Reçete Günleri
(ÜSİ ve Erkek Genital İnfeksiyonlar)
Dr. Ceyhun Özyurt
Üroloji AD
25 Mart 2015
Üriner Sistem İnfeksiyonları
• En sık karşılaşılan infeksiyöz
hastalıklardır
• Mikrobial direnç gelişimi alarm
vermektedir
– Direnç gelişimi bir tehdittir
– ÜSİ tedavisi için
– Ürolojik cerrahide profilaksi için
– Antibiyotik kullanımı ~ direnç gelişim
– Akılcı antibiyotik kullanımı → acil
gereksinim
Yetişkinde Komplike Olmayan
ÜSİ
•
•
•
•
Akut sistit, akut pyelonefrit
Başka sağlık sorunu yok
Kadında sık
Etken
• E. coli %70-95
• Staph saprophyticus %5-10
Premenopozal Gebe Olmayan
Kadında Akut Komp Olmayan Sistit
• Fosfomycin trometamol 3 g tek doz
– MONUROL, UROMİSİN
• Pivmecillinam 400 mg 3 gün
• Nitrofurantoin 100 mg bid 5 gün
– PİYELOSEPTYL
• Alternatif (3 gün)
–
–
–
–
Ciprofloxacin 250 mg bid (CİPRO, CİPROXİN)
Levofloxacin 250 mg qd (CRAVİD, LEBEL)
Norfloxacin 400 mg bid (NOROXİN)
Ofloxacin 200 mg bid (TARİVİD, MENEFLOKS)
Premenopozal Gebe Olmayan Kadında
Akut Komp Olmayan Pyelonefrit
• Oral Tedavi
– Ciprofloxacin 500-750 mg bid 7-10 gün
– CİFLOSİN, CİPRASİD, CİPRO, CİPROXİN
– Levofloxacin 250-500 mg qd 7-10 gün veya
750 mg qd 5 gün
– CRAVİD, İNFECUR, LEBEL, POTANT
• Alternatifler
– Cefpodoxime proxetil 200 mg bid 10 gün
– İNFEX, CRUTER
– Ceftibuten 400 mg qd 10 gün
– BUDEF, CEDAX, CEFLONG
Premenopozal Gebe Olmayan Kadında
Akut Komp Olmayan Pyelonefrit
• Parenteral
• Ciprofloxacin 400 mg bid
» CİFLOSİN, CİPRO
• Levofloxacin 250-500 mg qd veya 750 mg qd
» FLOXİLEVO, LEFOX
• Alternatifler
• Cefotaxime 2 g tid (SEFOKSİM, TAXOCEF)
• Ceftriaxone 1-2 g qd (BAKTİSEF, SEFADAY)
• Ceftazidime 1-2 g tid (FORTUM, IESETUM)
• Bence sevk
Kadında Tekrarlayan
Komplike Olmayan ÜSİ
• Pozitif idrar kültürü ile tanımlanmak
kaydıyla son bir yılda 3 veya altı ayda
2 kez ÜSİ geçirilmesi
• Antimikrobial profilaksi
– ÜSİ tedavisinden 2 hafta sonra negatif
idrar kültürü olmalıdır
– Sürekli profilaksi
– Postkoital profilaksi
Kadında Tekrarlayan
Komplike Olmayan ÜSİ
Sürekli
(Beklenen ÜSİ/yıl = 0,0)
• Cefaclor 250 mg günde bir
• CEC, CECLOR, KEFSİD
• Norfloxacin 200 mg günde bir
• NOROXİN
• Ciprofloxacin 125 mg günde bir
• CİFLOSİN, CİPRASİD, CİPRO, CİPROXİN
Kadında Tekrarlayan
Komplike Olmayan ÜSİ
Postkoital
(Beklenen ÜSİ/yıl = 0,0)
• TMP-SMX 80/400 mg
• BACTRİM
• Ciprofloxacin 125 mg
• CİFLOSİN, CİPRASİD, CİPRO, CİPROXİN
• Norfloxacin 200 mg
• NOROXİN
Gebelikte ÜSİ
Asemptomatik Bakteriüri ve Akut Sistit
• Nitrofurantoin 100mg, 2x1, 3-5 gün
– PİYELOSPTYL
• Amoksisilin 500mg, 3x1, 3-5 gün
– ALFOKSİL, AMOKSİNA, DEVAMOX, LARGOPEN
• Amoks klavulanat 500mg, 2x1, 3-5 gün
– AMOKLAVİN, AUGMENTİN, KLAMOKS
• Fosfomisin tek doz
– MONUROL, UROMİSİN
Gebelikte ÜSİ
Pyelonefrit
• Seftriakson 1-2g iv/im, 1x1
– BAKTİSEF, SEFADAY
• Aztreonam 1g iv, 3x1 veya 2x1
– AZACTAM
• Sefepim 1g iv, 2x1
– EKİPİM, UNİSEF
• İmipenem silastatin 500mg iv, 4x1
– CİLAPEM, TİENAM
• Bence sevk
Postmenopozal Kadınlarda
ÜSİ
• Akut sistit tedavisi premenopozal
kadın ile aynıdır, ancak kısa süreli
tedavi tercih edilmez
• Fosfomycin trometamol 3 g 3 kez
– MONUROL, UROMİSİN
• Pivmecillinam 400 mg 7 gün
• Nitrofurantoin 100 mg bid 7 gün
– PİYELOSEPTYL
Postmenopozal Kadınlarda
ÜSİ
• Pyelonefrit tedavisi aynıdır
• Oral Tedavi
• Ciprofloxacin 500-750 mg bid 7-10 gün
» CİFLOSİN, CİPRASİD, CİPRO, CİPROXİN
• Levofloxacin 250-500 mg qd 7-10 gün veya 750
mg qd 5 gün
» CRAVİD, İNFECUR, LEBEL, POTANT
• Parenteral
• Ciprofloxacin 400 mg bid
» CİFLOSİN, CİPRO
• Levofloxacin 250-500 mg qd veya 750 mg qd
» FLOXİLEVO, LEFOX
Postmenopozal Kadınlarda
ÜSİ
• Asemptomatik bakteriüri tedavi
edilmemelidir
Genç Erkekte Akut
Komplike Olmayan ÜSİ
• En az 7 günlük tedavi uygulanmalıdır
• Ateşli ÜSİ’de değerlendirme
yapılmalıdır
• Ateşli ÜSİ’de tedavi minimum 2 hafta
olmalıdır (prostat katılımı)
• Bence sevk
Komplike ÜSİ
• Kateter, stent olan (üretral, üreteral, renal) veya
TAK yapan hastalar
• İşeme sonu artık idrar > 100 mL
• Tıkanıklık oluşturan üropati (MÇT, taş, tümör)
• VUR
• Üriner diversiyon
• Peri ve postoperatif ÜSİ
• Böbrek yetmezliği ve TX, DM, immün yetmezlik
• Bence sevk
Erkeklerde Genital
İnfeksiyonlar
• Üretrit
• Prostatit
• Epididimit
• Orşit
Üretrit
Gonokoksik
• İlk Seçenek
– Seftriakson 1g im, tek doz
– BAKTİSEF, SEFADAY
– Azitromisin 1g oral, tek doz
–
AZAX, AZİTRO, ZİTROTEK
• Alternatif
• İlk Seçenek
– Azitromisin 1g oral, tek doz
–
AZAX, AZİTRO, ZİTROTEK
– Doksisiklin 100mg oral, 2x1,
7 gün
– MONODOX, TETRADOX
– Ciprofloxacin 500mg oral,
tek doz
–
Nongonokoksik
CİFLOSİN, CİPRO, CİPROXİN
– Levofloxacin 250mg oral, tek
doz
– CRAVİD, LEBEL, POTANT
– Ofloxacin 400 mg oral, tek
doz
– TARİVİD, MENEFLOKS
• Alternatif
– Eritromisin 500mg oral, 4x1,
14 gün
– ERİTRO, ERYTHROCİN
– Ofloxacin 300mg oral, 2x1, 7
gün
–
TARİVİD, MENEFLOKS
– Levofloxacin 500mg oral,
1x1, 7 gün
– CRAVİD, LEBEL, POTANT
Akut Bakteryel Prostatit
• Geniş spektrumlu penisilin
– Amoksisilin 500mg, oral,
3x1
• ALFOXİL, AMOKSİNA
– Ampisilin 1gm, oral, 4x1
• ALFASİLİN, AMPİSİNA
– Amoksisilin+Klavulanik Asit
1gm BID, oral 2x1
• AMOKLAVİN,
AUGMENTİN
• Üçüncü kuşak sefalosporin
– Seftriakson 1-2g iv/im, 1x1
• BAKTİSEF, SEFADAY
– Ceftazidime 1-2 g tid
• FORTUM, IESETUM
• Florokinolon
– Levofloxacin 250-500 mg
qd, oral, 7-10 gün
• CRAVİD, İNFECUR,
LEBEL
– Levofloxacin 250-500 mg
qd veya 750 mg qd, iv
• FLOXİLEVO, LEFOX
+
• Aminoglikozid
– Gentamisin, im, 160mg
• GENTREKS
• Bence sevk
Kronik Bakteryel Prostatit
• Tedavi 4-6 hafta sürmelidir
• Florokinolonlar
– Ciprofloxacin 500 mg bid
• CİFLOSİN, CİPRASİD, CİPRO, CİPROXİN
– Levofloxacin 250 mg qd
• CRAVİD, İNFECUR, LEBEL, POTANT
Epididimit – Orşit
• Yatak istirahati
• Skrotal elevasyon
• Florokinolonlar
Download

Alt ve üst üriner sistem enfeksiyonları, erkeklerde genital enfeksiyonlar