20,
l\4a
r,
2015
8:23
0312 426 fi053
run,
3$24 P, l
T.c. sAdLrK BAKANLIG| REcEp rAyyip ERDoGAN tinlvEnsiresi EGiTiM vE ARA$r|RMA HAsrANEsi
ozel ctlvervilK GoREvLisi AL|MTNDA ARANAN $ARrtAB
r-6zelGiivenlik Belgesi ve kimlik kanr sahibi otmak"
?-Askerlik hizmetini yapm
tg
olmak,
3- 35 yagrndan buyiik olmamak (36 yagrndan giin almamrg),
4-Erkeklerde en ap 1,70 cm, bayanlarda l-,64 cm boyunda olmak.
5-Boy kilo orent; bovun, son iki rakamrnrn+-lO kg olmahdrr.{boyu 1.70 olan bir adayln viicut af,rrh en ae
60 kg err fazla 80 kg olmahdrr.)
6-Konu5me bozuklufru olmayan(kekemelik vs)
7-Viicut yaprst diizgiin, her bahmdan sa$larn ve fiziksel gtirUniiEii kusursuz olmak(A$tr, Eene ve dil yaprsr
muntazam olmak, vricudun da gozle gOrtjle bilir bir yerinde dikkat geken ve goz estetif,ini bozucu yara,
yanrk, leke, frengive cilt hastahfitndan iz bulunmamak, duz taban olmamakl,R.T,E,U Sa$hk Bakanlrgr
E$itim ve Aragtrrma Hestanerinden tam teSekki.illii safrlrk raporu almr5 olmak.
8-En az lise rnezunu olmak,
9-Verilen tiirn g6revleri trim gbrev noktalannda yapacak, kapah veya aErk alan ve gorev yerisegrneyecek,
10-Esnek gahgma saatlerinde galgabilecek {08-1,6,16-?424-08} ulagrm sorunu olmayan {daha 6nce yedek
gahpnlar personel dahil) 1 {bir} asil erkek, 30 (otuz}yedek erkek, 30 (otuz} yedek bayan giivenlik
personeli ahnacaktrr.
11- Son 6 (alttlay Rize ili srnrrlarr igersinde ikamet etmis olmak.
AIIM
USULLER|
Giivenlik personeli bagvurusunda yukarrdrki kogullail ta$rmasr 5afiryla;
a-Yukartdaki ko5ullan ta$ryan ba5vuru sahipleri ara$lnda noter huzurunda kura gekimi yaprlacaktrr.
b-Bagvurular hastane gi,ivenlifrini sa$layan ilgllifirmanrn T.C sa$lrk Bakantr$r R.T.E U Egimive Ara5trrfia
Hastanesindekl btirosuna yaprlacak olup, yukarrdaki ganlan ta$tyan her adaya bagvuru formu
doldurulacaktrr. Giivenlik firmesttarafrndan bagvuru esnastnda boy kilo 0lCiimleri yaprlacaktrr,
c-Bagvuru sahiplertnden kuraya katrlrm garit ta$ryenlar bilgisayar ortamrna kaydedilecek olup, kigilerirt
isimleri, yag okul bilgileri bir liste halinde kura oncesi duyurulacaktrr.
d-Kura sonucu giivenlik Edrevlisi olarak alrnan kigilerin aynr 5ekilde isim, yas, okul bilgileri bir liste halinde
kura son rasr duyurulacaktt r.
e-Kura sonrasr bagvuru Sartlannr tagrmadl$r6nlagrlan, yanrltrcr bilgibelge verenlerve safhk kurulu raporu
ile giiventik gcirevlisi olamayacafr anlagrlan kigilerin ahnl yaprlmayacakttrf-Kura sonucu ile segilen ama her hangi nedenle ige baglayamayan veya baglayrp aynlanler ve daha sonra
igten gtkan ve ya gtkarrlan personelin yerine istihdam etmek iizere yedek personelden reqilecektir,
Personel erkek ise L' iltciyedekten baglamak Uzere erkek; Persorrel bayan ise inciyedek bayandan
baglamak iizere bayan persorrel alrrnrna gidilecektir.
f
g-Yedek adaylarrn geEerlilik siiresi kura tarlhinden itibaren 31.12.2017 terihine kadar olup, bu tarihten
sonra iEe ahmlarda yEdek aday listesi geqerli olmayacakttr'
h-Eagvurular ilgili firmanrn T.C. Sailrk Bakanlrfir B.T,E.ti. Efitim ve Aragttrma Hastanesindeki bitrosuna
t8/oi/2aL5.26/a3/zoL5tarih|eriarastndayaprtacakttr.Ba5vuru'un'o,",,''ffi'-
?0, IVlar,
?015
fr:24
0312 426
0()53
No,3024 P, ?
halinde
olup ki5itettn isim, ya5, ve okul bilgileri bir liste
13Fryantar bilgisayar ofiamrna kaydedilecek
kuri
tincesi duvurulacakttr.
r.Kurageki|i5i30103/2015guniisaat14:00deRizeEflitimveAragilrmaHastanesiKonferanssa|onunda
ki5ilerin; isim' YaF ve
ozel Guvenlik G0revlisi olarak ahnan
noter huzurunda yapllacak olup kure sonucu
duyurulacakttr'
ofui Uitgitati bir liste halinde kura sonra$t
Download

Özel güvenlik personeli alımı şartları için buraya tıklayınız.