DH. EUM. 2. Şb, 73/60_3
Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
Mahreci: Konya
Yukarı istasyonlardan gelip vagonlar derûnunda bulunan Ermenilerin öteden beri merkezde
bulunanlardan dört yüz elli ki, cem‘an bin iki yüz yetmiş beş kişinin sevk edildiği Polis
Müdüriyeti ifadesiyle arz olunur.
Fî 31 Teşrîn-i Evvel sene [1]331
Vali
Sâmih
Download

Belge Görüntülerini İndirmek İçin Tıklayın.