YIL: 53 SAYI: 15952
31 MART 2015 SALI
Fiyatı 50 Krş.
Düzenlenmesi için profesyonel destek alınacak
Meclis üyeleri, yeni
hizmet binasını inceledi
Özcan
Haberi 5. Sayfada
Değirmendereli:
CHP'nin önseçim
sıralaması belli oldu "Bundan sonraki
Gaytancıoğlu
Bircan
Güneser
hedefimiz, 7 Haziran
Genel Seçimlerinde
Cumhuriyet Halk
Partisi'nin iktidar
olmasıdır"
Haberi 2. Sayfada
Haberi 6. Sayfada
Osman Barbaros Akgül
İzinsiz SMS
atanlar 50
bin TL ceza
ödeyecek
"Dümbüllü"
adlı oyun yarın
sergilenecek
Haberi 3. Sayfada
Haberi 4. Sayfada
FITRATA
TERS
Mehmet Uslu'nun yazısı
2. sayfada
+
Kemal
Değirmendereli
TANIŞ OLMAK
VE SEVİLMEK...
Ali Özer'in yazısı
4. sayfada
SEÇİM SİCİM
AKSİCİM
Necdet Tezcan'ın yazısı
5. sayfada
Söz konusu
vatan
Nasrettin Hoca demiþ
ki:
“Kar helvasýný ben
icat ettim ama kendim
de beðenmedim.”

Ön seçimi ben icat
etmedim ama en çok
ýsrar edenlerden biriyim.
Benim de delege
olduðum 1977
Kurultayýnda, parti
tüzüðüne:
“CHP’de kayýtlý her
üye ön seçmendir”
kaydý konulmuþtu..
12 Eylül sonrasý darbe
yasalarý bunlarý kaldýrdý...

Daha sonra CHP,
demokrasiye dönme
adýna önseçimi -tam
olmasa da- uygulamaya
baþladý..
Edirne de önseçim
uygulayan iller arasýnda..
Önseçime 17 aday
adayý katýldý..
Bu yazýyý, sýralamaya
bakarak yazýyorum...

Sonuç, “kantarýn
düzgün tarttýðý sonuç”
mu?
“Deðil!” diyebilirsiniz..
Deðilse,
nedeni: “eðitimsiz
örgütlenme”dir..
Önseçim konusunda
seminer dahi verildiðini
duymadým..
Ama oylarýn
gösterdiði sonuç bu..
Herkes kabullenmek
zorunda..

Bundan sonrasý,
7 Haziran seçimine
odaklanmak..
Çünkü bu seçimde
sözkonusu olan partinin
kazanmasýndan öte
rejimin kurtarýlmasýdýr!
-FAK.
+
SAYFA: 2
31 MART 2015 SALI
FITRATA TERS
Mehmet USLU
Emekli Öğretmen
Ergenekon, Balyoz, Ay Iþýðý, Yakamoz gibi davalarla Türk
Ordusu’nun yüzlerce Kara ve Deniz Subayý’ný tutuklu yargýlayýp
yýllarca içerde tuttuk. Yargýlama süresince ölenler, intihar
edenler oldu. Ömür boyu hapse kadar çeþitli cezalar verildi.
Anayasa Mahkemesi “hak ihlalleri var” diyerek, Özel Yetkili
Mahkemeleri’nin kararlarýný bozdu. Bir Devlet Adam’ýmýz çýkýp:
“Orduya kumpas kurulmuþtur” dedi, olayý geçiþtirdik.
Bülent Arýnç’a suikast giriþimi var, dediler, Ordu’nun
en gizli belgelerini, iddialara göre; kopyaladýlar, bazý yerlere sýzdýrdýlar. Takipsizlik kararý ile olay kapanmýþ oldu.
Þýrnak Uludere’de kendi vatandaþýmýzý kendi uçaklarýmýz
bombaladý, öldürdü. Afyonkarahisar Askeri Cephaneliðindeki
patlamada askerlerimiz þehit oldu. Akdeniz’e gömülen uçaðýmýzýn
düþtüðü veya düþürüldüðü konusu bir türlü aydýnlatýlamadý.
Reyhanlý patlamasýnda 53 kiþi öldü. Sorumlu yok.
Soma’da, Ermenek’te ve diðer maden ocaklarýnda yüzlerce
madencimiz, Ýþ cinayetlerinde binlerce vatandaþýmýz öldü. Ýþ kazasý
deyip geçiþtirdiler, “güzel öldüler” deyip, fýtrata baðladýlar.
Kadýn cinayetlerinde dünyada rekor üstüne rekorlar kýrdýk.
Kadýný, ikinci sýnýf insan gibi söylemlerle dýþladýk. Neredeyse;
ölümlerinden kadýnlarý sorumlu tuttuk.
Gezi eylemlerinde polis kurþunuyla, hatta dayak atýlarak
onlarca gencin hayatýna son verildi. Ekmek almaya giderken
polis kurþunuyla ölen Berkin Elvan için; “ne ekmeði” diyenler
bile oldu.
Japonya’ya özenip, hýzlý tren projelerini hayata geçirmeye
kalktýk. Ýlk denemede, onlarca ölümüz ve yaralýmýz oldu. Kömürlü kara trenin raylarýný biraz düzelterek o raylardan hýzlý tren
geçirmeye kalkarsanýz, olacaðý buydu. “Olur, böyle kazalar”
dedik, sorumlular sýr oldu.
Çocuk hapishanelerinde ve yurtlardaki cinsel taciz söylentileri
ayyuka çýktý.
ABD'nin 20 yýl önce tedavülden kaldýrdýðý Fantom Uçaklarýnda
kýsa sürede 6 þehit verdik.
KPSS sýnavlarýnda kopya skandalý yaþandý, yüz binlerce genç
maðdur edildi. 5 yýl sonra soruþturma baþlatýldý. Birkaç günah
keçisi bulunup cezalandýrýlacak, olay belki de kapatýlacak.
Paralel Yapý denen bir oluþum devletin tüm kademelerinde
yuvalanmýþ. Bunu, devletin en üst kademesindeki Cumhurbaþkaný;
“þahsým baþta olmak üzere, tüm ülke yanlýþ yönlendirildi,
aldatýldý” diye açýklýyor. Böyle bir olayýn; “aldatýldýk-kandýrýldýk”
sözleriyle geçiþtirilmemesi gerekirdi diye düþünenlerdenim.
Oluþumun devlet içinde yuvalanmasýndan sorumlu olanlar
yok mu?
Hükümet Sözcüsü ile bir Belediye Baþkaný kapýþmýþ.
Hükümet Sözcüsü; Ankara Belediye Baþkaný’nýn usulsüzlük ve yolsuzluk yaptýðýný söylüyor. Baþbakan; “ikisi
de yanlýþ yaptý” diyor ve olayýn üzerine sünger çekiliyor.
Belki birkaç olayýn üzerine gidildi, ama bu; devede kulak misalinden öteye geçmemiþtir.
17-25 Aralýk soruþturmalarýnýn sonucu kaç kiþiyi tatmin
etti?
Bunlarý niye mi yazdým, nedeni þu:
Ýstanbul-Ýzmir otoyolunun Ýzmit körfez geçiþindeki çalýþmalar
sýrasýnda “catvalk” “kedi yolu” halatlarýndan biri kopuyor.
Ölen yok, yaralanan yok. Ama olaydan kendini sorumlu tutan
Japon Mühendis Kishi Ryoichi intihar ediyor. Kullanýlan malzemelerin bir kýsmýnýn Japonya’dan getirildiði, bir kýsmýnýn ise
Türkiye’de imal edildiði iddialarý var. Malzeme nereden gelirse
gelsin, hiç kimsenin ölmediði, hatta yaralanmadýðý bir kaza
meydana geliyor. Sorumluluk bende diyen kiþi intihar ediyor.
Yukarýda size; Türkiye’de yaþanan; maðduriyetler oluþturan,
yaralanma, hatta ölümle sonuçlanan birçok olayý anlattým. Bu
olaylarýn sorumlu kiþileri yok mu? Bu sorumlulardan hiç birinin;
“bu sonucun doðmasýndan ben sorumluyum” deyip, býrakýn
intihar etmesini, istifa ettiðini hiç duydunuz mu, gördünüz mü?
Duysaydýnýz, görseydiniz, þaþardýnýz deðil mi?
Biz yeri geldiðinde; “insanlarýn günah iþleme özgürlüðü
vardýr” deyip iþin içinden sýyrýlýrýz. Türk Usulü düþüncede;
sorumluluk gereði býrakýn intihar etmek, istifa etmek bile fýtrata
terstir. Olmasý gereken bu mudur? ACABA. Saygýlarýmla.
29.03.2015
Gazetemize, 714 11 45-0541 714 55 73
num aralı t elefonlardan ve
[email protected]
e-post a adresinden ulaşabilirsiniz.
Değirmendereli: "Bundan sonraki hedefimiz,
7 Haziran Genel Seçimlerinde Cumhuriyet
Halk Partisi'nin iktidar olmasıdır"
Edirne Milletvekili Kemal Deðirmendereli,
29 Mart 2015 Tarihinde
gerçekleþtirilen önseçim
ile ilgili açýklama yaptý ve
25. Dönem’de CHP’yi temsil edecek arkadaþlarýna
baþarýlar diledi.
Deðirmendereli’nin
açýklamasý þöyle: “Cumhuriyet Halk Partimizin 29 Mart önseçimi
Edirnemiz’de de demokratik olgunluk içerisinde
gerçekleþtirilmiþtir. Bu
seçimde bana yeniden
Türkiye Millet Meclisi’nde
görev yapmam yönünde
destek olan, olmayan bütün
partili arkadaþlarýma teþekkür
ederim. 25. dönemde partimizi temsil edecek seçilen
arkadaþlarý kutluyorum. Kendilerine baþarýlar diliyorum.
Değirmendereli
Bundan sonraki hedefimiz 7
Haziran Genel Seçimlerinde
Cumhuriyet Halk Partisinin
iktidar olmasýdýr. Ben de bu
yolda aday arkadaþlarýma
deneyim ve çalýþmalarýmla
var gücümle destek olacaðým.
Bu vesileyle beni 24. dönem
milletvekili olarak Meclise
gönderen, kendilerine layýk
hizmetler vermeme fýrsat veren
Edirneli hemþehrilerime tekrar
teþekkürlerimi ve saygýlarýmý
sunuyorum.”
Aile hekimlerine tüberküloz
eğitimi verildi
Geleneksel olarak tüm dünyada ve ülkemizde her yýl 24
Keşan FM’de bugün
Program: Gündemde Öne
Çýkanlar.
Hazýrlayýp sunanlar:
Yýlmaz Özkaya - Mustafa
Kabakçýlý.
Konu: CHP’de sýralama
belli oldu – Motorsiklet terörü,
Ýlçe Güvenlik Kurulu’nun görev
alanýna girmiyor mu? – Erkan
Gege, MHP Ýlçe Baþkanlýðý’ndan
istifa etti Yusuf Çapraz Uygulamalý
Bilimler Yüksekokulu Müdürü,
kurumlar arasý iþ birliðinin istenilen düzeyde olmadýðýndan
yakýndý - Keþan Ýnanca Saygý
Platformu kuruldu.
Baþlama saati: 14.15
Mart “Dünya Tüberküloz Günü” olarak kutlanmakta.
Bu kapsamda Edirne Halk
Saðlýðý Müdürlüðü organizasyonu Ile tüberküloz hastalýðý ve
bu hastalýkla mücadele amacýyla
Özel Ekol Hastanesi’nde görevli Prof. Dr. Tuncay Çaðlar
tarafýndan Keþan, Enez ve
Ýpsala’da görevli aile hekimlerine yönelik eðitim düzenlendi.
27 Mart 2015 Cuma günü 16:0017:30 saatleri arasýndaki eðitim
Keþan Toplum Saðlýðý Merkezi
Hacýköylü Yazýcýlar Toplantý
Salonu’nda tamamlandý.
31 MART 2015 SALI
SAYFA: 3
Keşan Jandarması asayiş denetimlerinde
ruhsatsız tabanca ile mermi elegeçirdi
tabanca ile 10 adet mermi
ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, sorumluluk bölgesi köylerde
devriye görevi yapan Ýlçe
Jandarma Merkez Karakol
Komutanlýðý ekipleri, bir köy
kahvehanesinde oturan M.
F.G. (30)’nin belinde silah
olduðunu fark etti. Yapýlan
aramada M.F.G. üzerinde
7,65 çapýnda ruhsatsýz tabanca ile 10 adet mermi ele
geçirildi.M.F.G. gözaltýna
alýnýrken, tabanca ve mermi-
"Bir Destandır Çanakkale"
konferansı bugün
Ýzinsiz SMS, elektronik posta,
telefon aramalarýný yasaklayan
kanun 1 Mayýs’ta yürürlüðe
giriyor. Yasaða uymayan firmalara 50 bin TL’yi bulan ceza
kesilecek.
Firmalarýn tüketiciye yönelik
tacize varan izinsiz SMS, elektronik posta gibi mesajlarý ile
telefon aramalarýný yasaklayan
kanun 1 Mayýs’ta yürürlüðe
giriyor.
Avukat Osman Barbaros
Akgül, bu yasaða uymayanlara 50 bin TL’yi bulan ceza
kesileceðini hatýrlattý. Akgül,
firmalarýn izinsiz mesaj göndermelerini ve telefon aramalarýný
yasaklayan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkýnda
Kanun’un 1 Mayýs’ta yürürlüðe
gireceðini söyledi. Osman Barbaros Akgül, tacize varan
SMS, elektronik posta gibi
mesajlardan ve aramalardan
tüketicilerin þikayetleri üzerine
böyle bir yasal düzenleme
Keþan Ýlçe Jandarma Merkez
Karakol Komutanlýðý ekiplerince
köy kahvehanesinde oturan
bir kiþinin üzerinde ruhsatsýz
Ýnanca Saygý Platformu tarafýndan düzenlenen “Bir Destandýr
Çanakkale” Konferansý bugün gerçekleþtirilecek.
Eðitimci Yazar Vehbi Vakkasoðlu’nun konuþmacý olarak
katýlacaðý konferans bugün (31 Mart 2015 Salý), Keþan Kültür
Merkezi’nde saat 20.30’da baþlayacak.
Konferansa tüm Keþan halký davet edildi.
lere el konuldu. M.F.G., Ýlçe
Jandarma Komutanlýðý’ndaki
sorgusunun ardýndan hakkýnda
cezai iþlem uygulandýktan sonra
serbest býrakýldý. Jandarma
ekipleri, asayiþ uygulamalarýnýn
devam edeceðini belirterek,
vatandaþlarýn huzur ve güvenini
saðlamak için çalýþmalarýný
sürdürdüklerini bildirdi.
İzinsiz SMS atanlar 50 bin TL
ceza ödeyecek
gerçekleþtirildiðini vurgulayarak þöyle konuþtu:”Özellikle
bankalar baþta olmak üzere
bazý firmalar, bir þekilde iletiþim
bilgilerine eriþtikleri kiþileri cep
telefonlarýndan arýyor. Eðer yanýt
verilmezse aramaya ýsrarla
devam ediliyor. Hiçbir ilginizin
bulunmadýðý yerlerden SMS’ler,
elektronik postalar ve benzeri
ticari iletiler geliyor, tüketici
adeta bombardýmana tutuluyor. Herkesi býktýran bu durum
karþýsýnda yasa koyucu harekete
geçti ve kanun 23 Ekim 2014’te
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
kabul edildi, 6 aylýk da geçiþ
süresi tanýndý. Yasanýn 6’ncý
maddesinde ‘Ticari elektronik
iletiler, alýcýlara ancak önceden
onaylarý alýnmak kaydýyla gönderilebilir. Bu onay, yazýlý olarak
veya her türlü elektronik iletiþim
araçlarýyla alýnabilir’ þeklinde
yasaklayýcý açýk hüküm var.
Kanunun 12’nci maddesinde
izinsiz mesaj gönderilmesi ve
Akgül
arama yapýlmasý halinde bin ile 5
bin TL arasýnda idari para cezasý
uygulanmasý öngörülüyor. Ancak
birden fazla kimseye gönderide
bulunulursa bu ceza 10 katýna
dek artýrýlarak uygulanabilecek,
50 bin TL’ye kadar yükselecek.
Ticari kuruluþlarýn 1 Mayýs Cuma
gününden itibaren çok dikkatli
olmasýnda fayda var, aksi halde ciddi para cezalarýyla karþý
karþýya kalabilirler. Tüketiciler
de izin vermedikleri halde ticari
bir tanýtým amacýyla rahatsýz
edilmeleri durumunda, yasanýn
yetkili kýldýðý Gümrük ve Ticaret
Bakanlýðý’na ve bu bakanlýða
baðlý birimlere baþvurabilir.”
SAYFA: 4
31 MART 2015 SALI
TANIŞ OLMAK VE SEVİLMEK...
Ali ÖZER
Emekli Öğretmen - Babaeski
([email protected])
Ne demiþ, Yunus Emre:
“Gelin tanýþ olalým./ Ýþi kolay kýlalým.
Sevelim, sevilelim /Dünya kimseye kalmaz.”
***
Cem Vakfý Babaeski Þube Baþkanlýðý bu anlayýþla bizi güzel
insanlarla tanýþtýrdý.
Bizi, bir bütünün parçalarýný bir araya getirdi.
Baþta Prof. Dr. Ýzzettin Doðan olmak üzere tüm Can’larý
tanýmaktan büyük mutluluk duyduk.
Bir insaný, bir felsefeyi, bir inancý tanýmadan sevemezsiniz.
Ben Alevi, Bektaþi felsefesini tanýdýkça daha çok sevdim.
Sayýn Ýzzettin Doðan’ý tanýdýkça daha çok saygý duydum.
1940 Malatya Kýrlangýç Köyü doðumlu. Kendisi Türkiye’de
sadece bir Alevi önderi deðil, ayný zamanda bir bilim adamý.
Galatasaray Lisesi’ni birincilikle bitirmiþ. Ýstanbul Hukuk Fakültesinin ardýndan Fransa ve Ýsviçre’de tamamlanan kariyer. Þu
anda Galatasaray Üniversitesi’nde Prof.
***
Kendisi neler mi dedi?
Ýslam’ýn özü paylaþmaktýr. Laiklik, devletin inançlar karþýsýnda
eþit davranmasýdýr. Ben, dünyanýn en iyi üniversitelerinden
teklifler aldým. Ama Türkiye’de kaldým. Amacým, Alevi inancýnýn
tanýnmasý ve laikliðe güç kazandýrmaktýr. Siyasiler yýllardýr, cami
de bizim, cem evi de bizim diyorlar ama gereðini yapmýyorlar.
Yýllar önce Demirel: “Biz bu konuyu gündeme taþýrsak, Sünnilerden oy alamayýz” demiþti. Ülkenin gerçekleri oy nedeniyle
hep geri itilmiþ.
Avrupa insan haklarý mahkemesinden karar çýkmýþtýr.
1-Zorunlu din dersleri görmeye zorlanamaz.
2-Cem evleri, camiler gibi mabettir.
3-Alevi Ýslam inancýný yaþayanlar, genel bütçeden pay almalýdýr.
Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi 47 büyük devletin ortak
mahkemesidir.
Buna uymazsanýz, Avrupa Konseyi sizi izole eder.
***
Dünyada ve yaþadýðýmýz kendi toplumumuzda birbirimizi
izole etmek..
Ne kadar kötü ve ne büyük yanlýþ.
Asýrlardýr kader birliði yapmýþ canlarla beraber olmak ne
güzel.
Hele söylenen türküler, deyiþler.. Ýçimiz ýsýndý, manevi dünyamýz doydu.
Sanatçý Fevzi Kurtuluþ’un yansýttýðý türküleri bir kez daha
beraber söyleyelim mi?
“Bugün bize hoþ geldiniz erenler. /Sarý saçlý, mavi gözlüm
neredesin oy.
Uzun ince bir yoldayým. / Dönen dönsün ben dönmesem
yolumdan.”
***
Kardeþlik ve dostluk yürüyüþünde Babaeski Cem Vakfý’na
teþekkür ve baþarý dileklerimle.
DOÇEK üyeleri geçtiğimiz hafta
sonunu yine çifte faaliyetle
değerlendirdi
28 Mart 2015 Cumartesi
günü “Keþan-Paþayiðit-Maltepe-Alýç-Gazihalil-BayramtepeDavuteli-Doluköy-Hemit-Küçük
Doðanca-Keþan” güzergahýnda
yaklaþýk 80 km pedal çeviren bisikletçiler yer yer yaðan
saðanak yaðmur ve çamurla
Kıraathaneden
televizyon
çalındı
Yenimescit Mahallesi Zati
Yörüker Caddesi üzerinde bulunan bir kýraathaneden LCD
televizyon çalýndý.
Ýþyeri sahibi B.S. iþlettiði
kýraathaneye geldiði sýrada
kapýnýn açýk olduðunu fark
etti. Ýçeriye giren B.S., duvarda bulunan 106 ekran LCD
televizyon ile kasadaki 25-30
TL’nin çalýndýðýný gördü. Ýlçe
Emniyet Müdürlüðü’ne giden B.
S. þikâyetçi oldu. Polis, zanlý
veya zanlýlarýn kimliklerinin
tespit edilmesi ve yakalanmasý
için çalýþma baþlattý.
Olayla ilgili soruþturma sürüyor.
"Dümbüllü" adlı oyun
yarın sergilenecek
Keþan Belediyesi’nin kültür etkinlikleri kapsamýnda 1 Nisan 2015 Çarþamba günü Keþan’a gelecek olan Abdullah Þahin Nokta Tiyatrosu “Dümbüllü” adlý oyunu sergileyecek.
Yönetmenliðini Abdullah Þahin, koreografisini Çiðdem Tunç, dekorunu Nazmi Karabacak,
kostümlerini Þinasi Günaydýn, Meryem Acar, müziðini Nida Þan ve basýn danýþmanlýðýný Serkan
Deniz’in yaptýðý, Bora Gencer, Çiðdem Tunç, Abdullah Þahin, Sema Aras ve Öykü Yiðit’in
oynadýðý ve saat 20.00’de Ahmet Yenice Ortaokulu Sevim Yenice Kültür
Merkezi’nde sergilenecek oyunun
biletleri 15 TL bedelle Keþan Belediyesi
Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü, Cem
Market, Sistem Kýrtasiye, Kitap Dünyasý,
Yuvam Pastanesi ve Steak House
Fast Food’da satýþa sunuldu.
Keþan Belediye Baþkanlýðý’ndan
yapýlan açýklamada, vatandaþlarýn
evlerinde okuduklarý ve baþkalarýyla
paylaþmak istediði kitaplarýný oyunu
izlemeye gelirken getirmeleri istenerek “Toplanacak kitaplar kütüphaneye verilecek. Bu konuda vatandaþlarýmýzýn duyarlýlýk
göstereceðine inanýyoruz” dendi.
da mücadele ettiler.
Çanakkale’de 5 Nisan tarihinde yapýlacak olan 4. Þehitlere
Saygý Bisiklet Turu için bir ön
hazýrlýk sayýlan tur akþamüstü
Keþan’da sona erdi.
PAZAR DOÐA
YÜRÜYÜÞÜ
29 Mart 2015 Pazar günü de
Belkoop mevkiinden baþlayan
bir doða yürüyüþü düzenleyen
DOÇEK, Kaletepe üzerinden
Yenimuhacir Beldesine ulaþtý.
Belde üzerindeki Bayraktepe’ye
(Kocataþ) çýkan yürüyüþçüler,
buradan bölgenin manzarasýný
HİKMET AKSOY
doyasýya seyretmenin keyfini
yaþadýlar.
Yürüyüþçüler daha sonra
Yenimuhacir Beldesinde bir
süre mola verdikten sonra faaliyetlerini Cennet Bahçesinde
sona erdirdiler.
Yaklaþýk 20 km. süren faaliyet sonrasýnda DOÇEK Genel Sekreteri Nail Özkan; bu
yýlýn oldukça yaðýþlý geçmesine
raðmen faaliyetlerine ara vermediklerini, doða sporlarýný
bölgemizde yaygýnlaþtýrmak için
çalýþmalarýnýn devam edeceðini
söyledi.
Çizdi
31 MART 2015 SALI
Düzenlenmesi için profesyonel destek alınacak
Meclis üyeleri, yeni
hizmet binasını inceledi
SAYFA: 5
N
A
S
E I
L
E R S
E
Necdet TEZCAN
[email protected]
Tel: (0 284) 212 10 61
0 539 440 89 72
www.necdettezcan.com.tr.tc
SEÇİM SİCİM AKSİCİM
Özcan
Keþan Belediye Baþkaný
Mehmet Özcan, dün beraberinde Baþkan Yardýmcýlarý
Cengizhan Aktan, Salim Þevik
ve belediye meclisinin CHP’li
üyeleri ile Çok Amaçlý Pazaryeri
Kompleksi’ndeki son durumu
inceledi.
Saat 17.00 sýralarýnda
gerçekleþen incelemede, belediye ekibi burada Proje Müdürü
Ali Demircan’dan çalýþmalar
hakkýnda detaylý bilgiler aldý.
“UZUN VADELÝ
BÝR PROJE”
Baþkanlýk odasý, belediye
meclisi salonu ve diðer bölümlerin gezilmesinin ardýndan, projede gelinen son nokta hakkýnda
bilgi veren Özcan, “Belediye
Meclis üyelerimizle, belediyedeki hizmet birimlerimizi,
hangi katlarda ve neye göre
konuþlandýracaðýmýzý tespit
etmemize yardýmcý olacak
bir ziyaret gerçekleþtirdik.
Projemizi çok uzun vadeli
olarak düþündük ve gelecekteki ihtiyaçlarýmýzý da
karþýlayacak bir çalýþma
hazýrladýk.” dedi.
“PROFESYONEL
DÜZENLEME
DESTEÐÝ
ALINACAK”
Projenin 2015 Ekim ayý
sonunda tamamlanmasýnýn
beklendiðini belirten Özcan,
belediye meclisi üyelerinin de
görüþleri alýndýktan sonra projenin açýlýþ tarihini Keþan’ýn
Kurtuluþ tarihi olan 19 Kasým’da
da planlayabileceklerini aktardý.
Özcan, Proje Müdürü Ali
Demircan’dan pazaryeri projesindeki belediye hizmet binasý
için iç mimar desteði istediklerini, iþ yerlerinin yerleþimi
konusunda AVM dizayn eden
firmalardan iþ kollarýna göre bir
profesyonel düzenleme desteði
alacaklarýný dile getirdi.
Aday adaylarý belirlendi çoktan. Bugün sýralama seçimi var
CHP’de. Ben, delegeler sandýða gidecek sanýyordum. Oysa partiye kayýtlý seçmenlerin tümü oy verebilecekmiþ.
Demokrasinin ayrýlmaz parçasýdýr sandýk. Ancak karanlýk eller
oralara da gölge düþürdüðü inancý oldukça yaygýn. Bu nedenle
7 Haziran seçimlerinde çok dikkatli olmak, seçim kurullarýný bile gözetlemek çok önemli.
Sandýk baþkanlýðý yaptým, çalýþtýðým dönemlerde. Çoðunda
sorun çýkmadý. En zor dönem kapatýlmýþ sandýk sonuçlarýný
sýraya girip teslim etmek. Kastamonu’da iken bir seçim sonrasý
sabaha kadar beklediðimi anýmsýyorum. Uykusuz ve yorgun
çýkmýþtýk, çoðumuz.
Sandýk oluþturulurken gelmeyen parti gözcüleri de bir baþka
dert. Sandýk görevlisi olmanýn en önemli yaný belki de: partilerin
öðle yemeði için kumanya ikramlarý. O da unutulmazsa.
27 Mayýs’tan sonra her seçimde oyumu kullandým. Hiç pas
geçmedim. Böylece yurttaþlýk görevimi yapmanýn gururu içinde
duyumsuyorum kendimi, o günden bugüne!..
Ama ne yazýk ki seksen darbesinin býraktýklarýyla gidiyoruz bu
seçime de. En azýndan dünyanýn hiçbir yerinde uygulanmayan
%10 barajý kaldýrýlmalý, ya da makul bir düzeye indirilmeliydi.
Önceki yazýmda da belirtmiþtim. "Hayýrlýysa ileri, hayýrsýzsa
geri..” Oy verenler sandýða akýl, mantýk ve vicdanlarýný da almalý
yanýna. Duygularla, dolduruþla, yýkanmýþ beyinlerle, özellikle inanç sömürenlerine oy verilmez, bildiðim. Kutsal deðerler
partiler üstündedir Ýnancýn yeri ve önemi bambaþkadýr, kutsal ve bireyseldir.. En azýndan ülkenin geleceðini düþünerek
doldurulmalýdýr sandýklar…
Çünkü iyi bilinmelidir ki: Baþka Türkiye yok…
Sandýk görevlileri oraya yaþlýlarýn, sakatlarýn, özürlülerin
geleceðini de hesaplamalýdýr…
Sicim, ip demektir. Bazýlarý bu iþe öyle baðlanmýþlar, öyle
sevmiþler ki en kalýn sicimlerle baðlamýþlardýr kendilerini. Bir
türlü kopmak istemezler. Yaðlý kapý diye düþünenler de varmýþ,
duyduðumca. Ýpliler bir yana da ipsizlere ne demeli, aklýma gelmiyor. Çünkü meclisin ringe dönüþtüðü günleri anýmsýyorum da kendimden utanýyorum. Kim kazançlý çýktý bu yumruk savaþlarýndan
bilmiyorum ama “Gazanýz mübarek olsun!” demekten kendimi alamýyorum.
Eh, “Hayýrlýysa ileri…” demekten baþka rüzgâr, bir baþka
bahar görünmüyor, þimdilik. Yani “Geçti seçimlerle ömrüm,
bi karar oldum bugün…” desem alýnan olur mu? Olsa da olmasa da boþver.
***
Gelelim Aksicim’e.. Bir köy adý Aksicim. Vize’nin bir orman
köyü. Istýranca’larýn en gür ormanlarýnýn içinde. Ne ilgisi var demeyin. Köyün hemen yanýnda iki baraj var. Bu barajlarý Kazan
Dere ve Papuç Dere’nin sularý beslemekte. Ve orada toplanan
su doðru Ýstanbul’a.. Yolunuz düþerse seçimden sonra artýk
oralarýný da görün. Alabalýk çiftliklerine uðrayýn.
Ben artýk bembeyaz saçlarýmla övünüyorum. Ve
tekrarlýyorum:
“Baþka Türkiye yok…”
Bilgisayardan edindiðim bilgilere göre CHP'nin Edirne sonuçlarý
þöyle:
1. Okan Gaytancýoðlu
2. Erdin Bircan
3. Gürkan Güneser
Edirne’ye ve ülkemize hayýrlý olsun, dileklerimle…
Evin çatısından 11 adet
güvercin çaldılar
Yukarý Zaferiye Mahallesi Þehit Astsubay Erdoðan Meyva
Caddesi üzerindeki bir evden 11 adet güvercin çalýndý.
Keþan Ýlçe Emniyet Müdürlüðü’ne giden C.Þ., evinin çatýsýnda
beslediði 11 adet güvercinin kimliði belirsiz kiþi ve ya kiþilerce
çalýndýðýný öne sürerek þikayetçi oldu. Polis, zanlýlarýn kimliklerinin
tespit edilmesi ve yakalanmasý için çalýþma baþlattý.
Soruþturma sürüyor.
31 MART 2015 SALI
SAYFA: 6
CHP'nin önseçim
sıralaması belli oldu
CHP’nin 7 Haziran 2015’te
yapýlacak 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi
Edirne’de yaptýðý önseçimin kesin sonuçlarý ve aday adaylarýnýn
sýralamasý belli oldu. Keþanlý
aday adaylarýndan Mustafa
Bezbaþ, bin 42 oyla Keþan’da
birinci olurken, il genelinde
aldýðý bin 635 oyla dördüncü,
Vedat Koyuncu, Keþan’da
789 oyla dördüncü olurken, il
genelinde aldýðý bin 433 oyla
altýncý, Samet Serdar Dinçer
Keþan’da 900 oyla ikinci olurken
il genelinde aldýðý bin 389 oyla
yedinci, Kemal Deðirmendereli
Keþan’da 389 oyla beþinci
olurken il genelinde aldýðý 828
oyla on ikinci, Önkal Kýlavuz
Keþan’da 131 oyla onuncu olurken il genelinde aldýðý 238 oyla
on altýncý sýraya yerleþti.
CHP Edirne Ýl Baþkanlýðý’ndan
yapýlan açýklamaya göre, aday
adaylarýnýn Edirne merkez ve
ilçelerde aldýðý oy oranlarý ile
sýralama þöyle oluþtu;
1.Okan
Gaytancýoðlu 3566
2.Erdin Bircan 2544
Gaytancıoğlu
3.Gürkan Güneser 2197
4.Mustafa Bezbaþ 1635
5.Cemalettin Yýlmaz 1450
6.Vedat Koyuncu 1433
7.Samet Serdar Dinçer 1389
8.Serdar Yalçýner 1252
9.Dilber Çelik 1041
10.Rasim Çakýr 1032
11.Teoman Özdöl 961
12.Kemal Deðirmendereli
828
13.Suhat Polat 672
14.Hüseyin Erkin 364
15.Güner
Þeker
Sýrtova 327
16.Önkal Kýlavuz 238
17.Sevil Top 225
ENEZ’ÝN BÝRÝNCÝSÝ
BÝRCAN
Enez’de önseçim sonrasý
sandýktan çýkan sonuçlara göre,
529 geçerli oy kullanýlýrken, 405
Bircan
oyla Erdin Bircan birinci, 213
oyla Mustafa Bezbaþ ikinci,
105 oyla Okan Gaytancýoðlu
üçüncü oldu.
ÝPSALA’DA EN ÇOK OY
GAYTANCIOÐLU’NA
Ýpsala’da 475 geçerli oyun
kullanýldýðý önseçimde, aldýðý
310 oyla Okan Gaytancýoðlu
birinci, Keþanlý aday adaylarý
Mustafa Bezbaþ ve Samet
Serdar Dinçer aldýklarý 172’þer
oyla ikinci, Erdin Bircan ise 142
oyla üçüncü sýraya yerleþti.
UZUNKÖPRÜ’DE ALBAY
YILMAZ ÝLK SIRADA
Önseçimde, Uzunköprü’de
bin 144 oy geçerli sayýldý. Cemalettin Yýlmaz 660 oy alarak
birinci olurken, 534 oy alan
Okan Gaytancýoðlu ikinci, 511
oy alan Rasim Çakýr üçüncü
sýraya yerleþti.
MERÝÇ’TE BÝRÝNCÝ
GAYTANCIOÐLU
301 geçerli oyun kullanýldýðý
Meriç’te, birinci olan Okan
Gaytancýoðlu 166, ikinci olan
Dilber Çelik 107, üçüncü sýrayý
paylaþan Gürkan Güneser
ve Erdin Bircan ise 100’er
oy aldý.
SÜLOÐLU’NDA
EN ÇOK OY ALAN
BÝRCAN OLDU
Süloðlu’nda 175 geçerli oy
kullanýldý ve 111 oy alan Erdin Bircan’ýn birinci olduðu
sýralamada, 96 oy alan Okan
Gaytancýoðlu ikinci, 92 oy alan
Teoman Özdöl üçüncü oldu.
LALAPAÞA’DA ÝLK
SIRA GÜNESER’ÝN
Edirne’nin en küçük ilçesi
Lalapaþa’da 141 geçerli oy
kullanýldý ve ilk sýrayý 107 oyla
Güneser
Gürkan Güneser, ikinci sýrayý
103 oyla Okan Gaytancýoðlu,
üçüncü sýrayý da 37 oyla Cemalettin Yýlmaz aldý.
HAVSA’NIN BÝRÝNCÝSÝ
AÇIK ARA FARKLA
GAYTANCIOÐLU
406 geçerli oy kullanýlan
Havsa’da 381 oyla açýk ara birinci olan Okan Gaytancýoðlu’nu,
198 oyla Gürkan Güneser ve 77
oyla Dilber Çelik takip etti.
MERKEZ ÝLÇEDE
ÝLK SIRA
GAYTANCIOÐLU’NUN
OLDU
Merkez ilçede 2 bin 351 geçerli oy kullanýldý. Birinci sýraya
oturan Okan Gaytancýoðlu bin
20 oy alýrken, Gürkan Güneser
936 oyla ikinci, Erdin Bircan
da 933 oyla üçüncü sýrada
yer aldý.
31 MART 2015 SALI
SAYFA: 7
Edirne Belediye Başkanı Gürkan: "Debilerin
yükselmesiyle ne yapacağımızı şaşırdık"
Edirne Belediye Baþkaný
Recep Gürkan, “Karaaðaç
yolu Lozan Caddesindeki
yol yapým çalýþmalarýna
baþladýk ama debilerdeki yükseliþ nedeniyle ne
yapacaðýmýzý þaþýrdýk”
dedi.
Edirne Belediye Meclis
Salonunda basýn toplantýsý
düzenleyen Baþkan Gürkan,
gündeme dair konularý ve
projeleri anlatýrken, gazetecilerin sorularýný yanýtladý.
Edirne’deki nehir debilerinin
artmasýna yönelik konuþan
Baþkan Gürkan, yavaþ bir
yükseliþ olduðunu ifade ederek, Meriç Nehri kenarýndaki
protokol evinin altýný su bastýðýný
söyledi.
Lozan Caddesi’nin yol yapým
çalýþmalarýnýn devam ettiðini dile
getiren Baþkan Gürkan, “Yolun taþlarýný tek yönlü olarak
sökmeye baþladýk. Valla ne
yapacaðýz bilmiyorum, bende
þaþýrdým. Ama umuyorum ki
çok fazla yükselmez. Felaket
Gürkan
tellallýðý yapmak istemem
ama gidiþatý çok parlak görmüyorum. Havalar ýsýnmaya
baþladý, Bulgaristan’da yoðun
kar yaðýþý nedeniyle Arda
Nehri’nin bu kadar yükselmesi de ona iþaret. Nehirlerin
durumunu tedbirli bir þekilde
takip ediyoruz” dedi.
“YEMÝÞ KAPANI
HANI’NIN ÜZERÝ
ÞEFFAF KAPLANACAK”
Edirne Selimiye Meydanýnda
bulunan Yemiþ Kapaný Haný’nýn
kurtarma kazý çalýþmalarýnýn
devam ettiðini belirten Baþkan
Gürkan, “Kurtarma kazýsýndan
sonra ortaya çýkan duruma göre
karar verilecek. Ama genel
eðilim, Yemiþ Kapaný Haný’nýn
geleceðe taþýmak adýna temel donatýlarýnýn paftalara
iþlenmesi ve üzerlerinin þeffaf
bir biçimde kapatýlarak, bir
seyir alaný oluþturulmasýdýr. Bu
anlamda Selimiye Meydanýný
da güzel bir þekilde düzenlenmek istiyoruz. Kazýlarýn 4-5 ay
kadar sürmesi planlanýyor. Biz
de yukarýdan baþlayarak rekreasyon projesine baþlayacaðýz”
þeklinde konuþtu.
“TUNCA SARAYÝÇÝ
PROJESÝ DSÝ’NÝN
ONAYINI ALDI”
Belediye Baþkaný Gürkan,
Sarayiçi’nde yapýlmasý planlanan
Tunca projesine de deðinerek,
son halinin þekillendiðini söyledi.
Belediye ve Ýl Özel Ýdaresinin
beraber, Trakya Kalkýnma Ajansý
destekli bir proje hazýrlandýðýna
dikkat çeken Baþkan Gürkan,
490 hektarlýk Kýrkpýnar Sahasýný
da içine alan rekreasyon projesi
gerçekleþtireceklerini belirtti.
Projenin DSÝ tarafýndan
onaylandýðýnýn altýný çizen
Baþkan Gürkan, “Orayý Kýrkpýnar
fuar alaný ve sürekli yaþanacak
bir yer ve eski özelliðinden mütevellit padiþahýn has bahçesi özelliklerini yansýtacak bir biçimde
reklare ediyoruz. Projenin içinde
suni göl, limaný, kayýklarý þeklinde
planlýyoruz. Proje hazýrlamasý
bittiðinde sizinle paylaþacaðým.
Kýrkpýnar’ýn bitiminde inþaatýna
baþlamayý hedefliyoruz” ifadelerini kullandý.
“ALTYAPI PROJE
ÇALIÞMALARI
SÜRÜYOR”
Edirne’nin, altyapý konusunda ciddi eksileri olan bir þehir
olduðunu dile getiren Baþkan
Gürkan, gerek yaðmur suyu
toplama, gerek kanalizasyon, su
arýtma tesisi, çöplük, içme suyu
þebekesi gibi çalýþmalarýn projelerinin hazýrlýklarýný yaptýklarýný
söyledi.
Öte yandan, CHP’nin yaptýðý
ön seçime deðinen Gürkan,
Edirne’de birinci sýrayý alan Okan
Gaytancýoðlu, ikinci sýra adayý
Erdin Bircan ve üçüncü sýraya
seçilen Gürkan Güneser’in
baþarýlarýnýn devamýný dileyerek
tebriklerini iletti. (ÝHA)
Kütüphaneler Haftası
kapsamında tören yapılacak
Her yýl Mart ayýnýn son Pazartesi günü baþlayan Kütüphaneler
Haftasý kapsamýnda, Keþan Ýlçe
Halk Kütüphanesi’nde tören
yapýlacak. Tören, saat 10.00’da
baþlayacak.
31 MART 2015 SALI
SAYFA: 8
31 MART 2015 SALI
SAYFA: 9
UMEM Beceri'10 Projesi kapsamında iş
garantili kurslar başladı
Keþan Ticaret ve Sanayi
Odasý’nýn ÝÞKUR Edirne Ýl
Müdürlüðü ile ortaklaþa yürüttüðü
Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme
Merkezleri (UMEM) Beceri’10
Projesi kapsamýnda, iþ garantili
kurslardan ‘Pazarlama ve Satýþ
Elemaný’ kursu dün baþladý.
Keþan Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde gerçekleþen
kursu, Ýlk gününde ziyaret
eden Keþan Ticaret ve Sanayi
Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný
Mustafa Helvacýoðlu, “20
öðrencimiz, günlük 25 lira
ücret alacak, üstelik sigortasý
ödenecek ve kurs bitiminde
iþ garantisi olacak. Bölgemize hayýrlý olsun.” þeklinde
konuþtu.
Tekirdağ'da 3'üncü
Kitap Festivali başladı
Tekirdað’da 51’inci Kütüphane Haftasý kapsamýnda düzenlenen ‘3. Kitap Festivali’
dün törenle açýldý.
Tekirdað Valiliði ve Tekirdað
Ýl Kültür Müdürlüðü’nce 51’inci
Kütüphane Haftasý kapsamýnda
3’üncü Kitap Festivali düzenledi. Tekira AVM’de düzenlenen açýlýþa Tekirdað Valisi
Enver Salihoðlu, Tekirdað
Ýl Kültür ve Turizm Müdür
Vekili Naþit Oskay, Down
Sendromlu yazar Pelin Atakan, yazar ve þairler katýldý.
Açýlýþta konuþan Tekirdað Ýl
Kültür ve Turizm Müdür Vekili Naþit Oskay, festivale
katýlanlara teþekkür ederek:
“51’inci Kütüphane Haftasý ve
geleneksel Tekirdað 3’üncü
Kitap Festivali etkinliklerine
hoþ geldiniz. Böyle güzel bir
etkinliðe katýlýmýnýzdan tüm
yayýn evlerimiz, yazarlarýmýz
öðrencilerimiz ve çalýþma
arkadaþlarýmýz adýna bize çok
büyük bir sevinç yaþattýnýz.
Size sonsuz teþekkürlerimizi
arz ediyorum. Bundan sonra
yazarlarýmýz ve þairlerimizle
sizlerle beraber olabileceðimiz
için de ayrýca sevinç duyuyoruz. Stantlarýmýz 3
gün burada olacak. Sizleri
stantlarýmýzý gezmeye ve
þairlerimizle tanýþmaya
davet ediyorum” dedi.
Konuþmanýn ardýndan Tekirdað
Valisi Enver Salihoðlu, stantlarý
gezerek yazarlardan kitaplarý
hakkýnda bilgiler aldý. 3 gün
sürecek festivalde, yazarlarýn
kitaplarý sergilenecek. (ÝHA)
Down Sendromlu Yazar Pelin Atakan:
"Down Sendromlu olmak hastalık
değil, biz sadece farklıyız"
Down Sendromlu
yazar Pelin Atakan,
Down Sendromu’nun
hastalýk olmadýðýný sadece kendilerinin farklý
olduðunu ifade etti.
Pelin Atakan, Tekirdað’da 51’inci Kütüphane Haftasý dolayýsýyla
düzenlenen 3’üncü Kitap
Festivali’ne katýlarak,
okurlarýyla buluþtu.
‘Pelin’ce Artýk Yalnýz
Deðilim’ adlý kitabýn
yazarý olan Atakan, festivalde kitaplarýný imzaladý.
Yaþadýklarýný not alarak kitap haline getirdiðini
aktaran Atakan, “Down sendromlu olmak
hastalýk deðildir. Bir kere bunu söylemek
istiyorum. Çünkü Down Sendromlu olmak
hastalýk deðil, engelli olmak da deðil. Biz
sadece farklýyýz. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Bu düþüncenin yanlýþ bir düþünce
olduðunu düþünüyorum. Çünkü Down Send-
romlu olmak baþka, engelli
olmak baþka, farklý olmak
daha baþkadýr. Bu durumda olanlarýn kimisi yürüyemiyor, konuþamýyor,
oynayamýyor. Bu sadece hastalýk deðil. Toplumda bir proje varsa bu da bizim farklý
olmamýzdan biridir” dedi.
Kitabýnýn kendisinin gibi
Down Sendromlu olanlara
örnek olmasýný dileyen Pelin
Atakan, “Yazdýðým notlarý
gören teyzem notlarý
toplayýp kitap haline çevirelim dedi. Buna ailem de çok sevindi.
Kitabý yazarken hayatýma bakarak ilham
aldým. En büyük ilham kaynaðým yýldýzlara
bakarken tek bir hayalim vardý. Bu hayalim
de kitap yazmaktý. Bu kitap sayesinde bütün
Down Sendromlu olan kardeþlerimin de
okumasýný istiyorum. Benim gibi baþarýlý
olsunlar istiyorum” diye konuþtu. (ÝHA)
2014 yılında Edirne'de
dolaşım sistemi
hastalıklarından ölen
insan sayısı oranı %43
Türkiye Ýstatistik Kurumu
Edirne Bölge Müdür Vekili
Kenan Çelebi, 2014 yýlýnda
gerçekleþen ölüm oranlarýnýn sebebinin %43’le dolaþým sistemi
hastalýklarý olduðunu belirtti.
Çelebi, TÜÝK Edirne Bölge
Müdürlüðü’nün 2014 Yýlý Ölüm
Nedeni Ýstatistiklerinden “Edirne Ýli Ölüm Nedeni Ýstatistikleri,
2014” konusunda bir basýn bülteni hazýrladýðýný söyledi.
Çelebi; Edirne’de ölüme sebep olan ilk altý hastalýk grubunun sýrasýyla, dolaþým sistemi hastalýklarý (%43,4), iyi huylu
ve kötü huylu tümörler (%25,6), solunum sistemi hastalýklarý
(%10,8), endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalýklar
(%4,0), sinir sistemi ve duyu organlarý hastalýklarý (%4,0) ile
dýþsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler (%3,5) olduðunu,
Türkiye genelinde ölümlerin %40,4’ünün ise dolaþým sistemi
hastalýklarýndan kaynaklandýðýný söyledi.
Bültende yeralan diðer bilgiler þunlar: “Ölüme sebep olan
ilk altý hastalýk grubu sýrasýyla; dolaþým sistemi hastalýklarý
(%40,4), iyi huylu ve kötü huylu tümörler (%20,7), solunum sistemi hastalýklarý (%10,7), endokrin, beslenme ve
metabolizmayla ilgili hastalýklar (%5,1), sinir sistemi ve
duyu organlarý hastalýklarý (%4,4) ve dýþsal yaralanma
nedenleri ve zehirlenmeler (%4,3) oldu.
DOLAÞIM SÝSTEMÝ HASTALIKLARINDAN
KAYNAKLI ÖLÜMLERÝN ORANININ EN YÜKSEK
OLDUÐU ÝL DENÝZLÝ
Ölüm nedenleri daimi ikametgâha göre incelendiðinde;
dolaþým sistemi hastalýklarýndan kaynaklý ölümlerin oranýnýn
en yüksek olduðu ilk beþ il sýrasýyla Denizli (%53,7),
Kýrklareli (%50,2), Yozgat (%49,3), Samsun (%48,6) ve
Artvin (%47,9)’dir. Edirne ili bu sýralamada 28. sýrada yer
aldý. Dolaþým sistemi hastalýklarýndan kaynaklý ölümlerin
oranýnýn en düþük olduðu son 5 il ise sýrasýyla; Þanlýurfa
(%31,5), Batman (%34,4), Van (%34,7), Þýrnak (%34,7) ve
Gaziantep (%34,9) oldu.
ÝYÝ HUYLU VE KÖTÜ HUYLU TÜMÖRLER
NEDENÝYLE GERÇEKLEÞEN ÖLÜMLERÝN ORANININ
EN YÜKSEK OLDUÐU ÝL EDÝRNE
Ýyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleþen
ölümlerin oranýnýn en yüksek olduðu ilk beþ il sýrasýyla
Edirne (%25,6), Kocaeli (%25,3), Ýstanbul (%24,9), Ýzmir
(%24,7) ve Ankara(%23,9) olarak belirlendi. Ýyi huylu ve
kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleþen ölümlerin
oranýnýn en düþük olduðu son beþ il ise sýrasýyla; Kilis
(%11,3), Þanlýurfa (%11,7), Þýrnak (%12,4), Siirt (%14,0) ve
Mardin(%14,6) oldu.”
31 MART 2015 SALI
SAYFA: 10
Zabıta denetimleri devam ediyor
Keþan Belediye Zabýta
Müdürlüðü ekipleri pastane,
börek salonu ve imalathane,
þekerleme imalathaneleri ve
manavlarda denetimlerde bulundu.
30 Mart 2015 Pazartesi
günü gerçekleþtirilen denetimlerde Gýda Mühendisi Murat
Yalçýnkaya, Zabýta Komiseri
Gökhan Yýlmaz ve Zabýta Memuru Mehmet Ertürk’ten oluþan
heyet görev aldý. Yetkililer, hijyen
þartlarý, saðlýk muayeneleri, fiyat
tarifeleri konusunda iþyerlerini
denetledi.
Halk saðlýðý açýsýndan önemli
olan bu denetimlerin devam
edeceði belirtilerek, eksikleri
olan iþyerlerinin de bu eksiklerini
en kýsa sürede tamamlamasý
istendi.
SERİ İLANLAR
SATILIK MİNİBÜS
2001 model H 100 2500 motor,
dizel yarım camlı Van minibüs satılıktır.
Tel: 0532 657 68 52
(20)
Vali Şahin, sınır kapılarında
incelemelerde bulundu
Hafta içi yoðun çalýþma
temposunda bulunan ve hafta
sonlarýný incelemeler yaparak
geçiren Edirne Valisi Dursun
Ali Þahin, bu hafta sonu da
sýnýr kapýlarýnda incelemelerde
bulundu.
Pazarkule sýnýr kapýsýnda in-
celemelerde bulunan Edirne Valisi Dursun Ali Þahin, iþlemlerin
daha hýzlý yapýlabilmesi için yeni
konulan kabinleri inceledi ve
Vali Yardýmcýsý ve Mülki Ýdare
Amiri Nedim Özýrmak’tan bilgi
aldý.
Vali Þahin, Pazarkule’den
sonra Hamzabeyli sýnýr kapýsýna
geçerek kurulmasý planlanan
TIR parký arazisinde, dezenfeksiyon ünitesinde incelemelerde
bulunarak yetkililerden bilgiler
aldý.
TREDAŞ, Trakya bölgesindeki ilk
güneş enerjisi santralini inceledi
Trakya Elektrik Daðýtým A.Þ.
(TREDAÞ) yetkilileri, Edirne’de
özel bir þirket tarafýndan akaryakýt
istasyonuna kurulan Trakya
Bölgesinin ilk güneþ enerjisi
santralini inceledi.
Geçtiðimiz günlerde geçici
kabulü yapýlarak üretime geçen
19,35 KW kurulu gücündeki
güneþ enerjisi santrali tesisi,
Trakya Bölgesindeki ilk devreye
alýnan lisanssýz yenilenebilir
enerji kaynaklarýna dayalý üretim
tesisi olma özelliðini taþýyor.
TREDAÞ’ýn ayný zamanda Edirne’nin Yeni Sanayi
Mahallesine enerji saðlayan
daðýtým trafosuna baðlý olmasý
İSTANBUL YOLUNDA
SATILIK ARSA
İstanbul Yolu Kipa yönünde 18.000
m2 arsa satılıktır. Arsanın arka
yola da cephesi vardır. Görüşmek
isteyenler bizzat büromuza müracaat
etmelidirler.
Tel: 0537 394 76 36
(23)
SATILIK
5546 88 model traktör 20.000.00 TL,
üç tonluk römork 3.500.00 TL,
üçlü pulluk 300.00 TL,
ikili pulluk 500.00 TL,
tırmık 300.00 TL, kuyruk milli çapa
makinası 1.000.00 TL
fiyat ile sahibinden satılıktır.
Tel: 0541 595 76 41
(21-1)
DEVREN KİRALIK
İŞYERİ
bakýmýndan da bölgede bir ilk
olma özelliði taþýyan güneþ
enerjisi tesisi, bu yolla üretiminin
fazlasýný TREDAÞ þebekesine
aktarýyor.
Ayrýca yapýlan ziyarette,
daðýtým þebekesinde enerjinin
kesilmesi durumunda, santralde
üretilen enerjinin þebekeye
verilmesini engelleyecek röle
kontrollü koruma düzenekleri
þebeke güvenliði açýsýndan
tesis edildiði de TREDAÞ yetkililerince tespit edildi.
Santral yetkililerinin, TREDAÞ
Edirne Ýþletme Müdürü Haluk
Ateþ, TREDAÞ Müþteriler Müdürü Serap Duran ve TREDAÞ
yetkililerine tesisin tanýtýmýný yaparak, santralin iþleyiþi hakkýnda
bilgi verilmesinin ardýndan ziyaret sona erdi.
Otogar Karşısı Sanayi Girişinde
Köşem Kıraathane iş değişikliği
nedeniyle devren kiralıktır.
Tel: 0543 582 99 17
0544 31345 62
(28-3)
KAYIP
1981-1982 eğitim-öğretim yılında
Paşayiğit İlkokulu'ndan aldığım
diplomamı kaybettim. Geçersizdir.
Melek (Boz) TEZCAN
(Ahmet kızı, 1971 doğ.)
31 MART 2015 SALI
İŞKUR, 710 işverenle yüz
yüze görüşecek
Türkiye Ýþ Kurumu (ÝÞKUR)
2015 yýlý Mart ve Nisan aylarýnda
“Ýþgücü Piyasa Araþtýrmasý”
yapacak.
Araþtýrmayla ilgili açýklama
yapan Edirne Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Þengül Çildam;
araþtýrmanýn 10+ istihdamlý olan
710 iþyerinin ziyaret edilerek
gerçekleþtirileceðini söyledi.
Edirne Ýþgücü Piyasasý’nýn
fotoðrafý çekilerek iþgücü ihtiyacýnýn tespit edileceðini kaydeden
Çildam: “Çalýþma sonucunda
Edirne’de iþgücünün yapýsý,
sektörler bazýnda çalýþanlarýn
mesleklere ve cinsiyete göre
daðýlýmlarý, ihtiyaç duyulan
iþgücü için talep edilen eðitim
ve beceri durumlarý, temininde
güçlük çekilen meslekler
ve teminde güçlük çekme
nedenleri, 2015 yýlý ortasýnda
iþgücü piyasasýnda mesleki
deðiþim beklentilerine iliþkin
bilgiler derleyeceðiz” dedi.
ÝÞVERENLERE
DANIÞMANLIK
HÝZMETÝ
VERÝLECEK
Ýl Müdürü Þengül Çildam
iþyerleri ziyaretleri esnasýnda
iþverenlere ÝÞKUR hizmetlerini
tanýtmanýn yaný sýra yükümlülükleri, haklarý ile ilgili danýþmanlýk hizmeti de vereceklerini
açýkladý. Kuruma kayýtlý olmayan iþyerlerinin kayýt altýna
alýnacaðýný belirten Çildam, bu
iþlemi gerçekleþtirirken açýk iþler
almayý, açýk iþleri karþýlamayý,
karþýlanamayan açýk iþlerle ilgili
olarak iþverenle özel çalýþma
yapmayý, aranan niteliklerde
iþgücü yetiþtirilmesine yönelik
iþverenlerle iþbirliði yapmayý,
iþverenin ÝÞKUR’un sunduðu
diðer hizmetlere iliþkin görüþ
ve önerilerini almayý, iþgücü
yetiþtirme alanýnda iþverenlerden etkin olarak yararlanmayý
hedeflediklerini söyledi. .
Þengül Çildam, ayrýca çalýþma sonuçlarýnýn raporlaþtýrýlmasýnýn yine ÝÞKUR personeli
tarafýndan gerçekleþtirileceðini
belirtti. Çalýþmanýn sonuç raporlarýnda ilin iþgücü piyasasý arz
ve talep yönüyle ele alýnarak
iþgücü piyasa yapýsý ve iþgücü
piyasasý ihtiyaçlarýnýn ortaya
konulacaðýný, Aktif Ýþgücü hizmetlerinden özellikle iþgücü
yetiþtirme kurslarýný tespit edilen
ihtiyaçlara göre açmayý planladýklarýnýn altýný çizdi.
Geliþtirilecek istihdam politikalarýnýn araþtýrmanýn sonuçlarý
dikkate alýnarak oluþturulacaðýný
kaydeden Çildam, araþtýrmanýn
ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýna, çalýþma hayatýnýn tüm aktörlerine, sivil toplum örgütlerine,
üniversitelere, araþtýrmacýlara ve
tüm kamuoyuna faydalý olmasý
temennisinde bulundu.
ARAMIZDAN AYRILANLAR
FATMA AYDIN
Aþaðý Zaferiye Mahallesi halkýndan merhum
Ahmet ve Hatice’nin kýzlarý, Mehmet, Halil ve
Yunus’un anneleri, Zübeyt, Saim Aydýn’ýn
yengeleri Fatma Aydýn vefat etti.
Cenazesi, 30 Mart 2015 Pazartesi günü
Hacý Mümine Özkaya Camii’nde öðle vakti
kýlýnan cenaze namazýndan sonra Enez Yolu
Mezarlýðý’nda topraða verildi.
Fatma Aydýn’a Allah’tan rahmet, ailesi ve
yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.
SAADET TANRIKULU
Yeni Camii Mahallesi halkýndan merhum
Mehmet ve Enise Uybaþ’ý n kýzlarý, Mehmet
Tanrýkulu’nun eþi, Murat Tanrýkulu’nun
annesi, merhum Ahmet Uybaþ, Emine
Karakaþ ve Selime Kaya’nýn kýz kardeþleri,
Mehmet Ali Uybaþ’ýn ablasý, Aliye Aylanç
ve Hakime Arslan’ýn kýz kardeþleri, Necdet
ve Nusret Uybaþ’ýn halalarý, Metin Karakaþ,
Ali Kaya ve Ýbrahim Arslan’ýn teyzeleri
Saadet Tanrýkulu vefat etti.
Cenazesi, 29 Mart 2015 Pazar günü Yeni
Cami’de öðle vakti kýlýnan cenaze namazýndan
sonra Asri Mezarlýk’ta topraða verildi.
Saadet Tanrýkulu’na Allah’tan rahmet,
kederli ailesi ve yakýnlarýna sabýr ve baþsaðlýðý
dileriz.
MUKADDES ALKAN
Keþan halkýndan merhum emekli öðretmen
Hasan Alkan’ýn eþi Serbest Muhasebeci Mali
Müþavir Kubilay Alkan ve emekli öðretmen
Sevilay Kenar’ýn annesi, emekli öðretmen
Ayþe Alkan ve Hasan Kenar’ýn kayýnvalidesi,
eczacý Hasan Doðan Alkan’ýn babaannesi,
Seçkin Kenar ve Seçil Kenar’ýn anneannesi
Mukaddes Alkan vefat etti.
Cenazesi, 29 Mart 2015 Pazar günü
Hersekzade Ahmet Paþa Camii’nde öðle
vakti kýlýnan cenaze namazýndan sonra Asri
Mezarlýk’ta topraða verildi.
Mukaddes Alkan’a Allah’tan rahmet, ailesi
ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.
FATMA KOPARAN
Malkara Hemit Mahallesi’nden Osman
Koparan’ýn eþi Fatma Koparan vefat etti.
Cenazesi, 29 Mart 2015 Pazar günü Hemit
Mahallesi Mezarlýðý’nda topraða verildi.
Fatma Koparan’a Allah’tan rahmet, ailesi
ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.
SAYFA: 11
İNSAN VE SAĞLIK
Diyabete karşı
ayçekirdeği
Þekersiz þekerlemelerden, düþük karbonhidratlý makarna
ve sonu gelmeyen tavuklu akþam yemeklerinden sýkýldýnýz mý?
Diyabetli olmak, diyetinizin sýkýcý olmasý gerektiði anlamýna
gelmiyor. Aslýnda tam tersi olmalý. Çeþit, damak tadýnýzý cezbeder ve vitaminler, besin bileþenleri ve antioksidanlarý saðlýklý
bir denge içerisinde tüketmenizi saðlar. Diyabet için standart
bir beslenme þekli yoktur ve kiþiye göre deðiþmektedir. Bu
yüzden bir diyetisyenin tavsiyesine göre kiþiye özel beslenme
düzeni oluþturulmalýdýr. Yine de, günlük kalori alýmý genel
olarak þu þekilde tavsiye edilmektedir:
- Günlük kalorinin yüzde 25-35’i yaðlardan saðlanmalýdýr.
Doymamýþ yaðlar, en saðlýklý yað tipleridir.
- Karbonhidratlar günlük kalorinin yüzde 45-65’ini
karþýlamalýdýr.
- Protein, günlük kalorinin yüzde 12-20’sini karþýlamalýdýr.
- Lifden zengin besinler daha az kalori içerir. Kabýzlýk
gibi sindirim sistemi problemlerine iyi gelir, düþük glisemik
indekse sahiptir, kan þekeri kontrolünü saðlar, kilo vermeyi
kolaylaþtýrýr ve diyabet riskini azaltýr. Bu nedenle meyve,
sebze, tam tahýl ve ay çekirdeði ürünleri gibi lif açýsýndan
zengin besinleri tüketebilirsiniz.
Neden Ayçekirdeði
Ayçekirdeði lif içeriði zengin, önemli vitaminler ve minerallerle
dolu, hafif bir atýþtýrmalýktýr. Ay çekirdeðini eþsiz kýlan besin
bileþenleri arasýnda zengin lif ve çoklu doymamýþ yað, bakýr,
E vitamini, selenyum, magnezyum ve cýva yer almaktadýr.
Ay çekirdeðinin 28 gram danesinde yaklaþýk 4 gram lif
ve 6 gram protein vardýr. En iyi özelliði ise, ay çekirdeðinin
toplam yað oraný yüksek olmasýna raðmen, araþtýrmacýlarýn
diyabetle mücadelede en iyi yað türü olduðunu belirttikleri
“çoklu doymamýþ” yað içermesidir. Diyabet açýsýndan bu
kadar olumlu besin bileþeninin varlýðý ve birlikteliði, yaygýn
gýdalarda çok nadiren bulunabilir.
NÖBETÇİ ECZANE
EBRU
İnönü Cad. No: 71/1 Tel: 715 40 04
Kuruluş Tarihi:
26/04/1962
Elmalı Çikolatalı Kek
MALZEME LÝSTESÝ:
4 yumurta - 1 çay bardaðý damla
çikolata - 1 havuç - 1 golden elma
- 1 çay bardaðý ceviz - 1 çay bardaðý
sývýyað - 1,5 su bardaðý toz þeker1 paket kabartma tozu - 7 çorba
kaþýðý - tepeleme un
HAZIRLANIÞI:
Yumurtalarý karýþtýrma kabýna
kýrýyoruz, toz þekeri de döküyoruz.
Mikserle iyice köpürene kadar
3-4 dakika çýrpýyoruz. Elmayý ve
havucu soyup rendeliyoruz. Damla
çikolatayý, kuru üzümü, elma ve
havucu ilave edip çýrpma teliyle
karýþtýrýyoruz.
Cevizi iri kýrýlmýþ hale getirip ekliyoruz.
Sývýyaðý döküyoruz. Ýlk tepeleme çorba kaþýðý
un ile kabartma tozunu beraber koyuyoruz.
6 çorba kaþýðý daha tepeleme un koyuyoruz.
KEŞAN’DA YAYIMLANIR
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
(Yerel Süreli Yayın)
SAHİBİ:
ÖNDER
GAZETECİLİK MATBAACILIK
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ADINA
FEYZULLAH AKTAN
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
CENGİZHAN AKTAN
Kelepçeli kek kalýbýný yaðlýyoruz ve kek harcýný
döküyoruz. Önceden ýsýtýlmýþ 180 derecelik
fýrýnda 20 dakika piþirdikten sonra dereceyi 160’a
düþürüyoruz. 20 dakika daha piþirip kürdanla
kontrol ediyoruz ve fýrýndan alýyoruz.
DİZGİ-BASKI:
ÖNDER BASIMEVİ
Ofset ve Tipo Tesisleri
Önder Caddesi No: 16/A
22800 KEŞAN (Edirne)
Tel: (0284) 714 11 45
Cep: 0541 714 55 73
Faks: (0284) 714 46 54
e-mail:
[email protected]
web sitesi:
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ:
www.ondergazetesi.com
İZGEN AKAN
FİYATI: 50 Kr.
(KDV Dahil)
EDİTÖR:
ASUMAN HALİL
Resmi İlan (1 Sütun/Cm): 8,90 TL
ÖNDER, basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
SAYFA: 12
31 MART 2015 SALI
BAŞSAĞLIĞI
Ali İŞÇİ
OTO BEYİN TAMİRİ
İMMOBİLİZER PROGRAMLAMASI
Deðerli arkadaşımız, dostumuz,
Kubilay Alkan’ýn annesi
Mukaddes
Alkan’ýn
vefatýndan dolayı ailece derin
bir üzüntü içerisindeyiz.
Merhumeye Allah’tan rahmet,
kederli ailesine baþsaðlýðý dileriz.
GÜVENAL KOLL. ŞTİ.
İSMAİL YENER-HURŞİT YENER
ABS BEYİN TAMİRİ
AİRBAG BEYİN
DİJİTAL GÖSTERGE
TIR-KAMYON-İŞ
MAKİNESİ
Paşayiğit Cad. Alipaşa Halk Çarşısı 0284 712 39 87
Z. Kat No: 3/C KEŞAN e-mail: [email protected]
Download

CHP`de önseçim heyecanı