T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
rURrivo KAMU HASTANELnni xunumu
Bursa Kamu Hastaneleri Birli!i Cenel Sekreterlifi
Bursa AErz ve
I(APILARIN TEKNIK $ARTNAMESi
Kurumuza A Blok Zemin Katta bulunan 5 adet kapr oda igerisine dofru agrlmaktadtr. Bu
kaprlarrn soktilerek koridora dofru agrlmasr gerekmektedir.
Kapr kasalarr altiminyum dograma olmaktadrr.
Kapr gobekleri normal ahgaptrr.
Kaprlar drizgtin bir gekilde sabitlenip terazi alrndrktan sonra koprjklenmelidir.
Kaprlar ters driz yaprldrktan sonra galrgrr durumda teslim edilecektir.
o
a
Yukartdaki malzemelerin iggiligi, montajr ve nakliyesi yriklenici firma tarafrndan yaprlacaktrr.
lglem strastnda olu5abilecek her trirlri hasar, zarar ve ziyan ytjklenici firma tarafrndan
ka rgr la n aca ktt r.
igin yaprmr strasrnda alrnmasr gereken her trir[i ig grivenlifi konusunda gerekli tedbirleri almak
denetimi yapmak yriklenici firma soru m lulugu nda olacaktrr.
Mehmet
idari ve
Download

Ihaleler/KAPI YÖNÜ DEĞİŞTİRİLMESİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ.PDF