T.C.
諸姉
DiNARKAYMAKAMLIGI
I19eMilliEgitimMtidnrltigti
Sayl:10274443/51.02/2345240
03/03/2015
Konu;Konferans
………………………………………….MUDURLUGUNE
Ilgi:26・02・2015tarihvelO274443/51・02/2178927saylllKaymakamllkOlur・u.
IlgiOlurgeregince;EgitimciYazarKadirKESK主NtaranndanllMart2015Carsamba
gunH saat15・00deIIeemiz Meslekive Teknik Egitim MerkeziSalonunda Merkez
OrtaOgretimlO・Slnlf6grencilerinin一’BaSarlll Ve BaSarlSIZ OgrencilerinItiranarll−konulu
konferansaMerkezLiseMudtirluklerilidareciveyaosaattedersiolan6gretmenlerveya
diger6gretmenlertaranndanMETEMsalonunag6t踊1m専ayn専nakmmsaat19・00da
METEMsalonundaiseilkokul,OrtaOkulveliseOgrencIVelilerlne Ve6grencilerey6nelik
iiOgrenci−0gretmen ve Ogretmen−Veliiliikileri−l konulu konferanslnise Merkez
ilkokul,OrtaokulveLiseMud拙旭kleri taramdan6grencivevelilereduyurulmasl,Mesleki
Ve Teknik Egitim Merkezi Mtidurl噂tlnce de belirtilen tarih ve saatlerde salonun
hazlrlanmaslhususunda;
Bilgivegereglnlricaederim.
HasanTAHTAOGLU
I19eMilliEgitimMuC旺ru
EKLER
l)KaymakamllkOluriu(lsayfa)
DAGITIM
−Merkezjlkokul,OrtaokulveLiseMd.
−METEMMd.
−Mtidurl噂umuzWebsayfasma.
Buew血In5070sayIlikahungereBince
t−imzaiIeimzalandIgltaSdikolunur
1027444301taOgretlmSube Md
SEF−B、OzTURK 4577 俘x
Buevrakguvennelcktronikimzaiiei
(
F
ニ
贓I
G(
F⑧G
hx
Wg&
キ6
&wX
ヨV(
Fv
I
h
リ
I$
?オィ
#
2
ク,B
tradresjnden8591−e413−3a96−8586−62bfkod晶eteyjtedikbllir.
T.C.
講巌
DiNARKAYMAKAMLIGI
IleeMilliEgitimMnd貼rl噌茸
Sayl:10274443/51.02/2178927
26/02/2015
Konu:Konferans
KAYMAKAMLIKMAKAMINA
EgitimciYazar Kadir KESK主N taranndanll Mart2015CarSamba gnnu saat
15・00deIlGemizMeslekiveTeknik EgitimMerkeziSalonunda MerkezOrta噌retim
lO・SlnlfOgrencilerinei’Ba担IllVeBaSarlSIZOgrencilerinItiraflarl‖konuluaynlg血akSam
Saat19・00daiseilkokul,OrtaOkul velise Ogrenci velilerine ve6grencilere y6nelik
iiOgrenci一〇gretmen ve Ogretmen−VeliIliSkileri一一 konulu konferans verilmesi
Mudurl鴎umnzceuygungOrulmektedir.
MakamlarlnlZCadauygung6rulmesihalindeolurlarlnlZaarZederim.
HasanTAHTAOGLU
IleeMilliEgitimM批貼rti
OLUR
26/02/2015
MustafaSAHIN
Kaymakam
uev舶高調5070sayll,略hungeregince
t1mZaiIeimzalanく噂ItaSdikoIunur
102744430nae如etmSube Md
79038795−IdmB…ITIKlmllkKodu
SEF− E
OzTURK
q亀..得票1201÷多
AdllyeMahAdIlyeCadHukumetKon漣103400DlnarKurumKoduli5605
T
Bue 蛭&
e−
カwWfV譁ヲVニVキG&
7F
譁カニユヲ
V儲ヲ
fF匁
ニ
贇
Fヌ(
F或
Hx
$
Wg&
キ6
8
&wX
FヨV(
v匁6(
Fv
h
B
Fv
h
GG(
B
て
tradresindcnd364−a622−328Lad6a−4e9bkoduWeteyitedliebilj,.
Download

ilgi yazı için tıklayınız - Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü