8vru,palt,,tffipg
Tekinta$'a
Enein
A
*upt Birligi (AB)
ile vazgegilrr
Aralarrnda italya,
gehir oldugunu
Polonya, Fransa,
Yunanistanl! da oldufP, .-giizel dolaY vt
ko-rumakiqiqA
de!i9ik iilkelerden
O r d u ' y a g e l e n o k u l Belediyesi olat
hassas oldu
mtidiirleri, 6$etmen ve 'ifadeetti.
iiIrencilerden olugan
heyet, Altrnordu BelediYe BelediyeBagka
Tekintag, ".1
Engin
Bagkanr
Tekintas'tan bilgi aldlar. , B i r l i [ i H a Y a
Orduhun gok gtizel bir ; Olrenme Pr
i
gehir olduPunu ilade eden ,lrqergevesinde
yabancr konuklar, doPasr g e l e n s i z c
v d , t a r i h i y a P t s t i l e konuklanmrz
ktiltiir elgiEi
Alttnordu ilgesini
b e ! e n d i k l e r i n i d i l e giiriiyorum. A
getildiler. ZiYaretten -ilgemizin Doi
duydufu memnuniYeti t a r i h i y a P
dile getiren Alhnordu .Avmpalrkonuk
Belediye Baqkant Engin yaqatilmasr ar
T e k i n t a g , A l t r n o r d u da dnenili bir I
ilgesinin tariN ve dogasl diyekonugtu.
/{s"i,":i'J:
Prdgram qergevesinde
Ordula gelen Yabancl
iifiretrnen ve dSenoiler
iAltinordu' BelediYe
BaqkanrEngin Tekintaqt
makammdaziYarct etti.
I
lflffi'tEftl
Metin uslu'
geceyeordu CumhuriyetBagsavcrsr
BahktaEroteldegerEekleqtirilen
orduda
Aygtin
or,rrrrutUyesiiurhan 1oL..t fult"tun UniversitesiRektdri.iProf'Dr'
;;;
CHP
irJ"Jtv" t"qtu., E^gir,Tekintae,Akkug BelediyeBaekamisa Dernirci'
Kurtbastaolmxl.{!2g1s.sivil::Pl"*
"-;;iil;"
i"t".t'ordu BIro BagkamAv.ilhan
-*."fr$,"-silcileri,
"r;;ii;;;i"J
6zelve kamukurumu ydneticilerikatrldr.'YrhnBtirokratfOdultinltlln
'Ydm siyasetEisfitdiiHhii
Hul
irfan Balkanhofluumre'deolduguiEin,
ori"
"l*.:"y
Yasasr'
ve,yrhn Milletvetitiitiatittinti alanMustafaFlamarat,TBMM'deki'igGtivenlik
Unal""r*t
goriigmelerisebebiylegeceyekatrlamadrlar.
Haperig'iinciisayfada
ara Qigek
atiko4s2.225 04 0,4-225 2A 01
a4 cJ4-225 2a 01
0452.225
Dilara Q
I
I
Gffif'.tffil'Hlil'''
TIfiBEREI
RI]TI
rlLIil E]I'LERI
O
SfiHIPIER
I
I
(aa
I
I
Taberci Gazetesi'nin her yrl geleneksel olarak okurlan arasrnda diizenlediii
Da$rnm Tiireni'nin lf incisi Bahktagr Otel'de
6att
Yilrn ut'l"ti
{
Oldukga cogkulu bir gekilde geEengecede ayrrca, sosyaf
Igergeklegtirildi.
:el ve benzeri alanlarda verdikleri hizmetlerde baganh olan kigi kurum ve
rglara da Haberci Gazetesinin "Ozel Hizmet" ddiilleri verildi.
di olarak diizenlenen gecede aglq konugmasmr Haberci Gazetesi'nin imtiyaz
dolaln
Figen Qakmak yaph. Qakmak konugmasrnda, konuklara kahtnlanndan
:iir etti ve iizetle g<iylededi;
.rdef,erkonuklanmtz,
qam, Ordu, Giresun, Ankara ve istanbul'da hatta Almanya'da faaliyetlerini
sivil toPlun
len girigimci insanlarrmrzm, kamu kurum ve kuruluglanmrzrn,
baganlanru anmak, paylagmak ve
yiineticilerinin
saygrdeSer
uglanmrzrn
degtirdikleri bagarrlanm giiirdeme tagryrp onlara tegekkiirlerirnizi zunmalt igin
rmqbuluntryoruz.
0 biz, yaprlan bagarrh gahgmalann tegvik edilmesi gerektif,ine inamyoruz. Bu
rle yrllardrr Ordu genelinde gergeklegtirdif,imiz baganyr ijdiillendirme
amrm iller arasr bir statiiye kavughrrduk. Dumm boyle olunca da bu akgam
la daprtacalrmrz iidiil sayrmrzda 6nemli bir artrg oldu. sam;orum iiniiLrniizdeki
'sizlerin deste$i ile bu sayr daha da artacaktrr.
yaptrklarr,hizmetleri
igiinceler igerisinde iilkemize ve yagadrlrmrz gehirlerimize
tegekkiir ediyoruz.
giiniilden
daha
kez
bir
dostlanmrza
siz
sailayan
katkrlar
rmlu
iEin de sizlere saygr ve sevgilerirnizi
mize kahLp bizleri onurlandrdr$rmz
MithatGiirsu
( Giirpa Maizalamir)
Yrhn ig kadrnlarr
Esra Olgun ( Ozktik sahn alma Miicliirii),SongiilTahmz
i"r-triC"u"l""",
yrhi yOneticileri; Hakkr 6ser ( Ordri Ticaiet Oclasr Cenel Sekreteri),Ertan Qamaq ( Ankara
Yiinetim Kurulu Danrqmanr )
ilkeileiHolding
'
YrhnSivilToplumOigiitleri;YurtDrgrOrdulularKiiltiirveDayamgmaDeme$,
Birli$i.
TiirkiyeAn Yetigtiricileri Merkez
Yrlm Meslek Kurulugu ; Ordu Ecaolar Odast
Krzrlelma Ortaokulu, OzelOrdu Sahil Koleji
Yrim Elitim Kurumlan;Akkug
Yrhn Kunrmrr; orclu Valili[i (evre ve $€hircitik itMiicliirliif,ii.
Yrhn Krrruluglarr ;CRSG 6zel Giivenlik Hizriletleri Egitim Kurumu,
DKCGnrp Crda San.A.$, Sinema Otel
Yrhn isletmesi ;$amata Cafe
Yrhn Otomotif sektiirii; Fort Altas
Yrhn HizmetOdtilleri;Salih Yaman (i9 adamr )
Yrhn Ozel tegvikOdiilii ;Ordu GengGirigimcilerDemeti,
Yrlrn Postacrsr; SezaiAteg
Hizmet Oclirlleri ; Emrullah Terriizkan ( Ulubey Kaymakamr ), ihsan Koyun ( Ordu Ulubey
Taprr Mtictiirti ),
emekli 6gretmen giikdye kalafat yaPtl. G{ede iinlii sanatg KaPtan
Gecenin sunuculu$lnu
yrlmaz sahne aldr ve belmi ile izlenildi. Yrhn En'leri Odiil daSbm tiirminin fotoira{larrm
.odiil dugrtr*
Gecesi TVS2den de canl olarak
dergisinde frytnlayacilrz.
o.arlryayrnlandr,
yottz..."
rgmanrn ardrndan 6diil da[rhm tiirenine geEildi. Haberci Gazetesi'nden ijdii] alan
<urum ve kuruluglann isimleri gtiyle ;
Onur odiiliinii alanlann isimleri giiyle;
m BellikEi, (Emekli 6f,retmen), Orhan Oral ( Nezirler Maf, azasl')
an Tokcan. ( SayrgtayOnursal Uyesi )
En'leri iidiilleri;
Biirokrah ; Ayhan Nasuhbeyo$lu ( Merkez Valisi ),
Rektiirii ; Prof. Dr. Aygiin Attar. ( Giresun Universitesi Rektiirii )
BelediyeBagkanr; isa Demirci ( Akkug BelediyeBagkanr)
Akademisyeni ;DoE. Dr. YeterDemirUslu
igAdamlan;
Gdl lKoruy Ticaret Toprak Mahsulleri ),Levmt Yrldrnm ( Levent Kuyumcu ve
"i
Prlanta Maf,azalan ),Adnan Ategollu (Vestel Ategoilu ve Ategof,lu Mobilya
rzalan ),Cogkun Ergin ( Eral Grda Sanayi ve A'$' iSletmesi )
GenEGirigimcileri ;
m Bayrak ( Ankara Amade Balo ve Nikah salonlanmn ve Alhnbag kuyumcu
rzalan),
ffi nncA$q"glg,#,g,Tly
$r0{aillligafuiarhfnwtVuwildmnfufianlya{dtfuE
'Er'ldlrikhfihn
[email protected] [i)50'
t
lefiomusfiib Dlnayrrn
onttafufuile
ffi ltaly
SivXihnt,lr.
ho(tutn
LPiDdnigninrin
kpdd{r
Itkfiirvenilit
Ailes,
Itlfi kolunhkn wAnurtl,,
kd* Pw
tulsft"
OJIIOIPOJIII
Ssrirt0o0trlrycjt0ii|iilt
Alnnhulll,nhotxyond
lefibsine
ed,
W$ tfiltltillennuniy
Itdnffi
l0l,J'ol6[i{fu
hrrrtrallasoplfiptlonih
lrll-tt-!,-.19u!::r--lt-J-.1-:--rr!-.
r'
I
I d
QAKMAK
FicEhT
RE KLAM.AJANSI
S.AHiEt
CAK[\'{AK
-lftinetrneni
llayrn
Genel
Thrga5r
CAKfVIAK
Yazr lsleri MUdtlru
Sorumlu
Yasemin
SIMSIT
Almanya
Igms-ilcisi
Sinan UNLU
Dizgi & Tasarrm
QAT<MAKAJANS
Baskr & Montai
Celal DEMETGUL
ADI NA
NffiHrotrff
T
UNUEilTI
Hizmet Odiilleri; Emrullah Temizkan (Jlubey Kaymakamr),ihsan Koyun (Ordu Lllubey Tapu Miidtirti),
EroI Coqkun(Ankara AKDATDernefii Onursal BaqkaruPmar Tente (Ktilttir vb nri"m Bakanli4 Mtigaviri Oftaytar
),
yapt, Kardiyoloji Uzmam . Dr. Kadir $ahna (Umut Hastanesi Baghekimi),Uzm.Dr. CengizAkosman (Medical
park
-Uzmam
HastanesiOnkolojiUzmaru),Selahattin
Menteg(Ada Radyasyo.n
Onkoloii
),Osmin Onur (GiresunU"iue.sit"si
Saflrk Bilimleri Fakiittesi Ogretim Giirevlisi )
Download

Enein Tekinta$`a*,4,ru