T.C.
DINARKAYlⅦAKALIGI
IleeMilliEgitimMtidtirl嘩ti
< >
Sayl:82203202/<…>/く..>
Konu:ISGtiirenligiUzmanllglSerti宜kasl
…………………..MUDURLUGUNE
Ilgi;Vali此MakamlnlnO7/01/2015Tahhve34691520/918/2532739SaylllyaZllan;
633l SaylllIi Sagll菖l Ve Gtiirenligi Kanunu gereglnCe;Ii Gtivemigi UzmaI山k
BelgesiolanpersonellerinbilgilerinineやerSOnelmodtiltine珂emeslgerektigi;belgelerin
6meklerininOkulM融tirlti鄭−tara血ndaniiASLIG主B工D主R‖?eklindeonaylanarakO9/03/2015
tarihimesaibitiminekadarMtidtirl噂timtizeg6nderilmesihususunda;
Bilgilerinizive gereglnlricaederim.
HasanTAHTAOGLU
I19eMilliEgitimMtidtirti
EKLER:
1−Yazl(lsayfa)
DAGITIM:
TtimOkulntLIrumMd.
InsanKaynaklanib.
79038795−主dariBirimKimlikKodu VHKj一〇.sAGLAM
AdliyeMah.AdliyeCad.HtiktimetKonaglO3400DinaI’KummKodu:115605
Tel.02723536020(1204)Faks.02723534577
e−pOSta:dinarO3@meb・gOV・tr・
T.C.
AFYONKARAHisARVAL血,i(許
IIMilli喝timM揃rl蝉
Sayl:34691320/918/2532739 f
06/03nOlS
Konu亘Guven噂iUzmanllkSerti五kasl
…・∴……・・・・…・KAYMAKAMLIGNA
(I塙MilliE謝mMud址・I靭
IIeenizde/okulunuzda6331sayllllSSagllglVeguvenIigikanunugereghc両
GuvenHgiUzmanllkBelgesiolanpersoneIinizinmanlIk bilgiIerie−PerSOneImodtiItine
i;Ien誓igerek蒔inden;b申erinin6mekleriOkulM珊rl頓tara舶an一一ASI.I
GiBIDiR当eklinde tastiklenereklO/03nO15tarihine kadarMudtirlt*匝zinsan
Ka)′naklan(Ozmk)Subesineg6nderilmesihususunda;
Gereginiricaederim.
MetinYALqN
, Valia.
IIMilIiEgitimM捉urti
−17IIeeKayrmakamllgma毎eMilIiEgti.Md.lerine)
−MerkezveMerkezeBagllOkulveKurumMti(追r固くleri
−Mtidtirlt導timtizBirimlerine
ilMilliEgfthM蝿r噸nnsanKaynakJan(Oz博k)$ubesi
EJektronikAg‥、ⅤⅥ′、V.a阜′onmeb.go再r
e−pOSta:6zltikO3@meb.gov.tr
AymtlIlbilgiiein:RamazanTURKARSLAN−Sef
Tel;(0272)2137603−229
Faks:(0272)2137605
Buevrakguvenlielekonikimzai,eimzaIanm函凪
Download

ilgi yazı için tıklayınız - Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü