İNTERNETTE İLAN EDİLECEK İHALELİK SAHALARA AİT
BİLGİ NOTU
Erişim No
: 3321140
İli
: İzmir
İlçesi
: Merkez
Köyü
: --
Alanı
: 1907,64 ha.
Maden Grubu
: IV. Grup
Ruhsat Safhası
:Arama
Önceki Ruhsata Ait Bilgiler : ER:3110220 ve ER:3256441 sayılı ihalelik sahaların tamamen
veya kısmen birleştirilmesinden oluşmuştur.
Madenin cinsi : -
Madenin Rezerv, tenör, varsa üretim bilgileri : -
Heyet gitmiş ve numune alınmış ise numune bilgileri : -
Heyetlerin çekmiş olduğu ocak fotoğrafları ve Google Earth görüntüleri : Google Earth
görüntüsü ilanda mevcuttur.
Download

İNTERNETTE İLAN EDİLECEK İHALELİK SAHALARA AİT BİLGİ NOTU