EK T_1
TEMEL BİLGİ VE BELGELER
1. Yararlanıcı bilgi formu (EK T_2)
2. Kuruluşu gösterir ticaret sicil gazeteleri
3. İmza sirküleri
4. Üç adet taahhütname (EK T_3)
5. Üç adet beyanname (EK T_4)
6. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen faaliyet izni veya uygunluk belgesi (sağlık kuruluşları
için)
7. Üye listesi (sadece işbirliği kuruluşları için)
8. Sağlık turizmi şirketlerinin Türkiye’deki sağlık kuruluşları ile yaptığı sözleşmeler
9. İş planı (EK T_5) (sadece sağlık ve eğitim sektörü yararlanıcıları için)
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 Ticaret Sicil Gazetesinin, faaliyet izin belgesi veya uygunluk belgesinin, sağlık turizmi
şirketlerinin sağlık kuruluşları ile yaptığı sözleşmelerin ve imza sirkülerinin aslı, noter
onaylı örneği veya Bakanlığın aslını görerek onayladığı nüshaları ibraz edilmelidir. Ticaret
Sicil Gazetesinin ilgili ticaret ve/veya sanayi odası onaylı örneğinin ibrazı da mümkündür.
• Devlet üniversiteleri imza sirküleri yerine rektör atama kararnamesi örneği ile birlikte
üniversiteyi temsil ve ilzama yetkili olan kişi ya da kişilerin imza örneklerini içeren İmza
Beyannamesi sunabilirler.
 Başvuru formu, taahhütname ve beyanname; başvuruyu yapan yararlanıcıyı temsil ve
ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmalıdır. Bu sırada münferit ve müşterek imza
hususlarına dikkat edilmelidir.
Download

01.EK T_1 - economy.gov.tr