GÜNCELLENMİŞ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI
TEZ KONULARI LİSTESİ
(Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.)
1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi ve model önerisi
2. Öğretmenlik mesleğinde “Mesleki tükenmişlik” durumunun incelenmesi ve
araştırılması.
3. Öğretmenlik mesleğinin motivasyonunu etkileyen okul içi ve okul dışı faktörlerin
analizi.
4. Okul – Aile Birlikteliğinin analizi ve yeni model önerisi.
5. Eğitim sisteminin yönetsel açıdan mevcut durum analizi ve model önerisi.
6. Eğitim yönetimi açısından eğitim ve öğretimde süreç analizi ve araştırılması.
7. Eğitim ve öğretime destek hizmetlerinin eğitimin başarısı üzerindeki etkisinin analizi.
8. Öğretmenlik mesleğine aday seçiminde mevcut uygulamanın analizi ve yeni model
önerisi.
9. Eğitim ve öğretimde mevcut izleme ve değerlendirme sisteminin incelenmesi ve yeni
model önerisi.
10. Eğitim ve öğretimde veri toplama, veri analizi, bilgi yönetimi ve politikaya
dönüştürülmesi.
11. Öğretmenlerin meslek öncesi eğitimlerinin öğretim programlarıyla uyumunun
incelenmesi ve araştırılması.
12. Öğretmenlerde eleştirisel düşünce, sorun çözme ve yenilik becerilerinin mevcut durum
analizi ve geliştirilmesine yönelik öneriler.
13. Eğitim ve öğretimde mevcut ücretlendirme sisteminin öğretmenlik mesleğinin değer
ve davranışlarına etkisinin incelenmesi ve araştırılması.
14. Okul kaynaklarının verimli kullanılabilmesi açısından optimal okul büyüklüğünün
araştırılması ve incelenmesi.
15. Okullarda spor tesis ve donanımlarının kullanım durumlarının analizi ve verimli
kullanım için öneriler geliştirilmesi.
16. Okul kültürü ve okul iklimi oluşturma ve geliştirilmesi için önerilerin incelenmesi ve
araştırılması.
17. Hane halkı eğitim harcamalarının analizi.
18. Hayırseverlerin eğitim yatırımlarını gerçekleştirmede karşılaştıkları sorunların
belirlenmesi ve analizi.
19. Eğitim ve öğretim kademeleri itibariyle eğitimin maliyet analizi.
20. Okul dışı eğitim fırsatlarının ve maliyetlerinin analizi.
21. Ders kitapları ve eğitim araçlarının etki analizi (Branş sayısı kadar çalışılabilir)
22. Öğretim programlarının etki analizi (Branş sayısı kadar çalışılabilir)
23. Öğretmenlerin öğretim programlarının kazanımlarının farkındalık düzeylerinin
araştırılması.
24. Okul yönetim modelinin analizi ve alternatif yönetim modellerinin araştırılması
25. Eğitim ve öğretim hukuku sorun alanları ve analizi.
26. Türkiye Yeterlikler Çerçevesi (TYÇ) bağlamında Matematik temel öğrenme kazanımlarının
belirlenmesi, seviyelendirilmesi ve başarı ile ilişkilendirilmesi, (TYÇ Seviye 2, Seviye 3,
Seviye 4, Seviye 5, Seviye 6)
27. Türkiye Yeterlikler Çerçevesi (TYÇ) bağlamında Okuma, Anlama ve Yazma temel öğrenme
kazanımlarının belirlenmesi, seviyelendirilmesi ve başarı ile ilişkilendirilmesi, (TYÇ Seviye 2,
Seviye 3, Seviye 4, Seviye 5, Seviye 6)
28. Türkiye Yeterlikler Çerçevesine (TYÇ) göre farklı düzeylerde bulunan bireylerin hayat boyu
öğrenme yaklaşımının benimseme durumlanın incelenmesi ve araştırılması,
29. Türkiye Yeterlikler çerçevesine (TYÇ) göre farklı düzeylerde bulunan bireylerin ögrenmeyi
öğrenmeye dair beceri ve tutumlanın incelenmesi ve araştırılması,
30. Erasmus vb. hareketlilik programları ve Türkiye’deki uygulamalanın etki analizi,
31. MEB burslusu olarak yurtdışında eğitim görmüş bursiyerlerin diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına nitel ve nicel katkılanın incelenmesi ve araştırılması,
32. Öğrencilerin okula, ögretmene ve ögrenmeye atfettikleri değer ile akademik başarı arasındaki
ilişkinin incelenmesi ve araştırılması,
33. Öğrencilerin iş hayatı ile ilgili benlik tasarımının incelenmesi ve araştırılması,
34. Ögrencilerin toplumsal hayat ile ilgili benlik tasarımının incelenmesi ve araştırılması,
35. Ögrencilerin akademik benlik tasarımının incelenmesi ve araştırılması,
36. Öğrencilerin bireysel hak ve tercihlere karşı tutumlarının incelenmesi ve araştırılması,
37. Ögrencilerin bagımsız düşünme ve karar verme yeteneklerinin gelişiminin incelenmesi ve
araştırılması,
38. Belli yaş grubundaki öğrencilerin olay, olgu ve durumları açıklarken bilimsel yöntem ve
teknikleri kullanma düzeylerinin incelenmesi ve araştırılması,
39. Öğrencilerin işbirliği ve ekip çalışması yapabilme durumlarının ve bunun akademik başarıya
etkisinin incelenmesi ve araştırılması,
40. Ögrencilerin müzakere, kabul ve reddetme becerilerinin incelenmesi ve araştırılması,
41. Öğrencilerin zamanı yönetme ve etkin kullanma becerilerinin akademik başarıları ile
ilişkisinin incelenmesi ve araştırılması,
42. Farklı okul tür ve düzeylerinden öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin incelenmesi ve
araştırılması,
43. Öğrencilerin duygu kontrolü becerilerinin, akademik ve sosyal uyumlarına etkilerinin
incelenmesi ve araştırılması,
44. Öğrencilerin özgüven, özsaygı ve özeleştiri yeteneklerine etki eden okul iyi uygulamaların ve
öğretmen davranışlarını inceleme ve araştırma,
45. Öğrencilerin girişincilik kapasitelerine etki eden faktörlerin belirlenmesi ve Türk Eğitim
sisteminin girişimciliği destekleyen uygulamalanın incelenmesi ve araştırılması,
46. Mesleki ve teknik eğitim okullannda kazandırılması gereken temel mesleki becerilerin
tanımlanması ve belirlenen mesleki becerilere ilişkin öğrenci tutumlanın incelenmesi ve
araştırılması,
47. Öğrencilerin, sanat ve estetik bilincinin farklı bilgi alanları ile ilişkilendirme becerilerinin
incelenmesi ve araştırılması,
48. Öğrencilerin beden egitimi ve sağlığı kazanımlarının bilişsel, duyussal ve psiko-motor
degişkenler açısından incelenmesi ve araştırılması,
49. Öğrencilerin bedensel ve psikolojik sağlık durumlanın akademik başarılarına ve gelecek
beklentilerine etkisinin incelenmesi ve araştırılması,
50. Ebeveynlerin eğitim ve öğretime yönelik tutumlarının öğrenci başansına etkilerinin
incelenmesi ve araştırılması,
51. Öğretmenlerin öğrenme süreçlerinde öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alma
durumlarının incelenmesi ve araşştırılması,
52. Öğretmenlerin bilimsel araştırma yapma ve yayın çıkarma durumlanın incelenmesi ve
araştırılması,
53. Lisansüstü eğitim almış öğretmenlerin, öğrencinin akademik başansina etkisinin incelenmesi
ve araştırılması,
54. Ögretmenlerin mesleklerini icra ederken etik kurallara uyma davranışlarının incelenmesi ve
araştırılması,
55. Öğretmenlerin egitim şüreçlerinde bilimsel ve metodolojik uygulamalara yer verme
durumlanmn incelenmesi ve araştırılması,
56. Öğretmenlik Mesleği genel ve özel alan yeterliklerinin Türkiye ve gelişmiş ülkelerdeki
durumunun karşılaştırılmalı olarak incelenmesi ve araştırılması,
57. Öğretmenlerin sosyal, kültürel ihtiyaçlarının analizi,
58. Yoneticilerin okulda bilimsel ve metodolojik uygulamalara yer verme durumlanmn
incelenmesi ve araştırılması,
59. Okul ortamlarının; disiplin yaklaşımları, bütünleştirici ortamlar ve rehberlik yaklaşımı
açısından incelenmesi ve araştırılması,
60. Okullann sosyo-ekonomik düzeyleri ile yakin çevre emniyeti ilişkilerinin incelenmesi ve
araştırılması,
61. Eğitim ve öğretim yönetiminin başarısında cinsiyet faktörü etkisinin incelenmesi ve
araştırılması,
62. Eğitim ve öğretim başarısında öğretmen cinsiyet faktorü etkisinin incelenmesi ve araştırılması,
63. Eğitim ve öğretimde mesleki rehberlik hizmetlerinin analizi,
64. Eğitim ve öğretimde rehberlik hizmetlerinin analizi,
65. Eğitim ve öğretimde düzeylere ve okul türlerine göre kalite standart ve kriterlerinin
belirlenmesi,
66. Eğitim sisteminde esneklik ve demokratikleşmenin geliştirilmesi,
67. Eğitim ve öğretimde dilin kullanımı ve etkisinin analizi,
68. Eğitim ve öğretim sisteminde rehberlik ve denetim,
69. Eğitim ve öğretim literatüründe kavramların sözlüğünün çıkarılması,
70. Eğitim ve öğretimde psikolojik gelişim evreleri ve cinsel eğitimin incelenmesi ve
araştırılması,
71. Eğitim ve öğretim sisteminde fikir ve ürün geliştirmede sanatın etkisinin incelenmesi ve
araştırılması,
72. Öğrenci merkezli, modüler ve yeterliliğe dayalı eğitim ve öğretim modelinin incelenmesi ve
araştırılması,
73. Altematif eğitim ve öğretim yönetimi modellerinin incelenmesi ve araştırılması,
74. Farkli eğitim ve öğretim sistemleri arasındaki tanınırlık ve denklik konularının incelenmesi ve
araştırılması,
75. Sosyal tarafların (ebeveyn, öğrenci, çalışan, sosyal paydaş ve sektorün) eğitim ve öğretim
sürecine katılım düzeylerinin ve bunun eğitimin kalitesine yansımalarının incelenmesi ve
araştırılması,
76. Hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin nicel ve nitel olarak bilgi toplumu ve bilgi ekonomisi
açısından incelenmesi ve araştırılması,
77. Hayat boyu öğrenme perspektifinde okul tür ve düzeylerine göre öğrenci, ögretmen ve
yönetici hareketlilikleri ile bu hareketliliklerin eğitim ve öğretim başarısına etkilerinin
incelenmesi ve araştırılması,
78. Farklı ülkelerde hayat boyu öğrenme uygulamalarının karşılaştırılması,
79. Cografi bölgeler itibariyle eğitim ve öğretim hizmetlerinin beşeri altyapısının incelenmesi ve
araştırılması,
80. Cografi bölgeler itibariyle eğitim ve öğretim hizmetlerinin mali altyapısının incelenmesi ve
araştırılması,
81. Kalite standart ve kriterlerine göre illerin ve bölgelerin incelenmesi ve araştırılması,
82. Mesleki ve Teknik Egitimin üretimin artışı ve ekonominin gelişmesi üzerindeki etkisinin
analizi,
83. Karşılaştırmalı olarak yükseköğretim politika ve uygulamalarının incelenmesi ve araştırılması,
84. Insan Haklan, Yurttaşlık ve Demokrasi alanındaki öğrenci kazanımlarının tanımlanması ile
mevcut programların bu kazanımları karşılama düzeyinin incelenmesi ve araştırılması,
85. Sosyal duyarlılığı sağlama ve geliştirmeye yonelik eğitsel uygulamaların değerlendirilmesi ve
bu uygulamaların hedefleyeceği kazanımlarının incelenmesi ve araştırılması,
86. Din eğitimi ve öğretiminde etkili yöntem ve tekniklerin incelenmesi ve araştırılması,
87. Sanat eğitiminin öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor becerilerinin gelişimine
etkisinin incelenmesi ve araştırılması,
88. Coğrafya eğitimi,
89. Tarih eğitimi,
90. Sosyal Bilgiler eğitimi,
91. Edebiyat eğitimi,
92. Bilim (Fen Bilgisi) eğitimi,
93. Fizik eğitimi,
94. Kimya eğitimi,
95. Biyoloji eğitimi,
96. Felsefe eğitimi.
Download

güncellenmiş millî eğitim uzman yardımcılığı tez konuları listesi