T.C.
_
v
SAGLIK BAKANLIGI_
KAMU
HASTANELERI
KURUMU
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
: 23618724
Sayı
Konu :Teklif
_
/égýß
13/03/_2019
[ACIL ]
Hastanemiz Ortopedi servisinin ihtiyacı olan aşağıda belirtilen malzeme 4734 Sayılı K.İ.K.'
in 22/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi KDV hariç oiarak,
13/03/2015 tarih saat 16:00 kadar 462 341 56 54 numaralı faksa göndermeniz veya
kapalı zarf içerisinde Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur.
j
_
Idari ýe
bu
T.İ.T.U.B.B.
Femoral üst uç anatomik
plak
1
*
v
ğ*
.
.
lVlîa
İPEK
êçrka
iz etl
Müd. Yrd.
i&
SUT
Birim
Toplam
Adet
Kollajel doku
NOT
1-
Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup,
wwwırgbzgnkangni.ggmtr/ihalgqghb internet adresinden temin edilebilir.
2-
Teklif Edilen Ürünün SUT ve UBB Kodlarını İlgili Sütunlara Yazılması
Zorunludur.
i
Tekliflerinizi en geç 13/03/2015 tarihi saat 16.00' kadar
0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı zarf içinde bildirmeniz rica olunur
"
`
rjgýmm
°.
j
'Q\ş\<
w›
\)\O\3b\\
Ä`\\.>Y\\j\}{ý“(>±ç@\ı\
kwğğç?
.\L
.
“Q
UC!"
'
m4 0,»\\â(\ı\3\\ WPMCJ( <.
0x A?
KEULH/ÜWQMÖM..
Nêk/
/İ
Âvx
\AÜ\°a(\\(fs\\i`/\
Oi
\
MN
KWWÄWQWP
\.ı\
#Oh/MV
Uwhokû(
`
w
_
\9`(\3&.
v
mwoo\ JJ
ww&
mûhd”
“
'L
VW*
“Law/D
~
\
**î(îîĞîğ°\îî~`î,q?îğ\
_,.r\ş_`ı\\"'
'~
“û
km
h
K'
\
“M”
_
Kollajen Doku Rejenerasyon Matriks
o
o
o
o
Teklifedilecek olan kollajen membran kompieksleştirnıe yoluyla bağlanmış
Hyaluronik Asit ile safatelokollajen temelli bioabsorbable bir mamul
olmalıdır.
Mikrokristalin yapısı ile sığırdan elde edilmiş tip 1 atelokollajen olmalıdır.
(Domuz kaynaklı ürünler teklif edilemez)
Ürün %09 saline (serum fizyolojik) ile lıidratlaşınalı, başka bir işleme ihtiyaç
duymadan kullanılabilmelidir.
Saline ile ıslandığında temas ettiği yüzeyin tam şeklini almalıdır. CSF ve
konnektif hücrelere bir bariyer oluşturarak birkaç hafta 3-4 ] boyunca
kalmalı ve otolog bağlayıcı doku tarafından
yavaşçaparçalanıpyerdeğiştirilirkendokurejenerasyonuiçinbirkılavuzolarakh
areketetmelidir
Ürünkesilebilmeli, rahatlıkla form alabilir nitelikte olmalıdır ve antibiyotikli
çözelti içerisinden eınleııdirilebilmelidir,
Ürün bakteriyostatik olmalı Ve antibakteriyel bir etkiye sahip olmalıdır. Bu
özelliği klinik çalışmalar ile ispatlanmalıdır.
Hyralüronik Asit, Magnezyum Sodyum Hyrolüronat şeklinde bağlanmalı,
salınım yavaş yavaş 3-4 hafta içinde olmalıdır.
Soğukzincirgerektirmemeli.kuruolarakpaketlenmeli,
odasıcaklığındamuhafazaedilebilmeliveçokkısabirsüredelıazırlanıpkullanılabi
lmelidir.
(_
,
o
4
o
o
0
o
o
o
o
o
Ürününspesifikuygulamalariçinfarklıboyutlarıolnıalıdır.
Toksikyadamutajenikolmamalı,insandokusunauygunbiouyumluolmalı,
naturel dokuyauyumproblemiolmamalıveuyıımsürecihızlıolmalıdır.
Tüm hasta gruplarına ( Yetişkin, çocuk vs. ) ayırt edilmeksizin
kullanılabilmelidir.
2 yıl rafömrü olmalıdır.
UBB ve SUT kodu olmalıdır.
î
.›çı\5“v"`g`~ıe
.tıuaiwı iîvlw"
-~
_
'
ğîêßggâşğlßfgğdl?
Qpnlléşgîıeşğß;
yapanı'
d'
eT-Nı›
İ
.irnvw
\
\
.
çi
am"
ı
4
” ”
.
`
m'
Download

13/03/2015 tarih saat - Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi