KADIN HÂKİMLERİMİZ
BAKİ SARISAKAL
KADIN HÂKİMLERİMİZ
Cumhuriyet Gazetesi 4 Eylül 1924
KADIN HÂKİMLERİMİZ
Dört Hanım Hâkim Olmak İçin
Hukuk Fakültesine Girdi
-Melahat Hanımın BeyanatıHukuk
fakültesine
şimdiye
kadar
kaydolunan talebenin adedi 70’e baliğ olmuştur.
Bunların çoğunu mülga Mederese-i … gelenler
teşkil etmektedir.
Kayıt olanlar meyanında İstanbul Kız Lisesi
mezunlarından şu hanımlarda vardır: Sıdıka Saadet,
Emine Naciye, Belinda Nejat, Emine Mesude
Hanımlardır.
Bu hanımlar bir muharririmize istikbalde
hakim olmak arzusuyla mektebe dahil olduklarını
söylemişlerdir.
Bu senenin Hukuk mezunlarından Melahat
Hanım’da muharririmize şunları söylemiştir:
“ Mektepten çıktıktan sonra Adliye Vekili
Beyin vaadi üzerine kendilerine istida ile müracaat
ettik. Arkadaşlarımızdan Süreyya Hanım bir
memuriyete tayin edildiği halde bize henüz resmen
tebligat icra edilmedi. Dün bir telgraf çektik.
Cevaba intizar etmekteyiz. Yalnız bugün
Ankara’dan, Süreyya Hanımdan aldığımız bir
mektupta emvar cezaiye müdüriyetine … derdest
bulunduğu
tebşir
edilmektedir.
Doğrusu
İstanbul’dan, Ankara’ya seyahat ve orada ikamet
etmek biraz nahoştur. Fakat maksadımıza vasıl
olmak için buna katlanacağız. Ankara’ya gidersek
fikrimiz şudur:
Arkadaşım Bedia ile bir ev tutacağız.
Tencerede yemek pişirip, kapağında yiyeceğiz.
Bütün sıkıntılara katlanmak suretiyle gayemize vasıl olmaya çalışacağız.” 1
1
Cumhuriyet 4Eylül 1924
Download

kadın hakimlerimiz