T.C. MU~
VALILIGI II Milli Egitim MiidiirJugu Say. : 47339225/300/2346497
Konu: 51. Kutuphane Haftasl Resim,
Siir ve Kompozisyon Yan?malan
03/03/2015
............................. MUDURLUGUNE Jlgi
: II Ki.iltiir ve TurizmMi.'I(.ilirli'lgi'mun 27,02,2015 tarih ve 26K
S3y1l1
yazlsl,
llgi yazl geregi her yd Mart ayll1m son ha!lasl boyullea kutlanan bu yd ise 51,
Kutlanacak Kutiiphane haftasl miinasebetiyle
II Ki'tltur ve Turizm Mi'H.h'lrliigiince
"Kiiltiirlerarasl Diyalog ve Kutiiphaneler" temall ilkokul ile ortaokul ogrencileri arasll1da
resim, ?iir ortaogretim ogrencileri arasmda ise kompozisyon yafl?malan diizenlenecektir.
Soz konusu yan?ma eser1erinin okullarda kuruiaeak komisyuniarea degerkndirilip. Ilk
i.i<; dereceye giren eserlerin en ge\ 24 Mart 2015 tarihinc kadar II Ki'litllr ve Turizl11
Miidiirli.igune dogrudan ula;;ttrllmasl hususunda:
Geregini rica ederim
Mclin AKSC M i'ldi'lf a. Milli Egitim Mi'ldi.·lr Yrd. Ek:
I Yazl ( 2 Say fa) Oagltlm: llkokul Ortaokul ve Lise Mi·ld. Bu enak giJvenh elektronik ilTIza !Ie ilTIzala11lnJ~I'r illtr 11<.'\raksnrgu 11Ieb.go\lr adresmden
5dc4-66aa-3b40-a80e-98d5I;odu
!Ie h'\" cdlid"!,r
.S:
~~
T.e.
MU~
vALiLiGi
il Killtiir ve Turizm MlldOrlllgll
'8"
SaYI : 82063S37-8211 2
Konu : SI. Klltuphane HaftaSI.
2f./02/201S
iL MiLLi EGiTiM MODORLOGUNE
Her ytl Mart aymm son pazartesi gOOu ile b~layan ve bir hafta boyunca ge~itli
etkinliklerle sOrdUrtilen "Kutuphane Haftasmm" bu yll Sl.'si 30 Mart-OS Nisan 201S tarihleri
arasmda kutlanacakttr.
KutUphane Haftasl kutlamalarmm ana temaSI "Kiiltiirlerarasl Diyalog ve
Kiitiipbaneler" olarak belirlenmi~tir. Hafta dolaYlslyla, ana temaya uygun etkinlikler
yapllmasl kapsammda ilkogretim okulu ogrencileri arasmda resim, ~iir, lise ve dengi okullar
arasmda da kompozisyon dallannda yan~ma dtizenlenmesini, okullannda ilk U9 derece giren
eserlerln 24 Mart 201S tarihinde MudOrlugUmuzde olacak ~ekilde ilkogretim lise ve dengi
okullara gerekli duyurunun yapilmasl hususunda;
Geregini rica ederim.
EKLER:
1- Yazl (1 sayfa)
nKUltur ve Tunzm MIl(ijrlu~u
Saray Mah,Tekel Biti~~i KOltllr Merkezi I MUS
Tel; 0436 21S 20 97
Fax: 0436 2IS 20 96
e-posta: [email protected]
Aynntih bilgl1ytn Iftlbat: B. fURK Memur
~
~,~
~J;
T.e MUS V ALiLiGi il Killtilr Ve Turizm Mildilrlilgil il Balk Kiltilphanesi Mildilrlilgil SAYI :2001 ~)
KONU: 51. Kutuphane Haftasl
'2-J./02/2015
IL KOLTOR VE TURizM MOOORLOGQNE
~
Her YII Mart aymm son pazartesi gOnO ba$la.yan ve bir hafta boyunca e;:e$itli
etkinliklerle sOrdOrOIen "KotOphane Haftasl"OIn bu ytl 51 'incisi,30 Mart-05 Nisan 2015 tarihleri
araslOda kutlanacaktlr.
KOtOphane haftasl kutlamalan nedeniyle ana temasl "Kiiltiirierarasl Diyalog ve
Kiitiiphaneler" olarak belirlenmi$tir. Bu nedenle okullar araSI Resim,$iir ve Kompozisyon
dallannda yan$malann dOzenlenmesi planlanmaktadlr. kotOphane kullaOlcl, kOtOphane c;:evre
ili$kilerinin kuliaOilmasl, kOtOphanelerin taOltllmaSI ve okuma ah$kanhQIOI aktifle$tirmek
amaclyla ilk ve Orta Okul Cgrencileri araslOda Resim,$iir Litse ve dengi OkuUar araslOda da
Kompozisyon dallartnda yart$ma dOzenlenecektir. Konuylail~~i ilk,Orta,Lise ve Dengi okullar
arasl yart$ma i$e;:in gerekli duyurunun yapllmaSI, okul tOrlennde ve'¥~~§JTI"~ .kategori!~t"inde•.
ilk Oc;: dereceye giren eserlerin en gee;: 23 Mart 2015 tarihinde KOtOphanemizde olacak
~ekilde iI Milli Egitim MOdOrlOgOne gerekli yazlOlO yazilmasl hususunu;
Bilgilerinizi ve geregini arz ederim.
Download

Duyuru İçin Tıklayınız.