DH. EUM. 2. Şb, 68/66
Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
Mahreci: Ankara
C. 3 Eylül sene [1]331. Merkez ve mülhakât-ı vilâyetden şimdiye kadar sevk olunan
Ermeniler yirmi bir bin iki yüz otuz altı nüfusdur. Yozgat livâsında on bin dokuz yüz on altı,
Kırşehri merkezinde yedi yüz kırk yedi, Haymana'da altmış, Nallıhan'da dört yüz yetmiş dokuz,
Sungurlu'da beş yüz yetmiş altı nüfus Ermeni bulunup, bunlardan Yozgat dahilindekilerini kısmen
mıntıka-i muayyeneye sevki icab edenler ve diğerlerini ber-mûceb-i mukarrerât kurâ-yı
İslâmiye'ye tevzî‘i muktezî ailelerle sağîrler teşkil etmekdedir. Ankara İstasyonu'nda el-yevm
derdest-i sevk beş yüz elli nüfus vardır. Veche-i azîmetleri Haleb ve Zor havalisidir. Merkez-i
vilâyetin sevk edilecek bakıyye-i mevcuduyla Keskin, Kalecik'de kalıp kurâ-yı İslâmiye'ye tevzî‘
edilecek takımdan olan nüfus mikdarı başkaca arz olunur.
Fî 4 Eylül sene [1]331
Vali Vekili
Atıf
Download

Belge Görüntülerini İndirmek İçin Tıklayın.