DH. EUM. 2. Şb, 68/79
Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
Mahreci: Ankara
4 Eylül sene [1]331 tarihli ve 125 numaralı şifre telgrafnâmeye zeyldir. Gayr-ı ez-sevk
merkez-i vilâyetdeki Ermeni nüfusu, kadın ve çocuk olmak üzere yedi yüz otuz üçe bâliğ olup
bunlar da yevmî iki yüz elli kadar kafile kafile Eskişehir tarîkıyla mıntıka-i muayyeneye
gönderilmekde olduğu ve Kalecik'de bulunan iki yüz elli yedi ve Keskin'deki bin yüz altmış
dokuz Ermeni nüfusdan çok kısmının kurâ-yı İslâmiye'ye tevzî‘i icab eden nisvân ve sıbyân
kabîlinden bulunduğu ma‘rûzdur.
Fî 9 Eylül sene [1]331
Vali Vekili
Atıf
Download

Belge Görüntülerini İndirmek İçin Tıklayın.