0
T.c.
SAĞLIKBAKANLIĞI
+
\J
/\
:
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Konya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
'l. , ]:li.i';,
.,",.i.l,,,.,,.,
TEKLİF MEKTUBU
20.03.2015
İlgili Firmaya;
Satın almaya esas olmak üzere, AYNİYnl lntlyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan
ÜznniNnBx teklifinizi 24103/2015 tarih saat 14:00'a
malzemeler için KDV HARİC BİRİM FİYAT
kadar bildirmeniz gerekmektedir.
Mucip No: 93
SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞNA
Malzeme Adı
S.No
Miktar Birim
MATRIX GLA PROTEIN
96
Test
2
Sı00 CALSIYUM BINDING
PROTEIN Al2
96
Test
3
HEAT SHOCK PROTEIN 70
96
Test
1
TESTI
UBB No
Birim Fiyat
Toplam Fiyat
Yukarıda Yazılı malllıizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak
yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.
Firma Kaşesi - İmza
FAX:O 332 324 50 00
Deneysel Amaçlı Çalışma
Kiti Testleri Teknik Şartnamesi, Test Adları ve Miktarı.
1-Kitler İnsan serum numunesinden çalışabilmelidir.
2-MatrixGLA Protein testiELİZAyöntemi ile çalışmalı ve kantitatif sonuç vermelidir.
3- Sl00 Calsiyum Binding Protein A12 (SlO0Al2) testi ELİZA yöntemi ile çalışmalı ve kantitatif
sonuç vermelidir.
4-Heat shock protein 70 (HSP70) testi
ELİZA yöntemi ile çalışmalı ve kantitatif sonuç vermelidir.
5- Kitlerin çalışılması için gerekli olan her türlü solüsyonlar ve kalibratörler
fi
kit içinden çıkmalı ya da
rma tarafindan laborafuvara ücretsiz teslim edilmelidir.
6-Testler numune biriktirilerek çalışılacaktır; Kitlerin çalışılması
için gerekli olan her türlü sarf
laborafu arda hazır bulundurulacaktır.
7-
8_
Kitler araştırma amaçlı kullanılacaktır son kullanma tarihi enazbir yıl olacaktır.
Kit kaynaklı
kitin çalışmaması ya da sonuç
değiştirilecektir (Çalışma esnasında firma temsilcisi
sebeplerle (kullanıcı hatası dışındaki nedenler)
alınamaması durumunda
kit yenisi ile
laboratuvard a hazır bulunabi lir).
9-Kısmi teklife kapalıdır.
l0-Alınacak test isimleri ve miktarı aşağıda tabloda verilmiştir.
Test Adı
Miktarı
7
Matrix GLA Protein testi
Sl00 Calsivum Bindins Protein
3
Heat shock protein 70
l
l
l
Sıra
No
1
Al2
ToPLAM
ry-
Dr.Ümmügülsüm CAN Dr.
Biyokimya Uzmanı
kutu (96 test)
kutu (96 test)
kutu (96 test)
288 test
Muammer BüyüKiNAN
Çocuk Endokrin Uzmanı
;
Download

İndir - Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi