ĐZMĐR ĐLĐ 2014 YILI ERĐK MALĐYETĐ
MASRAF UNSURLARI
Girdi Giderleri
Gübre Bedeli
Su Bedeli
Z ir. Müc. Đlaç Bedeli
Đşçilik Giderleri
Çit Tamiri
Toprak Đşleme
Budama Đşçiliği
Gübreleme Đşçiliği
Sulama Đşçiliği
Zirai Mücadele Đşçiliği
Çapalama Đşçiliği
Hasat Đşçiliği
Hasat Sonrası Đşlemler
Nakliye Gideri
Pazara Taşıma
Diğer Giderler
Bekçilik
Ambalaj
Diğer
TOPLAM
Yapılan Masrafların Nominal Faiz Karşılığı (%10)
Genel Đdare Gideri (Toplam Masrafın % 3'ü )
Çıplak Arazi Değerinin % 5'ten Nominal Faizi
Tesis Masrafları Amortisman Payı
MASRAFLAR GENEL TOPLAMI
ÜRÜNÜN MALĐYETĐ (Kr./ Kg.)
ÜRÜNÜN ORT. SATIŞ FĐYATI (Kr. /Kg.)
Bahçenin Ağaçlı Değeri (TL)
Bahçenin Çıplak Arazi Değeri (TL)
Bahçenin Tesis Edildiği Yıl
Bahçenin Yaşı
Bahçenin Ekonomik Ömrü
Bahçenin Kalan Ekonomik Ömrü
Bahçedeki Ağaç Sayısı
Alınan Ürün Miktarı (Kg./Da.)
TUTARI
( TL/Da.)
109,28
37,66
33,63
37,99
287,90
0,00
40,76
42,37
25,52
26,70
31,50
23,40
97,65
0,00
30,50
30,50
6,43
0,00
6,43
0,00
434,11
43,41
13,02
390,00
600,00
1.480,54
135
180,0
14.400
7.800
1995
19
30
11
40
1.100
Download

TUTARI ( TL/Da.) Girdi Giderleri 109,28 Gübre Bedeli 37,66 Su