APİKAL REZEKSİYON
Prof Dr Mehmet YALTIRIK
Dt.İrem Kırlı
Dt.Alen Palancıoğlu

Apikal rezeksiyon (kök amputasyonu,
apisektomi), kökün apikal kısmının kesilip
alınması ve periapikal bölgedeki nekrotik
ve iltihabi dokunun uzaklaştırılması
şeklinde uygulanan cerrahi işlemdir.
Tarihçe



İlk fikir 1800’lü yıllarda diş kökünün koterize
edilmesi ile gündeme gelmiştir.18. yy. sonunda
Parge tarafından denenmiştir.
Kök rezeksiyon operasyonu Fara ve Brophy
tarafından 1880’den önce yapılmış, 1890’larda
Rhin tarafından kronik alveole rabse tedavi
yöntemi olarak kullanılmıştır.
Ülkemizde apikal rezeksiyon operasyonu ilk
kez 1930 yılında Müftüzade Akif Bey, 1935’de
ise Şevket Ömer Tagay tarafından İ.Ü Diş
Hekimliği Fakültesi’nde yapılmıştır.
APİKAL REZEKSİYON
ENDİKASYONLARI



Radyolüsent alanı olup sürekli drene
edilen dişlerde
Acil cerrahi ve endodontik tedavinin
birlikte uygulanması gerektiğinde
Apikalde aşırı eğrilik, perforasyon veya
pulpa boşluğu içinde kalsifikasyon varsa
Önceden kanal
tedavisi
görmüş fakat
apekste
radyolüsent
alan
genişlemeye
devam eden
dişlerde
Fazla taşkın
kanal dolgusunu
apeksten
temizlemek
gerektiğinde




Apekste açıklık olan ve bu nedenle kanal
temizliğinin ve dolgu maddesi
uygulanmasının başarılı bir şekilde
yapılamadığı durumlarda
Cerrahi temizleme ve kültür alınmasının
gerekli olmadığı düşünülen dişlerde
Altında diş germi olmayan ve kök ucu
patolojisi bulunan süt dişlerinde
Kökün apikal 1/3’ünde yer alan kırıklarda
Kök kanalına dişin
kuronundan
ulaşılamadığı
durumlarda


Radiküler kistlerde veya bir kistin
genişlemesi sonucu komşu dişin
devitalize olduğu durumlarda
Tedavi sırasında kök kanalında kırılmış
aletler bulunduğunda
APİKAL REZEKSİYON
KONTRENDİKASYONLARI



Kontrol edilemeyen diyabet veya nefrit gibi
vücudu zayıf düşüren, iyileşmeyi geciktiren ve
sekonder enfeksiyon riskini artıran
hastalıklarda kan hastalıklarında, ileri
derecede klaraciğer hastalıklarında
Aşırı lükse, derin periodontal cebi olan dişler
Travmatik oklüzyonun düzeltilemeyeceği dişler




Ulaşılması zor diş ve apekslerde
Akut enfeksiyon varlığında
Çok sayıda cerrahi işlem uygulanmış ve
sonuç alınamamış dişlerde
Hemangiom gibi lokal damarsal
anomalilerin varlığında
APİKAL REZEKSİYON
OPERASYONU




Anamnez
Radyografik muayene
Klinik muayene
Vitalometrik muayene
APİKAL REZEKSİYON
OPERASYONU TEKNİKLERİ

İki Aşamalı Teknik

Tek Aşamalı Teknik
İNSİZYON ÇEŞİTLERİ




Parch insizyonu
Peter insizyonu
Pichler insizyonu
Rein-Müller insizyonu
Rein-Müller İnsizyonu
Parch İnsizyonu
Kök ucu, kökün uzun eksenine dik
kesilir
İnvitro
çalışmalar kök
ucu
preparasyonlarının 3 mm’ye
kadar uzanması
gerektiğini
göstermiştir.
Retrograd Dolgu




Kök ucunda hazırlanan kaviteyi tam olarak
kapatmalıdır.
Boyutsal stabilite göstermeli, erimemelidir.
Nemden etkilenmemelidir.
Radyoopak, bakteriostatik özellikte olmalı,
çabuk sertleşmelidir.
Retrograd Dolgu Materyalleri
*Amalgam
*Gutaperka
*Altın yaparak
*Titanyum vidalar
*Cam iyonomer
*Ketac gümüş
*ZOE
*Kompozit rezin
*Polikarboksilat siman
*Super- EBA
*IRM
*MTA
1.
Reactions of connective tissue to mineral
trioxide aggregate and amalgam.
Yaltirik M, Ozbas H, Bilgic B, Issever H.
J Endod. 2004 Feb;30(2):95-9.
2.
Reactions of connective tissue to
compomers, composite and amalgam
root-end filling materials.
Ozbas H, Yaltirik M, Bilgic B, Issever H.
Int Endod J. 2003 Apr;36(4):281-7.
Amalgam: Kolay manipülasyonu,
her zaman bulunabilme, radyooapak
olma, ve iyi tıkama özelliklerinden
dolayı uzun yıllar kullanılmıştır.
Fakat bazı dezavantajları vardır.
Bunlar korozyon sonucu oluşan
irritan etki, galvanik etkileşim,
doku renkleşmesi, civa toksisitesidir.
Amalgam Renkleşmesi
Super-EBA ( Super- Ethoxy
Benzoic Acid )

Super-EBA
( Super- Ethoxy Benzoic Acid ):
Güçlendirilmiş ZOE simanıdır. Super-EBA, tüm
ZOE formülleri içinde en güçlü ve en az
çözünenidir.
Nötral pH’a sahiptir.
Rezorbe olmaz, radyooopaktır. Dokular
tarafındaniyi tolere edilebilir, kısa sürede
hazırlanır. İn vitro çalışmalarda amalgam, cam
iyonomer simanlara ve sıcak gutaperkaya göre
daha iyi bir tıkama göstermektedir.
Dezavantajları ise; manipülasyonu zordur, ısıya
ve neme duyarlıdır.
MTA (Mineral Trioxide
Aggregate )

MTA (Mineral Trioxide Aggregate ):
Yapısında trikalsiyum silikat, silikat,
trikalsiyum alumainat, trikalsiyum oksit, silikat
oksit, bizmut oksit, kalsiyum, fosfat, karbon
ve klorür bulunur. Simanın sertleşme süresi 4
saattir. Yapılan çalışmalar MTA ‘nın amalgam
ve super-EBA’ya göre üstün olduğunu ve
kanamalardan fazla etkilenmediğini
göstermiştir. Ayrıca yeni sement
rejenerasyonu sağlaması ve en az toksik
materyal olması MTA’yı diğer kök ucu dolgu
materyallerinden üstün kılar. Çevrelediği
dokularla mükemmel bir biyouyumluluk
gösterir. Hidrofilik ve radyooopaktır.
Manipülasyonunun zor olması ve pahalı olması
dezavantajıdır.
Apikal Rezeksiyon
Komplikasyonları





Rezeke edilen kök parçasının kemik
kavitesinde kalması
Aşırı kanama görülmesi
Enfeksiyon ve sonucunda operasyon alanında
iyileşmenin gecikmesi
Ağrı olması
Komşu dişlerin, sinüs, burun boşluğu ve
mandibular kanal gibi anatomik oluşumların
zarar görmesi
Apikal Rezeksiyon Başarısını
Olumsuz Etkileyen Faktörler





Kanal tedavisinin iyi yapılmamış olması
Kök ucu patolojisinin iyi temizlenmemesi
Dişe oklüzal travma gelmesi
Komşu dişin devital olması
Retrograd kavitenin iyi hazırlanmaması
ve doldurulmaması
Teşekkürler…..
Download

rezeksıyon ders - İstanbul Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi