DH. ŞFR, 69/262
Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Umumî: 2941
Hususî: 108
Şifre
Adana Vilâyeti'ne
İzmir'den çıkarılıp Zor'a sevk edilmek üzere oraya gelecek olan iki yüz elli altı komiteci
Ermeni'nin muhafaza tahtında Maraş tarîkıyla Zor'a sevkleri.
Fî 31 Teşrîn-i Evvel sene 1332
Nâzır Vekili
(imza)
Download

Belge Görüntülerini İndirmek İçin Tıklayın.