T.C.
HİTİT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
HİZMET ENVANTERİ
2
3
Faaliyet Raporları
Yüksekokul Kurulu
Yüksekokul Yönetim Kurulu
Yüksekokulun eğitim-öğretim
yılına ilişkin faaliyetlerinin
raporlanması
2547 Sayılı Kanun'un 17.
maddesinde belirtilen görevler
2547 Sayılı Kanun'un 18.
maddesinde belirtilen görevler
Kamu İdarelerince Hazırlanacak
Faaliyet Raporları Hakkında
Yönetmelik ve Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2547 Sayılı Kanun'un 17. maddesi
2547 Sayılı Kanun'un 18. maddesi
Öğrenci, Akademik ve
İdari Personel
Öğrenci ve Akademik
Personel
Öğrenci ve Akademik
Personel
DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B.
MAHALLİ İDARE
HİZMETTEN
YARARLANANLAR
TAŞRA BİRİMLERİ
HİZMETİN DAYANAĞI
MEVZUATIN ADI VE MADDE
NUMARASI
Rektörlük, Strateji
MERKEZİ İDARE
Geliştirme Daire Başkanlığı
1
HİZMETİN TANIMI
BAŞVURUDA İSTENEN
BELGELER
İLK BAŞVURU
MAKAMI
PARAF LİSTESİ
KURUMUN
VARSA
YAPMASI
GEREKEN İÇ
YAZIŞMALAR
KURUMUN
VARSA
YAPMASI
GEREKEN DIŞ
YAZIŞMALAR
Memur
Yük. Sekreteri
Müdür Yrd.
MEVZUATTA
BELİRTİLEN
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
izleyen mali yılın
en geç Mart ayı
sonuna kadar
HİZMETİN
ORTALAMA
TAMAMLANMA
SÜRESİ
izleyen mali yılın
Mart ayı içinde (15
gün)
HİZMETİN
ELEKTRONİK
OLARAK
YILLIK
SUNULUP
İŞLEM
SAYISI SUNULMADIĞI
1
Sunuluyor.
10
Toplantı
12
Karar
BESYO, Kararın niteliğine göre
Üniversite Senatosu.
HİZMETİN ADI
HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
Memur
Yük. Sekreteri
Müdür Yrd.
BESYO, Kararın
niteliğine göre Üniversite Yönetim
SIRA NO
BESYO
Yüksekokul Kurulu
Üyeleri
Sunulmuyor.
Memur
Yük. Sekreteri
Müdür Yrd.
61
Toplantı Sunulmuyor
138
Karar
Yüksekokul
Yönetim
Kurulu Üyeleri
01-Kongre
02-Konferans
04-Sempozyum
05-Seminer
08-Çalıştay
09-Panel
4
Bilimsel ve Kültürel Toplantılar
10-Konser
11-Şiir Dinletisi
12- Tiyatro Gösterisi
13- Resim Sergisi
14- Bilim Şenlikleri
15- Söyleşi
16-Yarışma
Toplantının konusuna
göre Öğrenci,
Akademik ve İdari
Personel, Diğer
Resmi Kurumlar, Sivil
Toplum Kuruluşları
toplumun diğer
bireyleri
BESYO,Rektörlük.
07-Kurultay
1- Kabul Belgesi
2- Katılım Belgesi
3- Bildiri Özeti
4- Görevlendirme Talep Formu
Memur
Yük. Sekreteri
Müdür Yrd.
Bölümden gelen
görevlendirme
talep formu
Bilimsel ve
Kültürel
Toplantılar için
gerekli
yazışmalar
Sunulmuyor
5
Bölüm/Program Kurulması
Yüksekokulda
Bölüm/Program kurulması
2547 sayılı Kanun'un 7. maddesi
Öğrenci, Akademik
Personel
Yüksekokul Kurulu,
Üniversite
Senatosu,Yükseköğretim Kurumu.
6
Akademik Takvim
Eğitim-Öğretim yılı başlayış ve
bitişi, ders kayıtları, ekle-sil, ara ve
Hitit Üniversitesi Eğitim-Öğretim
yarıyıl sonu sınavları, mazeret
ve Sınav
sınavları ve yaz okuluna ilişkin
Yönetmeliği
tarihlerin belirlenmesi
Öğrenci, Akademik
Personel
Yüksekokul
Kurulu, Üniversite
Senatosu
7
Ders Programları (Lisans)
Öğrenci, Akademik
Personel.
Yüksekokul
Yönetim
Kurulu
T.C.
HİTİT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
HİZMET ENVANTERİ
Yüksekokulda normal öğretim ve
ders programlarının belirlenmesi
Hitit Üniversitesi Eğitim-Öğretim
ve Sınav
Yönetmeliği
Beden
Yükseköğretim Kurumunun istediği Eğitimi Ve
belgeler
Spor
Yüksekokulu
(Yüksekokul
Kurulu)
Memur
Yük. Sekreteri
Müdür Yrd.
Rektörlüğe
Bölüm kurulması
talep yazısı
(Yüksekokul
Kurulu Kararı ve
Gerekçe
Dosyası
eklenerek )
Rektörlük
tarafından
Yükseköğretim
Kurumu'na talep
yazısı
(Üniversite
Senato Kararı
eklenerek)
3 ay
1 Akademik yıl
Bölüm Başkanlıklarının ders
programı önerisi
Bölüm Kurulu,
Yüksekokul
Kurulu,
Rektörlük.
Yüksekokul
Müdürlüğü
Sunulmuyor.
1
kez
1 Akademik yarıyıl
Sunuluyor.
Sunuluyor.
2 kez
01-Doçent temsilcisi
02-Yrd.Doç. Temsilcisi
Yüksekokulun öğretim elemanı
ihtiyacının karşılanması ve Ülkeye 1416 sayılı Kanun.
bilim adamı yetiştirilmesi
10
2547 Sayılı Kanuna Göre
Öğretim Elemanı Yetiştirme
Yüksekokulun öğretim elemanı
2547 sayılı Kanun'un 33, 35. ve
ihtiyacının karşılanması ve
50D maddeleri
Ülkemize bilim adamı yetiştirilmesi
11
Kayıt Yenileme/Ders Seçme
Akademik takvimle belirlenen
sürelerde öğrencilerin güz ve
bahar dönemi ders kayıt
hizmetlerinin yürütülmesi
Hitit Üniversitesi Eğitim-Öğretim
ve Sınav
Yönetmeliği,
Yüksekokul
Yüksekokul
Öğrenci
Sunulmuyor.
BESYO
1416 Sayılı Kanuna Göre
Öğretim Elemanı Yetiştirme
Memur
Yük. Sekreteri
Müdür Yrd..
Yüksekokul
Yönetim
Kurulu
Rektörlük,
Yükseköğretim
Kurumu
Başkanlığı
Sunulmuyor.
BESYO
9
2547 sayılı
Kanun'un17 ve
18.maddelerinde
ve Üniversitemizin
eğitim ve
araştırma
merkezleri ile
komisyonlarının
kuruluş ve
işleyişine ilişkin
yönetmeliklerde
belirtilen süreler (13 yıl)
Yüksekokul Yönetim
Kurulu
Akademik personel,
Yüksekokul
Yönetim
Kurulu
Rektörlük,
Yükseköğretim
Kurumu
Başkanlığı
Sunulmuyor.
BESYO
Üniversite senatosuna,Yüksekokul
2547 sayılı Kanunu'n17 ve
kuruluna, Yüksekokul yönetim
18.maddeleri, Üniversitemizin
kuruluna ve Üniversitemizin eğitim eğitim ve araştırma merkezleri ile
ve araştırma merkezleri ile
komisyonlarının kuruluş ve
komisyonlarına temsilci seçilmesi
işleyişine ilişkin yönetmelikler
8
Yüksekokul Kurulu
SEÇİM VE ATAMA İŞLERİ:
Eğitim Öğretim başlamadan bir
hafta önce elektronik ortamda
Öğrenci Bilgi
Sisteminden (HUBİS) yapılacaktır.
Akademik
Akademik takvimle
takvimle
2 kez
belirlenen süreler
belirlenen süreler
Akademik
danışman
Sunuluyor.
02-Yarıyıl Sonu Sınavları
03-Mazeret Sınavları
12
04-Bütünleme Sınavları
Yüksekokulumuzun ara, yarıyıl,
mazeret ve bütünleme not
hizmetlerinin yürütülmesi
Hitit Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve
Öğrenci
Sınav
Yönetmeliği,
BESYO, Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı
01-Ara Sınavlar
Sınav
programları ve
sınavlara ilişkin
diğer yazışmalar
Her sınav için 1-2
hafta
6
Öğrenci bilgi
sisteminde
sunuluyor.
T.C.
HİTİT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
HİZMET ENVANTERİ
Hitit Üniversitesi Eğitim-Öğretim
ve Sınav
Yönetmeliği
Öğrenci
Öğrenci
Kayıt Dondurma
15
Disiplin İşleri
Öğrencinin yükseköğretim
kurumundaki disiplin işlerinin
yürütülmesi
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği
16
Burslar
Öğrencilerin burs hizmetleri ile
ilgili işlemler
İlgili kurum ve burs veren sivil
toplum kuruluşlarının burslara
ilişkin mevzuat dayanakları.
Öğrenci
17
Krediler
Öğrencilerin kredi hizmetleri ile
ilgili işlemler
İlgili kurumların kredilere ilişkin
mevzuat dayanakları
Öğrenci
18
Kısmi zamanlı çalışma
Rektörlükçe belirlenen kontenjan
dahilinde kısmi zamanlı çalışacak
öğrencilerin belirlenmesi,
puantajlarının hazırlanması ile ilgili
hizmetler
Yükseköğretim Kurumlarında
Kısmi Zamanlı Öğrenci
Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve Öğrenci
Esaslar.(2547 sayılı Kanun'un 46.
maddesi)
BESYO,
Sağlık,Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı
19
Öğrenci Temsilciliği
Program/bölüm ve Yüksekokul
öğrenci temsilcilerinin seçimi ile
ilgili yürütülen hizmetler
Hitit Üniversitesi Öğrenci Konseyi
Yönergesi
Öğrenci
BESYO,Rektörlük
20
Erasmus - Giden Öğrenci
Yükseköğretim Kurumları
Erasmus öğrenci değişim
Arasında Öğrenci ve Öğretim
programı çerçevesinde yurt dışına
Üyesi Değişim Programına İlişkin
giden Öğrenci hizmetlerinin
Yönetmelik, 2547 sayılı Kanun'un
yürütülmesi
7., 10. ve 65. maddeleri.
Öğrenci
Dilekçe, Akademik izin talep
gerekçesini kanıtlayıcı belge
Öğrencinin Memur
bağlı olduğu Yük. Sekreteri
bölüm
Müdür Yrd.
başkanlığı
Öğrenciye izin
verilmesine ait
üst yazı ve
yazışmaları
Memur
BESYO,Öğre Yük. Sekreteri
nci İşleri
Müdür Yrd.
Daire
Başkanlığı
Öğrenciye izin
verilmesine ait
kurul kararları ve
yazışmaları, Hitit
Üniversitesi
Eğitim- Öğretim
ve
Sınav
Yönetmeliğinin
33. maddesi
BESYO, kredi veren
kurum.
BESYO,burs veren
kurum.
Müdür,
YüksekokulYönetim
Kurulu, Üniversite
Yönetim Kurulu
14
Hitit Üniversitesi Rektörlüğünün
Öğrencinin akademik izin talebiyle "Haklı ve Geçerli Nedenler "
ilgili işlemler
Konusundaki Kararı, Hitit Üniv.
Eğitim-Öğretim v e Sınav
Yönetmeliği,
BESYO, Rektörlük -Uluslar
arası İlişkiler Birimi
03-Sportif Amaçlı
İzin talebine ilişkin dilekçe ve ekleri
Memur
Yük. Sekreteri
Müdür Yrd.
S.T.K. (TEV v.b.)
02-Kültürel Amaçlı
Öğrencilerin bilimsel, eğitim,
kültürel ve sportif amaçlı
faaliyetler için verilen izin
işlemlerinin yürütülmesi
Yüksekokul Yönetim
Kurulu,
Üniversite Yönetimi
Kurulu
01-Bilimsel ve Eğitim Amaçlı
13
Yüksekokul Yönetim
Kurulu,Üniversite Yönetim
Kurulu (10.madde ye izin
talep
İZİN İŞLERİ:
Burs sağlayıcının istediği başvuru
belgesi ve ekleri
Kredi sağlayıcının istediği başvuru
belgesi ve ekleri
Başvuru formu
İlgili kurum
ve burs
veren sivil
toplum
kuruluşu ya
da
Fakülte,Y.O
.
İlgili kurum
BESYO
Yüksek
okul,se
çim
kurulu,
Yüksek
okul
Başvuru formu
Uluslar arası
İlişkiler Birimi
Disiplin
soruşturması
ilgili kararlar ve
yazışmalar
2 ay
1 hafta
4
Sunulmuyor.
3 gün
1
Sunulmuyor.
-
-
Sunulmuyor.
Öğrencilerin
bursla ilgili
yazışmaları
Öğrencilerin
bursla ilgili
yazışmaları
İlgili kurum ve
İlgili kurum ve burs
burs veren sivil
veren sivil toplum
toplum kuruluşun
kuruluşun
belirlediği süre
belirlediği süre
-
Sunulmuyor.
Öğrencilerin
kredilerle ilgili
yazışmaları
Öğrencilerin
kredilerle ilgili
yazışmaları
İlgili kurumun
belirlediği süre
-
Sunulmuyor.
6-7
Sunulmuyor.
Öğrenci
temsilciliği
seçimi ile ilgili
yazışmalar
1
Sunulmuyor.
Erasmus öğrenci
değişim
programı ile ilgili
yazşmalar
2
Kısmi zamanlı
çalışacak
öğrencilere
ilişkin
yazışmalar
İlgili kurumun
belirlediği süre
bir eğitim-öğretim
yılı
Uluslar arası
İlişkiler Birimi
tarafından
sunuluyor.
Farabi - Giden Öğrenci
Farabi öğrenci değişim programı
çerçevesinde diğer üniversitelere
giden öğrenci hizmetlerinin
yürütülmesi
Yükseköğretim Kurumları
Arasında Öğrenci ve Öğretim
ÜyesiDeğişim Programına İlişkin
Yönetmelik, 2547 sayılı Kanun'un
7., 10. ve 65. maddeleri.
Öğrenci
23
Farabi - Gelen Öğrenci
Farabi öğrenci değişim programı
çerçevesinde diğer
üniversitelerden gelen öğrenci
hizmetlerinin yürütülmesi
Yükseköğretim Kurumları
Arasında Öğrenci ve Öğretim
Üyesi Değişim Programına İlişkin
Yönetmelik, 2547 sayılı Kanun'un
7., 10. ve 65. maddeleri
Öğrenci
24
Stratejik Plan
Kamu idarelerinin kalkınma plan
ve programları ile ilişkilendirilmesi,
verimliliğin arttırılmasına dair
yürütülen hizmetler
5018 sayılı Kanun'un 9. maddesi,
Öğrenci,akademik ve
Kamu İdarelerinde Stratejik
idari personel, kamu
Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar
kurumları
Hakkında Yönetmelik
25
Gelen-Giden Evrak
Gelen-giden evrakların deftere
kayıt edilmesi ve ilgili birim yada
kişilere sevk edilmesi
Resmi Yazışmalarda uyulacak
Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik
26
Bina ve Tesisler
Yüksekokul binalarının
bakım ve onarım hizmetleri
Tesisat
Yüksekokul binalarının bakım ve
onarım hizmetleri
Elektronik ve Teknik Cihaz.
29
Bütçe Hazırlama ve Uygulama
Eğitim-öğretim hizmetlerinin
yürütülmesi için ihtiyaç duyulan
ödenek tekliflerinin hazırlanması
ve uygulanması
BSYO, Yapı
İşleri Daire Başkanlığı
Öğrenci, Akademik ve
İdari Personel
BESYO, Yapı
İşleri Daire Başkanlığı
Öğrenci, Akademik ve
İdari Personel
5018 sayılı Kanun
Öğrenci, Akademik ve
İdari Personel
Uluslar arası
İlişkiler Birimi
Erasmus öğrenci
değişim
programı ile ilgili
yazşmalar
-
Farabi
Değişim
Programı
Koordinatörl
üğü
Farabi öğrenci
değişim
programı ile ilgili
yazışmalar
2
Farabi Değişim
Programı
Koordinatörlüğü
tarafından
sunuluyor.
Farabi
Değişim
Programı
Koordinatörl
üğü
Farabi öğrenci
değişim
programı ile ilgili
yazışmalar
0
Farabi Değişim
Programı
Koordinatörlüğü
tarafından
sunuluyor.
Stratejik
planlama ilgili
yazışmalar
Yüksekokul
yazı işleri
birimi
BESYO, Bilgi İşlem Daire
B
a
ş
k
a
n
l
ı
ğ
ı
28
Yüksekokul ofisleri ile
dersliklerde bulunun cihazlarla,
yazıcı, fotokopi, fax v.b.
Elektronik ve teknik cihazların
kullanıma hazır
tutulması hizmetlerinin yürütülmesi
Öğrenci, Akademik ve
İdari Personel
BESYO,Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı
27
Kamu, yazılı
başvuruda bulunanlar
Başvuru formu
Müteahhit firma
22
Müteahhit firma
Erasmus - Gelen Öğrenci
BESYO
Öğrenci
21
BESYO
Yükseköğretim Kurumları
Arasında Öğrenci ve Öğretim
ÜyesiDeğişim Programına İlişkin
Yönetmelik, 2547 sayılı Kanun'un
7., 10. ve 65. maddeleri.
Erasmus öğrenci değişim
programı çerçevesinde yurt
dışından gelen Öğrenci
hizmetlerinin yürütülmesi
BESYO, Rektörlük BESYO, Rektörlük BESYO, Rektörlük -Uluslar
arası İlişkiler Birimi
T.C.
HİTİT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
HİZMET ENVANTERİ
3 yıl
3 yıl
1 hafta
Bakım ve
onarımla ilgili
yazışmalar
Uluslar arası
İlişkiler Birimi
tarafından
sunuluyor.
Sunuluyor.
1400
Sunulmuyor.
1-5
Yapı İşleri ve
Teknik daire
Başkanlığı
tarafından.
Yüksekokul
binalarının
doğalgaz, su ve
elektrik bakım
ve onarım işleri
ilgili yazışmalar
2 gün
1-5
Yapı İşleri ve
Teknik daire
Başkanlığı
tarafından.
Elektronik ve
teknik cihazların
bakım ve onarı
ile ilgili
yazışmalar
1-5 gün
3
Sunulmuyor
Bütçenin
hazırlanması ve
uygulanması ile
ilgili yazışmalar
2 hafta
Sunulmuyor.
Yüksekokulun akademik ve idari
personel ihtiyacının
karşılanmasına ilişkin hizmetlerin
yürütülmesi
Akademik ve İdari
Personel
Personel
talebiyle ilgili
yazışmalar
657 sayılı Kanun'un 105. maddesi
03-Mazeret İzinleri
Akademik ve İdari Personelin
657 sayılı Kanun'un 104. maddesi
izinlerle ilgili işlerinin yürütülmesi.
04-Ücretsiz İzinler
657 sayılı Kanun'un 108. maddesi
05-Yurtdışı İzinler
657 sayılı Kanun'un 102 ve 103.
maddeleri, 2547 sayılı Kanun ve
2914 sayılı Kanun
Akademik ve İdari
Personel
32
Kurum Dışı Görevlendirmeler
Akademik ve idari personelin
geçici olarak yurtiçi ve yurtdışı
görevlendirmeleri ile ilgili
hizmetlerin yürütülmesi
2547 sayılı Kanun'un 33, 35,
36,37,38, 39 ve 40. Maddeleri
33
Satın Alma İşleri
Eğitim-öğretim faaliyetleri
kapsamında ihtiyaç duyulan mal
ve hizmet alımlarına ilişkin
hizmetlerin yürütülmesi
5018 sayılı Kanun, 4734 sayılı
Öğrenci, Akademik ve
Kanun, Merkezi Yönetim Harcama
İdari Personel
Belgeleri Yönetmeliği
Akademik ve İdari
Personel
İzin talep formu
Bağlı olduğu
bölüm/birim
Sağlık raporu
Bağlı olduğu
bölüm/birim
Mazerete ilişkin belge (ölüm
belgesi v.b.)
Bağlı olduğu
bölüm/birim
İzin talep formu
Bağlı olduğu
bölüm/birim
İzin talep formu
Bağlı olduğu
bölüm/birim
Dilekçe, görevlendirmeye dayanak
oluşturan diğer belgeler
Hizmet sağlayıcı firmalar
02-Sağlık İzinler
BESYO, Personel Daire
Başkanlığı.
657 sayılı Kanun'un 102 ve 103.
maddeleri
01-Yıllık İzinler
31
2914 sayılı Kanun
BESYO,Yüksekokul Yönetim Kurulu, Üniversite
Yönetim
Kurulu
Personel Alım Talepleri
BESYO
30
Yüksekokul,
Personel Daire
Başkanlığı
T.C.
HİTİT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
HİZMET ENVANTERİ
Satınalma
Birimi
1 gün
-
1 gün
-
1 gün
-
1 gün
-
1 gün
-
Akademik ve
İdari Personelin
görevlendirmesi
yle ilgili
yazışmalar
5-7 gün
-
Sunulmuyor.
Satın alma
işlemleri ile ilgili
yazışmalar
15 gün
10-15
Sunulmuyor.
Akademik ve
İdari Personelin
izinlerle ilgili
yazışmalar
Memur
Bağlı olduğu Yük. Sekreteri
bölüm/birim Müdür Yrd.
Memur
Yük. Sekreteri
Sunulmuyor.
Sunulmuyor.
Download

Hizmet Envanteri - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu