di
S ağ lık B akanlığı
ac«
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Bingöl İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
- e v e g On l ö d Op
BİNGÖL İLİ K H B GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı
: 91896002.902.99/
Konu
: 4924 Sayılı kanuna Tabi Sözleşm eli
Sağlık Personeli A lım Kurası
Havale
İDARİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
Tarih/Saat:
05 03 2015-12:34:43
Sayı
: 91896002/2481
2481
G enel Sekreterliğim ize bağlı sağlık tesislerinde 4924 sayılı K anuna göre istihdam
edilen sözleşm eli sağlık personelinin işe alınm aları ve yer değiştirm e işlem lerini düzenleyen,
“ Sağlık B akanlığı ve B ağlı K uruluşları 4924 Sayılı K anuna Tabi Sözleşm eli Sağlık Personeli
A tam a ve Y er D eğiştirm e Y önetm eliği” 11.02.2015 tarihli ve 29264 sayılı Resm i G azetede
yayım lanarak yürürlüğe girm iş olup, K urum um uz İnsan K aynakları B aşkan Y ardım cılığının
17/02/2015 tarihli ve 86701779/900^99/2015.5463.652 sayılı yazıları uyarınca;
A nılan yönetm eliğin 5. m addesinin (ı) fıkrası çerçevesinde; 657 sayılı D evlet
M em urları K anununun 4. M addesinin (A) bendine göre kadrolu olarak çalışan tabip ve uzm an
tabip personelin sözleşm eli personel pozisyonlarına geçiş işlem leri kura ile yapılacak olup,
söz
konusu
kura
ile
alakalı
duyuru
G enel
Sekreterliğim izin
http://w w w .binaol.khb.saglik.gov.tr/ internet adresinde yayınlanm ış olup, ilanda belirtilen
usul ve esaslara göre G enel S ekreterliğim iz 4924 Sayılı K anuna Tabi Sözleşm eli Personel
K ura K om isyonunca sonuçlandırılacaktır.
B ilgilerinizi durum un tesisiniz em rinde görevli tüm U zm an T abip ve Pratisyen
Tabiplere duyurulm asını önem le rica ederim .
Nedim H A N T
DAĞITIM :
Bağlı Tüm Sağlık T esislerim ize
Saray Mahallesi Seyran Sokak (Kazım Karabekir İlkokulu Bitişiği) NO: 10
Telefon: (0 426) 213 47 17
e-posta: bingol.khb@ saglik.gov.tr.
/B İN G Ö L
Faks: (0 426) 213 47 77
Ayrıntılı bilgi içini irtib a t: Haşan BURULDAY-Uzman
Elektronik A ğ:bingolkhb.gov.tr İletişim Telefonu Dahili :139
Download

a c « - eveg Onlöd Op - Bingöl Kamu Hastaneleri Birliği Genel