İNTERNETTE İLAN EDİLECEK İHALELİK SAHALARIN
BİLGİ NOTU
Erişim No
: 3288667
İli
: Sakarya
İlçesi
: Akyazı
Köyü
: Durmuşlar köyü
Alanı
: 67,46.-Ha.
Maden Grubu
: II. Grup
Önceki Ruhsata Ait Bilgiler : Halit KOBYAOĞLU’ndan ER: 2240486 sayılı saha işletme safhasından terk
edilmiştir.
Madenin Cinsi
: Mermer
Madenin Rezerv, tenör, varsa üretim bilgileri : İşletme projesinde görünür rezervin 160.000.-m3 olduğu
beyan edilmiş ancak herhangi bir üretimin olmadığı görülmüştür.
Heyet gitmiş ve numune alınmış ise numune bilgileri : Heyet gitmiş olup, numune alınmadığı
görülmüştür.
Heyetlerin çekmiş olduğu ocak fotoğrafları ve Google Earth görüntüleri :
Download

119 Sakarya ER 3288667