DH. EUM. 2. Şb, 68/89
Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
Mahreci: Osmaniye
Vilâyetden yazıldığı üzere Bağdad Demiryolu Şirket-i İnşaiyesi'nde ve askerî menzillerinde
müstahdem olup bir kısmı muvakkaten alıkonulan malumü'l-mikdar Ermenilerle aileleri müstesna
olmak üzere Cebel-i Bereket livâsında meskûn bulunan Ermenilerin tehcirlerine aid muamelâtın
hitâm bulduğu ve mecmû‘-ı nüfusları dokuz bine bâliğ olan Dörtyol Ermenileri bilâ-istisnâ teb‘îd
olunarak el-yevm mahall-i mezkûrda erbâb-ı şekâvetden sekiz nefer Ermeni kaldığı ma‘rûzdur.
Fî 28 Eylül sene [1]331
Mutasarrıf
Fethi
Download

Belge Görüntülerini İndirmek İçin Tıklayın.