T.C.
KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı
Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediye Meclisi 2015 Yılı Ocak Ayı, I. Olağan Toplantısı, ikinci birleşimini
yapmak üzere 16.01.2015 Cuma günü, saat 13:30'da Belediyemiz hizmet binası toplantı
salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
KARAR
TARİHİ
KARARIN ÖZETİ
KARAR
NO
16.01.2015 2015/31
RAPOR/GÜNDEM NO 01: Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi
BaĢkanlığının Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu
Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
16.01.2015
16.01.2015
2015/32
2015/33
16.01.2015 2015/34
RAPOR/GÜNDEM NO 02: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığını
Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu
okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 03: Emlak ve Ġstimlâk Dairesi BaĢkanlığının
muhtelif iĢyerlerinin kiraya verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 04: Emlak ve Ġstimlâk Dairesi BaĢkanlığının
Özel Ġdare ĠĢ Merkezinin üst zemin katında bulunan 10 nolu bağımsız
bölümün, KahramanmaraĢ Valiliği Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü adına
tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okunarak yapılan
müzakere neticesinde;
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 05: Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
BaĢkanlığının sözleĢmeli personel çalıĢtırılması ile ilgili Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
16.01.2015 2015/35
16.01.2015 2015/36
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 06: Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığının 2015
yılı YaĢ Sebze ve Meyve Toptancı Halleri için teminat miktarının
belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okunarak yapılan
müzakere neticesinde;
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
1/6
T.C.
KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı
Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediye Meclisi 2015 Yılı Ocak Ayı, I. Olağan Toplantısı, ikinci birleşimini
yapmak üzere 16.01.2015 Cuma günü, saat 13:30'da Belediyemiz hizmet binası toplantı
salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
16.01.2015 2015/37
RAPOR/GÜNDEM NO 07: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
KahramanmaraĢ BüyükĢehir Belediyesi 2015 yılı bütçe tarifesinde
değiĢiklik yapılaması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okunarak
yapılan müzakere neticesinde;
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
16.01.2015
2015/38
16.01.2015 2015/39
16.01.2015
2015/40
16.01.2015 2015/41
16.01.2015
2015/42
RAPOR/GÜNDEM NO 08: Emlak ve Ġstimlak Dairesi BaĢkanlığının
Elbistan Ġlçesi Mezbaha Tesisinin 10 yıllığına kiraya verilmesi ile ilgili
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere
neticesinde;
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 09: Emlak ve Ġstimlâk Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi Yunus Emre Sabit Pazar yerinin ĠĢletmesinin Akbel A.ġ.
'ye devri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okunarak yapılan
müzakere neticesinde;
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 10: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi PınarbaĢı Mah. 3856 ve 3902 nolu parsellere
iliĢkin1/1000 ölçekli uygulama Ġmar planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve
Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 11: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
Dulkadiroğlu ilçesi ġeyhadil Mah. 416 ada 93 nolu parselde 1/1.000
ölçekli uygulamalı Ġmar planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 12: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığını
OnikiĢubat Ġlçesi Ağcalı rekreasyon alanı 1238 ada 9, 10, 15, 16, 17, 18,
19,20,27,28,29,30,31,36,37 nolu parseller, 1243 ada 16, 17, 18,30 nolu
parseller, 5126 ada 1 nolu parsel, 5125 ada 1 nolu parsel, 5498 ada 1 ve 2
nolu parseller 1/5000 ölçekli nazım Ġmar planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve
Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
2/6
T.C.
KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı
Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediye Meclisi 2015 Yılı Ocak Ayı, I. Olağan Toplantısı, ikinci birleşimini
yapmak üzere 16.01.2015 Cuma günü, saat 13:30'da Belediyemiz hizmet binası toplantı
salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
16.01.2015 2015/43
16.01.2015 2015/44
16.01.2015 2015/45
16.01.2015 2015/46
16.01.2015
2015/47
16.01.2015 2015/48
RAPOR/GÜNDEM NO 13: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
Dulkadiroğlu Ġlçesi YeniĢehir Mah. 130 ada 27, 32, 36, 38,43 nolu
parsellere iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama Ġmar planı değiĢikliği ile ilgili
Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere
neticesinde;
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 14: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
Dulkadiroğlu Ġlçesi Turan Mah. 1736 ada 6,16, 24, 25, 26, 27 ve 28 nolu
parseller, 1742 ada 2 ve 3 nolu parseller, KurtuluĢ Mah. 1785 ada 77 nolu
parsellerde koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000
ölçekli uygulamalı Ġmar planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 15: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi FevzipaĢa Mah. 949 ada 12, 13, 21 ve 22 nolu
parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama
Ġmar planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 17 : Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi Üngüt Mah. 4787 ada 1 nolu parselde 1/1.000 ölçekli
uygulamalı Ġmar plan ve 1/5000 ölçekli nazım Ġmar planı değiĢikliği ile
ilgili Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere
neticesinde;
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 18 : Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi Yörükselim Mah. 6996 ada 1 nolu parsel 1/5.000 ölçekli
nazım Ġmar planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu
Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 19: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat ilçesi Yörükselim Mah. 707 ve 706 adalar batısındaki yaya
yolunda 1/5000 ölçekli nazım Ġmar planı ile 1/1000 ölçekli uygumla Ġmar
planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
3/6
T.C.
KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı
Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediye Meclisi 2015 Yılı Ocak Ayı, I. Olağan Toplantısı, ikinci birleşimini
yapmak üzere 16.01.2015 Cuma günü, saat 13:30'da Belediyemiz hizmet binası toplantı
salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
16.01.2015
2015/49
16.01.2015 2015/50
16.01.2015
16.01.2015
16.01.2015
16.01.2015
16.01.2015
RAPOR/GÜNDEM NO 20: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
27.11.2014 tarih 2014/285 sayılı KahramanmaraĢ BüyükĢehir Belediyesi
Meclis Kararında Düzeltme Yapılması ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 21: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi Serintepe Mah. 1161 ada 3,4,6,7,8 ve 9 nolu parsellerde
1/5000 ölçekli nazım Ġmar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama Ġmar planı
değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak
yapılan müzakere neticesinde;
2015/51
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 22: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi Yörükselim Mah. 692 ada 47 nolu parselde 1/5000
ölçekli nazım Ġmar planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık
Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
2015/52
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 23: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
Türkoğlu Ġlçesi, Fatih Mah. 663 ada 1 nolu parsele iliĢkin 1/5000 ölçekli
nazım Ġmar planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık Komisyon
Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
2015/53
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 24: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
Türkoğlu Ġlçesi Ceceli Mah. 110 ve 111 nolu adalara iliĢkin 1/5000
ölçekli nazım Ġmar planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık
Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
2015/54
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 25: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
Dulkadiroğlu Ġlçesi, FerhuĢ Mah. 1201 nolu parsele iliĢkin 1/5000 ölçekli
nazım Ġmar planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık Komisyon
Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
2015/55
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 26: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
Dulkadiroğlu Ġlçesi Divanlı Mah 663 ada 15 nolu (664 ada 15) parselde
1/1000 ölçekli uygulama Ġmar planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve
Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
4/6
T.C.
KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı
Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediye Meclisi 2015 Yılı Ocak Ayı, I. Olağan Toplantısı, ikinci birleşimini
yapmak üzere 16.01.2015 Cuma günü, saat 13:30'da Belediyemiz hizmet binası toplantı
salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
16.01.2015
16.01.2015
2015/56
RAPOR/GÜNDEM NO 27: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
Dulkadiroğlu Ġlçesi 1428 parselde 1/5000 ölçekli nazım Ġmar planı
değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak
yapılan müzakere neticesinde;
2015/57
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 28: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
Türkoğlu Ġlçesi Koruculu Mevki 392 ada 3 nolu parsele iliĢkin 1/5000
ölçekli nazım Ġmar planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık
Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
16.01.2015
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 29: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
Dulkadiroğlu Ġlçesi Divanlı Mah. 232 ada 3 nolu parselde 1/5000 ölçekli
nazım Ġmar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama Ġmar planı değiĢikliği ile
ilgili Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere
neticesinde;
16.01.2015
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 30: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi PınarbaĢı Mah. 7157 ada 2 nolu parsel kuzeyindeki yaya
yolu ve park alanı ile 5560 ada 1 nolu parsele iliĢkin 1/5000 ölçekli nazım
Ġmar planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunu
okunarak yapılan müzakere neticesinde;
16.01.2015
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 31: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi PınarbaĢı Mah. 8159 ada 1 nolu parsel ve kuzeyinde
1/5000 ölçekli nazım Ġmar planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporunu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
2015/58
2015/59
16.01.2015
2015/60
2015/61
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 32 : Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Belediyesi 2014/82 Sayılı Meclis Kararının Düzeltilmesi ile
ilgili Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere
neticesinde;
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
5/6
T.C.
KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı
Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediye Meclisi 2015 Yılı Ocak Ayı, I. Olağan Toplantısı, ikinci birleşimini
yapmak üzere 16.01.2015 Cuma günü, saat 13:30'da Belediyemiz hizmet binası toplantı
salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
16.01.2015
2015/62
RAPOR/GÜNDEM NO 16: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
Elbistan ilçesi 263 ada 28 nolu parsele iliĢkin 18.08.2014 tarih ve
2014/127 sayılı Meclis Kararının düzeltilmesi ile ilgili Ġmar ve
Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
Abdurrahman BAĞCI
Meclis ve Encümen ġube Müdür V.
Züver ÇETĠNKAYA
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanı
6/6
Download

16.01.2015 Tarihli 2. Birleşimine ait karar özeti için tıklayınız