Atelier für Geigenbau & Akustikforschung
Studio for Violinmaking & Acoustic Research
Karl-Hoffmeister-Straße 34 · D 47441 Moers
www.violinmaking.biz
„Zéro“, keman imalatÕ ve akustik araútÕrma yapan atölyenin ilk eseridir; atölye yeni
geliútirilen prensiplerle fen bilimlerinin araútÕrma sonuçlarÕnÕ kullanarak geleneksel el
sanatlarÕnÕ mükemmelli÷iyle birleútiriyor. "in arte et scientia solutio" [Çözüm, sanatta
ve bilimde] ilkesinden yola çÕkarak hedef, keman imalatÕnda sanatÕ ve bilimi
birleútirmektir. Bu kapsamda müzisyenlere yaylÕ çalgÕlar veriliyor; bu yaylÕ çalgÕlar
ses, çalÕnabilirlik, tutuú ve optik görünüm bakÕmÕndan eski øtalyan ideallerini ve
modern sofistike konserlerin taleplerini birleútirir ve en yüksek standartlara cevap
verebilir.
„Zéro“ - ɷɬɨ ɩɟɪɜɨɟ ɬɜɨɪɟɧɢɟ ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ ɩɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɫɤɪɢɩɨɤ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɫɨɡɞɚɧɧɨɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ
ɫɢɧɬɟɡɟ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɦ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ. ɋɥɟɞɭɹ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɟɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ “in arte et scientia solutio”
[Ɋɟɲɟɧɢɟ ɥɟɠɢɬ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɢ ɧɚɭɤɟ], ɰɟɥɶ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ ɧɚɭɤɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɫɤɪɢɩɤɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,
ɦɭɡɵɤɚɧɬɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɫɬɪɭɧɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ ɫɨɛɨɣ, ɫ
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢɯ ɡɜɭɱɚɧɢɹ, ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɚɤɬɢɥɶɧɨɣ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ, ɫɢɦɛɢɨɡ ɫɬɚɪɨɢɬɚɥɶɹɧɫɤɢɯ ɢɞɟɚɥɨɜ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɨɥɶɧɵɦ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɦ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɹ ɫɚɦɵɦ
ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ.
“Zéro” is the first opus of the Studio for Violinmaking and Acoustic Research that has
been created by marrying newly developed principles of scientific research to the
perfection of traditional craftsmanship. Following the maxim “in arte et scientia
solutio” [the solution lies in art and science], it is the aim to unite art and science in
violinmaking. Musicians are offered stringed instruments which represent a symbiosis
in terms of the old Italian ideals of sound, playability, haptics and visual appearance
and the most demanding modern standards for solo concert performance.
„Zéro“ ist das erste Werk des Ateliers für Geigenbau und Akustikforschung, das mittels
neu entwickelter Prinzipien unter der Anwendung naturwissenschaftlicher Forschungsergebnisse in Synthese mit traditioneller, kunsthandwerklicher Perfektion angefertigt
wurde. Der Maxime „in arte et scientia solutio“ [In Kunst und Wissenschaft liegt die
Lösung] folgend, ist es das Ziel, Kunst und Wissenschaft im Geigenbau zusammenzuführen. Musikern werden auf diese Weise Streichinstrumente geboten, die in Bezug auf
Klang, Spielbarkeit, Haptik und optischem Erscheinungsbild eine Symbiose aus
altitalienischen Idealen und den Anforderungen der modernen solistischen Konzertaufführungen bilden und höchsten Ansprüchen genügen.
Photographer Jan Roehrmann · www.stradivaribooks.com
Download

A telier für Geigenbau & Akustikforschung Studio for Violinmaking