ili
T.C.
G°OMRÜK VE TİCARET BAKANLIGI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel MüdürlUtü
Sayı
Konu
73421605/161.02.0 l
Beyanname Düzeltme İşlemi
DAGITIM
Bilindiği
üzere BİLGE Detayh Beyan modülünde gümrUk beyannamesi tescil
edildikten sonra ancak gilmrUk idaresince kabul/onay işlemi yapılmasından önce yapllan
dUzeltme işlemleri için gümrük idarelerinde bulunan veri giriş salonlarına gidilerek işlem
yapılması gerekmekteydi.
Bu kapsamda, işlem süre.ylerinin hızlandırılması amacıyla, beyanname tescilinden
sonra ancak beyanname onay işleminden önce yapılacak dttzeltme işlemlerinin de veri giriş
salonlarına gidilmeden yapllabilmesine imkan sağlayan teknik düzenlemeler tamamlanmıştır.
Onay işlemi öncesi yapılan düzeltmelere dak tüm kayıtlar, söz konusu beyannameye ilişkin
diğer tum verilerle birlikte sistem üzerinde yer alacaktır. Söz konusu uygulama ile ilgili olarak
tüm GUmrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine gerekli bildirim yapılmıştır.
Bu itibarla veri giriş salonlarının bu amaçla kullanılmamasına ilişkin üyelerinizin
bilgilendirilmesine yönetik gerekli duyuruların yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica
ederim.
Harun USLU
Bakana.
Genel Müdür V.
DAÖITIM:
İstanbul GUmrllk Müşavideri Demelti
Ankara GUmrük Müşavirleri Derneği
İzmir GümrUk Müşavirleri Derneği
Bursa GüınrUk Müşavirleri Derneği
Mersin GümrUk Müşavirleri Derneği
İZMİR
GÜMRÜK MÜŞAViRLERi DERNEGİ
Ka
ıt
kayıt
No
Tarihi
Duınlupınar 8utvarı No: 151 BıkijlilrVolu 9. Km 06800 ÇanımyıVANKl\IA
~Posıa:p.ımaiüııiii\i.gqv .ır
Tel:4413813
fax:44937QS
Bilgi ivin: PINAR 0NAL SARAL GÜMRÜl< VE TlCARBI UZMANI
Bu belge 5070 sllyili elektronik iaız;a kanuna göte güvenli elektronik imıa ile imzalanmistir.
Bvrııkın elektronik imı:alı suretine http://e-balge.gtb.gov.tr adresinden 94930d7f-2323-4774·89b6-add.5f3e16997 kod11 ile etişebili11iniz.
Download

Beyanname Düzeltme İşlemi - Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği