DH. EUM. 2. Şb, 73/56
Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
Mahreci: Konya
Merkezde bulunan yirmi altı bin Ermeninin Pozantı'ya sevk için beher vagon elli kişi
itibarıyla beş yüz yirmi vagona ihtiyac vardır. Bu kadar vagon tedariki mümkün olamayacağı ve
köylerde kalmış olan cüz’î ve köylünün ihtiyacına bile gayr-ı kâfi vesâit-i nakliye celb edilse
harmana ta‘alluk eden şu mevsimde zahire nakli dûçâr-ı sekte olacağı, eşyalarıyla beraber
mâşiyen sevkleri hâlinde ise ekserîsi yollarda dökülüp kalacağı anlaşılıyor. Buradaki izdiham da
nazar-ı dikkati câlib ve ahalinin şikâyetini mûcib bir dereceye vardı. Ne yapılmak lâzım
geleceğinin irâdesini istirhâm ederim.
Fî 8 Eylül sene [1]331
Vali
Celal
Download

Belge Görüntülerini İndirmek İçin Tıklayın.