TAGLETTE
A
rşılaşt ır - P ar
a
K
kE
t
ra
AutoPark
‘ Geleceğin park yardımcısı’
Powered by Taglette TM
Hoşgeldiniz!
Şu andan itibaren park yeri bulmak
için ekranınıza bakmanız yeterli.
Autopark, sizin için en uygun park yerini arar,
avantajlı fırsatları ekranınıza getirir!
AutoPark
TM
Park Yönetimi Sistemi
Park yeri bulmak hiç bu
kadar kolay olmadı!
Sokak sokak park yeri aramayın.
Fırsatları değerlendirin.
Aracınızı park etmeyi düşündüğünüz yola yaklaştığınızda
AutoPark uygulamasını çalıştırın. Bulunduğunuz sokak üzerinde
kaç araçlık park yeri bulunduğunu cep telefonunuzdan görebilir,
yan sokaklara girmeden park yeri olup olmadığını anlayabilirsiniz.
Uygun bir park yerine yaklaşık 30 metre yaklaştığınızda, cep
telefonunuz ekranında bu park alanının hangi mağaza ya da bina
önünde olduğunu görsel olarak görürsünüz. Katlı otoparka
yaklaşırken de otoparkın dolu olup olmadığını görür, araç sırası
beklemek zorunda kalmazsınız.
Park yeri ararken önünden geçtiğiniz üye mağazaların
indirimlerinden haberdar olabiliyor musunuz? AutoPark ile bu
mümkün. Önünden geçtiğiniz üye mağazanın fırsat ve
indirimlerini cep telefonunuzda görebilirsiniz.
Park ücretini cep telefonunuzdan ödeyin.
Ücret ödemek için cep telefonunuza aracınızın plakasını
kaydetmeniz yeterli. Aracınızı parkettiğinizde “Park Öde”
butonuna bastığınızda, artık ödeme düşünmenize veya park
görevlisi beklemenize gerek yok. Siz ayrılana kadar geçen süreyi
AutoPark hesaplar ve cep telefonu faturanıza yanısıtır (Bu servis,
cep telefonu operatörü tarafından abonelik gerektirir.).
Bütçenize uygun park yerini bulun.
Park etmek sadece süre olarak değil aynı zamanda bazen bütçe
olarak da sıkıntıdır. Şehir içinde yoğun yerlerde kalma sürenize
göre park ücretleri değişir. Aracınızla yolda daha park yerine
gelmeden kalış sürelerine göre fiyat durumunu incelersiniz.
Sürekli bir park yeri mi arıyorsunuz? Abonelik sistemi uygulanan
park yerlerinin aylık ve yıllık ücretlerini de görür, bütçenize uygun
park yerini bulursunuz.
Hem cebinizi hem çevreyi koruyun.
AutoPark kullandığınız sürece sokak sokak park yeri aramaz,
boşuna yakıt harcamazsınız. Fiş basılmasına gerek olmadığından
ağaçların yok olmasına engel olur, daha az karbonmonoksit açığa
çıkardığınız için doğaya daha az zarar verir, çocuklarınıza ve
sevdiklerinize daha temiz bir havada nefes alma imkanı
sağlarsınız.
Sistem Altyapı Gereksinimleri
Elektronik Kaldırım Dubası
Elektronik Kontrol Ünitesi
3 mm parlak paslanmaz çelik, ø150 veya 200 mm
Darbelere dayanılıklı
Boyanabilir (isteğe bağlı)
Su geçirmez
Güneş paneli
Dahili batarya
Dahili batarya (4,5 V)
ra
A
-K
aşt ır - P
a rk
arşıl
E
t
Au to Par k
P ow ere d by T ag lette
SIM kart girişi
T M
Ultrasonik gözler ile hatasız algılama
Bluetooth 4.0
Tek faz enerji bağlantısı
Tek faz enerji bağlantısı
Bluetooth 4.0
Direğe sabitlenebilir
30 m veri iletim mesafesi
Taglette Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.
[email protected]
www.taglette.com
+90.212.231 32 12
fax
+90.212.219 10 38
Halaskargazi Cd. Sadıklar Apt.No:198/1
P.K: 34360, Şişli İSTANBUL
"
VUP1BSL
$XWR3DUN3URMHVL$PDoYH+HGHIOHUL
3URMHQLQ$PDF×
0HWURSROOHUGH\DüDQ×ODQWUDILNV×N×QW×V×Q×QHQ|QHPOLVHEHSOHULQGHEELULSDUN\HULVRUXQXGXU<HWHUVL]SDUNDODQODU×VUFOHULNXUDOLKODOL\DSPD\DLNLQFLELU
üHULGHSDUNHGHUHNWUDILùLQ]DWHQ]RURODQDN×ü×Q×GDKDGDD]DOWPD\DLWHU$VO×QGDLVWDWLNWLNOHUSDUNDODQODU×Q×Q\HWHUVL]OLùLQGHQGDKDoRNYHULPVL]
NXOODQ×PODU×QGDQGROD\×üHKLULoLWUDILùLQLQNLOLWOHQGLùLQLJ|VWHUPHNWHGLU
3DUN\HULDUDUNHQ\DYDüOD\DQYHHWUDI×QDEDN×QDQELUVUF\DYDüLüOH\HQELUWUDILùLGDKDGDLoLQGHQo×N×OPD]ELUKDOHJHWLUHELOPHNWHGLU$\Q×]DPDQGDDUD
VRNDNODUGDNLSDUNDODQODU×Q×QJHUHNELOLQPHPHVLQGHQJHUHNVHVUFOHULQDUDVRNDNWD]DPDQND\EHWPHGüQFHVLQGHQGROD\×ELUoRNRWRSDUNDODQ×DW×ORODUDN
NDOPDNWDYH\DYHULPVL]NXOODQ×OPDNWDG×U6UFOHULQVRNDNVRNDNJH]HUHNSDUN\HULDUDPDV×KHP]DPDQKHP\DN×WKHPGHoHYUHEDN×P×QGDQE\NND\×SODUD
\RODoPDNWDG×U
3DUN\HULVRUXQXQXo|]PHNLoLQJHOLüWLULOHQ$XWR3DUN3URMHVLVUFOHUHFHSWHOHIRQXHNUDQ×QGDQSDUN\HULEXOPDV×Q×VDùODPDNYHHQX\JXQSDUN\HULQLK×]O×YH
NROD\ELUüHNLOGHVHoPHVLQHRODQDNYHUPHNLoLQJHOLüWLULOPLüWLU
3URMHQLQ+HGHIOHUL
ûHKLULoLQSDUN\HULDUDPDVRUXQXQXRUWDGDQNDOG×UPDN
6UFOHUHSDUN\HULVHoHQHNOHULVXQDUDNüHKLULoLSDUN\RùXQOXùXQXD]DOWPDN
7UDILN\RùXQOXùXQDJ|UHGHùLüNHQFUHWOLSDUN\HULX\JXODPDODU×JHOLüWLUPHN
úVWDWLVWLNVHORODUDNSDUNVRUXQODU×DQDOL]LQLGDKDNHVLQYHQHWYHULOHUHGD\DQG×UDELOHFHNELUVLVWHPNXUPDN
3DUNVLVWHPLQGH|GHPH\ROODU×Q×DUWW×UPDN
3DUNDODQODU×Q×GDKDYHULPOLNXOODQPDN
2WRSDUNODU×RUWDNELUYHULWDEDQ×QDND\GHGHUHNND\×WG×ü×HNRQRPL\L|QOHPHN
3DUNDODQODU×Q×D\Q×]DPDQGDGLMLWDOUHNODPDODQ×RODUDNGDNXOODQDUDN\HQLJHOLUND\QDNODU×\DUDWPDN
´8ODü×P+L]PHWOHUL<|QHWLPL.XUXPVDO3D\GDVŹ
*|UüOHUL
*oO<|QOHU
7RSOXXODü×PGDHQWHJUDV\RQYHWHNELOHWX\JXODPDODU×
%DüWDUD\O×VLVWHPoDO×üPDODU×ROPDN]HUHXODü×PKL]PHWOHULLoLQEWoHGHD\U×ODQSD\×Q\NVHNROPDV×
*HOLüWLULOPHVL*HUHNHQ<|QOHU
%\NSURMHOHUGHWHNQLNGHQH\LP
8ODü×PSROLWLNDODU×Q×QEHOLUOHQPHVLQGHVLYLOWRSOXPNXUXOXüODU×YH|]HOVHNW|UWHPVLOFLOHULLOHLüELUOLùLELOJLOHQGLUPHNDW×O×PJ|UüDO×üYHULüLQLQ
\HWHUOLG]H\GHROPDPDV×
2WRSDUNVD\×V×Q×QKHQ]\HWHUOLVHYL\HGHROPDPDV×
%HNOHQWLOHU
8ODVŹ
×P\|QHWLPLQLQWHNHOGHWRSODQDUDN8ODVŹ
×P<|QHWLPL,ų
GDUHVLҋ QLQNXUXOPDV×
ûHKLULoLQGHSDUDO×\ROODU\DS×OPDV×WUDILNV×N×ü×NO×ù×QDJ|UHFUHWOHQGLULOPHOHU
.HQWLQWDULKLNOWUHOYHoHYUHVHOGRNXVXQD]DUDUYHUPH\HFHNVŹ
HNLOGH\HüLODODQODU×QSDUNODU×QYH\ROODU×QDOW×QDRWRSDUNODU\DS×OPDV×
$QDDUWHUNDSVDP×QDDO×QPDV×JHUHNHQ\ROODU×QDUW×U×OPDV×µ
"
VUP1BSL
3DUN<HUL.XOODQ×PúVWDWLVWLNOHUL
dLIWüHULWSDUNHWPH
'ROXOXN2UDQ×
7UDILN\RùXQOXùX
.DOG×U×PODUDSDUNHWPH
<RO'×ü×3DUN<HUL
%ROüSDUNDODQODU×
<ROh]HUL3DUN<HUL
<DQO×ü\DW×U×PODU
GDNLND
2UWDODPD3DUN6UHVL
6DDWWHQ)D]OD3DUN
(WPH2UDQ×
9HULPVL]SDUN\HULNXOODQ×P×
GDNLND
*Q%R\X3DUN<RùXQOXùX
<RO]HULRWRSDUNNDSDVLWHVL
<ROG×ü×RWRSDUNNDSDVLWHVL
5BHMFUUF:B[‘M‘NWF#JMJǵJN)J[NFUMFSJ"Ƶ
JOGP!UBHMFUUFDPN
XXXUBHMFUUFDPN
GBY
)BMBTLBSHB[J$E4BE‘LMBS"QU/P
1,ƵJǵMJ
ƞ45"/#6-
Download

AutoParkTM Park Yönetimi Sistemi