ĐZMĐR ĐLĐ 2014 YILI SALÇALIK DOMATES MALĐYETĐ
MASRAF UNSURLARI
TARLA KĐRASI
TUTARI
(TL/da)
DAĞILIM
(%)
190,00
17
GĐRDĐ GĐDERLERĐ
Gübre Bedeli
Fide Bedeli
Su Bedeli
Zir. Müc. Đlaç Bedeli
GĐRDĐ GĐDERLERĐ TOPLAMI
70,00
170,00
67,00
57,46
364,46
33
ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ
Đlk Sürme (Anız Bozma)
35,00
Tırmık Çekme-Tezek kırma
15,00
Đkileme
35,00
Tırmık Çekme
0,00
Üçleme
0,00
Tırmık ve Sürgü Çekme
17,00
Gübreleme Đşçiliği
22,00
Karık Açma (Fide Dikim Yeri Hazırlama)
20,00
Fide Dikimi
30,00
Cansuyu Verme
8,00
Çapalama Đşçiliği
50,00
Makina Çapası
15,00
Sulama Đşçiliği
35,00
Zirai Mücadele Đşçiliği
25,00
Hasat
195,00
ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ TOPLAMI
502,00
45
NAKLĐYE GĐDERLERĐ
Pazara Taşıma
50,00
NAKLĐYE GĐDERLERĐ TOPLAMI
50,00
5
DĐĞER GĐDERLER
Ambalaj Masrafı
0,00
Bekçi
0,00
DĐĞER GĐDERLER TOPLAMI
0,00
TOPLAM
1.106,46
Yap.Mas.Nom.Faiz Karşılığı (%5)
55,32
Genel Đdare Giderleri(T.Mas.%3'ü)
33,19
MASRAFLAR GENEL TOPLAMI
Alınan Ürün Miktarı (kg/da)
1.194,98
5.750
1 Kg Ürünün Maliyeti (Krş/kg)
20,8
1 Kg Ürünün Ort.Fiyatı (Krş/kg)
40,0
0
100
Download

TARLA KİRASI 190,00 17 GİRDİ GİDERLERİ Gübre Bedeli 70,00