İşletme Fakültesi - İşletme Bölümü
Yenilik
İnovasyon
Yenileşim
Innovation
Teknoloji ve
Yenilik Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan TÜRKER
İnovasyon - Innovation
“In”
 “Innovation”

kelimesi İngilizce’ye,
Latince’de yer alan “innovatus”
kelimesinden yerleşmiş bir bileşik
kelime olup, “In” ve “Nova”
kelimelerinin bir araya
gelmesinden oluşmuştur.
3
“In” kelimesi İngilizce’de bilinen en
genel haliyle; “içinde” anlamına
gelmekle beraber, Latince karşılığı
olarak tarih boyunca; “güce sahip
olma hissi”, “eşi olmayan” ve “modaya
uygun” anlamlarında da kullanıldığı
görülmektedir.
4
1
“Nova”

“In” + “Nova”
“Nova” kelimesi, İngilizce dil bilim
sözlüklerinde; yine Latince’de yer alan
“novus” kelimesinin tekil sıfatı olarak
belirtilmekte ve “daha önceden
bilinmeyen yeni yıldız” anlamında
karşılık bulmaktadır.
 Eşi
olmayan + daha önceden
bilinmeyen yeni bir yıldız…
5
6
Yenilik/İnovasyon Nedir?
Yenilik/İnovasyon Nedir?
"Toplumsal, kültürel ve idari
ortamda yeni yöntemlerin
kullanılmaya başlanması"
anlamındadır.
Günümüzün hızla değişen rekabet
ortamında ayakta kalabilmek için
şirketlerimizin ürünlerini, hizmetlerini
ve üretim yöntemlerini sürekli olarak
değiştirmeleri ve yenilemeleri
gerekmektedir. Bu değiştirme ve
yenileme işlemi “yenilik / inovasyon"
olarak adlandırılır.
7
8
2
Yenilik/İnovasyon Nedir?
Yenilik/İnovasyon Nedir?

“Bu tanıma göre bir buluş, karlılık ve
büyüme sonucu getirdiği ölçüde
yenilik / inovasyon olarak kabul
edilebilir.”
Bilmemiz gereken ilk ve en önemli
şey, inovasyon dediğimiz şeyin illa ki
elektrik ampulünü bulmak, interneti
icat etmek, cep telefonunu geliştirmek,
ya da kellik ilacını formüle etmek gibi
dünyayı değiştirecek 'radikal' buluşlar
içermesi gerekmediği gerçeğidir.
9
9
10
Yenilik Yönetimi Nedir?
Yenilik/İnovasyon Nedir?
 Yenilik/İnovasyon
yönetimi, yeni
veya iyileştirilmiş ürün, hizmet ya
da üretim yöntemi geliştirmek ve
bunu ticari hale getirmek için
yürütülen tüm süreçleri kapsar.
 İnovasyon
başkalarının
düşünemediğini düşünüp ciro ve
kar artışı getirecek yenilikleri
pazara sunmak olarak
tanımlandığına göre, bu sonucu
getirebilecek en küçük buluşlar
bile inovasyon kapsamına girer.
11
12
3
Yeniliğin doğal ikilemi
Yeniliğin doğal ikilemi
Örgütler yaratıcılığı destekleyecek
tarzda yapılandırılmıyor; büyük çapta
aynı şeyleri mümkün olduğunca tekrar
ve tekrar yapacak şekilde
yapılandırılıyor.
 Müşterilerin örgütlerden bekledikleri;
Tutarlılık ve güvenilirlik olmakta…

Bu nedenle; üst yönetimlerin,
günümüz gurularının “ya yenilik ya da
başarısızlık” çağrılarını dikkate
almakta bu kadar çekimser
davranmaları anlaşılabilir…
 Değişim ve istikrarı birlikte
istiyoruz. İkisini de aynı anda elde
etmek mümkün mü?

13
Yenilik/İnovasyon
Ne değildir?
İnovasyon çoğu zaman “buluş” (icat) ile
karıştırılır.
 İnovasyon ile icat/buluş aynı şey
değildir!
 Buluşun, ancak piyasaya sürülmesi ve
ticari bir başarı kazanması halinde bir
yenilik haline gelebileceği söylenerek,
bu iki kavram arasında basit bir ayrım
yapmak mümkün olabilir.
14
Eskimolara buzdolabı
satmak?
Buzdolabı yararlı bir icattır. Gıdaların
tazeliğini koruyan bir alet olarak çok
başarılı bir yenilik olduğunu
kanıtlamıştır.
 Ancak Eskimolara buzdolabını
yiyeceklerin donup kaskatı kesilmesini
engelleyen bir araç olarak satan bir
satıcı, aynı icattan başka bir
Yenilik/İnovasyon yaratmıştır.


15
16
4
İnovasyon X İcat Farkı
Ör: Nanoteknoloji

İnovasyon X İcat Farkı
Ör: Nanoteknoloji
“Tarama Tünelleme Mikroskobu” (STM)
icat edilmeseydi Nanoteknoloji
gelişemezdi ancak Tarama Tünelleme
Mikroskobu tek başına gelir
getiremezdi…
 İcadın para kazandırması için
inovasyona dönüştürülmesi
gereklidir.
Nanoteknolojinin gelişmesini sağlayan
buluş Tarama Tünelleme Mikroskobu‘dur.

17
18
İnovasyon X İcat Farkı
Ör: Nanoteknoloji
 Dyo
İnovasyon X İcat Farkı
Ör: Nanoteknoloji
Nanotex !

Zemin temizleyicilerinden, saç
düzleştiricilere kadar bugün dünyada
1600’ün üzerinde (2014 yılında bu
rakam 1300 idi) nanoteknolojik ürün
üretilmekte ve satılmaktadır.
Kaynak:
19
20
5
İnovasyon X İcat Farkı
Nanoteknolojik Ürün Kategorileri

Appliances
◦
◦
◦
◦

Automotive
◦
◦
◦
◦


Exterior
Maintenance & Accessories
Watercraft
Lubricants
Goods for Children

Health and Fitness
◦ Basics
◦ Toys and Games
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Cross Cutting
Electronics and Computers
◦
◦
◦
◦
◦
Audio
Cameras and Film
Computer Hardware
Display
Mobile Devices and
Communications
◦ Television
◦ Video
Segway – Ginger
 2002’de yüzyılın icadı
olarak duyurulan bir araç.
 2010 yılında iki tekerlekli
elektrikli araç Segway’i
(Ginger) üreten fabrikanın
sahibi İngiliz işadamı Jimi
Heselden, ürettiği araçla
uçurumdan düşüp öldü.

Cooking
Food
Storage
Supplements

◦ Coatings
◦ Bulk

Food and Beverage
◦
◦
◦
◦
Batteries
Heating, Cooling and Air
Large Kitchen Appliances
Laundry & Clothing Care

Clothing
Cosmetics
Filtration
Personal Care
Sporting Goods
Sunscreen
Supplements
Home and Garden
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Cleaning
Construction Materials
Home Furnishings
Luggage
Luxury
Paint
Pets
21
İnovasyon X İcat Farkı

YikeBike, 2010
22
Yenilik, Teknoloji, İcat ve Yaratıcılık
Kavramlarının Bir Paydada Değerlendirilmesi*
youtube
Teknoloji Yönetimi
Yaratıcılık
İcat
Yenilik
Yayılma
Yenilik Yönetimi
23
* Hamid, Noori. Managing the Dynamics of New Technology: Issues in Manufacturing Management.
Prentice Hall, 1990, s.101.
24
6
Yaratıcılık ve Yenilikçilik
Yaratıcılık ve Yenilikçilik
Bu iki kavram çoğu zaman birlikte
karşımıza çıkar. Biri olmadan öteki de
olmaz gibidir.
 Hatta uygulamaya –vizyon,misyon
tanımları, vs.- baktığımızda
birbirlerinin yerine kullanıldığını
görebiliriz.

Ancak bu iki kavramı birbirinden ayırt
etmek gerekir.
 Yaratıcılık; yeni fikirler yaratma
yeteneğidir.
Yenilikçilik bir süreçtir.
Yaratıcılık ise bu süreci mümkün kılan
beceri ve yetenekler kümesidir.

25
26
Yaratıcılık ve Yenilikçilik
 Yaratıcılık,
yenilik getiren bir
yetenektir yani yenilik
yaratıcılığın sonucudur.
 Özünde yaratıcılık olsa da,
başarı getiren unsur yeniliktir.
Girişimcilik
Yaratıcılık
Yenilikçilik
27
İş başarısı
28
7
Haftaya görüşmek dileğiyle…
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan TÜRKER
T.C. Marmara Üniversitesi
İF İşletme Bölümü
29
8
Download

İndir - M. Volkan Turker