TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
FORM İZAHNAMESİ
Yürürlük tarihi
İzahname No:
0003 0110 0318
Formun Adı: Perakende Satış Fişi
Verilen Kağıt Normu: Din A: 594x841
Form Boyutları
: Din A: 105x148
Form No:
0003 0200 0318
Cilt Durumu: 3x25 Dip koçanlı tel dikişli blok. 1.
ve 2. nüshası baştan perforajlı, 3. nüsha perforajsız
Yazma Aracı: Mürekkepli kalem, daktilo veya bilgisayar. Yıllık İhtiyaç Miktarı: Şube Müdürlüklerinin
ihtiyaç talepleri dikkate alınarak hesaplanır.
1.Nüsha
2.Nüsha
3.Nüsha 4.Nüsha
5.Nüsha
6.Nüsha
7.Nüsha
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Kağıt Rengi
1. H
1. H
1. H
1.H
Kağıt Cinsi
60
60
60
60
Kağıt Gramajı
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Mürekkep Rengi
Formun Amaç ve Faydaları: Perakende satış fişleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 233 üncü maddesi
gereğince;
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan
çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri perakende satış fişleri
veya makineli kasaların kayıt ruloları ile belgelenir.
Perakende satış fişi, tutar yönünden Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin son fıkrasındaki fatura
düzenleme zorunluluğunu belirleyen maktu haddi aşmayan perakende satış ve hizmet ifalarının belgelendirilmesi
için kullanılan bir belge unsurudur. Ancak, emtia satışı veya hizmet ifasında; müşterinin talep etmesi halinde,
yapılan işlem bedeli için başkaca şart aranmaksızın fatura düzenlenmesi ve verilmesi zorunludur.
Düzenleyen Yerler: Mal veya hizmet satışı yapan Düzenleme Zamanı: Perakende satış fişi, malın
işyerlerimizce düzenlenir.
teslimi veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenir.
Saklama Şekli: Perakende satış fişleri düzenlendikleri yılı Kontrol ve İmza Edenler: İki birinci derecede veya
takip eden takvim yılından başlamak üzere Devlet Arşiv bir birinci bir ikinci derecede imza ile olmak üzere
Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 5 yıl çift imza ile imzalanır. İmzalayanlar tarafından
muhasebe biriminin sorumluluğunda, 5 yıl da kurum kontrol edilir.
arşivinde olmak üzere toplam 10 yıl süre ile saklanır.
Formun Kullanma ve Doldurma Şekli: Perakende satış fişi; mal veya hizmet satışını gerçekleştiren birim
tarafından dört nüsha olarak düzenlenir.
1. nüsha müşteriye verilir.
2. nüsha muhasebe fişi ekinde muhafaza edilir.
3. nüsha satış servisinde muhafaza edilir.
4. nüsha İlgili dip koçanda muhafaza edilir.
Perakende satış fişinde aşağıda yer alan bilgiler bulunur:
1- Düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası,
2- Fişi düzenleyen işyeri adı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası,
3- Malın veya işin nevi, miktar ve tutarı,
Perakende satış fişi seri ve sıra numarası dahilinde düzenlenir. Bu fiş dört nüsha olarak düzenlenir ve bir
nüshası müşteriye verilir. Ödeme kaydedici cihaz kullanıp da müşteriye fiş verilmemesi halinde, perakende satış
fişi tanzimi ve müşteriye verilmesi zorunludur. Bu nedenle, perakende satış fişleri, perakende satış yapan ve
ödeme kaydedici cihazı olmayan veya cihazı olup da kullanılmasının mümkün olmadığı işyerleri tarafından
düzenlenir.
98 – Perakende Satış Fişi
Download

Perakende Satış