TRABZON
it Milti
EdiTiM MT'DUnI,UGU
pRoJE TEKtiF
F0RMU
Proienin Adr: Olretmenin Kimvasr
Projenin Amacr: olretmen Akademisi vaKr'nrn
gergeklegtireceEi bu projede lise diizeyindeki
kimya
tilretmenlerinin fen ve kimya programlarr ile
rifrencilerin fen ve teknoloji alanlarrnr sevmeleri,
e[lenerek dfrenmereri ve akademik baga.larrrun
arttl.rmasl amagranmarrtadrr.
Proienin Konusu: ofretmenin Kimyasr projesinin
konusu, lcmya 6lretmenlerinin alternatifve
yarahcr fen elitimi konula'nda birgirenmesini
saframa]g alanlarrndaki b gi birikimine hakim
olmalartnt saflamak ve bu ydntem ve teknikleri
srnrflannda siirdiirillebilir gekilde uygulamalannr
saflamakttr' Bunun igin projede iglenecek
olan konularrn baglrklan gunlardrr: Etkili iletigim.
Animasyon - simtilasyon, stem, chemsens,
Kimya Egitiminde Laboratuvar
Bunun Neresinde, Akrg ve Ritmin Stireklili!i,
Kimya Dersi Tasanmr.
Kullanrmr, Etik, Kimya
Hedef Kitle: Trabzon ilinde lise diizeyinde g<irev
yapan kimya df,retmenleri
Projeyi Tekllf Eden Kurum
/ Kiri: OEretmen
Projeyi Teklif Eden Kurum
/ Kifi itetirim Bilgileri:
Akademisi Vakfr
Tel:
0
Faks:
0 272 5149049
E-posta:
[email protected]
272 5749040
Web Adresi: www.orav.org.tr
Proieyi rekrifEden Kurum Kigi Daha
dnce yaprnrg ordulu !a'gmararr olretmen Akademisi
/
vakfi kuruldulu 200g yr'ndan bu yana dgretmenrerin
kigisel ve mesteki gerigimlerini
desteklemektedir. Vakfrn bu ana hedefi gergevesinde
gergekregtirdili ilk proje olan olrenen Lider
projesi kapsamrnda artr yrr boyunca g0
irde 4.640 0kulda, ilkdfiretim diizeyinde gbrev
yapan
'fretmen
100'270 dgretmene atdrye gahtmala'ile
eEitimler uragtrrrrmrgtrr.. okul miidiirleri ve
miidiir
yardrmcrranna yiinerik egitim programrmrz
EyGEp,ten (EEitim ydneticisi cerirtirme programr)
bugiine
dek' istanbul, Ankara ve izmir'de toplam
1.000 elitim ycineticisi yararranmrgtlr. Gegtilimiz
yrt baglayan
bir giinliik seminerimiz Qdziim odakh itetigim'de
ise bugiine dek 4.735 6Eretmenimizre gahgma
olanair bulduk' Bugtine dek dcirt kez gergeklegtirdigimiz
oEretmenin Kimyasr egitimlerine istanbul,
Gaziantep ve Kilis illerinde gtirev yapan
toplam 400 kimya dlretmeni katllmtstlr.
ProJenin
igleyigi: olretmenin
Kimyasr projesi elitim igerifi kimya ve fen dlretmenlerinin
ihtiyaglarlna grire alantnda uzman elitmenler
tarafindan tasarlanlr ve tasarlanan igerik her
uygulama
sonrast gcizden geqirilerek revize edilir' Elitimler gergeklegtirilmeden
tince
Milli Epitim Miidiirli.ikleri
ile yaprlan igbirli[i ile projenin duyurusu okullara ulagtrnhr.
G6ntillii dlretmenler o[retmen
Akademisi Vakfi ile iletigim kurarak egitime
kahhm ile ilgili gerekti bilgilendirmeler yaprlrr. Eiitimler
hafta sonu iki tam giin geklinde gergeklegir. Egitime
katllan cilretmenlerin eposta adresleri ve okul
iletigim bilgileri ahnarak <ifretmenlerin ogretmen
Akademisi vakft'nrn uzaktan <ifrenme portah olan
ekampus portaltna girig yapmalan ve burada paylagrmlanna
devam etmeleri igin frrsat tanrnacak r.
Eiitim sonunda egitim degerlendirmesi yaprlarak gerekli
revizyonlar yaprhr.
Ytintemr Elitimler 25-30 kigirik gruplarda grup gahgmasr
seklinde gergeklegtirilir. Her grupta iki
efitimci gcirevlendirilir. Egitimler srrasrnda yaprlandrrmacr
ogretim yakragrmlna uygun yontemler
kullanrlrr' Bu ydntemleri tilretmenler dilerlerse
okullannda kullanrrlar. Elitim
srrasrnda anlmasyon ve
simiilasyon olugturabilmek amacryla teknoloji
kullanrmr konusunda da dlretmenler ile paylagrmlarda
bulunulur' Bu amagla efiume katrlan <ifretmenlerimizden
yanlarrnda bilgisayar getirmeleri istenir.
Btiylelikle egitimde teknoloji kullanrmr ile ilgili
kimya ve fen rirnekleri de dEretmenler ile paylagrlr.
Ayrlca Kimya Bunun Neresinde? uygulamasr
ile giinliik hayatrmrzda kimyanrn yeri ile ilgili bir gahgma
yaptlarak benzeri
bir
gahSmayr <ifretmenlerin dlrencilerle yapmasl
beklenir. Bciylelikle ilgili
<iirencilerin siirekri sorduklarr "Bu bilgi benim
ne igime yarayacak?,, sorusunun bazr yanrtrarr
direncilere verilerek, merak uyandtrtlmtq ve
fen alanrna olan ilgil arttlrmlg oluruz. Bilginin kahcr
olabilmesi igin gerekli ddrt dzeuigi olan ilgi gekici,
kullanrgh, ellenceli ve anlamh olmasr <jzelliklerini
bartndtran ddrt agamah olarak haztrlanmry
eEitim planr ile <ifretmenlerimiz kargrlagrrlar ve
egitim
sonunda kendi dtirt atamah planlarrnr olugtururlar.
Yaygn Etki
/
Katma
Defer; olretmenin
Kimyasl projesi ile fark' okullarda <ifretmenrik yapan
Kimya ve Fen dlretmenlerin iki tam giin
boyunca hem alanlarr hem de mesleki geligimleri
ile ilgili
paylagtmda bulunurlar' olretmenlerin
okullannda cifrenci kuliibii kurmah gegitli bilimsel faaliyetlere
<if,rencilerin katltmtnt tegvik etmek konusunda
motivasyonlarr artar ve bu proje srrasrnda kurduklarr
igbirlikleri ile difer okullarla birlikte hareket
ederek cilrencilerine drnek olurlar. 0f,renciler kimya
ve
fen alanrna ilgi duyarak bu alanda meslekleri
aragtrrmaya baglarlar.
Proienin Taraflart: olretmen Akademisi vakfr,
Trabzon il M ri Egitim Miidiirliigii, ciresun il
Milli
Efitim Miidiirliigii, Amasya il Milli Egitim Mtidiirliifii,
Dow Kimya Tiirkiye
Biitge: Tiim masraflar ORAV tarafrndan karsrlanacakur
$atqmaTakvlmt:
Yapilmasr Gerelren lgterin
nArl fanrm
Kesinlegenkauhmolannbeiirl-lenmesi,
04losl2oLs
duyurulmasr ve valilik onayrnrn ahnmasr
E$timin dtzenlenmes-
30-3L/05/20rs
=
E
I
o
c
o
ah
=
Y
.=
zIrJ
F
=
ut
OE
,('
!o
.:E
lJ\'l:ci
$cF
E
- e*FEFs
-9=='
;; Egeggg
o€
gc
9;
qF
EE
g'EAEEEEEeg
iJEgEgE 'A9
FiEs€H
Fgg
u
- l
rlt
t>
6
EoF
E.9.-E
€s;EP
E€EEE
s$Egs
igEgEF
EEEEEF
gEggEE
s
I
tr)
,ErL.
/t-
'El
ili,*
$-
(E'
)btl
:Gt
gt
;
$E*'E=
E'iAEg
-q=&:;E
\
\
>Y',)
E:
'AgFE;
E€=rgi
+"$
EEE"a*
-et€t'c
FB€8f;
g*:Ef;E
'ntnil
EEEEgd"ga3
:'
o
i_a
E
I
P
rat)
Il'
:
IJ
(U
Download

"Öğretmenin Kimyası" Hizmetiçi Eğitim Duyurusu 27.03.2015 14:58