E9KMartKEB’’KTarihliKResmiKGazete
Sayı:KEâ889K
ÇİFTÇİiMALLARININiKORUNMASIiHAKKINDAiKANUNDAi
DEĞİŞİKLİKiYAPILMASINAiDAİRiKANUN
KanuniNo.i6213
KabuliTarihi:i16/3/2011
MADDEi1i− E”â”’9Ü’ tarihliKveKÜB8’KsayılıKÇiftçiKMallarınınKKorunmasıKHakkındaK
KanununK FÜK üncüK maddesininK birinciK fıkrasıK aşağıdakiK şekildeK değiştirilmişK veK
ikinciKfıkrasıKyürürlüktenKkaldırılmıştırö
“KamuK kuruluşlarıK ileK gerçekK veyaK tüzelK kişilereK aitK tarımsalK işletmelerinK kendiK
korumaKtedbirleriniKalmalarıKdurumundagKbuKişletmelerdenKkorumaKücretiKalınmazK
veKbuKişletmelereKkorumaKsandığındanKherhangiKbirKtazminatKödenmezö”
GEÇİCİi MADDEi 1i – ÜB8’K sayılıK ÇiftçiK MallarınınK KorunmasıK HakkındaK KanunaK
göreK ÇiftçiK MallarınıK KorumaK BaşkanlıklarınınK korumaK faaliyetlerindenK
kaynaklananKalacaklarındangKF’”’E”EB’BKtarihiKitibarıylaKvadesiKgeldiğiKhaldeKbuK
KanununKyayımlandığıKtarihKitibarıylaKödenmemişKolanlarınKasıllarınınKtamamıKileK
buK alacaklaraK ilişkinK faizgK gecikmeK faizigK gecikmeK zammıK gibiK fer’ilerK yerineK buK
KanununKyayımlandığıKtariheKkadarKTEFE”ÜFEKaylıkKdeğişimKoranlarıKesasKalınarakK
hesaplanacakK tutarın;K buK KanununK yayımlandığıK tarihiK izleyenK dördüncüK ayınK
sonunaKkadarKborçluKbulunulanKÇiftçiKMallarınıKKorumaKBaşkanlıklarınaKbaşvurudaK
bulunulmasıK veK ödenmesiK gerekenK tutarıngK ilkK taksitK buK KanununK yayımlandığıK
tarihiKizleyenKdokuzuncuKaydanKbaşlamakKüzereKveKertesiKyılKilkKtaksidinKtekabülK
ettiğiK aydaK toplamK ikiK eşitK taksitteK ödenmesiK şartıylaK buK alacaklarınK ödenenK
kısmınaKisabetKedenKfer’ilerinKtahsilindenKvazgeçilirö
BuKKanununKyayımlandığıKtarihtenKönceKdavaKkonusuKedilmişKve”veyaKicraKtakibiK
başlatılmışKalacaklarKiçingKborçlununKbuKmaddeKhükümlerindenKyararlanmakKüzereK
başvurudaK bulunmasıK halindegK sürdürülenK davalarK sonlandırılırgK icraK veK takipK
işlemleriK durduruluröK BuK takdirdegK borçlularınK mahkemeK masraflarınıgK icraK
masraflarınıKveKvekâletKücretiniKilkKtaksitKtutarıKileKbirlikteKödemeleriKşarttırö
MADDEi2i− BuKKanunKyayımıKtarihindeKyürürlüğeKgirerö
MADDEi3i− BuKKanunKhükümleriniKBakanlarKKuruluKyürütüröKE8”F”EB’’
Download

E9KMartKEB``KTarihliKResmiKGazete Sayı:KEâ889K