PROJE MÜELLİFİ
RAPORU
İzmir, ...........................................Cad./sokak .........................noda ve tapunun
...................... pafta, ............................ ada, ................... parselinde bulunan ve 4708
sayılı yasaya tabi olan ............................................................. tadilatın projesine
uygunluğu tarafımdan tespit edilmiş olup, yapı kullanma izni verilmesinde
sakınca yoktur.
Bilgilerinize arz olunur.
Tarih
.. / .. / ....
MİMAR
Download

Yapı Kullanma 4708 Tadilat Mimari Proje Müellifi Rap.