DH. EUM. 2. Şb, 68/96
Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
Mahreci: Konya
Evvelce arz olunanlardan başka yukarı istasyonlardan gelen ile bu defa Akşehir'den ihrac
edilenlerden ve Konya'dan iki gün zarfında vagonla dört bin sekiz yüz elli dört Ermeni'nin sevk
edildiği Polis Müdüriyeti ifadesiyle ma‘rûzdur.
Fî 8 Teşrîn-i Evvel sene [1]331
Konya Valisi
Sâmih
Download

Belge Görüntülerini İndirmek İçin Tıklayın.