T.e. 1V1 U~
VALiLic;i iJ Milll Egitim :VUhHirlUgU I IiOJi20 : ,
SUY' : 73383103/310/2717140
KOllu: Tlirkiye Deger ()dlilieri
..... ., ....................... KA YMAKAMLIGINA ( i h;e Milli
lilll MUdUrIClgLi)
......................................MUDORLOCU Uakanl
ile ilgili
mlz
Dill
Ogreti I1l i Genel
MUd Uri CIgunCtn
TUrk ivc
Deger (lc! L'II kri
I].;.!\.: 1-;' )<111
10/03/2015 tarih vc 2633148 sa~I11 yazisl ekte g(inderill11i~lir.
dogrultllsunda
i~lcm
yapllllHlsl hususunda:
Ccregini rica ederim.
C<:vckt i\RSL\,\
Vall
Milli Egitim
EKLER:
ilgi Yazi
DA(~ITIM:
il<;e Kaymakamllklal'lna
TOm Okul i'vl0dUrtUklerille
:I.
~jOdUlli
T.C. MiLL! E(;iTiM BAKANLI(;) Din ()gn:limi Gellel Miidiirlligii
10/03/20 I:; ...... V:\LiI./GIN
(ldCiII('ii" !)I\\:,)
I i) \
Elisa! V;ll\rl ,lras:l1d;; 11111(\1;\11[111 "Tell'ki\ l'
(\liHkri \,lJ"I~l1lnhm
I,'
lmii;illd,' Oklli iVHil!iil'ICtklcl'i ,Ul1,'11
11111'. VI.'
tall
,Jel
" h::
!illlacnklll'.
Ukld ;Vli'ldUr I CI ";!el';11111 13 \lal\ :::01
[:11':11111,' kaci;lr 'Ts<:r \c
;1 h"
:V1illi [giliJ11 lvliidi'lililkleri Dill
'lli Birilllkri11l: lesiilll c:Il1csi
ini 13irill1lcrinill koorcl:11(1syollllnd,1 16-1 g Man tnrillk'rl ;1J'd",
Ojil";,!,
o!il"dll1"lilIICak "S\.'~ici
1(:ll'lIl" lilrn!'indall
;rlil<:kli Y<lj)il;),'ilkl:r
inlll'si :,Olllll'llIlCb "Ueilel' OdU!CI'
Ild<:
ilr;~ bir;llci~i
,)l\';k"
(1:'[<l0"lil Yc' ,,"
krill rllmJinnllll1 VI.' "l~s<:r
l1,i~ ';iiiL Iii
, KIS,l ii'.
vc :\Ii~ (ktllunllda ih;c lliril1cis; sl'<;ikn orLloKlii \'<:
fOr!l1iili'111111 i
Mill; Egii/ill [V!(idjrICiklerilll,'
I bululldukiilll
6~:i~'lill1; L~iril1J1<:I'illl' en ge;; 20 l\br[ 2015 lill'illille' kdebr
'1111,'si
Illckiedir.
[lili l3irimkrinc<.:? olu~tl!rlli:ll'nk
11 Mill;
\:'"il.?ij)~
!,,,·il:.:lc' kd,j,ll'
K III !.II""';,
I
2:1-.,' :\l.i:t U1ril!l..:rilllk ;. :qncllk::m
'krillill Ill'l" bir dailikld II hirill(isi sl",'iien Ilr\ltukul \\.'
I~
t< '
,ii'
I
S,'I
:I i III ,:1
\\\\\\.LII·k
ka) Ii lZlI'IliU Cii.CI·imicn : ,q,I'<\(:11-1:r
birill(;Ji
krill 1,11111:"11.
[illl l\liic/i·lliCi/,ic.'ri lMlli'llldllli
~lil'!'i! ~'l'.:.~ k I i ~-.
I]
v<:
:~I":llkl"il1
111~»~ htl~~:,')UI)(l:i
I!
I,'
2i
- II
i; :·I .. -~.
Bakall n.
D:lil\'
I:I( l
1
:::
[{:
Kuru i III r
k~t~~ '\\~.k-
~\A':)v. i"'~\, ~
lin
\
\
1'.'1
"U
j
~. \.., \~ ~r;;:_.
1<1
SE<,::ici KlJHULLAH.
TAH.illi
KURUl.('YE
SA \'lSI
A C; 1K 1,,\ tVI :\ I .t \ i (.
Deger {)diil.ilJ. I~ehber
Alllnk Ili
111,:l1i
Dill i.elii:
br:ll. ~,: ,'Ill
\
1IlL'Il.
,,, hil'
c'
,
1':Sl'r 6iliilii S('\'ici K uri1Ju~ ': iii,', I ; i , "!:
T
[" rk t 'I:
,•
()grl~ll1le!1i, l~l'silll VI.' All) (la.lild'l • ,;.
!'l'kilUI,lj; 'I ,h(lJ'llll liQ.rl'lllll'llicri, 1<:":1 i dill,' . tilL:
dC~CriClldililil.:silidc
Okul Sl'l:iri l\'ul'ulu
1015
l3i1i~il1l Tekllolojiieri VI.' btl dnlda ~'ali~!llH':\I ."P:lil
Ell ::/, :\
"i~1
br:lIl~ i)gretllll'l1leli yer :lill".
d 1~llld:1 oklll ) i.illCl i III i 11 i II ll,\
',ligtCIIII,Clllcr Je S":Sici 1(1Irll,',la
Ikgel' ()diilii : IZchllt.,'1
iii
,\~C'
:,
:ii:,
'I::
EscI' ()liiilii Sl'~'il'i KUl'lIll1: )111. iii
d:.
degcrkmlirlllcsillckliirk','c/il'llk Dili \ ' hk,\:ll,
Ogrellllclli, l~l'sil!1 \e ,\II~ li:illI1dl1 (,,'!:O
lekIHllujildsllrll1l
Ilellkrl, k,
iiln
13ili,?illl Tl.'klw\tliiicri",: bli dilJd:I"
illi;
br:lll~ ligrl.'lllll'llk:ri ,\,'1' :!III'.
I 6- I H :\ I a rt
2015
lIer dald,1
ell
il SCi;ici
KUl'llill
1015
Her dalda ell
Ogl'ellllclli, IZesillL \,'
TckIlOll}jil:hitrllll
!ll.'Il;"Ii.
L)ili~ill1rckl\ulujikli
\,' bll d:ddil,;'::
;,.
;'"
"I
Illcllkri yu' "III'.
branslar d'::111c!a "I~ser
lmlJ1';1I;lrliall u (\;lIci:1 ~a:I:'ll:.
(\fuytllleIJler (k
i"i kurul
AVril'''
bll
,
ilgili
, ' {
1~lr"ll
,\1 \,
'vli11i
\'1i'ldiirll'tgii
2015
i\ ';' I)cgc,~{)~iiilii : l{ellbcl~ ~igl'el!lH;'J), Dill i<ii!ti, h' i\lllak Ililgj,;i li~rellllcili \ 1 . ' 1 \ : 1 1 EscI' {Jdiilii St'ijil'i I(unlill: :,ill, I ilk:,e J::
bl'all~
I
;111:
.1:
i\) rica lHI
,1i;11:\I,\ "1.'C'I' (
jlgili lilrklJ hr:lII~i:lnl:I;1 ;J~ili •
I(lIllll ii\eii,lin" dahil cditd)ili:, i
::i
,:11\:,
"e 11NII' V,llJI
:\1eI'i,CZ,i'ilili
kuurdilll:>\'\lIli
k,) ill i,; yo Illl l) III ~ III I'll IH,::~d,-ll L_,
,
, I ..
..
~
III
ellI\ lIlI1Wk,
Okliidilki onllr kUIUIU, rl'hbcl
hi !gi kllli innc"
i-:StT
n'
brl~qll'tdrll'
Ikgl'l
clikkrlll.'
Gtliilii
II
:r!lllili;I,\:ll'<lktll',
,I
"Eser (}(liilii"
\:,
"lh:gt'r {)diilii"knr..:gl1lik:isilJ(lc
baSl1l vb,)
k:\\;g,lj'ilclim!c.:
birdcll
lilZ/;1 l\:ltrilill
:1)111 de~cr
\'UI'Srl
ltmllllllli ~'!I
ill' ilgiliaday gi.iskrikll
iii \
tl'-\'
.:ll'l
.
='
birdcll t i l Z l . l c l
iiciiiilcildirililiduilli
iitliilii dnllnrllHl:1 llirillci
"
lll:lll
Ill'] :;.
ill I :--'Wdiirl
lIl'l "
I,
'
,i :
.. 11
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız