YKY
(YSP) YKR A.Ş. B TIPI PO RTFO Y YO NETIMI BUYUME AMAC LI DEGISKEN O ZEL FONU
ŞUBAT 2015 AYLIK RAPO RUDUR.
1- FO NU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI
: (YSP) YKR A.Ş. B TIPI PO RTFO Y YO NETIMI BUYUME AMAC LI DEGISKEN O ZEL FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI
: YKY
C. YÖNET İCİ ÜNVANI
: YAPI KREDİ PO RTFÖ Y YÖ NETİMİ A.Ş.
D. FON T UTARI
:
20,000,000.00
E. FON T OPLAM DEĞERİ
:
88,720,721.92
F. T EDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
:
705,460,000.00
G. FONUN KURULUŞ T ARİHİ
:
18.08.2000
H. FONUN SÜRESİ
:
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
:
0.125763
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI
:
0.121376
C. AYLIK PAY FİYAT I ART IŞ ORANI
:
3.61%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ART IŞ ORANI
:
7.66%
E. YILLIK PAY FİYAT I ARTIŞ ORANI
:
21.46%
F. ORT ALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMET LER YÜZDESİ
:
Hisse Senedi
0.43%
Devlet T ahvili
0.00%
Hazine Bonosu
Özel Sektör T ahvili
0.00%
16.08%
Kira Sertifikası-Kamu-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP
0.00%
Devlet T ahvili Repo
0.15%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Borsa Para Piyasası
0.20%
Kıymetli Madenler
0.00%
Yabancı Sabit Getirililer
Euro Bond (Euro T ahvil Türk)
0.00%
76.63%
Yabancı Hisse Senetleri
0.00%
VIOP Nakit Teminat
1.07%
Varant
0.00%
Forward
0.00%
Vadeli_TL
0.00%
06/03/2015 12:04:23
Sayfa 1 / 4
Vadeli_YP
5.43%
Opsiyon APG
0.0000%
Opsiyon
0.0000%
Katılma Belgesi
0.0000%
Katılma Belgesi YP
0.0000%
G. AYLIK ORT ALAMA T EDAVÜL ORANI
:
H. AYLIK ORT ALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
:
Hisse Senedi
110.35%
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORT FÖYÜN ORT ALAMA VADESİ
34.36%
76426346.57%
:
3- FON PORTFÖY DEĞERİ T ABLOSU
:
A) HİSSE SENET LERİ
:
1056.07
Nominal Değeri
Rayiç Değeri
%
4,050.00
1,005,615.00
1.13
4,050.00
1,005,615.00
1.13
T RFATFK51528
1,800,000.00
1,762,866.00
1.99
T RFYKFK61518
3,000,000.00
2,919,930.00
3.29
USDT Rf
T OPLAM
B) DEVLET T AHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
:
C) GELİR ORT AKLIĞI SENETLERİ
:
D) GELİR ORT AKLIĞI SENET LERİ.(DÖVIZ EN.)
:
E) DÖVİZE ENDEKSLİ T AHVİLLER
:
F) FİNANSMAN BONOLARI
:
G) ÖZEL SEKT ÖR T AHVİLLERİ
:
T RST RYK21610
750,000.00
755,302.50
0.85
T RSAKYP41612
2,000,000.00
2,036,760.00
2.30
T RSDEVA61615
260,000.00
261,794.00
0.30
T RSDRND61618
490,000.00
493,430.00
0.56
T RPAKYBE1620
500,000.00
420,590.00
0.47
T RSKOTNA1610
840,000.00
864,250.80
0.97
T RSAYENA1617
400,000.00
412,412.00
0.46
T RSAKFHA1719
500,000.00
511,255.00
0.58
T RSYDATA1711
3,070,000.00
3,165,047.20
3.57
H) KİRA SERT İFİKALARI
:
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER
:
T 131015
500000.00
1303088.69
1.47
HALKB190717
2100000.00
5456226.08
6.15
FINBN011117
1650000.00
4271518.38
4.81
AKFK170418
3150000.00
8004512.57
9.02
T UPRST020518
1900000.00
4851179.50
5.47
550000.00
1404288.80
1.58
2900000.00
7304910.04
8.23
T UPRST020518
ISB101018
06/03/2015 12:04:23
Sayfa 2 / 4
VKBN311018
2800000.00
7310602.52
8.24
YKB031218
2350000.00
6160317.39
6.94
FINBN300419
1096000.00
2872228.90
3.24
HALKB040619
750000.00
1918776.06
2.16
ALBRK300619
1000000.00
2548274.59
2.87
ZRT030719
1700000.00
4293613.72
4.84
T SKB301019
2900000.00
7637982.75
8.61
25,346,000.00
65,337,520.00
73.64
558,458.03
558,458.03
0.63
32
362,300.00
910,431.32
1.03
39
235,000.00
590,804.74
0.67
37
165,402.84
415,341.72
0.47
42
125,000.00
313,990.82
0.35
32
402,000.00
1,009,807.73
1.14
37
250,891.18
630,100.68
0.71
37
813,000.00
2,040,993.31
2.30
T OPLAM
İ) ALT IN VE DİĞER KIYMET Lİ MADENLER
:
J) T ERS REPO
:
K) DİĞER
:
41
T OPLAM
L) VARANT
:
M) VIOP NAKİT TEMİNAT
:
T OPLAM
4- FON T OPLAM DEĞERİ T ABLOSU
478,000.00
1,200,334.95
1.35
3,390,052.05
7,670,263.31
8.64
1,109,210.34
1,109,210.34
1.25
1,109,210.34
1,109,210.34
1.25
:
A. FON PORT FÖY DEĞERİ T ABLOSU
:
B. HAZIR DEĞERLER (+)
:
87,777.36
C. ALACAKLAR (+)
:
1,390,910.60
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
:
0.00
E. BORÇLAR (-)
:
1,484,212.19
FON T OPLAM DEĞERI
:
88,720,721.92
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama
88,726,246.15
:
T utarı
37001
Fon Yönet im Ücreti
3 7002
Denet im Ücreti
3 70031
SGMK T ahvil Borsa Payı
370032
O/N RRP T ahvil Borsa Payı
3 7004
Aracılık Komisyonu
37005
Vergi, Resim ve Harçlar
37006
Saklama Giderleri
06/03/2015 12:04:23
52,097.60
380.80
9.72
12.52
414.15
76.70
1,650.02
Sayfa 3 / 4
3 7 008
Banka Masrafları
37009
Noter T asdik ve Ücreti
37013
Kur Farkı Giderleri
3 7 0142
61.11
154.79
22,890.33
KYD Endeks Lisans Giderleri
37015
Bankalararası Para Piyasası Komisyonu
3 7 023
VIOP İşlemi Komisyonu
472.00
69.11
39,865.18
T oplam
118,154.03
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
T EMET T Ü VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
06/03/2015 12:04:23
:
Giriş T arihi
Stok
Kazanılan Nominal
Sayfa 4 / 4
Download

yky aylık raporudur.