ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.UYG.2015/317-1530
Bursa, 05/03/2015
RUSYA FEDERASYONU'NA TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI HK.
ÖNEMLİ / İVEDİ
WEB / EPOSTA
ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 102
İlgi: 23.02.2015 tarih ve 76 sayılı sirkülerimiz.
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 05.03.2015 tarih ve 30745
sayılı yazıda ilgi’de kayıtlı sirkülerimizden bahisle aynen;
“İlgi’de kayıtlı yazımızda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB)’ndan
Bakanlığımıza intikal eden bir yazıya atıfla; 4 Ağustos 2014 tarihinde ülkemiz ve Rusya
Federasyonu (RF) makamları arasında imzalanan Protokol hükümlerine binaen, “Rusya
Federasyonu’na Bitki Sağlığı Açısından Yüksek Risk Taşıyan Ürünleri İhraç Edecek Türk
Firmalar Listesi”nin 2015 yılı Mart ayında güncelleneceği ifade edilmiş ve mezkur
güncelleme işlemleri esnasında, mevcut listede yer alan firmalar ve RF ihracat listesine ilk kez
müracaat edecek olan firmaların söz konusu yazı ekinde gönderilmekte olan yeni
taahhütnameyi ibraz etmelerinin gerektiği kaydedilmiştir. Bununla birlikte; GTHB’den alınan
bir başka yazıda, 3 Mart 2015 tarihinde Bakanlığımız ve GTHB yetkilileri ile ihracatçı
birlikleri temsilcilerinin iştirakiyle bahse konu Bakanlıkta tertip edilen toplantıda varılan
mutabakata istinaden, söz konusu taahhütnamenin revize edildiği belirtilmekte ve bir örneği
ilişik taahhütnamenin firmalar tarafından 10 Mart 2015 tarihine kadar GTHB’ye doğrudan
iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.
Bahse konu yazıda devamla, RF makamlarına iletilmek üzere hazırlanan firma listesi
başvurularında firma tarafından sağlanan adres bilgisinin, yine firma tarafından ibraz edilen
diğer belgelerde yer alan adreslerle mütenasip olması ve RF’ye yönelik ihracat işlemi
gerçekleştiren firmaların anılan protokolün 4’üncü ve 5’inci maddelerine ilişkin olarak
dikkatlerinin çekilmesi gerektiği hususları yinelenmektedir. Söz konusu yazıda ayrıca, RF ile
birlikte Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olan Belarus ve Kazakistan ülkelerine yönelik
ihracatlarda da RF’ye ihracat prosedürlerinin uygulanmaya başlandığı, Kırgızistan için de
2015 yılının ikinci yarısından itibaren RF’ye yönelik ihracat prosedürünün geçerli olacağı
kaydedilmektedir.” denilmektedir.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Özer GÜVENDİR - Şube Müdürü
İlker ÖZER - Şef
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.UYG.2015/317-1530
Bursa, 05/03/2015
RUSYA FEDERASYONU'NA TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI HK.
Bu itibarla, bir örneği ilişikte yer alan revize taahhütnamenin mevcut listede yer alan
firmalar ve RF ihracat listesine ilk kez müracaat edecek olan firmalar tarafından 10
Mart 2015 tarihine kadar GTHB’ye doğrudan iletilmesi hususunda,
Bilgilerinizi rica ederim.
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter a.
Genel Sekreter Yrd.
EK: Revize Taahhütname (1 Sayfa)
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Revize_Taahhutname.pdf
Taahhütnamenin Gönderileceği Adres:
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Eskişehir Yolu 9. Km Yeni Bina 4-5-6-7.kat Lodumlu / ANKARA
Telefon: 0 312 287 33 60 (10 hat)
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Özer GÜVENDİR - Şube Müdürü
İlker ÖZER - Şef
Download

RUSYA FEDERASYONU`NA TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI HK.