmet Cemal, Yky, 2012.
 Bezmez, Dikmen Ve Ark., Sakatlik Çalişmalari, Sosyal Bilimlerden Bakmak, Koç Üniversitesi
Yayinlari, İstanbul, 2011.
 Canatan, K. (Editör), Beden Sosyolojisi, Açilim Kitap, İstanbul, 2011.
 Corbain, Alain Ve Ark., Bedenin Tarihi, Cilt 1: Rönesans’tan Aydinlanma’ya, Çev. Saadet Özen,
Yky, İstanbul, 2008.
 Corbain, Alain Ve Ark., Bedenin Tarihi, Cilt 2: Fransiz Devrimi’nden Büyük Savaş’a, Çev. Orçun
Türkay, Yky, 2011.

Deleuze, Gilles, Kivrim, Leibniz Ve Barok, Çev. Hakan Yücefer, Bağlam Yayinlari, İstanbul,
2006.
 Eco, Umberto, Güzelliğin Tarihi, Çev. Ali Cevat Akkoyunlu, Doğan Kitap, İstanbul, 2006.
 Eco, Umberto, Çirkinliğin Tarihi, Çev. Kolektif, Doğan Kitap, İstanbul, 2009.
 Foucault, Michel, Dostluğa Dair, Çev. Cemal Ener, Hil Yayin, İstanbul, 1996.
 Foucaul, Michel, Hapishanenin Doğuşu, Çev. Mehmet Ali Kiliçbay, İmge Kitabevi, 1992.
 Foucault, Michel, Toplumu Savunmak Gerek, Çev. Şehsuvar Aktaş, Yky, İstanbul, 2002.
 Harvey, David, Umut Mekanlari, Çev. Zeynep Gambetti, Metis Yayinlari, İstanbul, 2008.
 Hersey, George L., Cazibenin Evrimi, Çev. Rahmi G. Öğdül, Say Yayinlari, İstanbul, 2003.
 Kolektif, Cinsel Yönelimler Ve Queer, Cogito Dergisi, Sayi: 65-66, Yky, 2011.
 Le Breton, David, Yürümeye Övgü, Çev. İsmail Yergüz, Sel Yayincilik, İstanbul, 2003.
 Le Breton, David, Ten Ve İz, Çev. İsmail Yergüz, Sel Yayincilik, İstanbul, 2011.
 Lefebvre, Henry, The Production Of Space, Blackwell, 1991.
 Leppert, Richard, Sanatta Anlamin Görüntüsü, İmgelerin Toplumsal İşlevi, Çev. İsmailtürkmen,
Ayrinti Yayinlari, 2009.
 Lyon, David, Günlük Hayati Kontrol Etmek, Gözetlenen Toplum, Çev. Gözde Soykan, Kalkedon
Yayinlari, 2006.
 Mumford, Lewis, Tarih Boyunca Kent, Çev. Gürol Koca Ve Tamer Tosun, Ayrinti Yayinlari,
İstanbul, 2007.
 Paquot, Thierry, Şehirsel Bedenler, Çev. Zeynep Bengü, Everest Yayinlari, İstanbul, 2011.
 Sennett, Richard, Ten Ve Taş, Çev. Tuncay Birkan, Metis Yayinlari, İstanbul, 2011.
 Turner, Bryan, Body And Society, Blacwell Publishers, 1984.
 Urry, John, Mekânlari Tüketmek, Çev. Rahmi G. Öğdül, Ayrinti Yayinlari, İstanbul, 1999.
Dersi Veren: Öğr. Gör. Rahmi Öğdül
PLT 507 KENTSEL OKUMALAR
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Amaç, kentsel mekânla ilgili farklı kuramsal yaklaşımların tartışılarak, mekânın
morfolojik yapısını anlamaya dönük bir birikimin elde edilmesidir.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ödev
Önerilen Kaynak Listesi:
 Aktüre, Sevgi; “Kentsel Morfolojinin Beşbin Yıldır Süregelen Öğesi Izgara Plan Üzerine Bir
İrdeleme”,1.Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul 1992,
s.122-166
 Appleyard, Donald - Lynch, Kevin - R.Myer, John; The View from the Road, The MIT Press,
1965 [Türkçesi: Yoldan Görü (Çev. Aykut Köksal), yayınlanmamış.]
 Aydınlı, Semra; “Kentsel Mekânı Okumak Görüngübilim Bakış Açısından Kentsel Mekân”, 1.
Ulusal Kentsel Tasarım Kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul 1999, s.155-165
 Barthes, Roland; “Sémiologie et urbanisme”, AA.153, 1971, s.11. [Türkçesi: “Göstergebilim ve
Şehircilik”(Çev. Mehmet Rifat - Sema Rifat), Göstergebilimsel Serüven, İstanbul, 1993, s.173181]
 Castex, Jean - Panerai, Philippe; “Notes sur la structure de l’espace urbain”, AA.153, 1971, s.30.
[Türkçesi: “Kentsel Mekânın Yapısı Üzerine Notlar” (Çev. Aykut Köksal), Selçuk Batur İçin
Mimarlık Yazıları, Ankara, 2005, s.110-122]
 Karaman, Aykut; “Kenti Okumak: Mikro Ortam Tasarımında Bilişsel Haritalama Kuramları”, 6.
Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, 16-17 Mayıs 1995, İstanbul (Basılmamış
Bildiriler Kitabı)
 Lamizet, Bernard – Sanson, Pascal; Les langages de la ville, Editions Parenthèses, Marseille 1997
 Lynch, Kevin; The Image of the City, The MIT Press, 1960, s.46-90
 Özaydın, Gülşen; “Kentsel Mikro Ortamlar ve Ölçek”, 6. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar
Sempozyumu, 16-17 Mayıs 1995, İstanbul (Basılmamış Bildiriler Kitabı)


Panerai, Philippe - Depaule, Jean-Charles - Demorgon, Marcelle; Analyse urbaine, Marsilya, 1999
Panerai, Philippe - Castex, Jean - Depaule, Jean-Charles; Formes urbaines de l’îlot à la barre,
Marsilya 1997 [İngilizcesi: Urban Forms, Architectural Press, 2004]
 Petruccioli, Attilio; Bellek Yitiminin Ardından, (Çev.Burcu Kütükçüoğlu), Yem Yayınları,
İstanbul, 2008
 Philippe Panerai, “Beaubourg, Tipin Ölümü ya da Dirilişi”, Türkçesi: Atilla Yücel, Çevre Dergisi,
3, Mayıs - Haziran 1979, s.71-79
 Pinon, Pierre; “Anadolu ve Balkanlar’daki Osmanlı Kentlerinde Kentsel Dokular Tipolojisi
Üzerine Bir Deneme”, Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyılı ‘Uluslarüstü Bir Miras’, (Çev. Cem
Yücel), İstanbul 1999, s.166-179
 Rossi, Aldo; Şehrin Mimarisi (Çev. Nurdan Gürbilek), İstanbul 2006, s.11-46, [İngilizcesi: Aldo
Rossi; The Architecture of the City, The MIT Press, 1984]
Dersi Veren: Prof. Dr. Gülşen ÖZAYDIN
PLO 511 SAYISAL ORTAMDA PLANLAMA VE TASARIM
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Kent planlama/tasarımda coğrafi bilgi sistemleri ve veri tabanı gibi sayısal bilgi işlem
teknolojileri kullanım ve uygulaması konusunda bilgi ve beceri kazandırmak
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ara Sınav + Yazılı Sınav
Önerilen Kaynak Listesi:
 AKBULUT, M. Rıfat; ÖZAYDIN, Levent; (1998) “Temel Eğitim Donatılarının Yer Seçiminde
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Karar Destek Sistemleri”; İlköğretim Sorunları Sempozyumu. Mimar
Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi. İstanbul.
 ARONOFF, Stan; (2005) “Remote Sensing for GIS Managers”. ESRI Press Books.
 ARTHUR, David K.; ZEILER, Michael; (2004) “Designing Geodatabases”. ESRI Press Books.
 CONVIS, Charles L. (Der.); (2001) “Conservation Geography”. ESRI Press Books
 CURRY, Michale R.; (1998) “Digital Places. Living with Geographic Information Technologies”.
Routledge. Londra ve New York.
 DAL, Ş.; BAŞARANER, M.; SELÇUK, M.; (2004) “Zamansal Coğrafi Bilgi Sistemleri (Zcbs)Nüfus Sayım Verilerine İlişkin Vektör Tabanlı Bir Tematik Zcbs Uygulaması”. Türkiye’de 3.
Coğrafi Bilgi Sistemleri Günleri.
 DAVIS, David E.; (2003) “GIS for Everyone”. ESRI Press Books.
 DIDIER, Michel; (1990) “Utilité et Valeur de l’Information Géographique”. Economica. Paris.
 GREENE, R.W.; (2000) “GIS in Public Policy”. ESRI Press Books.
Dersi Veren: Doç. Dr. Rıfat AKBULUT
PLT 506 KENTSEL PROJELER VE KENTSEL TASARIM
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Kentsel mekanın yeniden üretimini yönlendirmede kentsel tasarımın planlama sistemi
içinde koordine edilmiş bir eylemler bütünlüğü yaratması gerekir.Bu bağlamda stratejik planlama ile
kentsel gelişmeyi (tasarım kalitesi/sürdürülebilirlik/ekonomi/yönetişim/sosyal denge)yönlendirmek ve
kentsel tasarım kararlarını mekana transfer etmek temel hedef olmalıdır.Kentsel projeler bu hedefe
tanımlanacak ve plan/proje diyalektiği sorgulanarak incelenecektir.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Sınav + Ödev
Önerilen Kaynak Listesi:
 CASTELLS, M., “Local & Global, Strategic Plans & Metropoliten ProjAKTS”, 1999.
 GOSPODIM, A., “EU Cities in Competition & New Uses of Urban Design”, Journal of Urban
Design, 2002.
 CARMONA, M., “Stakeholder Views on Value & Urban Design”, 2002.

TEKELİ, İ., “Kentleri Dönüşüm Mekanı Olarak Düşünmek”, YTÜ Uluslar arası Dönüşüm,
İstanbul, 2003.
 KONUK, G., “Kentlerimizi Yeniden Biçimlendirmek”, 2003.
Dersi Veren: Prof.Dr.Güzin KONUK
PLT 508 KAMUSAL MEKAN TASARIMI
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Kamusal mekandaki değişim ve dönüşümün sosyal-mekansal ve ekonomik olarak ele
alınarak bu alanların düzenlenmesindeki program biçimini ortaya koymak.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ödev ve sunuş
Önerilen Kaynak Listesi:
 P.Gökgür . (2008) Kentsel Mekanda Kamusal Alanın Yeri (Bağlam Yayınevi,İstanbul)
 Picon-Lefebvre V. (1997) Les Espaces publics modernes, situations et propositions, Le Moniteur,
Paris.
 Ghorra-Gobin C.(2001) Réinventer le sens de la ville; Les espaces publics a l’heure globale,
L’Harmattan,Paris.
Dersi Veren: Doç. Dr. Pelin GÖKGÜR
PL0 506 MEKANSAL DENEYİM OLARAK GECEKONDU
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Ders, “gecekondu” olarak tanımlanan, genel olarak da “sağlıksız” olarak nitelenen kent
dokularının sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik potansiyellerini ele alacaktır.
Bilimsel olarak planlanmamış ama “yaşam ustalığı”nın ürünü olan bu yerleşimlerde üretilen mekânsal
çözümlerin kalitesi ve sunduğu kullanım çesitliliğinin yetişmekte olan mimar ve kent plancılarına
deneysel örnek teşkil ettiği düşüncesinden yola çıkılmaktadır.
Yaklaşım, bugünkü kentsel dönüşüm süreç ve projelerinde, varolan özelliklerin sorgulanıp,
güncellenip yerelliğin yeniden kazanıldığı projeler kurgulamayı amaçlamaktadır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ödev + Sunum + Final Projesi
Önerilen Kaynak Listesi:
 SENYAPILI, Tansu. “Baraka”dan gecekonduya, Ankara’da kentsel mekanin dönüsümü, 19231960, Istanbul : Iletisim, 2004.
 PEROUSE, Jean-François. Istanbul’la yüzlesme denemeleri, Ceperler, Hareketlilik ve Kentsel
Bellek, Istanbul : Iletisim, 2011.
 CANKAT, Aysegül. “Gecekondu comme projet urbain en acte et en puissance”, Urbanisme,
n°374, septembre-octobre 2010, pp. 60-61
 FRIEDMAN, Yona. l’Architecture de survie, une philosophie de la pauvreté, Paris : Casterman,
2003.
 How the other half builds, Research Paper n°9, McGill University, Montréal, 1984.
 FREY, Pierre. Learning from vernacular, Paris : Actes Sud, 2010.
 MIALET, Frédéric. Le renouveau de l’habitat intermédiaire, Paris : CERTU-PUCA, 2006.
 RONCAYOLO, Marcel. La ville et ses territoires. Paris : Gallimard, 1990.
 Faire ville avec les lotissements, sous la dir. Ariela Masboungi, Paris : le Moniteur, 2008.
 MAROT, Sébastien. L’art de la mémoire, le territoire et l’architecture, Paris : la Villette, 2010.
 PAQUOT, Thierry, sous la dir. Philosophie de l’environnement et des milieux urbains, Paris : la
Découverte, 2010.
 BOURDIEU, Pierre. Le sens pratique, Paris : Minuit, 1980.
Dersi Veren: Dr. Ayşegül CANKAT, Prof. Dr. Gülşen ÖZAYDIN
PLO 508 KÜRESELLEŞME VE KENTSEL TOPLUMSAL HAREKETLER
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Küreselleşme süreçlerini ve kentlerin bu süreçler altındaki durumunu eleştirel bir
yaklaşım içinde okumak. Bu süreçlerin kentlerin gelecekleri üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak,
başka ihtimaller üzerinde tartışmak, karar alma süreçlerini incelemek ve alternatif karar alma süreçleri
geliştirmek. Bu süreçler içerisinde geliştirilen projelere yerelden doğan eleştirel bir bakış açısı
geliştirmek. Yerel olmayan etkiler altında yeni bir demokrasi anlayışına ve katılıma dayalı karar alma
süreçlerine yönelik ihtimalleri değerlendirmek. Bu çerçevede gelişen kentsel muhalif hareketleri
incelemek.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Derse ve tartışmalara katılım, ders kapsamına taşınan örnek olaylar (%30)
ve final ödevi (%70)
Önerilen Kaynak Listesi:
Dersi Veren: Prof. Dr. Murat Cemal YALÇINTAN
PLO 512 TASARIMDA KÜLTÜR YORUMU VE YAŞAMA KÜLTÜRÜ
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Dersin amacı, tasarımın gerçekleşmesini etkileyen faktörleri, ihtiyacın tanımlanması ve
bu ihtiyacı karşılayacak programın geliştirilmesinden başlayarak tartışmaktır. Tasarım üzerinde
kültürün etkisi örnekler üzerinde açıklanacaktır. (Sinan, Mimar Kemalettin ve birçok çağdaş mimar).
Derste, yaşama kültürü, kişilik ve kimlik, kentsel mekanda, sokak, cadde ve meydanlarda yaşam
biçimi ve kültürün etkisi, kültür yorumunun koruma üzerinde etkisi incelenecektir. Son olarak yaşama
kültürü kavramı Kuzguncuk’un iyileştirilmesi örneğinde ele alınacaktır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ödev
Dersi veren: Öğr. Gör. Cengiz BEKTAŞ
PLT 512 KENTSEL ERGONOMİ
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Kentsel dış mekanın davranış ortamlarının tasarımında; insanların davranışlarına,
içinde yaşadıkları çevreye, çalıştıkları, yolculuk yaptıkları, oyun oynadıkları mekanlara uyumuna
ilişkin norm ve standartlar ile “insan faktörleri” de denilen ergonomik kavramların irdelenmesi ve
örnekler üzerinden tartışılması amaçlanmaktadır.
Değerlendirme Yöntemleri: Ödev ve sunuş
Önerilen Kaynak Listesi:
 Toka C., “Ergonomi” Ders Notları, MSÜ
 Krier R., “Urban Space”, Academy Editions.London, 1984
 Lynch K. “Das Bild der Stadt”, Vieweg Verlag, Braunschweig/Wiesbaden, 1989
 Aminde H.J., “Plaetza in der Stadt”, Verlag Gerd Hatje Stuttgart, 1994
 Wielens H., “Projekt Platzgestaltung; Ein Pladoyer für mehr Menschlichkeit im öffentlichen
Raum”, Coppenrath Verlag Münster, 1996
 Fitzek H.,/Salber S., “Gestaltpsychologie; Geschichte und Praxis”, wissenschaftliche Buch
gesellschaft, Darmstadt 1996
 Bauwelt, Thema “Public Design”, Nummer 23, 12.Juni 1998, Bertelsmann Fachzeitschriften
GmbH, Berlin
 Akova O., “Bilişim Toplumunda Bilişsel Ergonomi ve Önemi”, K.H.O. Bilgi Toplama ve Yayım
Merkezi Yayınları, 2000
 Erdönmez E., Akı A., “Açık Kamusal Kent Mekanlarının Toplum İlişkilerindeki Etkileri”,
Megaron, YTÜ, Mim. Fak. E-Dergi, Cilt1, Sayı 1
 Erkan N., “Ergonomi, Verimlilik, Sağlık ve Güvenlik İçin İnsan Faktörü Mühendisliği”, MPM
Yay., Ankara, 2001
 Otaner F., Keskin A., “Kentsel Geliştirmede Kamusal Alanların Kullanımı”, Mimarlık, Planlama,
Tasarım, İTÜ Dergisi, Cilt:4, Sayı:1, İst. Mart 2005
 Mimarlık Dergisi, TMMOB Mim. Od. Yayınl., Sayı 347, Mayıs - Haziran 2009
Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Bilge ULUSAY ALPAY
PLT 514 KENT MARKALAŞMASI
2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Günümüzde kentlerin kendilerini küresel kentler ağında öne çıkararak benzerlerinden
farklılaşması ekonomik gelişmeler ve uluslararası yatırımları çekebilmeleri açısından önem
taşımaktadır. Bu amaçla uygulanan stratejiler kentlerin sosyal, kültürel ve mekansal yapılarında ciddi
değişikliklere neden olmakta, kimi zaman başarılı kimi zaman ise başarısız sonuçlara ulaşmaktadır.
Diğer yandan başarı ve başarısızlık bakış açılarına göre de farklılık göstermektedir. Dersin amacı
kentlerin küresel düzen içinde kendilerini farklılaştırmak için kullandıkları Kentsel Markalaşma
kavramını detaylı olarak ele almak, teorik olarak tartışmak ve örnekler üzerinden incelemektir.
Değerlendirme Yöntemleri: Ödev ve sunuş
Önerilen Kaynak Listesi:
 Asplund, Christer ve İlgüner, Muhterem (2012) Marka Şehir, Markating yayınları, Boyut yayın
grubu.
 Aksel Enşici, Bahar (2008) Yaratılan Imaj Odaklı Mekansal Tüketim Süreçlerinin Kentsel
Mekana Etkileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, MSGSÜ Fen Bilimleri Enst. İstanbul.
 Florida, Richard (2012) Yaratıcı Sınıf Adres Değiştiriyor: Yetenek İçin Küresel Rekabet,
MediaCat, İstanbul.
 Florida, Richard (2009) Who's Your City?
 Harvey, David (2010) Postmodernliğin Durumu, Metis yayınları, İstanbul.
 Landry, Charles (2008) The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators,
 Landry, Charles (2006) The Art of City Making
 Urry, John (1999) Mekanları Tüketmek, Ayrıntı yayınları, İstanbul.
Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Bahar AKSEL ENŞİCİ
ŞEHİRCİLİK DOKTORA PROGRAMI
GÜZ YARIYILI
Seçmeli Dersler
MSGSU
Toplam
GÜZ YARIYILI
Yeterlik Sınavı Çalışması
30
MSGSU
Toplam
GÜZ YARIYILI
Tez Çalışma Raporu
AKTS
30
30
MSGSU
Toplam
GÜZ YARIYILI
Tez Çalışma Raporu
AKTS
30
AKTS
30
30
MSGSU
Toplam
AKTS
30
30
BAHAR YARIYILI
Seçmeli Dersler
MSGSU
Toplam
BAHAR YARIYILI
Tez Önerisi Sunumu
30
MSGSU
Toplam
BAHAR YARIYILI
Tez Çalışma Raporu
AKTS
30
30
MSGSU
Toplam
BAHAR YARIYILI
Tez Sunumu
AKTS
30
AKTS
30
30
MSGSU
Toplam
AKTS
30
30
SEÇMELİ DERSLER
GÜZ YARIYILI
MSGSU
ŞD 609 Türkiye’nin Güncel
3
Sorunları - 1
ŞD
611
İstanbul’da
3
Planlama Pratikleri
ŞD 617 New Perspectives
3
On Region
ŞD 613 Konutlaşmada Yeni
3
Eğilimler
ŞD 615 Türkiye’de Kentsel
3
Dönüşüm
AKTS
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
BAHAR YARIYILI
PLK 604 Kamusal Mekan
ŞD 606 Kantitatif Araştırma
Yöntemleri
ŞD 610 Built Heritage:
Progress and Prospects
ŞD 612 Türkiye’nin Güncel
Sorunları - 2
ŞD 618 Küresel Şehir ve
İstanbul
ŞD 620 Coğrafyada Eleştirel
Yaklaşımlar
MSGSU
AKTS
3
7,5
3
7,5
3
3
3
3
7,5
7,5
7,5
7,5
SEÇMELİ DERSLER
PLK 609 TÜRKİYE’NİN GÜNCEL SORUNLARI
3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 7,5 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Türkiye canlı bir beden, tarihsel oluş. Sosyal bilimlerimn kendi iç ayrışması ile bu
bedenin yani bizi içine alan bedenin her bir uzvu ayrı parçalar olarak ele alınıyor. Bu çalışmda
tarihsel-toplumsal ve mekansal bir gerçeklik olarak Türkiye dersin çalışma alanı olacak. Genel bir
kavramsal-kuramsal çerçeve çıkartıldıktan sonra ders iki etkinlik içinde biçimlenecek, ilk olarak
Türkiye’de kapitalist-sanayileşmen süreci ve bu sürecin mekansal belirlenimleri ele alınacak, öğrenci
arkadaşların katkıları ile belirlenecek Türkiye’nin güncel sorunları analiz edilecek. Seçilen konularda
öğrenciler bir metin ve bir sunu ile edinilen bilgi aktif hale getirilecek.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri:
Önerilen Kaynak Listesi:
 Ayata,S(1987) Kapitalizm ve Küçük Üreticilik, Ankara, Yurt Yayıncılık.
 Arrighi,G(1994)The Long Twentieth Century,Verso, London.
 Avcıoğlu,D(1969) Türkiye’nin düzeni dün-bugün-yarın,Bilgi yayınevi, Ankara.
 Boran,B(1962) “Türkiye’de burjuvazi yok mu?”, Yön, sayı 39,eylül.
 Boratav,K(1989) “Türkiye’de burjuvazinin yapısı ve sıyasi iktidarla ilişkileri,” Marxizm ve
Gelecek, sayı 1, Haziran.
 Boratav,K(1991) Türkiye’de sosyal sınıflar ve bölüşüm, Gerçek Yayınevi, İstanbul.
 Berberoğlu,B(1982) Turkey in Crisis, Londra, Zed Publisher.
 Buğra, A(1995)Devlet ve işadamları, İletişim yayınevi, İstanbul.
 Ercan,F (2000) “Kapitalizm-küreselleşme ve kalkınma tartışmaları açısından devlet: eleştirel
önermeler-I”, İktisat Dergisi, Ağustos, Sayı 404.
 Ercan,F (2002) “Çelişkili bir süreklilik olarak sermaye birikimi-1”, Praksis,kış, sayı5.
 Ergüder,B (2011)Galata Hanları, (1868-1945) Paranın serüvenleri, İstanbul, SAV yayınları.
 Gülalp,H(1987) Gelişme stratejileri ve gelişme ideolojileri, Yurt Yayınları, Ankara.
 Gülalp,H(1987).Kapitalizm sınıflar ve devlet, Belge yayınevi, İstanbul.
 Heper,M(1977)Türk kamu bürokrasisinde glenekçilik ve modernleşme, Boğaziçi Üniversitesi
yayınları, İstanbul.
 İnsel,A(1995)Türkiye toplumunun bunalımı, İletişim yayınevi,İstanbul.
 Kadıoğlu,A (2006) Zaman Lekesi,
 Keyder,Ç(1999)Türkiye’de devlet ve sınıflar, İletişim yayınevi, İstanbul.
 Kıvılcımlı,H(1974)Türkiye’de kapitalizmin gelişimi,Tarih ve Devrim Yayınevi, İstanbul.
 Küçükömer,İ(1989)Düzenin yabancılaşması, Alan yayıncılık, İstanbul.
 Mardin, Ş(1983) “Tabakalaşmanın tarihsel belirleyicileri: Türkiye’de toplumsal sınıf ve sınıf
bilinci”, Felsefe Yazıları, 5.Kitap, YAZKO Felsefe Yazıları dizisi, İstanbul.
 Mardin, Ş(1985) “Türkiye siyasasını açıklayabilecek bir anahtar merkez-çevre ilişkileri”,
(çev:Ş.Gönen),Dün ve Bugün Felsefe, Kitap 1, B/F/S yayınevi. İstanbul.
 Ozan,E.D (2011) Gülme Sırası Bizde 12 Eylül’e Giderken Sermaye Sınıfı Kriz ve Devlet,
İstranbul, Metis yaynevi.
 Şengül,H.T (2001)Kentsel Çelişki ve Siyaset, Kapitalist Kentleşme Üzerine Yazılar, İstanbul,
WALD Yayınevi,
 Yeldan,E(2001)Küreselleşme sürecinde Türkiye ekonomisi, İletişim Yayınevi, İstanbul.
Dersi Veren: Prof. Dr. Fuat ERCAN
ŞD 611 İSTANBUL’DA PLANLAMA PRATİKLERİ
3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 7,5 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Ders İstanbul’daki planlama süreçleri hakkında tarihsel ve güncel bir analiz yaptıktan
sonra, planlar, fiili durum ve uygulamaları inceleyerek planlama pratiklerinin mantığını kavramayı
amaçlamaktadır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri:
Önerilen Kaynak Listesi:
 Çavuşoğlu, Erbatur, (2000), Kentbilimsel Açıdan İstanbul Tarihyazımı, yayımlanmamış ders notu.

Çavuşoğlu, Erbatur, (2010), “İstanbul'da Planlama: Mekanın Yeniden Üretimi ve Sınıfsal
Sonuçlar", Küreselleşen İstanbul'da Ekonomi, Der. Çağlar Keyder, içinde, Osmanlı Bankası Arşiv
ve Araştırma Merkezi Yayınları, İstanbul
 İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu (2009)
 Planlama Dergisi İstanbul Özel Sayısı
 Tekeli, İlhan, (1991) Kent Planlama Konuşmaları TMMOB Yayınları.
Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Erbatur ÇAVUŞOĞLU
ŞD 617 NEW PERSPECTIVES ON REGION
3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 7,5 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: The course aims to give a current perspective on regional development issues to
participants from different backgrounds.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri: Ödev + Sunuş
Önerilen Kaynak Listesi:
 Globalization: Countries, Cities and Multinationals Philip McCann, Zoltan J. Acs Regional
Studies Vol. 45, Iss. 1, 2011
 The Economic Performance of Regions Michael Porter Regional Studies Vol. 37, Iss. 6-7, 2003
 The Learning Region: Institutions, Innovation and Regional Renewal Kevin Morgan Regional
Studies Vol. 31, Iss. 5, 1997
 Beyond the Territorial Fix: Regional Assemblages, Politics and Power John Allen, Allan
Cochrane Regional Studies Vol. 41, Iss. 9, 2007
 The Futures of the City Region Michael Neuman, Angela Hull Regional Studies Vol. 43, Iss. 6,
2009
 Proximity and Innovation: A Critical Assessment Ron Boschma Regional Studies Vol. 39, Iss. 1,
2005
 Territorial Innovation Models: A Critical Survey Frank Moulaert, Farid Sekia Regional Studies
Vol. 37, Iss. 3, 2003
 Competitiveness of Regions from an Evolutionary Perspective Ron Boschma Regional Studies
Vol. 38, Iss. 9, 2004
 Collective Learning, Tacit Knowledge and Regional Innovative Capacity Clive Lawson, Edward
Lorenz Regional Studies Vol. 33, Iss. 4, 1999
 Industrial Districts: Old Wine in New Bottles? Bennett Harrison Regional Studies Vol. 26, Iss. 5,
1992
 Industrial districts as ‘learning regions’: A condition for prosperity Bj⊘rn T. Asheim European
Planning Studies Vol. 4, Iss. 4, 1996
 How to unlock regional economies from path dependency? From learning region to learning
cluster Robert Hassink European Planning Studies Vol. 13, Iss. 4, 2005
 An evolutionary integrated view of Regional Systems of Innovation: Concepts, measures and
historical perspectives Simona Iammarino European Planning Studies Vol. 13, Iss. 4, 2005
 Territorial Knowledge Dynamics: From the Proximity Paradigm to Multi-location Milieus Olivier
Crevoisier, Hugues Jeannerat European Planning Studies Vol. 17, Iss. 8, 2009
 Sustainable regions: Governance, innovation and scale Kevin Morgan European Planning Studies
Vol. 12, Iss. 6, 2004
 What Kind of Local and Regional Development and for Whom? Andy Pike, Andrés RodríguezPose, John Tomaney Regional Studies Vol. 41, Iss. 9, 2007
Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Tansel ERBİL
ŞD 613 KONUTLAŞMADA YENİ EĞİLİMLER
3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 7,5 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Konutlaşma, hem kentleşme biçiminin, gelişmişliğin, yaşam kalitesinin niteliği
açısından hem de kent planlama açısından temel önem taşıyan konulardan birisini oluşturmaktadır.
Derste, konutlaşmanın planlama açısından önemi tarihsel süreci ile ele alınacaktır. Bu temel
oluşturulduktan sonra, yeni konutlaşma eğilimlerinin kentleşme açısından kavramsal ve kültürel arka
planının irdelenmesi amaçlanmaktadır. Yeni konutlaşma eğilimlerini ortaya çıkaran dinamikler
tartışılarak bunların kentsel sonuçları mekânsal, çevresel ve toplumsal açılardan ele alınacaktır.
Böylece kentleşme – konutlaşma ilişkisi ve sonuçlarını farklı açılarla ele almak ve bu konuda
birikimini geliştirmek isteyen doktora adayına bir temel oluşturmada katkı sağlamak
hedeflenmektedir.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri:
Önerilen Kaynak Listesi:
 Adorno, T. W. (2005) Minima Moralia, çev. O. Koçak, A. Doğukan, Metis Yayınları, İstanbul.
 Bali, R. N. (2002), Tarz-ı Hayattan Life Style’a – Yeni Seçkinler, Yeni Mekanlar, Yeni Yaşamlarİletişim Yayınları, İstanbul.
 Baudrillard (2004) Tüketim Toplumu, çev. H. Deliçaylı, F. Keskin, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 Blakely E. J., Snyder M. G. (1999) Fortress America: Gated Communities in the United States,
Brookings Institution Press, Washington DC.
 Caldeira, T. P. (1999), “Duvarlar İnşa Etmek: Sao Paulo’da Yeni Mekansal Ayrımlaşma Yapısı,
Birikim, 123, Temmuz 1999, ss. 87-96
 Davis M. (1992) City of Quartz, Vintage Books, New York.
 Davis, M. (2007) Gecekondu Gezegeni, çev. G. Koca, Metis Yayınları, İstanbul.
 Duany ve Plater-Zyberk (2003), “The Neighborhood, The district and the Corridor”, The City
Reader içinde, Richard T. LeGates, Frederick Stout (ed.s), 3rd ed., Routledge, New York
 Ekici, T. (2011), Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Çerçevesinde Kapalı Sitelerin İrdelenmesi:
İstanbul-Çekmeköy Örneği, yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, FBE, İstanbul.
 Erder S (1996) İstanbul’a Bir Kent Kondu Ümraniye, İletişim Yayınları, İstanbul.
 Firidin Özgür, E. (2006) Sosyal ve Mekansal Ayrışma Çerçevesinde Yeni Konutlaşma Eğilimleri:
Kapalı Siteler, İstanbul – Çekmeköy Örneği, MSGSÜ FBE, Yayınlanmamış Doktora Tezi,
İstanbul.
 Firidin Özgür, E (2007), “Sosyal ve Mekânsal Ayrışma Çerçevesinde Yeni Konutlaşma
Eğilimleri: Kapalı Siteler, İstanbul, Çekmeköy Örneği”, Planlama, 2006/4, Temmuz 2007, ss. 7996
 Firidin Özgür, E. (2011), “Konut Alanlarında Güncel Eğilimler ve Mahalle Olgusu”, TOL
Mimarlık Kültürü Dergisi, sayı 9-10, güz 2010-bahar 2011, sy. 16-24.
 Firidin Özgür, E (2012) Tüketime Bağlı Bir Kimlik Öğesi Olarak Konut ve Planlama Açısından
Bir Değerlendirme, Tasarım + Kuram, Aralık sayısı, yayınlanacak.
 Fishman, Robert (2004), “Burgeois Utopias: Visions of Suburbia”, Readings in Urban Theory,
içinde Ed.s: Susan Fanstein, Scott Campbell, Blackwell, ss: 21-31.
 Geniş, Ş. (2007), “Producing Elite Localities: The Rise of Gated Communities in Istanbul”, Urban
Studies, Vol. 44, No. 4, ss. 771-798.
 Ghosh, S, Vale, R (2009), Typologies and Basic Descriptors of New Zealand Residential Urban
Forms, Journal of Urban Design, Vol 14, No. 4, 507-536.
 Gooblar, A (2002), Outside the Walls: Urban Gated Communities and their Regulation within the
Birtish Planning System, European Planning Studies, Vol. 10, No. 3, 321-334.
 Işık O. Pınarcıoğlu M. (2003) Nöbetleşe Yoksulluk: Gecekondulaşma ve Kent Yoksulları,
Sultanbeyli Örneği, İletişim Yayınları, İstanbul.
 Kearns, A, Forrest R. (2000) Social Cohesion and Multilevel Urban Governance, Urban Sudies,
vol. 37, No. 5-6, 995-1017.
 Kelbaugh, D. (2004) “The New Urbanism”, Readings in Planning Theory (second edition) içinde,
ed.s S.S.Fainstein ve S. Campbell, Blackwell Publishing, ss: 354-361.
 Keleş, R. (2003), “Konut Hakkı İnsan Hakkı mıdır?”, Mimar.ist, yıl.3, sayı. 7, ss. 97-101, İstanbul.
 Kennett, P, Forrest R (2006), The Neighbourhood in a European Context, Urban Studies, Vol. 43,
No. 4, 713-718.
 ŞPO Konut Kurultayı (2003) Sonuç Kitabı, ed. P. P. Özden, ŞPO yayını, İstanbul.

Kuyucu T, Ünsal Ö (2010), ‘Urban Transformation’ As State-led Property Transfer: An Analysis
of Two Cases of Urban Renewal in İstanbul, Urban Studies 47(7), 1479-1499.
 Luki, T, Musterd S (2006), The Suburban ‘Community Question’, Urban Studies, Vol. 43, No. 4,
801-817.
 Miao, P. (2003), “Deserted Streets in a Jammed Town: The Gated Community in Chineese Cities
and Its Solution”, Journal of Urban Design, Vol. 8, no.1, Feb. 2003, s. 45-66
 Moore S. (2010) ‘More Toronto, naturally’ but ‘too strange for Orangeville’: De-universalizing
New Urbanism in Greater Toronto, Cities 27 (2010) 103-113.
 Mumford, L. (2007), Tarih Boyunca Kent, çev. Gürol Koca ve Tamer Tosun, Ayrıntı Yayınları,
İstanbul
 Öncü A. (1999) “’İdealinizdeki Ev’ Mitolojisi Sınırları Aşarak İstanbul’a Ulaştı”, Birikim, 123,
Temmuz 1999, s. 26-46.
 Steinberg, F. (2005) Strategic urban planning in Latin America: experiences of building and
managing the future, Habitat International, 29 (2005) 69-93.
 Tekeli, İ (2010), Konut Sorununu Konut Sunum Biçimleriyle Düşünmek, Tarih Vakfı Yurt
Yayınları, İstanbul.
 Todes, A. (2011) Urban growth and stratgic spatial planning in Johannesburg, South Africa, Cities
(2011) doi: 10.1016/j.cities.2011.08.004
 Wessel, T. (2000) Social Polarisation and Socioeconomic Segregation in a Welfare State: the case
of Oslo, Urban Studies, vol 37, No. 11, 1947-1967.
 Wu, F (2010), Gated and packaged suburbia: Packaging and branding Chinese suburban
residential development, Cities 27 (2010) 385-396.
Dersi Veren: Doç. Dr. Ebru FİRİDİN ÖZGÜR
ŞD 615 TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM
3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 7,5 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Kentsel dönüşüm ’80 sonrası kentsel gelişimenin kaçınılmaz bileşenidir. Kentsel
dönüşümü kentsel gelişme süreci ile ilişkilendirerek incelemekte dünya örneklerinden yola çıkarak
Türkiye’de kentsel dönüşüm süreci / projeler karşılıklı ortaya konmaktadır.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri:
Önerilen Kaynak Listesi:
 M. Gibson, A. Kocabaş, A. Gökşin İstanbul İçin Yeni Bir Kentsel Dönüşüm / Yenileşme, İBB.
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, 2008
 P. P. Özden, Kentsel yenileme, İmge Kitapevi, 2008
 David. C. Thorns, Kentlerin Dönüşümü: Kent Teorisi ve Kentsel Yaşam,SOYAK Yayınları, 2004
Dersi Veren: Prof. Dr. Güzin KONUK; Prof. Dr. Murat C. YALÇINTAN
PLK 604 KAMUSAL MEKAN
3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 7,5 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Kamusal mekânı farklı boyutları ve bileşenleri ile birlikte tartışmaya açmak, değişim
dinamiklerini anlamak ve kamusal mekâna yapılan müdahale biçimlerini irdelemek.
Değerlendirme Yöntemleri:
Önerilen Kaynak Listesi:
 Meral Özbek, Kamusal Alan, Hil Yayınları, İstanbul, 2004
 Henri Lefébvre, La Production de l’espace, Anthropos, Paris,2000
Dersi Veren: Prof. Dr. Gülşen ÖZAYDIN
ŞD 606 KANTİTATİF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 7,5 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Mekanın sosyal, fiziksel karakterleriyle ilgilenmiş öğrencileri daha ileri düzeyde
sayısal analizlere hazırlamak, öğrencilerin nicel araştırma çalışmalarına destek vermektir. Ayrıca ders,
öğrencinin özgürce bir araştırma konusuna yönelmesine ve matematiksel ilgisine katkıda bulunacak
yöntem seçme hakkı ve araştırmanın nasıl planlanacağına ilişkin tartışmalara açıktır.
Değerlendirme Yöntemleri:
Önerilen Kaynak Listesi:
 Neuman, W.Lawrence. Toplumsal Araştırma Yöntemleri – Nitel ve Nicel Yaklaşımlar cilt 2,
çev.Sedef Özge, YayınOdası Yayınları, İstanbul, 2010
 Öğrencinin seçtiği konuya göre ek okuma listesi verilir
Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Levent ÖZAYDIN
ŞD 610 BUILT HERITAGE: PROGRESS AND PROSPECTS
3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 7,5 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: At the end of the term, participants will have a better understanding of critical
processes in conservation of built heritage and be able to apply it at the building / neighbourhood /
strategic levels.
Değerlendirme Yöntemleri:
Önerilen Kaynak Listesi:
 UNESCO Conventions and Recommendations
 National Planning Policy Framework
 Kocabas, A., ‘Towards green conservation planning in Istanbul’s Historic Peninsula’, Rehabimed
- WOCMES Congress: Rehabilitating and Revitalizing Mediterranean Historic Centres
Conference, 19-24.07.2010, Barcelona.
 Kocabaş, A., ‘Urban Conservation in Istanbul: Evaluation and Re-conceptualization’, Habitat
International, A Journal of the Study of Human Settlements, Elsevier, vol. 30, pp. 107-126, 2006,
ISSN 0197-3975, 10.1016/j.habitatint.2004.08.001.
 Kocabas, A. ‘New approaches to urban conservation: international guidelines and challenges for
Istanbul’, Rehabimed - Euro-Mediterranean Regional Conference: Traditional Mediterranean
Architecture: present and future, Barcelona, July 12-15, 2007.
Dersi Veren: Prof. Dr. Arzu KOCABAŞ DİREN
ŞD 612 TÜRKİYE’NİN GÜNCEL SORUNLARI - 2
3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 7,5 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Bu çalışmada tarihsel-toplumsal ve mekansal bir gerçeklik olarak Türkiye dersin
çalışma alanı olacaktır. Türkiye canlı bir beden, tarihsel oluş. Sosyal bilimlerimn kendi iç ayrışması ile
bu bedenin yani bizi içine alan bedenin her bir uzvu ayrı parçalar olarak ele alınıyor. Bu çalışmda
tarihsel-toplumsal ve mekansal bir gerçeklik olarak Türkiye dersin çalışma alanı olacak. Genel bir
kavramsal-kuramsal çerçeve çıkartıldıktan sonra ders iki etkinlik içinde biçimlenecek, ilk olarak
Türkiye’de kapitalist-sanayileşmen süreci ve bu sürecin mekansal belirlenimleri ele alınacak, öğrenci
arkadaşların katkıları ile belirlenecek Türkiye’nin güncel sorunları analiz edilecek. Seçilen konularda
öğrenciler bir metin ve bir sunu ile edinilen bilgi aktif hale getirilecek.
Ön Koşul: Değerlendirme Yöntemleri:
Önerilen Kaynak Listesi:
 Ayata,S(1987) Kapitalizm ve Küçük Üreticilik, Ankara, Yurt Yayıncılık.
 Arrighi,G(1994)The Long Twentieth Century,Verso, London.
 Avcıoğlu,D(1969) Türkiye’nin düzeni dün-bugün-yarın,Bilgi yayınevi, Ankara.
 Boran,B(1962) “Türkiye’de burjuvazi yok mu?”, Yön, sayı 39,eylül.
 Boratav,K(1989) “Türkiye’de burjuvazinin yapısı ve sıyasi iktidarla ilişkileri,” Marxizm ve
Gelecek, sayı 1, Haziran.
 Boratav,K(1991) Türkiye’de sosyal sınıflar ve bölüşüm, Gerçek Yayınevi, İstanbul.



Berberoğlu,B(1982) Turkey in Crisis, Londra, Zed Publisher.
Buğra, A(1995)Devlet ve işadamları, İletişim yayınevi, İstanbul.
Ercan,F (2000) “Kapitalizm-küreselleşme ve kalkınma tartışmaları açısından devlet: eleştirel
önermeler-I”, İktisat Dergisi, Ağustos, Sayı 404.
 Ercan,F (2002) “Çelişkili bir süreklilik olarak sermaye birikimi-1”, Praksis,kış, sayı5.
 Ergüder,B (2011)Galata Hanları, (1868-1945) Paranın serüvenleri, İstanbul, SAV yayınları.
 Gülalp,H(1987) Gelişme stratejileri ve gelişme ideolojileri, Yurt Yayınları, Ankara.
 Gülalp,H(1987).Kapitalizm sınıflar ve devlet, Belge yayınevi, İstanbul.
 Heper,M(1977)Türk kamu bürokrasisinde glenekçilik ve modernleşme, Boğaziçi Üniversitesi
yayınları, İstanbul.
 İnsel,A(1995)Türkiye toplumunun bunalımı, İletişim yayınevi,İstanbul.
 Kadıoğlu,A (2006) Zaman Lekesi,
 Keyder,Ç(1999)Türkiye’de devlet ve sınıflar, İletişim yayınevi, İstanbul.
 Kıvılcımlı,H(1974)Türkiye’de kapitalizmin gelişimi,Tarih ve Devrim Yayınevi, İstanbul.
 Küçükömer,İ(1989)Düzenin yabancılaşması, Alan yayıncılık, İstanbul.
 Mardin, Ş(1983) “Tabakalaşmanın tarihsel belirleyicileri: Türkiye’de toplumsal sınıf ve sınıf
bilinci”, Felsefe Yazıları, 5.Kitap, YAZKO Felsefe Yazıları dizisi, İstanbul.
 Mardin, Ş(1985) “Türkiye siyasasını açıklayabilecek bir anahtar merkez-çevre ilişkileri”,
(çev:Ş.Gönen),Dün ve Bugün Felsefe, Kitap 1, B/F/S yayınevi. İstanbul.
 Ozan,E.D (2011) Gülme Sırası Bizde 12 Eylül’e Giderken Sermaye Sınıfı Kriz ve Devlet,
İstranbul, Metis yaynevi.
 Şengül,H.T (2001)Kentsel Çelişki ve Siyaset, Kapitalist Kentleşme Üzerine Yazılar, İstanbul,
WALD Yayınevi,
 Yeldan,E(2001)Küreselleşme sürecinde Türkiye ekonomisi, İletişim Yayınevi, İstanbul.
Dersi Veren: Prof. Dr. Fuat ERCAN
ŞD 618 KÜRESEL ŞEHİR VE İSTANBUL
3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 7,5 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Kent sosyolojisi alanında devam eden süren küresel kent tartışmaları çerçevesinde
Istanbul’daki değişimler değerlendirilecektir. Bu derste, önce, toplumsal değişme ve kentsel değişme
ilişkisi kurularak küreselleşme ve küresel kentle ilgili temel metinler ele alınacaktır. Daha sonra,
İstanbul’daki son dönemlerde gözlemlenen değişmeleri irdeleyen
araştırmalar bu kuramsal
yaklaşımlarla ilişkili olarak tartışılacaktır. Bu dersin ilk bölümünde ortak okumalar,
ikinci
bölümünde ise derse katılanların ilgi duyduğu konularda hazırlayacağı raporlar tartışılacaktır.
Değerlendirme Yöntemleri:
Önerilen Kaynak Listesi:
 Peter Saunders (1989). “Social Theory, Capitalism and the Urban Question” in Social Theory and
Urban Question. London: Unwin Hyman. P:13-52.
 Peter Saunders (1989): “From Urban Social Theory to Sociology of Consumption” in in Social
Theory and Urban Question. London: Unwin Hyman. P:289-351.
 Manuel Castells (1978): “Collective Consumption and Urban Contradictions in Advanced
Capitalism”. in The Castells Reader on Cities and Social Theory. Edited by Ida Susser (2002)
Oxford: Balckwell Publishers. P: 107-129.
 Georg Simmel (1996): “ Metropol ve Zihinsel Yaşam”, Cogito. Sayı: 8: Yaz. S: 81- 89. Çeviren
Bahar Öcal Düzgören.
 Mübeccel B. Kıray (2007): “Azgelişmiş Ülkelerde Metropolitenleşme Süreçleri”. Kentleşme
Yazıları içinde Bağlam Yayınları. 152-167.
 John Friedmann: (1997): “The World City Hypothesis” in World Cities in a World System. P.L.
Knox and P.J. Taylor (eds.) Cambridge University Press. 317-331.
 John Friedmann (1997): “Where We Stand: A Decade of World City Research.” World Cities in a
World System. P.L. Knox and P.J. Taylor (eds.) Cambridge University Press. 21-47.

Manuel Castells (1996 and 2000) : “The Space of Flows” ”. in The Castells Reader on Cities and
Social Theory. Edited by Ida Susser (2002) Oxford: Balckwell Publishers. P: 314- 366.
 Edward Soja (1989): “Taking Los Angeles Apart: Towards a Postmodern Geography from
Postmodern geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory” in The City Reader.
Richard T. LeGates and Frederic Stout (eds.) Routledge Urban Series, 189-220
 Anthony D. King (1995): “Re-presenting World Cities: Cultural Theory/Social Practice” in World
Cities in a World-System. Knox P.L. and Peter J. Taylor (eds.) Cambridge: University Press, 215231.
 Loic Wacquant (2008): “Ghetto, Banlieue, Favela, et caetera: Tools for rethinking Urban
Marginality” in. Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality. Cambridge:
Polity Press. P: 1-40.
 Çağlar Keyder (1992). “İstanbul’u Nasıl Satmalı?” İstanbul Dergisi. Sayı 3: 81-85.
 Sema Köksal (Erder) (1993). “Küresel Düzlemde Yeni Eğilimler” Istanbul Dergisi. Sayı 7. 50-55.
 Çağlar Keyder ve Ayşe Öncü. 1993. “İstanbul Yol Ayrımında”, İstanbul Dergisi. Sayı 7. 28-5
 D.R.F. Walker and P.J. Taylor (Researchers), GaWC Project 9, Istanbul: Gateway between East
and West under Conditions of Contemporary Globalization, Funded by HEFCE (dual support
system) including Loughborough University International Recruitment Budget (1999-2000)
 Saskia Sassen (2009): “The Immutable Intersection of Vast Mobilites”” in Istanbul, City of
Intersections, pp.: 5-7 London: London School of Economics and Political Science. “Uçsuz
Bucaksız Bir Hareketliliğin Değişmez Kavşağı” in İstanbul, Kesişimler Şehri, London School of
Economics and Political Science, 5-7.
 Ayse Oncu ve Petra Weyland (der.) (1997): Mekan, Kültür ve İktidar Küreselleşen Kentlerde Yeni
Kimlikler. İstanbul: İletişim Yayınları.
 Çağlar Keyder (der.) (1999): İstanbul: Küresel ve Yerel Arasında. İstanbul: Metis Yayınları.
 Dikmen Bezmez (2007): “The Politics of Urban Regeneration: The Case of the Fener and Balat
Initiative” New perspectives on Turkey, no.37: 59-86.
 Cihan Tuğal (2008): “The Greening of Istanbul. New Left Review, 51. 65-80.
 Ayfer Bartu Candan ve Biray Kolluoğlu (2008): “Emerging Spaces of Neoliberalism: A Gated
Town and Public Housing Project in Istanbul” New Perspectives on Turkey, no.39: 5-46.
 Ayşe Çavdar ( 2011): “ Görünür Fanteziler: Büyüklük Kimde Kalsın?” Birikim, no.270: 52-61.
Dersi Veren: Prof. Dr. Sema ERDER
ŞD 620 COĞRAFYADA ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR
3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 7,5 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Coğrafi düşüncenin gelişmesinde eleştirel yaklaşımların incelenmesi, coğrafi düşünme
biçimlerinin planlama ile ilişkisinin kurulması, coğrafyanın planlama disiplini ile ortak dil, yöntem ve
yaklaşımlarının tartışılması
Değerlendirme Yöntemleri: Ödev + Sunuş
Önerilen Kaynak Listesi:
 BAUDER Harald, ENGEL-DI MAURO, Salvatore, (Ed.) (2008), Critical Geographies, A
Collection of Readings, Praxis (e) Press, Critical Topographies Series.
 CROSBY, Alfred W. (2004), Dünya Benimdir, Avrupa Ekolojik Emperyalizmi, 900-1900, Kitap
Yayınevi, İstanbul
 HARVEY, David, (2006) Sosyal Adalet ve Şehir, çev. Mehmet Moralı, Metis Yayınları
 MASSEY, Doreen; Allen, JOHN, (Ed.), (1984), Geography Matters!: A Reader , Cambridge
University Press
 MUMFORD, Lewis, (2007), Tarih Boyunca Kent, Kökenleri, Geçirdiği Dönüşümler ve Geleceği,
çev. Gürol Koca ve Tamer Tosun, Ayrıntı Yay., İstanbul.
 ÖZGÜÇ, Nazmiye, TÜMERTEKİN, Erol, (2000), Coğrafya, Geçmiş, Kavramlar, Coğrafyacılar,
Çantay Kitabevi, İstanbul
 SOJA, Edward, (1989), Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social
Theory. London: Verso Press.
Dersi Veren: Doç. Dr. Hürriyet ÖĞDÜL
Download

buradan