232 BK-EK 14
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK
AĞ VE BİLGİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- (1) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi
Merkezi Yönetmeliği’nin “Yönetim Kurulu” başlıklı 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki gibi
değiştirilmiştir.
“(a) ve (b) bendlerindeki üyeler Bilim Kurulu'nca seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı
ULAKBİM Müdürüdür. ULAKBİM Müdürü dışındaki üyelerin görev süresi iki yıldır. İki yıl
sonunda üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Boş olan üyelikler için aynı usulle yeni üye
seçilir.”
MADDE 2- (1) Bu Esaslar Bilim Kurulunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Esas hükümlerini TÜBİTAK Başkanı yürütür.
Download

“(a) ve (b) bendlerindeki üyeler Bilim Kurulu`nca seçilir