MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU’NUN
28.04.2014 TARİHLİ TUTANAK ÖRNEĞİDİR
TOPLANTI SAYISI: 10
Prof. Dr. Abdülkerim KAR
Prof. Dr. Meral ÜNAL
Prof. Dr. Fevzi BABA
Doç. Dr. Bülent ORAL
Doç. Dr. M. Vezir KAHRAMAN
Doç. Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU
(Müdür)
(Üye)
(Üye)
(Üye Müdür Yrd.)
(Üye, Müdür Yrd.)
(Üye)
KARAR NO: 2014/10-01:
Enstitümüz Müdürü Prof. Dr. Abdülkerim KAR’ın başkanlığında çoğunluğun sağlandığı
görüldü. Yeni gündem ve gelen yazılar okunarak bilgiye sunuldu.
KARAR NO: 2014/10-02:
Aşağıda adı, soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen öğrencinin mezuniyetinin onaylanmasına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Adı Soyadı
Anabilim Dalı
Danışman
Melih KÜLTÜR
Elk.-Bil. Eğt./Elk. ve Hab. Eğt.
Doç.Dr. Hakan KAPTAN 28.04.201
Mezuniyet Tarihi
Mezuniyeti
Tezli Yüksek Lisans
Yrd.Doç. Erkan KAPLANOĞLU
İdris KARAGÖZ Metal Eğitimi
Prof.Dr. Mustafa ÖKSÜZ
28.04.2014
Doktora
KARAR NO: 2014/10-03:
Enstitümüz Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi İbrahim
POLAT’ın tez başlığının “İŞLETMELERDE TOPLAM EKİPMAN ETKİNLİĞİ (OEE)
KULLANIMI İLE ELEKTRİK ENERJİSİ TASARRUFU” şeklinde değiştirilerek 28.04.2014
tarihinde Yüksek Lisans mezuniyetinin onaylanmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/10-04:
Enstitümüz Tekstil Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Aysun ACAR
YÜKSEK’in tez başlığının “TÜRKİYE’DE FARKLI BÖLGELERDE YETİŞEN ORGANİK
PAMUKLARIN
FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ
VE
İPLİK
ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ” şeklinde değiştirilerek
28.04.2014 tarihinde Doktora
mezuniyetinin onaylanmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/10-05:
Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Aliasghar
KAVIAN’ın “IMPLEMENTING SUPPORT VECTOR REGRESSION METHOD IN
ELECTRICITY PRICE FORECASTING” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin
aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Melih KIRLIDOĞ
Doç. Dr. Bahar SENNAROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Fatma CORUT ERGİN
Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat ALKAYA
Prof. Dr. A. Fevzi BABA
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/10-06:
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı ÖYP öğrencisi Ayşenur ERDİL’in
hazırladığı Doktora Tez Önerisi”nin başka bir öğrencinin “Doktora Tez Önerisi”nden alındığına
dair yapılan iddialar üzerine Enstitümüz tarafından açılan soruşturma nedeniyle bu olayda adı
geçen öğrencinin 16 Nisan 2014’de ifadesi alınmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda; Ayşenur
ERDİL’in Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin Disiplin Cezaları ve
Suçları (İkinci Bölüm) bölümü 10.Maddesinde öngörülmemiş disiplin suçları kapsamında söz
konusu fiil; Yüksek öğretim kurumunda “kınama cezasını gerektiren disiplin suçu”dur. Ayşenur
ERDİL’in geçmişte benzer fiiller yapmadığı ve disiplin suçu almadığı göz önünde
bulundurularak kendisine uyarı cezası verilmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/10-07:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Aslıhan ÇETİNBAŞ’ın,
Prof. Dr. Meral ÜNAL’ın danışmanlığını yaptığı “TÜRKİYE ENDEMİĞİ OLAN
CRATAEGUS TANACETIFOLIA (LAM.) PERS. (ALIÇ)’IN ÜREME BİYOLOJİSİNİN
ANALİZİ” başlıklı tezi ile ilgili olarak, M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na
(BAPKO) sunduğu proje önerisinin Yönetim Kurulumuzca kabul edilerek gereği için M.Ü.
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunulmasına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/10-08:
Enstitümüz Biyomühendislik Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Banu ERDEM’in,
Prof. Dr. Dilek KAZAN’ın danışmanlığını yaptığı “BACILLUS MARMARENSIS’IN PH 12.0
ÜZERİNDEKİ DEĞERLERDE BÜYÜMESİ İÇİN GEREKLİ UYUM MEKANİZMASININ
PROTEOMİK TEKNİKLER İLE İNCELENMESİ” başlıklı tezi ile ilgili olarak, M.Ü. Bilimsel
Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunduğu proje önerisinin Yönetim Kurulumuzca
kabul edilerek gereği için M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO)
sunulmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/10-09:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi İpek
GÜNAY’ın, Doç. Dr. Metin ÖZER’in danışmanlığını yaptığı “SÜBSTİTÜE BENZİL ALKOL
TÜREVLİ FTALOSİYANİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE SPEKTROANALİTİK
KARAKTERİZASYONU” başlıklı tezi ile ilgili olarak, M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri
Komisyonu’na (BAPKO) sunduğu proje önerisinin Yönetim Kurulumuzca kabul edilerek gereği
için M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunulmasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/10-10:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Rüveyda
AĞCAABAT’ın, Doç. Dr. Ümit SALAN’ın danışmanlığını yaptığı “PRORİYO FENOKSİ
TÜREVİ FTALOSİYANİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU”
başlıklı tezi ile ilgili olarak, M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO)
sunduğu proje önerisinin Yönetim Kurulumuzca kabul edilerek gereği için M.Ü. Bilimsel
Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunulmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 2014/10-11:
Enstitümüz Matbaa Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Zafer ÖZOMAY’ın,
Yrd. Doç. Dr. Cem AYDEMİR’in danışmanlığını yaptığı “KAĞIT VE KARTONUN YAPISAL
ÖZELLİKLERİNİN
BASILABİLİRLİK
PARAMETRELERİNE
ETKİSİNİN
İNCELENMESİ” başlıklı tezi ile ilgili olarak, M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na
(BAPKO) sunduğu proje önerisinin Yönetim Kurulumuzca kabul edilerek gereği için M.Ü.
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunulmasına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/10-12:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Sezen
İĞDELİOĞLU’nun
“ÇAVDAR (Secale cereale L.) BİTKİSİNDE KURŞUN (Pb)
ELEMENTİNİN GENOTOKSİK VE FİZYOLOJİK ETKİLERİ” başlıklı tezinin Tez Savunma
Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
Doç. D r. İbrahim İlker ÖZYİĞİT
Prof. Dr. Nermin GÖZÜKIRMIZI
Prof. Dr. Celal YARCI
Yrd. Doç. Dr. İlhan DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ
Doç. Dr. M. Vezir KAHRAMAN
Yrd. Doç. Dr. N. Cenk SESAL
(Danışman)
(Üye, İstanbul Ünv.)
(Üye)
(Üye)
(Üye, Düzce Ünv.)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/10-13:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Zeynep UZUNOVA’nın
“FARKLI KONSANTRASYONLARDA UYGULANAN KURŞUN ELEMENTİNİN YULAF
(Avena sativa L.) BİTKİSİNDE GENOTOKSİK VE MİNERAL BESLENME ÜZERİNE
ETKİLERİ” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde
kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. D r. İbrahim İlker ÖZYİĞİT
Prof. Dr. Nermin GÖZÜKIRMIZI
Prof. Dr. Celal YARCI
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ
Yrd. Doç. Dr. İlhan DOĞAN
Doç. Dr. Filiz VARDAR
Doç. Dr. M. Vezir KAHRAMAN
(Danışman)
(Üye, İstanbul Ünv.)
(Üye)
(Üye, Düzce Ünv.)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/10-14:
Enstitümüz Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Zeynep
CEYLAN’ın “SHELF ARRANGEMENT VIA DATA MINING TECHNIQUES AND A
CASE STUDY” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde
kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Seniye Ümit OKTAY FIRAT
Prof. Dr. Semra BİRGÜN
Yrd. Doç. Dr. M. Batuhan AYHAN
Yrd. Doç. Dr. Cem Çağrı DÖNMEZ
Yrd. Doç. Dr. Meltem KIYGI ÇALLI
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye, Okan Ünv.)
KARAR NO: 2014/10-15:
Enstitümüz Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Gülay
VARLIK ÇELEBİ’nin “MULTI-CRITERIA DECISION MAKING FOR LOCATION
SELECTION” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde
kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Bahar SENNAROĞLU
Doç. Dr. Gülfem TUZKAYA
Doç. Dr. Hakan TOZAN
Prof. Dr. A. Fevzi BABA
Doç. Dr. Serol BULKAN
(Danışman)
(Üye)
(Üye, Deniz Harp Okulu)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/10-16:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Nurullah
KARTALOĞLU’nun “3-(4-FENOKSİ)KUMARİN BİRİMİ İÇEREN FTALOSİYANİN
BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU” başlıklı tezinin Tez Savunma
Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
Prof. Dr. Mustafa BULUT
Prof. Dr. Ümit SALAN
Prof. Dr. Atıf KOCA
Doç. Dr. Aliye Aslı ESENPINAR
Doç. Dr. Zafer ODABAŞ
Prof. Dr. Ali Rıza ÖZKAYA
Prof. Dr. Mehmet KANDAZ
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Üye, Kırklareli Ünv.)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye, Sakarya Ünv.)
KARAR NO: 2014/10-17:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Hatice
Burcu HANAY’ın “UV IŞINLARIYLA SERTLEŞEBİLEN YANMAYA DAYANIKLI
POLİÜRETAN AKRİLAT ESASLI KAPLAMA MALZEMELERİNİN SENTEZİ VE
KARAKTERİZASYONU” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği
şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Atilla GÜNGÖR
Prof. Dr. Nilhan KAYAMAN APOHAN
Prof. Dr. Ersan KALAFATOĞLU
Doç. Dr. M. Vezir KAHRAMAN
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇAKIR
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/10-18:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Safinaz
ŞAHİN’in
“AZO
VEYA
OKSİJEN
KÖPRÜSÜ
İLE
HALKAYA
BAĞLI
DİMETOKSİBENZEN SUBSTİTÜENTLERİ İÇEREN FTALOSİYANİN BİLEŞİKLERİNİN
SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin
aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Zafer ODABAŞ
Prof. Dr. Ümit SALAN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet PİŞKİN
(Danışman)
(Üye)
(Üye, Çanakkale 18 Mart Ünv.)
Doç. Dr. Şaziye ABDURRAHMANOĞLU
Doç. Dr. A. Aslı ESENPINAR KIYAK
(Yedek Üye)
(Yedek Üye, Kırklareli Ünv.)
KARAR NO: 2014/10-19:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Sebit Abdallah
KOKO KODY’nin “A TRANSPORT EQUATION MODEL FOR THE RESIDUAL STRESS
TENSOR IN LARGE EDDY SIMULATION OF AXIAL TURBINE FLOWS” başlıklı tezinin
Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Emre ALPMAN
Prof. Dr. Kadir KIRKKÖPRÜ
Prof. Dr. Korhan BİNARK
(Danışman)
(Üye, İstanbul Teknik Ünv.)
(Üye)
Yrd. Doç. Dr. Levent KAVURMACIOĞLU
(Üye, İstanbul Teknik Ünv.)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILMAZ
Doç. Dr. Ebru MANÇUHAN
Doç. Dr. Esra SORGÜVEN ÖNER
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye, Yeditepe Ünv.)
KARAR NO: 2014/10-20:
Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Lokman
ALTIN’ın tez çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Haluk TOPÇUOĞLU’nun Danışman
olmasına ve “HYBRID TECHNIQUES FOR SOLVING DYNAMIC OPTIMIZATION
PROBLEMS” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/10-21:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Biyokimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Bekir
ÇAKIROĞLU’nun tez çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Ayşe OGAN’ın Danışman, Doç.
Dr. Serap DEMİR’in II. Danışman olmasına ve “ASETİLKOLİNESTERAZ (AChE)
ENZİMİNİN POLİAKRİLİK ASİT ESASLI NANOFİBER MEMBRAN ÜZERİNE
KOVALENT İMMOBİLİZASYONU” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/10-22:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Fizikokimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Duygu
AKYÜZ’ün tez çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Atıf KOCA’nın Danışman, Prof. Dr. Ali
Rıza ÖZKAYA’nın II. Danışman olmasına ve “ELEKTROKATALİTİK HİDROJEN
ÜRETİMİ” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/10-23:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi İlker
TOPTAŞ’ın tez çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU’nun Danışman,
Yrd. Doç. Dr. Sabahattin DENİZ’in II. Danışman olmasına ve “BOYARMADDE İÇEREN
ATIK SULARIN UV KATALİTİK YÖNTEM İLE AĞARTILMASI” isimli tez çalışmasına
başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/10-24:
Enstitümüz Biyomühendislik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Rumeysa
BÜKÇÜ’nün tezindeki eksikliklerden dolayı 25.04.2014 tarihinden itibaren 3 ay ek süre
verilmesine, tezini 25.07.2014 tarihinde teslim etmesine ve aynı jüri ile sınava alınmasına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/10-25:
Aşağıda isimleri belirtilen Enstitümüz öğrencilerinin dilekçelerinin incelenmesi üzerine;
öğrencilerin öğrenim ücreti yatırma isteklerinin kabulüne ve harç sisteminin açılması için
Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Ad – Soyad
Öğrenci Numarası
İlhan KELEŞ
Linda OHANOĞLU
Sinan ÜNAL
141720120089004 Biyoloji
520810012
Kimya
141522820089007 Tekstil Eğitimi
Anabilim Dalı
Miktar
129 TL.
129 TL.
129 TL.
KARAR NO: 2014/10-26:
Enstitümüz İş Güvenliği Anabilim Dalı Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
öğrencisi Süleyman Emre AYVACI’nın 16.04.2014 tarihli dilekçesi üzerine kendi isteği ile
kaydının silinmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/10-27:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Batuhan
YARDIMCI’nın tez başlığının “TRİAZOL FONKSİYONEL GRUBU İÇEREN METALLİ VE
METALSİZ FTALOSİYANİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE
ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ” olarak değiştirilmesine
Yönetim Kurulumuzca oybirliği karar verildi.
KARAR NO: 2014/10-28:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Hatice
TANER’in tez başlığının “SEPARATION OF VOLATILE FATTY ACIDS VIA
PERVAPORATION” olarak değiştirilmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği karar verildi.
KARAR NO: 2014/10-29:
Enstiümüz
Matematik Anabilim Dalı Teorik Matematik Programı Yüksek Lisans öğrencisi
Abuzer GÜNDÜZ’ün 21.04.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; öğrencinin Yüksek
Lisans Tezini İngilizce hazırlama isteğinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/10-30:
Enstitümüz Mühendislik Yönetimi Anabilim Dalı Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans
Programı 925113841 numaralı öğrencisi Nihan LAÇİN AYNACI’nın daha önce Mühendislik
Yönetimi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programımızda almış olduğu derslerin bu
programda sayılması isteği ile ilgili 18.04.2014 tarihli Anabilim Dalı Başkanlığı’nın yazısı
doğrultusunda öğrencinin aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde derslerinin sayılmasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Mühendislik
Yönetimi Tezsiz II. Öğretimde Aldığı Dersler
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi/
Harfli Başarı
ECTS
Notu
EM760
Supply Chain
3/6
AA
Management
EM777
Engineering
3/5
AA
Management Science
EM778
Operations Research
3/6
BA
and Management
Science
Mühendislik Yönetimi Uzaktan Eğitim Programında Sayılan
Dersler
Ders Kodu
Ders Adı
Harfli Başarı
Notu
MY7010
Lojistik ve Tedarik Zinciri
Yöntemi
MY7006
Mühendislik ve Teknoloji
Yönetimi
MY7001
Yönetimde Karar Verme
Teknikleri
KARAR NO: 2014/10-31:
Enstitümüz Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 524511006 numaralı
öğrencisi Demet ORHAN’ın 28.04.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; öğrencinin
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı süresince kayıt dondurma isteğinin reddine
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/10-32:
Enstitümüz Uzaktan Eğitim yapan Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim (Türkçe) programlarımızda
30 Mayıs 2014, 31 Mayıs 2014, 1 Haziran 2014 tarihlerinde 5 oturumluk Merkezi Yarıyıl sonu
sınavlarının yapılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/10-33:
Enstitümüz Uzaktan Eğitim yapan Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim (Türkçe) programlarımızda
30 Mayıs 2014, 31 Mayıs 2014, 1 Haziran 2014 tarihlerinde 5 oturumluk Merkezi Yarıyıl sonu
sınavlarının yapılmasına ve bu sınavlarda ilişik listede isimleri bulunan kişilerin Yükseköğretim
Kurumlarında Uzaktan Öğretime ilişkin usul ve esaslarda belirtilen merkezi sınavla görev alanlara
yapılacak ödemelerin esas gösterge cetveli baz alınarak görevlendirilmesine ve durumun Rektörlüğe
arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Görev Tanımı
Sınav Koordinatörü
Sınav Koordinatör Yardımcısı
Bina Sınav Sorumlusu
Bina Sınav Yöneticisi
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı
Bina Sınav Yöneticisi Yardımcısı
Salon Başkanı
Gözetmen
Sınav Evrakı Nakil Görevlisi
Merkez Sınav Görevlisi
Bina Güvenlik Görevlisi
Hizmetli
Gösterge*Memur Maaş Katsayısı
5000*0,076998
4000*0,076998
2000*0,076998
2000*0,076998
1800*0,076998
1800*0,076998
1650*0,076998
1450*0,076998
1450*0,076998
1100*0,076998
1450*0,076998
1000*0,076998
Sınav Koordinatörü:
Sınav Koordinatör Yardımcısı:
Sınav Koordinatör Yardımcısı:
Bina Sınav Sorumlusu :
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı:
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı:
Bina Sınav Yöneticisi:
Bina Sınav Yöneticisi Yardımcısı :
Salon Başkanı:
Doç. Dr. Bülent ORAL
Doç. Dr. M. Vezir KAHRAMAN
Nebahat ARSLAN AVCI
Prof. Dr. Ayhan MERGEN
Doç. Dr. Özalp VAYVAY
Doç. Dr. Gülfem TUZKAYA
Sevim BEKTAŞ
Gülşen SARIKOÇ
Arş. Gör. Semih ÖZEL
Arş. Gör. Esin BOZKURT
Arş. Gör. Burcu Nilgün ÇETİNER
Arş. Gör. Alper BAYRAKDAR
Öğr. Gör. Zeynep GÖKKAYA
Eylem BALCI
Arş. Gör. Lokman ALTUN
Arş. Gör. Ceyda KULA
Turhan ÜNAL
İbrahim DURGUN
Fadime CEYLAN
İsa Can EROĞLU
Gözetmen :
Sınav Evrakı Nakil Görevlisi:
Merkez Sınav Görevlisi:
Hizmetli:
Bina Güvenlik Görevlisi:
A. Adnan ARVAS
M. Harun ARVAS
Ersin ÇELİK
F. Aygün BİŞKİN
H. İbrahim PORTAKAL
Bilge KANTEKİN
Melahat KASIM
Dilek BARTI
Ali İhsan ÖZDOĞAN
Burcu KAMBAK
Adil KOCA
Okatay ÇAKIR
Kadir ENGİN
KARAR NO: 2014/10-34:
Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 524112003
numaralı öğrencisi Zehra ATEŞ’in 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aldığı
CSE804 “Reinforcement Learning” adlı dersin yerine 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılında aldığı CSE705 Mathematics for Computer Science” dersinin sayılmasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/10-35:
Enstitümüz Makine Mühendisliği (Türkçe) Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 523213009
numaralı öğrencisi Ersin ARSLAN’ın 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında
MKM7000.1 “Seminer” dersini almasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/10-36:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Volkan BABAT’ın
“ALÜMİNYUM, CAM KÜRE VE BOR KARBÜR İLAVELİ AKRİLONİTRİL BÜTADİEN
STİREN (ABS) POLİMER KOMPOZİTİNİN MEKANİK, SÜRTÜNME VE AŞINMA
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda
belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Münir TAŞDEMİR
Doç. Dr. Özkan GÜLSOY
Doç. Dr. Mustafa DEMETGÜL
Prof. Dr. Haluk KÜÇÜK
Yrd. Doç. Dr. Gürcan ATAKÖK
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/10-37:
Enstitümüz Teknoloji Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Abdullah
KARATAŞ’ın 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde almış olduğu TEG711
“Toplumsal Kalkınmada Eğitimin Önemi” dersi BYS’ye sehven yazılmamıştır. TEG711
“Toplumsal Kalkınmada Eğitimin Önemi” adlı dersin ait olduğu döneme BA olarak
işlenmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/10-38:
Enstitümüz Matbaa Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Özgül YAMAN’ın
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılına ait Doktora Yeterlik Sınavında başarılı
olduğunun kabulüne, Tez Danışmanı, Tez konusu ile Tez İzleme Komitesinin belirlenmek üzere
Anabilim Dalı Başkanlığından görüş alınmasına ve 31.08.2014 tarihine kadar Tez İzleme
Komitesi önünde savunularak kabul edilmiş imzalı “Tez İzleme Komitesi Doktora Tezi Tez
Önerisi Savunma Raporu” nu Enstitümüze teslim edilmesine Yönetim Kurulumuzca oy birliği
ile karar verildi
KARAR NO: 2014/10-39:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Selim
HARTOMACIOĞLU hakkında alınan 04.02.2013 tarihli ve 2014/06-25 sayılı Yönetim Kurulu
Karanın iptaline Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile karar verildi.
Download

28.04.2014 - Marmara Üniversitesi