OKUL SÜTÜ PRO
OGRAMI ŞU
UBAT İCMALLERİ OKULL Okullar m
mutabakat sağlanmasının
n ardından R
RAPOR İŞLEM
MLERİ/ İCMAL OKUL bölü münden icm
mal bilgilerin
ni doldurdukttan sonra simgeesini tıklayaraak çıktı alıp,
iffadesinin solunda buluna
an tamam işşaretini tıklayyıp bulunan (kaydet b utonu) ile kaayıt işlemlerini tamamlayyacaklardır. yukarıdaaki menüde b
maller ilçeye gönderilmeyyecek dosya lanacaktır. NOT: İcm
İLÇE İlçeler RA
APOR İŞLEMLERİ/ İCMALL İLÇE bölüm ünden okullaarın icmal bilgilerini konttrol edecekle
erdir. mlerinin yanında bulunan
n simgeesi okul mutaabakatı sağla
anıp onaylannmışsa yeşil, Okul isim
onaylanm
mamışsa kırm
mızı olarak görülmektediir. ulunan okulların tamamı onaylanmış ise ilçede iccmal formunu doldurdukktan sonra İlçede bu
simgesin
ni tıklayarak ççıktı alıp, ifadesininn solunda bulunan tamam işaretini tıklaayıp yukarıda
a menüde buulunan (kaydet buttonu) ile kayııt işlemlerinii tamamlaayacaklardır.. NOT: İlçeeler icmallerrini sistemden alıp DYS üzzerinden il m
milli eğitim m
müdürlüklerinne göndereccektir. İL RAPOR İŞLEMLERİ/ İC
CMAL İL bölü
ümünden ilçeelerin icmal bilgilerini kontrol edecekklerdir. İlçe isimlerinin yanın
nda bulunan simges i mutabakatt sağlanıp on
naylanmışsa yyeşil, mamışsa kırm
mızı olarak görülmektediir. onaylanm
unan ilçelerin
n tamamı onaylanmış isee il icmal forrmunu doldu
urduktan sonnra İlde bulu
simgesin
ni tıklayarak ççıktı alıp, ifadesininn solunda bulunan tamam işaretini tıklaayıp yukarıda
a menüde buulunan (kaydet buttonu) ile kayııt işlemlerinii tamamlaayacaklardır.. NOT: İlleer icmallerinii sistemden a
alıp ıslak imzzalı (mavi kalem ) bir şekilde GIDA, TA
ARIM ve HAYVAN
NCILIK BAKAN
NLIĞINA gön
ndereceklerddir. GIDA, TARIM ve
e HAYVAN
NCILIK BAK
KANLIĞI m
mesajı 27.02.22015 tarih
hi saat 17:00 itibarii ile şubat ayı veri g
girişlerininn kapatılması, 02
2.03.2015 – 03.03.22015 tarih
hlerinde iccmallerin kkontrol 015 tarihin
nde icmal lerin siste
emden edilereek, hata var ise düzzeltilmesi, 04.03.20
alınaraak komisyyonun imzzasına sun
nulması. 
Download

Okul Sütü Şubat Ayı İcmallerinin Onaylanması 03.03.2015 10:05