16.03.2015 hItps:llrihler .meb.gov.trlO!JelmerYMtd.rImtd.r49.nsfl(%24111x1x)/Q<\'I)074<E980144OO5ACC1021E9932671?Operi)0ClIllert&Form=h PririU 1&...
Kimden:
Kime: Mustafa COLAKOGLU <[email protected]> Tarih:
12 Mart 2015
Konu:
ALO GIDA 174: Bilgi ve ihbar hattl
Per~embe
15:42
MEB iL MiLLi EGiTiM MUDURLUGU'NE,
Glda, TarIm ve Hayvancllik Bak~nhgl'n~n 5..~ubat 2:013 tarih ve 28550 saYlh RG'de
yaymlanan QK!JL KANTINLERINE DAIR OZEL HIJYEN KURALLARI
YONETMELIGI'ne a~agldaki linkten ula~tlabilir.
Kantinlerde ve a~lkta satIlan glda iiriinlerinin denetiminde 3 Bakanhgmm etkinIigi saglamak ve ogrencilerimizin sagh~lm zararh gldalardan korumak amaclyla Glda TarIm ve HayvanClhk Bakanhgl mn ALO GIDA 174 hattmdan bilgi ahnabilir, yonetmeligin ihlal edildiginin gozlenmesi halinde ~ikayette bulunulabilir. i~birliginde
Kantinlerde ~ah~an personel bula~lcl enfeksiyon i~ermedigini kamtlayan gerekli
saghk muayenesi yaptlflhr ve sonu~lar uygun ise i~e ahmr. Bu kontroller
periyodik olarak, ~ah~tlgl siirece devam ettirilir. Bu personel egitim almadan
kantinlerde ~ah~tlrIlamaz
ALO GIDA 174 Okul Miidiirliiklerimize, ogretmen, ogrenci ve velilerimize
duyurulmasl hususunda geregini takdir ve talimatlanmza arz ederim.
Do~. Dr. Mustafa Hilmi {OLAKOGLU
MEB Bakan Danl~manl
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler1201:/02/20130205-5·htm
MADDE 31 - (I) Glda i~letmelerinde gtda gUvenilirligi ve hijyen kontrolii, denetim
programma uygun olarak Bakanhk tlLtI~e Miidiirliikleri tarafindan yetkilendirilen kontrol
gorevlileri tarafindan yiiriitiiliir.
(2) Milli Egitim Bakanhgl personelinin ilgili mevzuat, glda gUvenilirligi
ve hijyen konularmdaki egitimIeri ile ilgili usul ve esaslar Bakanhk ve Milli Egitim Bakanhgmca
belirlenir. Milli Egitim Bakanhgmm bu konuda egitimli personeli tarafindan yapdan
denetimlerde glda i~letmelerinde tespit edilen glda gUvenilirligi ve hijyen ~rtlarmda
eksiklikler var ise, glda i~Ietmelerinin en kIsa siirede kontrol edilmesini ve siirekli takibinin
yapdmaslDl sagiamak i~in, okul ve kurum yoneticileri Bakanhk ve ilgili olmaSI durumunda
Saghk Bakanhgmm tl!tI~e Miidiirliiklerine bilgi verir.
(3) Yapdan kontrollerde Bakanhga kaytt yaptlrmayan, glda giivenilirligini ve insan saghgml
tehlikeye dii~iirdiikleri tespit edilen glda i~letmeleri hakkInda ilgili mevzuat hiikiimleri
geregince vasal i~lem uygular.
(4) Glda i~letmecisi, saghkb beslenmeyi ve giivenilir pda tiiketimini te~ etmek, slit
titps:llrilufer .meb.gov.tr/OgrelmerYMlIb/mllb49.nsfl(%24Imox)/Q<\'I)074<E9EMl144065ACC 1021 E9932671?Operi)0ClIller1&Form=h_PrirtUl&PresetF...
112
16.03.2015 hItps:l/rilufer.meb.goY.trlO{relmenlMld.I"lrmo.f49.nsfl(%241ri:1ox)I9A30074t:E980144OO5ACC1021E993267I?OpenOOClITler4&Form=h_PritiU 1&...
tiiketimini arttlrmak gibi ama~larla hazll'lanan reklam, bro~iir, bilgi ve belgeleri
i~letmesinde kolay okunacak yerlere asar. Glda denetiminde etkinligi saglamak
amaclyla Bakanllg.n ALO GIDA 174 gibi irtibat telefonlartntn yer aldlgt ilanlart kolay
goriinecek ~ekilde ve goze ~arplCI yerlerde bulundurmak zorundadll'.
(5) Glda i~letmecisi, herhangi bir gldanm insan saghgml bozdugu ~iiphesinin olu~tugu
durumlarda, Bakanhk ve Sagltk Bakanhgl yetkililerine ve okul idaresine ivedilikle haber
vermek ve insan saghgml bozdugundan ~iiphe edilen gldamn ilgili birimlerce gerekli tetkikinin
yapdmasl i~in satl~ ve tiiketimini durdurmak zorundadu.
hItps:llrilufer.meb.goY.trlO{relmenIMlIiI.r/mllil.r49.nsfl(%241ri:1ox)I9A30074t:E980144OO5ACC1021E9932671?Open00ClITler4&Form=h_PritiUl&PresetF...
20.
Download

Duyuru İçin Tıklayınız