BAIONLI6”ZDiNGGREhMiGENHMUDORLOGUvEENSARVAKF一丁ARAFINDANORTAKLAmDUZ肌ENEN
′LTURKiYEDE6ERODOLLERi〝YA的MALARINA剛LANVEeDOLALANeiiR的CiLERiNLisTESi
oRTAOKUL66RENCiLERiARASINDADEGER6DOLLERiYARiSMASl
1.AbdiiibakiDEMは
2.ZeynePDOGAN
3.5eymaNurOzBEY
N冊er−DemirciO直aOkuiu 8/B
Ylldirim−ZObevdeHanlmOrtaokulu8/M
orhangaZ主0rhangaZi75割Ortaokulu6/B
LisEVEDENEGioKULOGRENCiLERiARASWDADE(託RODOLL弧iYARLSMASl
l.EsraHANGERLio6LU Gemlik−UmurbeyCelalBayarMeslekiveTeknikAnado峠e5i9/
2.An用GURLU 一neg6LDartP‖kMeSIek一VeTeknikAnadohJLiSeSilO/D
Gursu−GursuLokmnHekimMes−eklVeTeknikAnadoiuLiSeSi
3.MeusaKANBUR
oRTAOKULOeRENCiLERiARASWDARESjMYARlSMASI
ADL50YADi:
OKULU:
GtirSU−80.YliO直aOkuhJ 7/C
lLeV)aKARA
orhangaz主Yen−koYOrtaokuiu 7/B
2.lsmailCanBOZDAG
Nli範r−ezetiIkbaharOrtaokulu 8/E
3.EdaEbrarKEYIF
oRTAOKUL彊RENCiLERiARASiNDAAFiSYARlSMASl
ADl−50YADi:
1.MahmutiAHiN
Z.Ha用6zEN
Niiufer−iLkgtineiOrtaOkuIu S/A
orhane順arinCaL−Ortaokulu 8/A
3.日akanODUNCUOGLU Orhangaz諏ar帥Ortaok血8/A
LisEVEDENGioKUL66RENCiLERiARASiNDARESiMYARl;MASI
ADLSOYADl:
Gemiik−AtatePeMeSIekiveTeknikAnado−uLisesill/A
1.GOne5ibrahimGONE5
2.YuSUfESM駅
3.CennetYE劃し
Y剛m−AS一VeC05kunAnadoluLiSeSilO・S…f
tnegol−NeneHatunMes−ekiveTeknikAnadoIuLises冊/B
LisEVEDENGioyUL66RENCiLERiARA5−NDAAFi;YA鴫MASl
AD1−SOYADI:
1.MuhammetEneSiA面N
2.UgurYAL1
orhangaZ十〇rhangaZiCokProgram冊est12/G
Yeni*hir唖nOguZMe5−ekiveTeknikAnadoIuLisedll/B
GemlIk−AtatePeMestekiveTeknikAnado−uLISeSill/A
3.Yase…nEzgiYILDIR
r■一一
ORTAOKULOGRENCiLERiARASINDAHiKAYEYARi;MASI
l.MelekSENAL
Karacabey−Da紬iOrtaok血 6/A
YiIdmlm−Ye旧ev∼etHatunAnd・lmamHatipLisesi 7/A
2.SenaTALAN
3.NazhcanAYDLN
GOrsu−80・YiiCumhuriyetOrtaokulu 8/D
LisEVED[NGioKULLj”ARASiHiKAYEYARlSMASl
l.HafSaEROGLU Y剛m−BurSaipek帥Anado同mam−HatipLiseSiHazF:
2.EbruNAYMAN
iznik−iznikCokProgramliAnado剛seSi12/E
3.HaticeMEMLS Yent*油r−E壷ru)gaziAnado帆15eSill/E
oRIAOKUL66RENCiLERiARASi5iiRYARI;MASI
l.;ewa岬KUTLi −neg6I−A∼anyurtImam+iatipOrtaokulu 6/D
2.HanifeNurURESiN
3.RablaUGUR
Karacabey−Bey自kOrtaokulu 6/A
BOydkorhan−MerkezOrtaokuiu8/B
LisEVEDENGioKUL66R馴CiLERiARASi訓RYARISMASi
l.HasanFaruk時 Gemlik−Anad〇両marnHatipLi5eSill/B
2.HaticeANLAGAN YIIdirim−BurSaipekciiikAnadoIulmamHatipLiseSi Haz・F
3JVmhammedBakirREiS OsmangaZ主A∼iOSman50nmeZAnad〇両mamHatipLiSeSill/A
oRTAOKUL66RENCiLERiARAS…DAK−5AFiLMYARI;MASl
l_OmerFarukALCI
HarmanCik−Harmanc∼kOrtaokuIu 6/A
2.NurErifDAGLAROGLU 間旧m−SehitPiyadeErErcUmentTOrkmenimam−HatipOrtaokuJu6/C
3.SeymenDIL
N陣。「_MeralMuammerA善一mOrtaokulu 6/D
LisEVEDENGioKUL66RENCiLERiARASINDAKLSAFiLMYAR15MAS1
1−CansU!AL∼;KAN Gemlik−AtatepeMe5)ekiveTeknikAnado剛SeSill/E
2AyieguiTEMEL −nego一一NeneHat…Me5iekiveTeknikAnado帆LSeSi∴9/A
3EmreALVER
O5mangaZ冊rSeiMes∼ekiveTeknikAnadoIuL申10/D
Download

için tıklayınız. - Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü