DH. EUM. 2. Şb, 73/60_11
[Bâb-ı Âlî ]
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
Mahreci: Osmaniye
Şu son günlerde yevmî birkaç trenin dört beş bin Ermeni muhacirini getirip Osmaniye'ye
bırakmaları dolayısıyla Osmaniye ovasında kırk bin nüfusu mütecâviz Ermeni terâküm etmiş idi.
Bu vaziyeti hâlen ve mevki‘en ve siyaseten menfaat-i devlet ve memlekete muvâfık
görmediğimden cihet-i askeriyenin de muâvenetiyle bu sabah işbu Ermeniyi kâmilen ve iki üç gün
zarfında Islahiye arkası alınmak üzere ileriye sürmeye başladım. Bunların mahall-i sevklerinin
şimdiden tayinini Haleb Vilâyeti'ne ve Şükrü Bey'e yazdım.
Fî 26 Teşrîn-i Evvel sene [1]331
Mutasarrıf
Fethi
Download

Belge Görüntülerini İndirmek İçin Tıklayın.