T.C.
IqLISVALILIGI
IIMilliEgitimMiidiir1時並
Sayl:48579262/100/2680035
11/03/2015
Konu::BiyosidalUrunlerinKullanlml
MUDURLUGUNE
Ilgi:KilisValiligiHalkSagllglMudurluguntinO6/03/2015tarihve44094528−190−606
SaylllyaZISl.
Kilis ValiligiHalk Sagll菖lMtidurl噂unun“Biyosidal Umnlerin Kullanlml”ile
ilgiliyazlfbtokopisiektegOnderilmiStir・
GeregininilgiyazldogrultusundayapllmasIhususunu6nemlericaederim.
FarukOzDEMiR
Mudura.
iubeMud融u
EKLER
Ekl−Y6netmelik(9sayfa)
DAGITIM
TumOkulKurumMtidurluklerine
T距(0348)8132828Dahili−119Faks(0348)8131264Wepsite:kilismem@meb.gov.trElektronikAg:
http/ntilis.meb.gov.tr
AkplnarCad・VallllkBinasIKat:179100−KiL主S Ayr−ntlllbilgiicinirtibat:F.OzDEMiRSubeMud踊
Buevrakgtive面eiektronlklmZailelmZalanm一?tlrh哩//evraksorgumebgovtradreslndenf3eb−9d40−3af7−afec−d441kodmletey−tedlleb冊
他聞t語「
′i
.ト
乙一一一一
T.C.
KILISVALILIGI
HalkSagIlglMndur1時n
sayl:44094528壷。一ももも
偽/03/2015
Konu:BiyosidalUmnlerinKullanlml
ノ ̄、、置.0、∴ら
.jL..相調.岳も血筋….I戒0胞売品嵐....
BiyosidalUr血IerinKullanlmUsulveEsaslarlHakklndaYOnetmelige(27.01.2005
tarihve25709ResmiGazete,ilgiliy6netmelikileilgilidegiSiklik21.05.2011tarihve27940
SaylllResmiGazeteveilgiliy6netmelikileilgilide圭舞iklik19.04.2014tarihve28977saylll
ResmiGazete)istinaden;
ilgiY6netmeliginjkincibOlnm主zinAlmaveBasvuru Sartlarl Madde5Kurum
tarahndanuzmannezaretindekullanllmaslSamylaizinverilen;biyosidal肌nkullanllarak
Zararlllarile mncadele etmekisteyen gereek vetnzelkiSilerileticretliolarakbuhizmeti
VemekisteyenkamukurumvekuruluSlarltarahndan,S6zkonusuy6netmeligin6.Maddede
be皿ilenbilgivebelgelerlefaaliyetg6stereceklerHalkSagllglMndtirl鴫tinemtiracaatederek
izinalmasIZOrunludur.
Belediyelervei10zelidareleriilemevzuatlgere菖ibiyosidal肌nkullanmagOrevve
yetkisinihaizkamukurumvekuruluSlarltarahndanbizzatuygulamayapllmakistenilmesi
durumundaHalkSagllglMudurl鴫umuzebildirimdebulurmasIZOrunludur.
DigerkamukurumvekuruluSlarlnln,Mtidurl鴨井m慣zebildirimdebulunularaksadece
kendikurumvekuruluSlarlndauygulamayapmalarlmumkmdtir.
ResmikurumvekuruluSlartarahndan,S6zkonusuy6netmeliginBeSincimaddenin
ikinciveu担ncnhkraslkapsamlndayapllacakuygulamalari9inbildirimyaplllrkenilgili
y6netmeliginMadde6birincihkraslnln(b),(d),(f),(g),(h),(g),0),(k)bentlerindeyeralan
belgeleriM的mr1時nmuzeibrazedilmeslgerekmektedir.
KonuileilgilieallSmalarlnilgiliy6netmelik eereeVeSinde yurtlttllmesihususunda;
Gereginibilgilerinizericaederim.
EKi:Y6netmelik(9sayfa)
DAGITIM;
BelediyeBaSkanllklarlna
i10zelidaresine
IleeKaymakamllklarlna
K6ylereHizmetG6ttimeBirligi
TtlmKamuKurumlarl
Bul・Hast.Cev.veCal.Sag.Sb.Mdr.
AyrlntlllbilgiiCiniIlibat:V.HAiASOGLU
Adres:OnctiplnarMah・CevreyoluuzeriKILIS E−mail:kilisbhs@hotmail.com
Sant・Tel:0(348)8143000(111) Fax:0(348)8140997
BIYOSIDAL URUNLERIN KULLANIM USULVE ESASLARIHAKKINDA
YONETMELIK(1)
BlRINCI BOLUM
AmaC,Kapsam,DayanakvcTanlmlar
AmaC
Maddcl−BuY6netmelik.halksagllglnlVehuzLIrunubozanzararlllarakarSl(DcgiSikibare:RG−
21/5/2011−27940)bi†rOSidal航nkullanarakmucadeleetmekisteyengerCekvet庇elkiSilcreaitiSyerLerillin
Cal甲lla uSdl、′e eSaSlarlile resmi kurum ve kuruluS1arlll(Dc豆iSik ibarc:RG−21/5/2011−
27940)uygulamausulveesaslarlnlbelirlcmeksureti〉′lehalksagllgmlnkorunmaslamaClylahazlrlallmlStlr.
Kapsam
Madde2−Bu Y6netmclik,halk sagll直alanlnda(Dc圭壇ikibaI・e‥RG−21/5/2011−27940)畦坦
吐吐kullanllarakzararlllarilenluCadeleetmekisteyengercek,tnZelkiSilervebunlarlnlSyerleriileresmi
kurLm Ve kuruLuSlarlnizinalmaSekilve Sartlarlnl・GallSma uSulve esaslarlnl,denetillllerini、′e eallSall
PerSOnelikapsar.
(Ek flkra:RG−21/5/2011−27940)(DcgiSikibare:RG−1914/2014−28977)Kurumcahalkln genel
kullanlm119lnizill、rerilen biyosidal mlllerle yapllan bireysel uygulamalar bu Y6−1etmelik kapsaml
dlSlndadlr.
Dayanak
Madde3−(Dc菖iSik:RG−19/4/2014−28977)
BuY6netmelik言1/10/2011tarihlive663sayLllSaglLkBakanllgl↓′eBagllKuruluSlarlnlllTeskilatve
G6revleri Hakklnda Kanun Hukmnnde Kararnamenin26ncI Ve401nCl maddelerine dayanllarak
llaZlrlanmlStlr.
Tanlmlar
Madde4−(DegiSik:RG−19/4/2014−28977)
BuY6metnleliktegeCen;
a)Aletvecihaz‥UygulamadakullanllannakilaraclarldadahilolnlakuzeremotorlLl.n10tOrSuZ,Sabit
VeyaSeyyarherceSltalet,araCVemakineilebL=llarlnCallStlrllmasllClngereklimalzelneleri、
b)Bakallllk:SagllkBakanllglnl,
C)Biyosidalurtin:Bi=′eyabirdenthzlaaktifnladdeieeren.kullanlmahazlrhaldcsatlSaSunullnuS.
kimyasalveyabiyolqiikaeldanherhangibirhedeforgallizmauzerindekontroledicietkigOsterenveya
hareketiniklSltlayan,ZararSIZkllan,yOkedenaktifmaddevepreparatlarl、
9)EgitimverenkuruluS:KurumcauygLllaylClegitimiicinyeterliLigitespitedilerekbelgelendiriln可
kurumVekuruluSlarl,
d)Ekip:ZararllmuCadelesininilenyapanekipsorunllusuileLlygLllaylCldanolLlSallellaZikikiSiyi、
e)Ekipsorunllusu‥BuY6netmeligin9uncunladdesindebelirtilellmeSlekgruplarlndanbirillCSahip
Olup.uygulamaekibininbaS111dabulunankiSiyl、
DGerec‥UrunhazlrlamaveurnnuygulamadakLlllanllansukaplarl言cerisindehazLrlamakaplarLnakil
kaplarl・Sutulumbalarl,印d叫6rtn,koruyucuelbiscler,nlaSkeLerJastikveyakaLlCLlkeldiヽ′enler,91Znleler,
g6zluksiperlergibikorLlyuCunlalzeme〉′1.
g)Halksagllglalanl:Ev,Otel.okul、hastanc言Syeri亘retimyeri,ねbrikabenzeri汗aLklllyemeS主icmesi.
eglenmesl,SPOryapmaSlgibiinsanyerleSlmVeCallSmayerlerivegundelikyaSalnlylailgilillzikilllekanlar
g)izin:Biyosidal冊nlerikullanarakzararlllarlamtlcadeleetmekisteyenlereverilellbelgeyi,
h)Kurum:TurkiyeHalkSagllglKurumunLl,
1)Mesulmudnr:!Iekim,Veterillerhekim.eczacl,kimyagcr、mnllelldis(kinlya,ZiraaLGeVre、glda、Su
urtlnleri.tutiln teknoLqiisi),biyolqiialanlndalisallS Veya entOlnOlqji言Oksikolqiialanlnda yiikseklisans
VeyahutdoktoradiplonlaSlnaSahipolup・KurumdallSertmkaalmayahakkazanankiSiyl,
i)Mudurluk:rIalkSagLlglMudurl噂unn.
j)SagllkteSkilatl:KurLImmerkezvetaSrateSkilal1時
k)Uygulama‥Iialksa坤glalalmdakLIllanllanbiyOSidalL血lllerleyapllanzararllmiicadeIesin主
・“1)UygulaylCl:HalksagllglalanlndakullanllanbiyosidalurtinlerleyapllanzararllmuCadelesininilen
yapankiSiyl,
m)UygulaylCl egitimi:UyguLaylCllara y6nelik olarak biyosidalurnnlerin uygulamalarl hakklnda
duzenlenenveesaslanKurumcabelirlenenegitimi,
n)ZararllOrganizma:insanlarajnsanfaaliyetlehneveyainsanlarlnkullandlklarlVeyanrettikleri
nlmnlere;hayvanlarayadaCeVreyey6nelikistenmeyenveyazararlletkileriolanherturl血Orgamzmayl,
ifadeeder.
IKINCIBOLUM/
izinAlmaveBa評uruSamarl/
IzinaLmavebildirimzorunlulugui
MADDE5−億aSllkilebirliktedegiSik:RG−19/4/2014−28977)l
Kurum tarahndan uzmallneZaretinde kullanllmasISartlylaizin verilen;biyosidalurun kullanarakl
ZararlllarilemncadeleetmekisteyengerCekvetuzelkiSilerilencretliolarakbuhizmetivemekisteyen)
kamukurumvekuruluSlarltaranndan,6nclmaddedebe皿ilenbilgivebelgelerlefaaliyetg6sterecekleriilin
Mndnrl堕血IemnraCaatederekizinalmasIZOrunludur↓
Belediyelervei16zelidareleriilemevzuatlgeregibiyosidal融nkullanmag6revveyetkisinihaiz
kamu kurum ve kuruluS1arL taranndan bizzat uygulama yapllmakistenilmesidurumunda Mndnrluge
bildirimdebulunuImasIZOrunludur.
Diger kamu kurum ve kuruluSlannln,Mudurluge bildirimde bulunularak sadece kendikurum ve
kuruluSlarlndauygulamayapmalarlmumknnd血.
BaSVurulCIngerekenibelgeler
Madde 6 −Zararlllara karSl(DegiSikibare:RG−21/5/2011−27940)bivosidal nrunkullanarak
mcaKleleyapmakisteyenbayuruSahipleribizzatveyamesulmudurvasltaSlylamudnrl鴫ebirdilekeeile
basvumalangerekir.
Dilekeeekidosyada;
a)(De雪iSik:RG−19/4/2014−28977)14/7/2005tarihlive2005/9207saylllBakanlarKuruluKaranyla
yurml鴫ekonulan主SyeriAenTaVeCallSmaRuhsatlarlnailiSkinY6netmelikgeregi;100kg/litredenfazla
tirtlnbulundu…lamayaniSyerlne中神ncnsmfgayrislmimnesseseniteligindeilgilimakamdanallnmlS
isyeriaCmaVeeallSmaruhsatlnlnbir6me菖i,egerlOOkg/litredenfazla肌nbulundu…lacaksaiSyerineait
ikincislnlfgayrislmimtiesseseniteligindeilgilimakamdanallnm1両yeriaemaVeeallSmaruhsatlnlnbir
6me車,
b)Oe菖isik:RG−19I412014−28977)Mes飢mndur s6zleSmeSi,Mnd血ItikCe m血afLza edilmek tizere
mes飢mdnrsertiHkaslnlnaSLIVemeS胤mnd皿nsosyalgtivenlikkuruluSunakaydedildiginevesigorta
Primlerininyatlrlldlglnadairbelge,
C)OegiSik:RG−31/7/2009−27305)MesdlmtidureaitdiplomanlnVeyageCicimezuniyetbelgesininasll
VeyaMud批lukeeOnayllSureti,
9)但k:RG−19/4/2014−28977)TicaretsicilnumarasIVeiSyerinitemsilyetkisinedairimzasirknleri,
d)(DegiSik:RG−15/10/2005−25967)BuY6netmeligin9uncumaddesindebe血ilenekipsorumlusuna
ait s6zleSme Ve diplomaslnln Veya geCici mezuniyet belgesinin(De豆iSikibaI・e:RG−31I7/2009−
27305)MndtirlukCeOnayl16megi,
e)(Degisik:RG−19/4/2014−28977)SagllkTeikilatlnlntaVSiyevedirektinerineuyacagmaVeKurumca
ruhsat verilmiS biyosidal nrtinler haricinde kimyasal maddeleri kullanmayacaglna Ve tanm alanlnda
kullanllan pestisitleri kullanmayacaglna dair,meSul mnd融veyaiSyeri sahibi tarahndan veril∞ek
taahll批name,
f)Uygulanacak(De雪iSikibare:RGT21/5/2011−27940)uygulamay6ntemlerinig6sterirbelge,
g)KullanllacakOe雪iSikibare:RG−21/5/2011−27940)urnIJerinkimyasal gruplarl Ve(DegiSik
ibare:RG−19/4/2014−28977)fbmulasvontiDlerihakklndaaelklamaraporu,
g)但k:RG−19/412014−28977)Asll M融貼rlukCe muhafaza edilmek uzere uygulaylCI PerSOnele ait
biyosidall此iinuygulaylCISert誼kasl,
h)OegiSikibare:RG−21/512011−27940)Uygulamadakullamlacakalet.cihazvegereelerincins,Sayl
Ve6zelliklerinig6sterirbelge,
1)(DegiSik:RG−19/4/2014−28977)EnazbirekipolmaslkaydlylaekipsaylSIVeekipelemanlarlnln
niteliklerihakklndabelge,
iJj)(DegiSik ibare:RG−21/5/2011−27940)吐唾hazlrlama ve(Degisik ibare:RG−21/5/2011−
27940)uygulamaanlndaallnaCakkoruyucusagLlktedbirleriniaClklayanrapor,
k)nkyardlmdolabl,ilkyardlm甲ntalarlVeiCeriklerihakklndaaelklamaraporu・
l)(Ek:RG−15IlO/2005−25967)IS yerine ait veya kiralama suretiyle(M軸gaibare:RG−21/512011−
27940)(…)kullanlmauygunenaZbiraraclntahsisedildiginedairaracruhsatfbtokopisiveya(De豆isik
ibare:RG−31/7I2009−27305)Mudurlukceonayllkiras6zleSmeSi.
bulundurulur.
PTtEknkra:RG−19/4/2014−28977)Resmikurumve kLlruluS1artaranndan5incimaddeninikincive
叫痔ncunkraslkapsamlndayapllacakuygulamalariCinbildirim yaplllrkenbumaddenin birincinkraslnln
(b),(d),(f),(g),(h),(g),0)ve(k)bentlerindeyeralanbelgeleribrazedilir.
(Eknkra:RG−19/4/2014−28977)KamukurumvekuruluSlarlneagereekvetuzelkiSilerdenhizmet
allmyOluylayapllacakuygulamalarda,buY6netmeliginllve12nclmaddesindebelirtilenasgarlSartlarl
taSlyanlSyerinintahsisedildigininbelgelendirilmesihalindegercekvet血zelkiSilerdenbLlmaddeninbirinci
hkraslnln(a)bendindebelirtilenSartaranmaZ.
BaSVurununde菖erlendirilmesi
Madde7−BuY6netmeligin6nclmaddesineg6reyapllanbasvurudosyatlzerindeincelenir,baSVuru
dosyaslnlnbuY6netmeligeuygunolmasldurumundaMndtlrlnkelemanlarltarahndanlSyerilOisgnnn
ieindeyerindeincelenereksonuelandlrlllr・incelemesonucundabuY6netmelikh融誼mlerineuygunlugu
tespit edilen yerlere Ek−2,dekiizin belgesi ve Ek−3,teki mesul mndurlnk belgesindenikiser nnsha
dnzenlenir.
DuzenlenenbubelgelervebaSVurudosyaslnlnbir6megiMudnrlnktesaklanlr,digernushalarlmeSdl
mndnreimzakar河lglndaverilirvelSyerining6mnenbiryerineaslllr.izinverilenHmaadl,adresive
iletiSimbilgileriyazll101arak(Dei的ikibare:RG−19/4/2014−28977)Kurumabildirilir.
BuY6netmelikkapsamlndakimevcutbiriSyerineaitSubeniteligindeikincibiryera911makistenmesi
Veya faaliyet g6sterdigiadresin de書房mesidurumunda,6nclmaddede be血ilen evraklarile baSVuru
tekrarlanlr.
UCUNCUBoLUM
PersonelveFizikiAltyapIStandartlarl
Mes命Imndiir
Madde8−(De主的iknkra:RG−19I412014−28977)iSyerifaaliyetteoldugusdrecebirmes飢mudur
bulunmasIZOrunludur・Mesd mndursadece biriSyerinde mesm mndurlnkg6revininstlenebilir.Mesdl
mudurltikiCinhekim,Veterinerhekim,eCZaCl,kimyager,mmendis(kimya,Ziraat,9eVre,glda,Su血unleri,
t珊nteknolqiisi)・biyoldialanlndalisansveya.entomolqii,tOksikolqiialanlndaytikseklisansveyahut
doktoradiplomaslnaSahipolunmasIZOrunludur・ISyerisahibibe血ilenmesleklerdenbirineaitdiplomayl
haizisekendisidemes飢m融貼rlnkyapabilir・BudiplomayasahipkiSilerKurumtaranndanbelirlenecek
egitim programlna katllarak se五島ka almak zorundadlr・Mesm mudnr,idariiSlerden bizzat,diger
iSlemlerdenise ekip sorumlularlile birlikte sorumludur・Mes飢mudtimnidariiSlerinden言SleyiStenVe
SunulanhizmetingerektirdigialtyaplOlanaklarlnlnSaglanmaslndaniSyerisahipleridebizzatsorumludur.
Mesdmud批ung6revleriSunlardlr:
a)AelllSVeiSleyi車leilgiliherturltliziniSlemleriniyur請mek,
b)iSleyiSte tanlmlanmlS alt yapIVe hizmet kalite standartlarlnln korunmaslnlVe S批dtir融mesini
Saglamak,
C)Ekipsorumlularlnlegitmek,
ISyerininiSleyiSinde alt yapl,PerSOnel,malzeme yaplSlnda meydana gelen ve bu Y6netmelikte
biIdirimizorunluklllnanbtittinde主壇ikliklerizamanlndaMndtirl鴫ebildimek,
d)(De雪iSik:RG−19/4/2014−28977)G6revinesonverilenveyaayrllanpersoneleiliSkinbilgileriengec
birha節aieerisindeMudnrl鴫ebildirmek,
e)CallSma Saatleriicerisinde hizmetlerini dnzenli ve snrekli olarak ynmtmek ve ynr軸舶1mesini
Sa重,lamak,
D Tanlmlanan duzenlemelerinilgililer tarahndan yerine getirilmesini saglamak uzere gerekliic
denetimleriytlr批mek,
g)DenetimslraSlndayetkilileregerekenbilgivebelgelerisunmakvedenetimeyardlmC10lmak,
h)AtlklarlnuSulnneuygunolarakimhaedilmesinisaglamak,
i)主SyerindebulundurulmasIZOrunlumalzemelerikontroIveteminetmek,
j)CallianPerSOnelingereklig6rulentetkiklerinivemuayeneleriniperiyodikolarakyaptlrmak,
∴k)SagllklneVZLIatllldabelirtilenveyetkililercetanlmlanacakdigerg6revleriyerinegetirmek.
1)(Ek:RG−15/10/2005−25967)(De菖iSik:RG−31/712009−27305)BaSka birilde gecici olal・ak,Seyyar
araC Ve gereClerle(l)C主壇ikibarc:RG−2115/2011−27940)LIygulalllayaPllmaSl durLlmunda,gidilelliLin
Mudurlugiille(De雪iSikibare:RG−21/5/2011−27940)LIygulamayaP11madanikiiiguniiOncesinden(Degisik
ibarc:RG−19/4/2014−28977)Ek二王上月brmununbir6meginidilekeeekitldebildirmek.
Meshl mudur言?yerininiSlcy函ve denetimiileilgili her turltiiSlcminde Mndurluk、′e(l)C主壇ik
ibare:RG−19/4/2014−28977)Kurunlunbirinciderecedemuhatabldlr.
(DegiSik d6rdLiinciiflkra:RG−19/4/2014−28977)Mesulmudurunis yerindekig6reヽ′inden ayrllmasI
Veyag6revinesonverilnleSidurumlarlnda雨etllleSallibitarahndallenge948saatlCindeMudur1時ebilgi
VerilirveayrlllStarihilldenitibarenengecbirhaltalCilldeyenimesLLlmudilreaitlSS6zleSmeSiilebirlikte
Mudurlugemuracaatyaplllr.BirhaftaicindeyenimesulnludurtaylnedilmemesihalindeiSyeriMiidurluk
taranndan uyarllarak,011beS gnnn geCmemek uzere ek snre verilir・Ancak、bu surelericinde ekip
SOrumlularlndan bir tanesimeshlmudur olarak g6revlendirilir ve bLldurum bir dilekceiLe MndurL鴫e
bildirilir・Aym SekiLde mesdlmudtir血yllllkizinveyamazeretiznineayrllmasldLlrumLlllda,geCIClOlarak
ekipsorumlL11arllldanbirtanesimesmmudnrolarakg6revlendirilirvebudurumbirdilekceileMudnrluge
bildirilir.
EkipsorumluIarl
Maddc9−(DcgiSik birinci flkra:RG−19/4/2014−28977)UygulanlayL缶Len yurutecek ekipte
SOrumluolarakuygLllaylClegitimialmlS Ve enaZ birTlbbiTeknolog、CeVre Sagll重lVeyatOPlLlm Sagllgl
konusunda egitim almlS Sagllk menluru,hemS1re、kimya teknisyeni,kimya teknikeri,Veteriner sagllk
teknikeri,Veteriner sagllk teknisyeni,laboratuar teknisyeni言aboratuarteknikeri,Ziraat tekllisyeni,CeVre
teknikeriveyaziraatalanlndaOnlisansdiplomaslnaSahipveyahut8incimaddedenleStLlmudurolabilecegl
belirtilenmeslekmensuplamdallbirininbulLInmaSIZOrunlLIdur.
(Ekflkra:RG−21/5/2011−27940)MesulmhdnraynlZamandaekipsorumlusuolabilir.
Ekip sorumlusu,(De圭壇ikibare:RG−21/5/2011−27940)uygulamafhaliyetiiCin gerekli hazlrllklarm
yapLlmasI Ve her turlu guvenlik tedbirinin allnmaSlndan,atlkla…l duzenli toplallmaSlndan sorumludLLr.
Yapllan her(DegiSikibare:RG−21/5/2011−27940)uygulamaicin Ek−1’deki fbrmu tallZim ederek bir
nushaslnl(De豆iSikibare:RG−21/5/2011−27940)uygL一lamayapllan yerin sahibi/yetkilisine verilmesinden
SOrumlLIdur.ISleylSte g6rulen aksakllklarl Ve uygulamada olLlSabilecek kazalarl,Zehirlellnlelel・i mesdl
mtidnreveenyaklnSagllkkuruiLlSunabildirmektensorumludur.
UyguIaylCIPerSOnel
MADDElO−(Ba河雪IylabirliktedegiSik:RG−21/5/2011−27940)
UygulaylClOlarak call担rllacak personel.bu Y611etmeligin17nci maddesinde belirtilenlluSuSlara
ayklrlOlmayall Ve18illCimaddedebelirtilellSagllkraporunasahipolup.BakanllkCabelirlellenegitime
katllmlS Ve Sertinka almlS ki担erden olLlSur.SertiHka egitimi Bakanllkca veya(De豆iSikibare:RG−
19/4/2014−28977)KurumunuygungOrd鴎担kurumveyakuruluilarcadiizenlenebilir.
Bu Y6netmelikte belirtilen klyafet ve donanlml GaIlSan butun personeLiS eSnaSlnda amacIlla Ve
talimatlarauygunolarakkLlllallmakzorundadlr.
Bina durumu
Madde11−1Syeri,betonarme binalardakLlrL11Llr,binaahSaPISe mnStakiL binaolmasIZOrunlLldur.
Isyerizeminidnz,P踊zsuz・dezenfeksiyonauygunvekolaycatemizlenebilir/yLkanabilir6zellikted6%enmlS
01malldlr・Odalar arasllldaki bO塙mler tabandan tavana kadar beton、alcIPan,Sunta−lam ve bellZeri
malzemelerleyapllmlS01malldlr.
IiyeribinaslndailgilimevzuatLlyarlllCayallglnakarSlguVenlikOnlemleriallml・.
Mesken olarak kullamlan binalarln bir b61umnnde kurLllmakistenmeSidurumunda言lgili nleVZLlat
hukumlerindekiduzenlemelerinyerinegetirilmesisorLmlluLuguisyerisahipvemesttlmuduruneaittir.
ISyerinin b血osLI ayrl yerde olabilir.Bu durumda,buroda(DegiSikibarc:RG−21/5/2011−
27940)亘通塾Ve(De菖iSikibarc:RG−21/5/2011−27940)Llygulamaileilgili arac gerec ve malzeme
bulundurulamaz.
(De圭壇ikbeSincirlkra:RG−19/4/2014−28977)iSyerilldesebekeyebagLlakarsLIbulLmur.iSyeri,111erkezi
Veyalokalolal‘ak uygL1−1bi一”SistemlcISltlllr,allCak kimyasaLlal・lllbulundugu oda ve depoda alevlivcya
elektriklilSltmaSistemibululllllaZ.lSyerindelavabovetuvaletbLllunur.
(DegiSik altlnClfIkra:RG−19/4/2014−28977)!?yerinillPellCerelcl‘izemillden yuksekte〉T alacak
Sekildeplanlamr.ISyeritabiiolarak,bunLlnmmllkiinolmadl重、ldLlmmlardanlekanikhavalalldlrlllaSIStellliile
sureklihaValandlrllll∴
∴ISyerillilltnnlmekanlarlamaCmauygunaydlnlatlllr.
BuIunduruImasIZOrunIuasgaribirimler
Maddcl2−15yerindeaSagldabelirtiLelllliteLiklerihaizb6lumlerbLllLmLr.
a)Bhro、(ayrl yerde olabilir−aylll yerdeise(De雪iSikibare:RG−21/5/2011−27940)旦迫nhazll・lama
Odaslndanuzaktaolmalldlr.)
b)(De雪iSik:RG−19/4/2014−28977)Bi〉′OSidalurunvemalzemedeposu,
C)CallSa111aricinsoyunmaodasl.
d)YeterlisayldatuvaletveduS,
e)MalzemetemizlemevehazlrllkodasL.
izinbelgesialLndlktansonrabinadayapllanesasailiSkindegiSikliklerMudur1時ebildirilir.
AIet,Cihazvcgerccler
Madde13−ilaClamaizlliverilebilnleSllCin,biriSyerilldeEk−4,debelirtilenalet,CillaZVegereCLerill
bulunmasIZOrLInludLIr.
DORDUNCUBOLUM
CallSmaUsulveEsaslarl
HerekipiGinilkyardlmやntaSIZOrunlulugu
Madde14−(!)e雪isik:RG−19/4/2014−28977)
KazavezehirlenmelerekarSlkullanllmaknzereherekibe、ekibinkullandlglbiyosidalurunlereg6re,
acildurumlardasagllkpersonelineverilmekuzerespes誼kantidotlarilegereklidigerilkyardlmmalzemesi
bulunanilkyardlmCantaSmlteminetnlekten・kullanllallVeyamiadldolanlarlllikmalinlyaPnlaktanve bu
malzemelerinkullanlmlnaaitdetaylltaLimatLarlnhazlrLanarakekipleredagltlmlndanmesulmudurvelSyeri
SahibiayrlayrlSOrLlmludur.
Kazavezehirlenmelerdesorumluluk
Madde15−Her ekip g6reve giderken・kaza ve zehirlenmelerde kulLanllnlak uzereilkyardLm
CantaSlnlberaberindeg6tumlekzorundadlr・Kazavezehirle一melerekarSlgereklitedbirlerinaldlrllnlaSLndall
herhangibirkazavezehirlennlehalindeilkyardlmlnyaPtlrlLmaslndanvebirtedavikuruluSunaSeVkinden
ekipsorun11usu,meSmmudurvelSyerisahibiayrlayrlSOrumludur.
Ruhsatll(De菖iSikibare:RG−21/5/2011−27940)nrnnlerinkullanllmasI
Madde16−Halk saglJgmlVe huzurunLlbozan zararlllara karS1kL111anllacak(Dc雪iSikibare:RG−
21/5/2011−27940)urunlerin(De菖iSikibarc:RG−1914/2014−28977)KurumdanimalveyaithaLiznininaLlnmlS
OlmasIZOrunludLIr・HernesuretleolursaoIsunizinsiz urunlerveyadigerkimyasalmaddelerbuamaCLa
kullanllamaz・(DegiSikibarc:RG−21/512011−27940)UrunlerinmuhafbzasLnda ve taSlnmaSlnda beSeri
ilacveya zirai mucadele(De豆函kibare:RG−21/5/2011−27940)踊nlerinillkaplarl Ve ambalalarl
kullanllamaz.
(Ek nkra: RG−15/10/2005−25967)iS yeri, kL111anllan(DegiSik ibare:RG−21/5/2011−
27940)urmlereait urun(Dc曽iSikibare:RG−21/5/2011−27940)gnvenlik bilgi ft)rmlarlnlbLllLlndLll・mak
zorundadlr.
CallSmaSnrCSivesartIarl
Maddc17 −(De菖iSikibare:RG−21/5/2011−27940)吐吐hazlrlama ve(De雪iSikibare:RG−
21/5/2011−27940)LLygulamaiSlerillde;1lamile kadlnlar,18yaS1ndan kuCuk cocLIklar、hasta ve hastallkll
Olanlar ile alkolikler callStlrllanlaZ・ Fiilell(De雪iSik ibarc:RG−21/5/2011−27940)吐辿hazlrlama
Ve(DegiSikibare:RG−21/5/2011−27940)し一ygulamaiSlerindeCallSanlargtindedevamlL Olarak3,tOPlam6
SaattenfazlaeallStlrllamazlar.CallSmaeSnaSlndaiS klyafetlerinillVe koruyLICu nlalzenlelerin amaclnaVe
talimatllla uygun Olarak kullanllmasI ZOrunLudLlr.(Dc主giSikibarc:RG−21/5/2011−27940)吐唾hazlrlama
Ve(DegiSikibaI’e:RG−21I5/2011−27940)LIygulamaanlndaherhangibirSeyyenilmesiveiCillneSiyasaktlr.
CallSanlarInSagllkkontroIIcri
MADDE18−(Dc雪iSik:RG−21/5/2011−27940)
IJazlrlamaveuygL11amaiSlerindenilencallSaCakolanlariSebaSlanladan6ncesagllkraporuallrlar.BLl
raporda;aStlm gibikroniksolunLImyOlLlrahatsIZllklarl.alebikrahatsIZllklar,CilthastallklarlVe nOrolqiik
l●ahatsIZllklarlnln bulunup bulunmadlgliLe kallda cholinesteras enzim sevlyeSinin6letilmesi ve sagllk
kontrollerinin yap11arak bLIiSi yapmaya uygLIn Olduklarlnln belirlenmeSi zorunludur.ISCilerill buiSte
CallSmalarlSureSincedeoniki(12)aydabirgcnelsagllkkolltrOliindengeCirilerekn6rolqiikmuayellelerillill
yapllnlaSIVekanlarlndacholilleSteraSellZimse、′1yelerillil16lculmeslgerekir.Yapllannluayenel′e619unlIer
SOnLlCundasagllglnlnbozukoldLIguteSPitedilenlerilebozullllaegilinllg6sterenler,gere岨tedavilerlyaPlllP
Sagllklarlnaka、ruSuneayakadaruriinhazlrlalllaVeuygulama函erindecallStlrllalllaZ.
∴lSyCrindetufulacakkayltVerapOrlar
Maddc19 −iSyerinde,nleShl mudtir,ekip sorumlusuile(DcgiSikibarc:RG−21/5/2011−
27940)迎唾hazlrlamavrC(De菖iSikibare:RG−21/5/2011−27940)uygulanlai担rindeCallSaniSCiLeriCinayrl
ayrlbirerdosyatutulur・BLldosyalardas6zleSmeIipersoneliCins6zlesmesuretiveunvanlarllllgOsterirbelge
iledosyasahiplerininfbtogranln肌scuzdanlSureti,lSCilering6revebasLarkenbuiSteCallSmaSlndasaklnCa
Olmadlglnl g6sterir sagllk raporu ve periyodik sa軌k kontrollerine ait raporlar mLlhafaza ediLecektir.
AyrlCa(De菖isikibare:RG−21/5/2011−27940)uygulamayapllan yerler,(Dci的ikibarc:RG−21/5/2011−
27940)uyguLamatarihleri・kullallllan(DegiSikibare:RG−21/5/2011−27940)吐吐,(Dc菖iSikibar・e:RG−
21/5/2011−27940)uygulamaylyaPanlar,VarSa meydana gelen kaza ve zehirlenmelerileiLgili Ek−1,de
be1品1en fbmundoldurularakayrlbirdosyadanluhafazaedilirveistenildiginde denetim elelnanla…ln
incelellmeSineaClktutuLur.
!?iblrakanlarInduI・umubildirmesi
Madde20 ̄(。egiSikibare:RG−21/5/2011−27940)UygLLlan中ZniallPdaherhangibirnedenleiSi
blrakaniSyerisahibi(DegiSikibare:RG−19/4/2014−28977)吐ICinde durumu Mnd蘭鴫e bildimekLe
yuknmludur・BuiSyerininizniiptaledilirve(DegiSikibare:RG−19/4/2014−28977)Kurumabilgiverilir.
UygulamayasaklaI・l
MADDE21−(Dc主的ik:RG−1914/2014−28977)
Ha$erekontrolnndekullanllanbiyosidalhrnnlerhavaaraclkullanllarakveyasICaksislemey6mtemiyle
uygulanmaz・Ancak gereklitedbirler allnarak b61geselolarak kanalizasyon sistemlerinde sICak sisleme
y6ntemislnlrllOlarakkullanllabilir・01agannstndurumlardaKurumdanizinallnarakhavadanuygulama
yapllabilir.
Ba*abirildegecICiolarak,aynlaylCerisindeaynlVeyafarklliSyerlerindebeStenfazLauygulama
yapILamaz・AncakiSyerinillbulunduguileslnlrOlanillerdeyapllacakgunnbirlikveayllk函gunugecmemek
uzereyap11acakuygulanlalardabuSartaranmaZ・BusayldanfazlauyguLamayaplllnakistenilmesihalinde
uygulamayapllanildeSubeac11masIZO…nludur.
BESINCiBOLtjM
CeかtliHnknmler
izningecerliliginikaybetmesi
Madde22−Verilenizin belgesi;nZerinde yazllliSyeri,由llS Ve(Dei彊ikibare:RG−21/5/2011−
27940)uygulamaSekliicingeCerlidir・BunlardanherhangibirinindegiSmeSihalindegecerliliginikaybeder.
Budurumlarda;
a)IsyerinindegiSnleSihalindeyeniiSyeriicin(DcgiSikibarc‥RG−19/4/2014−28977)珪eriacma_遵
鯉吐逆坦ruhsatlnlnallnarakizinbelgesindegereklidnzeltmeninyaptlrlLmasllClnmndur1時ebaSVurulur.
b)izinbelgesindeyazlll軸slnaynlyerde・叩1iSiyapmakveaynLperSOnelleGallSmakuzereisi
devretmesihalinde言SideviralanSahlSdeviriSlemlneaitbelgelervetaahhntnameileberaberMnd山uge
muracaatederekizinbelgesindegereklidtizeLtmeninyapllmaslnltalepeder・
C)iSCivei$yerinide、′iralankiSiyenibirekiplefaaliyetinisurdumlekisterse.deviriSlemineaitbelge
Ve taahhutnameyeilave olarak meStIl m同山r s6zleSmeSiile diplomaslnln Veya yerine gecebilecek
belgenin(DegiSikibare:RG−3/4/2012−28253)MudurltikcetasdikLi birer 6megi,(Dei的ikibarc:RG−
19/4/2014−28977)ekip sorumlusus6zleSmeSiile diplomaslnlnVeyayerine geCebilecek belgenin(De雪iSik
ibare:RG−3/4/2012−28253)M的urlnkee tasdiklibirer6megiilemndtir1時ebaSVu…r.
d)(Dei壇ikibare:RG−21/5/2011−27940)UygulamaSeklindedegiSiklikyapllmakistenmesihalindeise
tatbikedilecek(DegiSikibarc:RG−21/5/2011−27940)撃聖誓y6ntemleri,OegiSikibarc:RG−2115/2011−
27940)uygulamadakullanllacakalet,Cihazve gereClerlnCins ve sayllarl,(De菖iSikibare:RG−21/5/2011−
27940)uygulamaanlnda allnaCak 6nlemler kullanllacak(DcgiSik ibare:RG−21/5/2011−
27940)吐吐konusundabilgilervetaahhutnameilemndurl鴫ebayurulur.
e)iSyerinill konumu,Sallibi・yaPllanis vc kullanllan(DegiSikibare:RG−21/5/2011−
27940)uygulamaSeklinde bir de主短iklik olmamakla birlikte、Cadde veya sokakisminin veya bina
numaraslnlndegiSmeSigibinedenlerleadresindebirdegiSiklikolmaslhalindedegiSikliklerleilgilibilgive
belgelerile beraber,gerekliduzeltmeyiyaptlrmak nzere mudurluge baSVurulur.De主函iklik tarihinden
itibarenengec15gdnicindebubaSVurularmdilekceileyapllmasl.degiSikliklerleilgilibilgivebeLgelerin
6’nclmaddeyeuygunolmasl、′eizin belgesininasllnlndadilekceyeekLenmeslgerekir・
IzinbclgcsininkaybolmasIVCyatahripolmasI
Maddc23−izin belgesinin herhangi bir nedenle kaybolmasl Veya OkuIlma〉′aCak ve yanllS
alllamalaranedenolacakSekildetahripolmaslhalindeyenidenizinbelgcsiallnmaSlgerekir・BLlllulllClnizill
beLgcsinill kaybolmasl halinde kaylPiLanl VerilmlS gaZetenin,tahrip olmasl halindeise bozulanizin
belgesinillbirdilekceyeeklellerekmudtirl鴎ebaS、′urulmaslgerekir.Budurumdamudnr高kCeyeniden,eSki
tarihvesaylSlile,gerekliaclklamadayaPllarakizinbelgesitanzimedilir.
Izniniptalcdilmesi
Madde24−Verileniznin d甲nda faaliyet g6steren,bu Y6netmelikllnkunllerineヽ′eya Sagllk
teSkilatlmn duzenleme ve yasaklarlnln aksine hareket edenler yazlllOlarakikaz edilir.ikaza ragmell
durumunudnzeltmeyenVeyadirektiHereuymamaktalSraredenlerinizinleri,nludtirldktarafllldanenaz6ay
OlmakuzeregeClCiveyakesinolarakiptaledilir・AyrlCaSOrumlularhakklndayasaliS1emyaplllr.izninlPtal
edilmesidurumunda(De雪isikibaI・e:RG−19/4/2014−28977)Kurumabilgiverilir.
(Ek rLkra:RG−19/4/2014−28977)!?yerimesL一Im融urunun ve/Veya ekip sorumLusunun birden fazla
iSyerindecallStlgIVeyaiSininbaslndaHilenbulunmadlgl,yanllSVeyanlltlClbilgivererekveyaKanunakarS1
hile yaparak veya muvazaa yoLuylalSyerinin faaliyet g6sterd南山n tespitihalindeizinlerilPtalediLir.
BununlabirlikteiSyerisahibi・meSLllmudtirveekipso…mlusuyazlllOlarakuyarlllr・Aynltakvimyll119inde
ikikezuyarlaImlSlSyerisahibinebuY6netmelikhtikumlerineg6reikiyllsureyleyenidenizinverilmez.
(EkfLkra:RG−19/4/2014−28977)Bumaddeninikincihkraslndasayllannedenlerleikikereuyarlalan
mesulm的urunmesulm的旺rl撮sertinkasllPtaledilirveikiyllsureyleyenidensertinkaverilmez・Aynl
Sekildeikikere uyarlalanekipsorumlusununs6zleSmeSisonlandlrlllrVebuk亙yeikiyllstireyle ekip
SOrumlusuvemesulmudurlukg6reviverilemez.
(Ekrlkra:RG−19/4/2014−28977)Bumaddekapsamlndaidariyaptlrlmlarln.uygulanmasl・SO…mlular
hakklnda24/4/1930tarihlive1593saylllUmumiHlfZISSlhhaKanununun282ncln−addesiuyarlnCaayrlCa
islemyapllmaslnaengelteSkiLetmez.
IzinsizoIarakraaliyctg6sterenlcr・
Madde25−BuY6netmelik hukumlerineg6regerekliiznialmadanfaaliyetg6sterenlerveya22nci
maddedebe血ilennedenlerle言zningecerliliginikaybettigihaldesuresiicindemuracaatlarlnlyaParakizill
belgesindegereklidtizeltmeylyaPtlmayanlannlSyerlerikapatLlarakfaaliyetleridurdurulur・AynlZamanda
SOrumlularhakklndagenelhnknmlereg6reyasaliSlemyaplllr.
Madde26−(DegiSikibare:RG−21/512011−27940)蛙哩izn早anlarlni緋rleri,(DegiSik
ibare:RG−21/5/2011−27940)uygulamaekiplerisagllkteSkilatlnmdaimidenetlmialtlndadlr.(Ekeiimlc:RG−
19/4/2014−28977)Uygulamaizni alaniSyerleri MiidurlukCe yLlda en az d6rt defa denetlenir.Sagllk
teSkilatlnCa g6revlendirilen ekipleriSyerini,ekipleri,kullandlklarl alet,Cihaz、re gereeleri,(DegiSik
ibaI’e:RG−21/5/2011−27940)Llygulamai担mlerinidenetleyebilir,gereklig6rdnklerindekullanllan(De豆iSik
ibare:RG−21/5/2011−27940)urulllerdennumune alabilirLer・iS Sahibi,meSdlmndnr ve ekip sorumlularl
denetimlerde gereklikolayllgIg6stermekveyapILanuyarllarauymak zorundadlrlar.Yapllandenetimde,
Verilenizin dlSlnda faaliyet g6sterildiginin veya usulune uygun(De豆函kibarc:RG−211512011−
27940)uygulamayapllmadlglnlnteSPitiveyayapllanuyarllarauyulmamaslhalilldeg6revliekip(。egiSik
ibare:RG−21/5/2011−27940)uygulanlafaaliyetlnianlnda veellCOk48saatsiireiledurdumayayetkiIidir.
AncakbukararlnengeC48saatiGindemtidurluktaranndanollaylanmaslgereknlektedir.MndurlugunonayL
ile faaliyetidurdurma suresi,eksikliklerin tamamlanlP halk sagllglna ZararSIZllale getirilinceye kadar
uzatllabilir.
(Ek flkra:RG−15/10/2005−25967)Mesdl mudnr,bu Y6netmeLigin8inci nladdesinde belirtilen
gOrevleriniihmalveihlaletmesidurumunda uyarlLlr・Bir takvim ylll19inde uc kere uyarlalan meSdl
miidurunsertiHkasllPtaledilir・Mesmmt1品rung6revindekiihmalveihlalinsebcbi言SyerindekiiSlerinve
Sunulan hizmetin gerektirdigialt yaplOlanaklarlnln giderilmemesinden kaynaklanlyOrise,uyarllSyeri
Sahiplerine yaplllr・Birtakvimylllicerisinde函kere uyarlalaniSyerinill(De菖iSikibare:RG−21/5/2011−
27940)BivosidalUrunUygulamaizillBelgesiiptaledilir.
(Ek fLkra:RG−15/10I2005−25967)Ekip sorumlusu.bu Y6netmeligin9uncu maddesinde belirtilell
g6revleriniihmalveihlaletmesidurumundauyarlllr・BirtakvimyllllCerisinde函kereuyarlalanpersonele
ekipsorumluluguverilmez・BuhusustanmesmnludtirveiSyerisahibisorumludur.Birtakvimylllicerisinde
ue kere uyarl alan personeli ekip sorumlulugundan almayaniSyerinin(Dc雪iSikibarc:RG−21/5/2011−
27940)BivosidalUrunuygulamaizi−lBelgesiiptaledilir.
(Ek flkra:RG−15/10/2005−25967)Bu Y6netmeliginll,14,16,17.181′e19uncu maddelerillde
bel血lengereklerillihmalveihlaledilmesidurunlunda亘yerineuyarlyaPILarakollbeS(15)ghnsureverilir.
StiresonundayaPllandenetinlde㍉lyarlyaSebepolalleksiklik、′eyaaksakllklarlngiderilmemesidurumLlllda、
lSyeri bu Y6netmeliklliikunllerine LIygL111hale getirilinceye kadar fhaliyetten me−l edilir.Bu hLISLISta
MtidurluktaranndanallnankararlnlSyerinetebligedilmeSlyeterlidil・.
(Ekflkra:RG−15/10/2005−25967)(Mnlgaflkra:RG−19/4/2014−28977)
(Ekflkra:RG−19N/2014−28977)Yaplla−ldenetimlerdebir〉rllveyadahafazlasureboyuncafhaliyet
gOstermedigitespitedilenlSyerlerininizinlerllPtaledilir.
Egitimler
MADDE27−(De主璃ik:RG−19/412014−28977)
Halk saglLgl Zararlllarlna karSl muCadelede callSaCaklara y6nelik olarak‘・Mesul Mudur”ve
‘‘UygulaylCl”egitimiolnlakuzereikikategorideegitimdnzenlenir.
MesulmuduregitimibeSgundenaz,OngundencokolmamakuzereEk−8’dekiderslCerlglneg6re
asgariklrksaatolarakKurumtaranndanduzenlenir・MesulmudnrolmakisteyenlerdilekceileMudurruge
baSVurur・KurLImtaraflndanbaSVuruSukabulediLenleregitimekatlllr・Egitimalmayahakkazananada〉rlar
egitimyerindeilgililereteslimedilmekuzereyanlarlndaonayLldiplomafbtokopisi,ikiadetfbtogra亀T.C.
kimLiknumaraslyaZlllkimlikfbtokopisivekursucretlyatlrlLdlgInadairparamakbuzununasllnlgetirir.Bu
egitiminsonundayapllacaksLnaVdabaSarlllOlanlaraKurumtarahndanEk−9’dayeralan“MesLlLMudurluk
SertiHkasl”diizenlellir.
UygulaylClegitimiasgarlLlCgul−deverilmekuzereylrmidOrtderssaatiolarakKurLImCayetkilendirilen
ilgiLi meslek kuruluSu,universite veya Mudmrlnk taramdan duzenlenir.UygulaylCl egitimi vermek
isteyenler Mudurlukleraraclllglile egitimden sorumlukiSi/b61um,egitim konuve saatleri,en aZlisans
mezunu4egitimcidenoluSaneg証mcilerinunvanveverecekleriegitimkonLLlarlnlbe庸enbirdilekceile
baSVurudabulunur・KurunlCadegerLendirilerekuygLIng6rtilenbaSVurulara言kiyllsureileEk−5,tebe血ilen
“BiyosidalUrmUygLIlamaEgitimiDuze111emeYetkiBelgesi”dnzenlenir.
UygulaylClOlmakicinenazilkokulmezunuolmakzorunludur・UygulaylClOlmakisteyenlerKurumca
yetkilendirilenkurumve kuruluSlaradilekceile baSVurLlr・BayuruSukabuledilellLeregitimekatLLlr.Bu
egitimin sonunda yapllacak slnaVda baSarlll Olanlara yetkiLi kurum ve kurL11し直arca hazlrlanan ve
MudnrlukceonaylananEk−6,dayeralan・‘BiyosidalUrtinUygLllaylCISertitlkasL,・duzenle−lir・UygulaylCl
egitiminintemelicerlgらulusalveuluslararasIStalldartlardogrultusundaKurumtaranndanbelirlenir.Egitim,
Ek−7’debelirtilenkonularlkapsar.
UygulaylCleg証midnzenlemeyetkisialankurumvekuruluSlar,enaZbeSgun6nceegitimyapacaklarl
ilinMud血中恥nemuracaatederekgerekliiznialnlakkoSuluyla,bulunduguilindlSmdaegitilnVerebilir.
Egitim programlarlnadevam edilmesiesastlr・UC Ve daha魚zLa derse katllmayan adayln egitimi
SOnlandlrlllrVeSlnaVaallnmaZ.
EgitimsonundayapllacakslnaVdaenazylrmibeSSOruSOrulacaktlr・EgitimprogramLnakat11anadayln
baSarlllSayllaraksertiHkalandlrllmasl191negitimyerindeyapllacaksmavdalOOtampLlantizerinden70ve
uzerlPuanalmasIZOrunludLIr・SlnaVageegelen・kopyaveyardlmlaSmateSebbusundebululla−ladaylarln
SlnaVllPtaledilerekbaSarlSIZSaylllr.
SlnaVda ba㌍rlSIZ Olan veya slnaVllPtaledilen katlllmClnln bunu takiben daha sonra yapllacak
egitimlerinsonundakiikislnaVadallakatllmahakklVardlr・BuslnaVlarakatllmayanveyabaSarlSIZOlanlarln
SertiHkatalepetmelerihalindeyenidenegitimekatllmalarlZOrunludur.
Sertiflkalarln geCerlilik snresi on ylldlr・GeCerlilik stlresi dolan sertiHka sahipleri.yapllacak
degerlendirme sonuculla g6re asgari sekiz saatlik bir guncelleme e皇帝mille tabi tutularak sertmkalarl
yelliLenir.
Dnzenlemcyetkisi
Madde28−BakanllkbuY6netnlelikhukumlerininuygulamaslnayOnelikaltduzenlemelerlyaPmaya
yetkilidir.
BLlY6netmelikdogrLLltusunda;uluslararasLglrlS91klSyapanhava,karavedenizaraclarlnlngumruk
alanlarlndaallnaCaktedbirlerveiSlemlerinusulveesaslarl(De諦ikibarc:RG−19/4/2014−28977)T血kiye
HudutveSahillerSagllkGenelMiidurLni担llunClkaraca皇Ly6nergeilebelirlellir.
Yaptlrlm
MADDE29−(Ba中宮IilcbiI・liktedegiSik:RG−19/4/2014−28977)
BuY6netmelikhukilmlerineayklrlhareketedenlerhakklnda,1593saylllUmumiHlfZISSlhhaKanunLl
ile26/9/2004tarihlive5237saylllTurkCezaKanunLlnag6reiSlemyaPlllr・
ALTINClBOLUM
GccicivcSonHnkiimler
GcかeiMaddc1−(DcgiSik:RG−15/10/2005−25967)
●▲
1I
・”BLlYOnetme塵in yaylmlndan6mce faaliyete geeml…言Iaclamaliyerleri,27/3/2006tarihine kadar
lSyerlerinibuY6netmeligeLIygLInhalegetimekzorundadlr.
GECSCiMADDE2−(Ek:RG−21/5/2011−27940)
BumaddeninytirtirltigeglrmeSinden6nceUygulaylCLOlarakcallSankiSiler2yllicerisindeUygLIlaylCI
Sertifikaslalmakzorundadlr.
GECiciMADDE3−(Ek:RG−21/5/2011−27940)
Bu maddenin yurnrl鴫e glrnleSinden6nce MiidurLuk tara丘ndan duzenlenenizin belgeleril ylL
ICerisindebuYOnetmeligeuygLmhalegetirilir.
GeeiShnkiimleri
GECiciMADDE4−(Ek:RG−19/4/2014−28977)
Bumaddeninyurdrluktarihinden6ncefaaLiyetegecmlS19yerleri,uygulayLClegitimiduzenlemeyetkisi
alankurum vekuruluSlarilebiLdirimzorunlulugugetirilenresmikurumvekuruluSlar,6aylCerisindebu
YOnetmelik 航kumLerine uygun hale getirilirler.Bu stire sonunda uyumLaStlrmaiSlemlerini
tamamlamayanLarlnizinleriveuygulaylClegitimiduzenlemeyetkibelgeleriaskLyaallnlr,30/6/2015tarihine
kadartamamlamayanlarlnizinleriveuygulaylClegitimiduzenlemeyetkibelgelerllPtaledilir.
Y組rHrliik
Maddc30−BuY6netmelikyaylmltarihindeyiirhrl鴫eglrer.
Y龍rntme
Madde31−BuY6netmelikhuktlmleriniSagllkBakanlytlrtittir.
(1)BuyOnelmeliginadl“HalkSdgllglAlanln‘わHdSerelereKarSlIlaかamaUsulveEsaslarlHakklnda
Ytinetmelik’’iken21/乍〟0111arihlive27940S‘ylllResmiGazele’diyの,lmlanandeg函kliklemelneiSlena培i
SekildbdegiStirilmiStir.
Y6netmeLigineklerinlg6mekiCintlklaylnlZ
Download

T.c. - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü